klinik ara t rmalara temel bilimsel ara t rmalar n katk s ve nemi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi. Prof.Dr . Neşe Atabey Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı İzmir. Konuşma Planı Temel Bilimsel Araştırmalar Neden Yapılır ? Translasyonel Araştırmalar Gerekli mi?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jirair


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klinik ara t rmalara temel bilimsel ara t rmalar n katk s ve nemi

Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi

Prof.Dr. Neşe Atabey

Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi

TıbbiBiyolojiveGenetikAnabilim Dalı

İzmir

slide2

KonuşmaPlanı

 • TemelBilimselAraştırmalarNedenYapılır?
 • TranslasyonelAraştırmalarGerekli mi?
 • TemelBilimlerKlinikUygulamalara, TanıveTedaviyeKatkıSağlarmı?

Örnekler

  • İnsanGenomProjesi
  • İndüklenmiş Pluripotent KökHücre Nobel Ödülü
  • KişiselDeneyim (Grb2 inhibitörükanserdetedavisindekullanılabilir mi?
neden temel bilim
NedenTemelBilim?
 • Temelbilimcilerbiyomedikalaraştırmalarınveürünlerinanakaynağıdır.
 • İnsanlıktarihiboyuncabilimselkeşiflerpratiğeuygulandığızaman, tam veyararlıolarakkabuledilmektedir. Tıp alanında da bukuralgeçerlidir.
 • Başlangıçtabirtemelbilimlerlaboratuvarındakimolekülerveyahücreseldüzeydekibirkeşif , yavaşyavaşfarklıdüzeylerdeilerlemekteveklinikkullanımageçenekadarçoksayıdaaşamayıgeçmesigerekmektedir (veya tam tersi) .
translasyonel ara t rmalar neden nemlidir
TranslasyonelAraştırmalarNedenÖnemlidir?
 • TranslasyonelTıp son yıllardagelişentemelveklinikbilimlerarasındakibuboşluğudoldurmaya, yönelikbirbilimalanıdır.
 • TranslasyonelBilimyapankişitemelveklinikbilimlerarasındaköprüolan, birdiliöbürüneçevirmeyisağlayankişidir.
 • Akademikortamda, laboratuvarlardagerçekleştirilir, ancaktemelbilimselsorununklinikbirürünilesonuçlanmasıhedeflenir.
 • Ancaktranslasyonelbilimyapmakkolaydeğildir, çünkütoplum, sanayi, projefonları, üniversiteler, temelaraştırmacılarveklinisyenlerinarasındagüventemellibirişbirliğikurulmasınıgerektirir (genişanlamdauluslararasıanlamdaişbirlikleride gereklidir).
slide5

1.Klinik ProbleminTanımlanması

(klinik)

2.Araştırma hipotezininOluşturulması

(çevrimsel)

TranslasyonelAraştırmaDöngüsü

1Pratik KullanımaAktarım

(klinik)

3.Araştırma StratejisininOluşturulması

(temel, klinik, çevrimsel)

Hasta-Toplum

Biyomedikaltopluluk

Yöneticiler-SağlıkSistemi

UluslararasıOrganizasyonlar

BağımsızGözlemKurulları

SağlıkileİlişkiliEndüstri

4. AraştırmaStratejisininGerçekleştirilmesi

(temel, klinik, çevrimsel)

9.Sanayiyi veİlhgiliKruluşlarileEtkileşim

(çevrimsel )

5.In vitro çıktılar

(temel

8.Randomize KlinikÇalışmalar

(klinik)

6.In vivo çıktıları

(temel)

neden translasyonel bilim
NedenTranslasyonelBilim?

10 000’DE

1

15

YIL

 • Tıp alanındateorikbilgininvedeneyselverilerinklinikuygulamayagirmesi her zamanzorolmuştur, üretilenbilimselverininmiktarınınvekarmaşıklığınınartması, yasaldüzenlemelervemalikaynaklarınkısıtlılığıeklendiğindetranslasyondaha da zorbirboyutkazanmaktadır.

>1 MİLYAR $

BİR YENİ TEDAVİYİ LABORATUVARDAN KLİNİK UYGULAMAYA TAŞIMANIN MALİYETİ

BİR BİLİMSEL KEŞFİN İNSAN SAĞLIĞINI GELİŞTİREN HAYAT KURTARAN BİR TIBBİ UYGULAMAYA DÖNÜŞMESİ İÇİN GEREKEN SÜRE

BİLİMSEL KEŞİFLERİN PİYASAYA GİRME OLASILIĞI

neden translasyonel bilim1
NedenTranslasyonelBilim?
 • NIH verilerinegöretemelaraştırmalarileeldeedilenpotansiyelbirterapötiğinfazçalışmalarınagirmedenprekliniktestlerindebaşarısızlıkoranı %80-90.
 • Hızıartırmakiçinulusalvekurumsaldüzeydeçoğunluklaklinikaraştırmacılararacılığıileklisyenleritemelaraştırmalarilekeşfedilenbilgileri hasta tanıvetedavisindekullanmayayönelikkeşifleryapılmasıhedefleniyor.
 • Bu aşamadatemelbilimleregösterilenilgitümdünyadaoldukçadüşük.

GELİŞTİRİLEN İLAÇLARIN

% 80-90’I

İNSAN ÇALIŞMALARINA GEÇİLMEDEN ÖNCE BAŞARISIZ OLMAKTA

temel bilimlerin katk lar
TemelBilimlerinKatkıları
 • Buna karşın son yıllardagerçekleştirilentemelaraştırmalarhastalıklarınmekanizmalarınınanlaşılması, önlenmesi, tanısıvetedavisineyönelikönemligelişmelersağladı.
 • Bu gelişmelerdeinsangenomunundizilenmesi, kanserhücrelerineözgüyenihedeflenmiştedavileringeliştirilmesivekökhücrelerinhastalıklarıntedavisindekullanılmayabaşlanmasısayılabilir.
nsan g enom projesi hgp
İnsanGenomProjesi (HGP)

-1986 da ABD EnerjiBakanlığıradyasyonunnedenolduğu DNA hasarının DNA düzeyindebelirlenmesiamacıylabaşlattı, 1990 da 18 ülkeninkatılımıileuluslararasıbirboyutkazandı, Dizilemesonuçları 2003 de yayınlandı

-Günümüzde 1000 genomprojesitamamlandıve 2500 genomadoğruilerlemekte

toplam ekonomik mpakt
ToplamEkonomikİmpakt

1988-2012 arasında

İnsangenomunundizilenmesiprojesidirektveyaindirektolarakaraştırma, geliştirmeveticariaktivitelerile 2012 yılınakadardolarbazında:

• Toplam 1 trilyondolarayakınekonomikimpakt

• Yılda 4.3 milyoniş

• Genomikalanındaçalışmayabaşlayansektördeneldeedilenvergigelirleriile 54.8 milyar dolar gelir

toplam ekonomik mpakt1
ToplamEkonomikİmpakt
 • ABD hükümeti HGP ye tamamlananakadar (2003) 3.8 milyardolarharcadı,
 • 2012 ye kadarbu 5.4 milyardolarıbulduvebuprojesonundakiyatırımlar da ek 8.5 milyardolaroldu(24 yıllıkbusüreçte HGP için her ABD vatandaşınınyılda 2 dolarverdi, geridönüşü 1 trilyondolarekonomikgirdi)
hgp projesinin biyomedikal uygulamalar
HGP ProjesininBiyomedikalUygulamaları
 • Tek Gen hastalıklarınınTanısı
 • 3000 Mendelyantek gen hastalığının
 • genikeşfedildi
 • Nadir hastalıklarıntanısınayönelik
 • tanıtestleri (yanlıştanınınönlenmesi)
 • Prenatal tanıtestleri
 • Gelecektekişiselleştirilmiştedavileriçinönbilgiler
 • HastalıklaraYatkınlıklarınBelirlenmesineYönelikBilgiler
 • Kanser, Nörolojikveprikiyatrikhastalıklarayatkınlığınöngörülmesineyönelikmarkerlarbelirlendi
 • Gelecektekişiyeözgüyaşamtarzıbeslenmeönerileri, çevreselfaktörlerinhastalıklarınbelirlenmesindekirolleri
 • GenomikTemelliİlaçlarınGeliştirilmesi
 • Gleevek (KML), Herceptin (Meme Ca), Tarceva(AkcCa) and Avastin(Kolon, AkcvedigerCa) vb.
 • Gelecekteyenihedeflereyönelikyeniilaçlarıngeliştirilmesi
hgp projesinin biyomedikal uygulamalar1
HGP ProjesininBiyomedikalUygulamaları
 • Varolanilaçlarıngenomikbilgiler
 • doğrultusunda belli alt populasyonlarda
 • yenidenkullanımı
 • Örn: EGFR mutasyonlarıpozitifolanolgulariçinIressakullanımıvb
 • Yenitaramalarileyeniilaçlarınbelirlenmesi
 • Genomikbilgilerinenfeksiyonlarlasavaşiçinkullanılması
 • -Birçokmikroorganizmadizilendi, Örn HIV/AIDS hastalarındagenetiktaramalaruygulanmayabaşladı
 • -Gelecekteetkeneözgütedavi, DNA aşıları
 • KalıtsalHastalıklariçin gen tedavilerisi
 • Adrenolökodistrofiliçocuklardabaşarılısonuçlar
 • GelecekteDefektifgenleringenomikprofillemeilebelirlenmesiveonarımı
slide14

HGP başladığında 61 hastalığıngenetiknedenibelirlenmişti, şimdi 4850 hastalığıngeneiknedenibiliniyor

nd klenmi pluripotent k k h creler ipsc ips 2012 nobel t p d l
İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSC=iPS -2012 Nobel Tıp Ödülü)

Sir John Gordon- UK- Cambridge Ün-40 yılönceki (1962) çalışmalarınedeniyle (kurbağayumurtasınınçekirdeğiniçıkararakyerinebarsakhücresiçekirdeğiyerleştiriyorvebuyumurtadan tam birerişkinkurbağaoluştuğunukanıtlıyor)

Shinya Yamanaka–Japonya-KyotaÜn—6 yılöncekiçalışmaları(2006) nedeniyle (fare derihücrelerininükleustransferiyapmadan 4 genini (cMyc, Oct4, KLF4, SOX2) değiştirerekkökhücreyedönüştürüyor, biryılsonraaynıişlemiinsanderihücreleriilegerçekleştiriyor)

neden nobel ald
Neden Nobel Aldı?

İnsanembriyonikkökhücreçalışmalarındaortayaçıkanetiksorunlarıortadan

kaldıranbuyöntemilehücreseltedavilerverejeneratif tıp alanınasağladığıönemli

katkılarnedeniyle

sonras nda neler ger ekle ti
SonrasındaNelerGerçekleşti?
 • 2013: 3 boyutluprinterda

organ basılmasıvebuyapıdakökhücrelerinüretilmesigerçekleştirildi.

 • 2013: iPSCtedavileri- JaponyadayapılançalışmariPSCnininsanlardakullanımınıngüvenliolduğunukanıtladı, ilk insançalışmasıiçinetikizinalındı.
 • 2013: 3000 sağlıklıve hasta kişidenalınanörneklerileDünyanın en büyükiPSCbanlasıkuruldu
 • Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Market 2014 Report (http://www.reportsnreports.com/reports/206575-complete-2012-13-induced-pluripotent-stem-cell-industry-report.html)
temel bilimsel ara t rma m klinik ara t rma m
TemelBilimselAraştırmamı? KlinikAraştırmamı?
 • “I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply.Being willing is not enough; we must do!”

Bir şey yapmanın aciliyeti beni etkiler.

Bilmek yeterli değil; uygulamalıyız.

İstek yeterli değil; yapmalıyız!

Leonardo da Vinci (1452-1519)

slide19

If you think research is expensive, try disease

Mary Woodward Lasker(1901-1994)

Teşekkürler

ad