slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Економічна безпека

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Економічна безпека - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

Панченко А нгел іна , Дніпропетровський технікум Зварювання та електроніки імені Є.Патона. Економічна безпека.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Економічна безпека' - jin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Панченко Ангеліна, Дніпропетровський технікум Зварювання та електроніки імені Є.Патона

Економічнабезпека
slide2

Сутністьекономічноїбезпекиполягає у забезпеченніекономічногорозвиткуУкраїни з метою задоволеннясоціальних і економічних потреб громадян при оптимальнихвитратахпраці і природоохоронномувикористаннісировиннихресурсів та навколишньогосередовища.

Економічнабезпека— це система забезпеченнястійкостінаціональноїекономіки, щозберігає свою цілісність і здатність до саморозвитку, незважаючи на несприятливізовнішні і внутрішнізагрози.

slide3

Об'єктамиекономічноїбезпекивиступають як економічна система загалом, так і їїрізніскладові: природнібагатства, виробничі й невиробничіфонди, нерухомість, фінансовіресурси, господарськіструктури, сім'я, окремаособистістьтощо.

Суб'єктамиекономічноїбезпекивиступають держава та їїінститути (міністерства, відомства, податкові й митніоргани, біржі, фонди і страховікампанії), а такожпідприємства, установи й організації як державного, так і приватного сектора економіки.

Суб'єктита Об'єктиекономічноїбезпеки
slide4

Економічнійбезпеціпритаманнийінтегральний характер, оскільки вона є результатом спільнихзусильусієїнації, щопроявляється через діївсіхгілоквлади на всіхрівнях (відвсеукраїнського до місцевого), наявних у державі сил і засобів, об'єднаньгромадян та окремихосіб.

Предметом державноїдіяльності у сферіекономічноїбезпеки є:

• моніторингфакторів, щопідриваютьстійкістьсоціально-економічноїсистемидержави у короткостроковій та довгостроковійперспективі, тобтовиявлення і прогнозуваннязагроз.

• розробленняконкретнихзаходів, реалізаціяекономічноїполітики та інституціональнихперетворень, щоусуваютьабопом'якшуютьшкідливийвпливвиявленихфакторів і загроз у рамках єдиноїпрограмиекономічних реформ країни.

Зростає роль і значенняправоохоронногозабезпеченняекономічноїбезпеки. За умов масштабноїкриміналізаціїекономіки, коли на її стан впливаютьорганізованазлочинність і корупція, щоопанувалирізноманітнимимеханізмамивпливу на прийняттябагатьохдержавнихрішень, можливостізміниекономічноїполітики і практики, розробленнястратегіїекономічноїбезпекизначноюміроюзалежатьвідздатностідержави, їїправоохоронноїсистемидокоріннозмінитикримінальнуситуацію в економіці.

slide6

Практична реалізаціяДержавноїстратегіїекономічноїбезпеки повинна здійснюватися через систему конкретнихзаходів, механізмів, щореалізуються на основіякіснихіндикаторів і кількіснихпоказниківсоціально-економічногорозвиткукраїни. Така система є основою і змістомекономічноїполітикидержави.

Економічнабезпекапідтримується як чисто економічними методами, так і засобаминеекономічного характеру: політичними, військовими та іншими, включаючизахистдержавнихтаємниць. Крім того, економічнеоцінюваннянаслідківзагрозбезпеки у будь-яких сферах, як правило, забезпечуєуніверсальнийпідхід, даючиможливістькількіснооцінитизбитки, і на ційосновівизначити систему пріоритетів.

ad