Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta Eiropas ...
Download
1 / 17

Dace Celmiņa SIA “Metrum” projektu vadītāja - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030) ietvaros. JAUNPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dace Celmiņa SIA “Metrum” projektu vadītāja' - jock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030) ietvaros

JAUNPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

2013.- 2037.GADAM

Dace Celmiņa

SIA “Metrum” projektu vadītāja

2012.Gada 15.augusts


 • Teritorijas attīstības plānošanas līmeņi un dokumenti vietējās pašvaldībās noteikti Teritorijas attīstības plānošanas likumā (spēkā no 1.12.2011.):

  ilgtermiņa attīstības stratēģija

  attīstības programma

  teritorijas plānojums

  lokālplānojumi

  detālplānojumi

  tematiskie plānojumi


Novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķis ir kalpot par ietvaru Jaunpils novadā turpmāk izstrādājamajiem plānošanas dokumentiem – teritorijas plānojumam, atsevišķu teritoriju lokālplānojumiem. Jaunpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē izvērtēta Jaunpils novada Attīstība programma 2012.-2018, kas apstiprināta pirms Jaunpils novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, tajā definētā novada vīzija un noteiktie stratēģiskie uzstādījumi.


Jaunpils novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties Jaunpils unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar Rīgas plānošanas reģionaTukuma novadu, Kurzemes plānošanas reģiona Kandavas un Brocēnu novadiem un Zemgales plānošanas reģiona Dobeles novadu.


Apdzīvojums un novada attīstības centri unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar

(atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un Tukuma rajona teritorijas plānojumam)

 • Rīgas plānošanas reģions attīstības stratēģija 2000 - 2020 - Jaunpils definēta kā reģiona centrs.

 • Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005. -2025.gadam – Jaunpils definēta kā lokāls atbalsta centrs.

 • Tukuma rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam – Jaunpils noteikta kā vietējas - novada nozīmes attīstības centrs.

 • Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Jaunpils noteikta kā novada nozīmes attīstības centrs, papildus Viesatas noteiktas kā vietējas nozīmes attīstības centru.Ciemi Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele.


Apdz vojums un novada att st bas centri
Apdzīvojums un novada attīstības centri unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar

Jaunpils novada teritorija ir raksturojama ar divu veidu apdzīvoto vietu tipiem:

- Viensētas un retinātas viensētu grupas,

- Kompaktas un urbanizētas apdzīvotās vietas ciemi.

Viensētu funkcijas:

- patstāvīga dzīves/darba vieta,

- sezonas rakstura dzīves un atpūtas vieta.


Apdz vojums un novada att st bas centri1
Apdzīvojums un novada attīstības centri unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar

Apdzīvojuma un novada attīstības centru funkcijas - attīstības virzieni:

- Novada administratīvais /pārvaldes centrs – Jaunpils

- Dzīvesvieta - Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele

- Darbavietas - Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele

- Kultūras un sporta centrs - Jaunpils, Viesata

- Darījumu centrs – Jaunpils, finansu un pakalpojumu centrs – Jaunpils, Viesatas

- Izglītības centrs – Jaunpils

- Tūrisma, atpūtas un viesnīcu pakalpojumu centrs – Jaunpils, Viesatas

- Transporta un loģistikas pakalpojumu centrs - Jaunpils

- Attīstīta rūpnieciskā ražošanas, pārstrāde un amatniecība - Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, , Saule, Strutele

- Pieejams sabiedriskais transports - Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele

- Attīstīta komunālā saimniecība un tehniskā infrastruktūra - Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, , Saule, Strutele

Jaunpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas uzdevums ir noteikt pasākumus, ar kuru palīdzību stiprināt attīstības centrus, attīstot centru savstarpējās saiknes un to saiknes ar lauku apvidiem.


Lauku teritoriju attīstība unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar

 • Nozīmīgākie stratēģiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi, kā arī derīgo izrakteņu atradnes.

 • Jaunpils novada novada pašvaldība stratēģiski atbalsta:

 • vērtīgo lauksaimniecības zemju konsolidāciju Lauksaimniecības attīstībai nozīmīgos areālos,

 • nepieļaut meža zemju transformāciju mežsaimniecības attīstībai nozīmīgos areālos,

 • tradicionālo lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, dīķsaimniecības un tūrisma attīstību vērtīgu dabas ainavu teritorijās


Lauku teritoriju att st bas virzieni
Lauku teritoriju attīstības virzieni: unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā robežojoties ar

 • Sekmēt novada attīstības centru sasniedzamību lauku iedzīvotajiem un sadarbības saites starp tiem;

 • Izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas (viensētas) struktūru un ainavas saglabāšanu;

 • Saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai, noteikt un atbilstoši tam arī plānot novada vērtīgās lauksaimniecības zemes;

 • Izstrādājot nosacījumus meža teritoriju izmantošanai, plānot tos diferencēti, ņemot vērā mežu teritoriju atrašanā vietas novada kopējā telpā, un atbilstoši tam - to potenciālo iespējamo izmantošanu.


Kultūrvēsturiski un ainaviski vērtīgās teritorijas – tūrisma attīstībai labvēlīgas teritorijas.

Lai sekmētu tūrisma attīstību Jaunpils novadā, Attīstības stratēģijā tiek noteiktas tūrisma attīstībai labvēlīgās teritorijas, kas ietver gan ainaviski vērtīgās teritorijas, gan kultūrvēsturiski vērtīgas un interesanta teritorijas.

Tūrisma takas:

Garākais maršruts iekļauj visa pagasta apskates objektus – Jaunpils centrs – Leveste - Mežavotu ferma – Veclauki - Elles kalni - Struteles muiža, baznīca - Līkais, Dzelmes dīķi – Jaunpils;

taka ap Jaunpils centru – Jaunpils - Bikstupe - Kapellas kalns - Sparvu kapi - lapegļu aleja - Kartavu kalns - atpūtas vieta - skatu vieta – Jaunpils,

pastaigu takas pa Jaunpils centru, kas ietver kultūrvēsturiskos objektus, Dzirnavezeru un pils parku.


Satiksmes un tehniskā infrastruktūra tūrisma attīstībai labvēlīgas teritorijas

Jaunpils novads transporta infrastruktūras ziņā atrodas nosacīti ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Jaunpils novada teritoriju šķērso valsts reģionālas nozīmes autoceļš P104 - Tukums – Auce, savukārt tuvākais valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Liepāja atrodas 8km attālumā., kā arī novadu šķērsojošā dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja ar staciju Biksti.

Jaunpils novada novada pašvaldība stratēģiski atbalsta:

- Attīstīta tehniskā infrastruktūra ciemu teritorijās, daudzdzīvokļu apbūvei, ražošanas un publiska rakstura objektiem


Novada ekonomisk specializ cija
Novada ekonomiskā specializācija tūrisma attīstībai labvēlīgas teritorijas

Ekonomiskā specializācija:

 • Lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde;

 • Mežsaimniecība;

 • Kokapstrāde;

 • Būvniecība,

 • D erīgie izrakteņi,

 • Tūrisms;

 • Bioenerģijas ražošana,

 • Individuāla uzņēmējdarbība.

  Ekonomiskās attīstības virzieni:

 • Eiropa, ASV – kokapstrāde;

 • Eiropa, Krievija – tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana, kokapstrāde, derīgie izrakteņi,;

 • Latvija - tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana, kokapstrāde, būvniecība, derīgie izrakteņi, Bioenergijas razosana ;

 • Rīgas reģions, Zemgales reģions - tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana, individuāla uzņēmējdarbība, bioenerģijas ražošana.


Novada reģionālās saites un kopīgo interešu teritorijas – telpiskā perspektīva.

 • - Izglītība –Rīgas reģions (Rīga, Tukums), Zemgales reģions (Jelgava), Kurzemes reģions (Kandavas novads, Brocēnu novads)

 • Sociālie pakalpojumi - Rīgas reģions (Tukums), Kurzemes reģions (Kandavas novads)

 • Medicīna - Rīgas reģions (Rīga, Tukums), Dobele

 • Valsts iestāžu, banku, finanšu pakalpojumi –Kurzemes reģiona, Rīgas reģiona un Zemgales reģiona pilsētas

 • Transports, atkritumu apsaimniekošana – Tukuma novads, Brocēnu novads, Dobeles novads, Talsu novads - Piejūra

 • Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde - Tukuma novads


Jaunpils novada n kotnes redz jums
Jaunpils novada nākotnes redzējums – telpiskā perspektīva.

 • Jaunpils novada vērtības:

  - cilvēki, daba, kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas.

 • Vīzija:

  - Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski aktīvu un pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas.

  Lai sasniegtu uzstādīto vīziju, ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi jeb uzstādījumi, kuri balstīti uz 3 pamatvērtībām: vietējo sabiedrību, dzīves vidi un ekonomisko vidi.

  Novada ilgtermiņa prioritāte ir augsts iedzīvotāju labklājības līmenis, kas ir arī galvenā un vienīgā. Tā ietver sevī visu jomu un nozaru sabalansētu attīstību un mijiedarbību un tiešā veidā atbalsta un tiecas uz novada misijas (noteikto pastāvēšanas funkciju) īstenošanu.


Strat iskie m r i
Stratēģiskie mērķi – telpiskā perspektīva.

SM1 Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un pozitīvi domājoša vietējā sabiedrība

- Efektīva, atvērta, inovatīva un iniciatīvu veicinoša pārvalde,

- Nodrošināti kvalitatīvi izglītības, kultūras un sporta pakalpojumi

- Nodrošināti kvalitatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi

SM2 droša, pieejama un labiekārtota dzīves vide

-Sakārtota tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa

-Aizsargāta un ilgstpējīga apkārtējā vide

- Nodrošināta sabiedriskā drošība

SM3 Dažādota ekonomikā vide, kas veicina pievienoto vērtību radīšanu

- Pilnvērtīgi izmantots tūrisma potenciāls

- Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība


Vīzija – telpiskā perspektīva.

Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski aktīvu un pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas.

SM1

Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un pozitīvi domājoša vietējā sabiedrība

SM2

Droša, pieejama un labiekārtota dzīves vide

SM3

Dažādota ekonomikā vide, kas veicina pievienoto vērtību radīšanu

IP1

Izaudzināt jaunu uzņēmīgu, pārliecinātu darba devēju paaudzi

IP2

Infrastruktūras un dabas līdzsvarota mijiedarbība

IP3

Mazās uzņēmējdarbības

attīstība

Stratēģiskās prioritātes


PALDIES PAR UZMANĪBU ! – telpiskā perspektīva.

Dace Celmiņa

SIA “Metrum” projektu vadītāja

[email protected]


ad