Download
co nale y wiedzie o egzaminie maturalnym w 2014 roku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Co należy wiedziećo egzaminie maturalnymw 2014 roku?

 2. Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: • egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, • egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

 3. Egzaminy obowiązkowe: Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacjina studia 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6przedmiotów do wyboru Dwie funkcje egzaminu maturalnego PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA

 4. Egzaminy obowiązkowe • Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: • z języka polskiego • w części ustnej (bez określania poziomu) i pisemnej • z języka obcegonowożytnego • w części ustnej (bez określania poziomu) i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski,rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki • w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

 5. Warunki zdaniaegzaminu maturalnego w 2014 roku • Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskaćco najmniej 30% punktówz każdego egzaminu.

 6. Przedmioty dodatkowe w części pisemnej • biologia • chemia • filozofia • fizyka i astronomia • geografia • historia • historia muzyki • historia sztuki • informatyka • język łaciński i kultura antyczna • język mniejszości narodowej • język obcy nowożytny* • język polski* • matematyka* • wiedza o społeczeństwie • wiedza o tańcu Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

 7. Poziom zdawaniaegzaminów dodatkowych • Każdy egzamin można zdawaćalbo na poziomie podstawowym,albo na poziomie rozszerzonym. • Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytnyzdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

 8. Obowiązkowe: Język polski egz. ustny (bez określania poziomu)/pisemny Język obcy egz. ustny (bez określania poziomu)/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny Matura w roku szkolnym 2013/2014 Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

 9. Egzamin ustny • Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

 10. Egzamin ustnyz języka polskiego • Nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

 11. Materiały pomocniczei środki techniczne • Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczychi środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. • Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

 12. Plan prezentacji • Nie jest wymagany, ale zdający możez niego korzystać podczas egzaminu. • Informacja ta znajduje się w aneksiedo informatorów i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 13. Laureaci i finaliściolimpiad przedmiotowych • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

 14. Wykaz olimpiad

 15. Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

 16. Dostosowania

 17. Terminy egzaminu maturalnego • Sesja majowa /2014r/ • egzamin pisemny od 5 do 23 maja 2014 • egzamin ustny od 5do 30 maja 2014 • Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 2 do 18 czerwca 2014 • Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) • egzamin pisemny 26 sierpnia 2014 godz. 9:00 • egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014

 18. Terminy egzaminów www.cke.edu.pl

 19. Egzamin dodatkowyw sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodniez harmonogramem egzaminów w maju 2014 roku.

 20. Sesja dodatkowa(od 2do 18 czerwca 2014 roku) • Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

 21. Egzamin poprawkowyw sierpniu 2014 roku • Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, • żaden z egzaminów nie został unieważniony, • nie uzyskali 30% punktów tylkoz jednego egzaminu obowiązkowego. • złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

 22. Egzamin poprawkowy • „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny)na wcześniej wybranym poziomie. • W przypadku „poprawiania” części ustnej egzaminu z języka polskiegodo oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

 23. Informatoryo egzaminie maturalnym • Opis wymagań egzaminacyjnych,zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnychz poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym (OKE Kraków, CKE).

 24. Informator o egzaminie maturalnymz matematyki od 2010 roku

 25. Informatory

 26. Aneks do informatorów

 27. Egzamin z informatyki

 28. Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałówi przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

 29. Deklaracja • Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. • Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku • Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku • Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. • Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracjii jej kopię przekazuje uczniowi.

 30. Dane osobowe w deklaracji • Dane osobowe, muszą być zgodneze stanem faktycznym w dokumentach.Są to: imię (imiona), nazwisko, datai miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe. • Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia w systemie OBIEG na stronie www.oke.krakow.pl

 31. Hasło należy pobrać przedegzaminem w szkole • Obowiązkiem zdającego jest: • sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji, • podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).

 32. Deklaracja • Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej(termin złożenia mija 7 lutego2014 roku)można dokonać zmian w deklaracjiw zakresie wyboru: • tematu prezentacji z języka polskiego, • języka obcego nowożytnego, • egzaminów dodatkowych i ich poziomu.

 33. Unieważnienie egzaminu • Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminuw sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: • przerywa egzamin zdającego, • unieważnia jego egzamin, • nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 34. Unieważnienie egzaminu • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, • stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

 35. Unieważnienie egzaminu • Zdający, którym unieważniono egzaminz powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2015 roku.

 36. Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach w dniu 27 czerwca 2014 r

 37. Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia: • - sprawdzenie wyników egzaminu, • przypomnienie treści zadań, • zobaczenie wyniku za każde zadanie, • - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

 38. Wglądy do prac • Przed wglądem do prac należy: • zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE, • wejść do systemu OBIEG (hasło) • przypomnieć sobie treść zadań • zobaczyć wynik za każde zadanie • Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd.

 39. Ponowne przystąpienie do matury • W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponowniedo egzaminu maturalnegoz jednego lub więcej przedmiotówwcelu podwyższenia wyniku egzaminuw części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

 40. Krajowy Rejestr Maturhttps://krem.uw.edu.pl • W KReM są wyniki od maja 2006 roku. • Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: • pierwszy raz • podwyższających wyniknależy zaznaczyć w deklaracji.

 41. Przebieg egzaminu maturalnego • Zdający 30 min przed rozpoczęciem egzaminu zgłaszają się przed wyznaczoną salą – członkowie ZN otwierają salę, sprawdzają tożsamość zdającego, przeprowadzają losowanie lub wskazują zajmowane miejsce, zdający podpisują listę obecności, odbierają kody kreskowe i zajmują swoje miejsca. • Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora CKE przewodniczący ZN razem z członkami ZN rozdaje zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.

 42. Przebieg egzaminu maturalnego • Zdającemu nie wolno wnosić na salę sali urządzeń telekomunikacyjnych, torebek itp. • Zadający po okazaniu dowodu osobistego, podpisuje się na liście obecności, odbiera naklejki z kodem szkoły i numerem PESEL, zajmuje wylosowane lub wskazane przez członka zespołu nadzorującego miejsce w sali

 43. Przebieg egzaminu maturalnego • Po rozdaniu przez członków ZN arkuszy egzaminacyjnych należy zapoznać się z instrukcją na pierwsze stronie arkusza i sprawdzić jego kompletność. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

 44. Przebieg egzaminu maturalnego • Zdający kodują swój arkusz zgodnie z instrukcją OKE. • Czas trwania poszczególnych części egzaminu liczony jest od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. • Zabronione jest wypełnianie arkuszy piórem lub długopisem z atramentem/tuszem innym niż czarny, używania ołówków oraz korektorów i gumek do wycierania.

 45. Przebieg egzaminu maturalnego • W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwości kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. • Zdający muszą pamiętać o przeniesieniu rozwiązań zadań zamkniętych do karty odpowiedzi.

 46. Przebieg egzaminu maturalnego • Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. • Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

 47. Matura otwiera Ci drzwi na studia.