slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Индекс на гражданското общество в България PowerPoint Presentation
Download Presentation
Индекс на гражданското общество в България

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Индекс на гражданското общество в България - PowerPoint PPT Presentation

jirair
143 Views
Download Presentation

Индекс на гражданското общество в България

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Индекс на гражданското общество в България Влияние на ЕС върху развитиетона гражданското общество в България

  2. Констатации • Недовършен дневен ред в България по отношение на реформи в политики, свързани с човешкото развитие - здравеопазване, образование, социална и пенсионна сфера. • Изолация на НПО сектора в България в международен план. • Маргинализация на НПО сектора в национален план - промяна на статуквото и драстично намаляване на тежестта на влияние на НПО сектора върху реформисткия дневен ред на България.

  3. Причини • Нова структура на вземане на решения, включваща европейското ниво, която е трудно достъпна по националния маршрут (начин на формиране на позициите на България в ЕС и възможности за гражданско участие). • Ограничено представителство в европейските платформи (най-слабото измерение в нивото на организация на НПО сектора в България са международните връзки и контакти – 16.8%). • Непознаване на механизмите за влияние и участие в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

  4. Причини • Канализиране на финансирането за НПО дейност през държавата – промяна на статуквото и тежестта на влияние. • Частична подмяна на сектора, вкл. чрез средствата от Европейския съюз. • Неефективно програмиране на средствата от ЕС в контекста на развитието на България и още по-проблематично усвояване.

  5. Възможни решения Създаване на ресурсенцентър за гражданските организации по европейски въпроси за: • включване в мрежи на европейско ниво чрез укрепване на капацитета, предоставяне на информация и създаване на контакти между организации в еднаобласт; • създаване на международнипартньорства на проектен и каузален принцип чрез разработване на база данни на потенциалнипартньори; • подкрепа за кандидатстване за проектно финансиране на европейско ниво чрез обучения и изграждане на капацитет.

  6. Възможни решения Използване на новите форми за гражданско участие, които Договорът от Лисабон предоставя чрез Европейската гражданска инициатива и Обединяване за изработване на общи позиции по важни за България въпроси в ЕС.

  7. Възможни решения • по-ефективно участие в програмирането и планирането на следващия финансов период (2014-2020) чрез оказване на граждански натиск за: • по-добър процес на програмиране, който да е функция на планирането на развитието на България за следващите десет години; • задължително регламентиране на гражданското участие в този процес; • допускане на НПО до средствата от ЕС по структурните и Кохезионния фонд, както и опростяване на бюрократичните механизми за ползването на тези средства и Подготовка на сектора за ефективно и смислено участие.

  8. Благодаря за вниманието! Ася Кавръкова, akavrakova@osi.bg 02 9306654 0882 413 954 Програма “Европейски политики и гражданско участие” Институт Отворено общество - София