slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne. Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ Tidligere avd.sjef for PKO i VVHF (24 PK).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ' - jin-garrison


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp.Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne

Jan Morten Engzelius

Fastlege, Nesbru legesenter i Asker

50 % stilling spesialrådgiver HSØ

Tidligere avd.sjef for PKO i VVHF (24 PK)

pko praksiskonsulentordningen
PKO - PraksisKonsulentOrdningen
 • PKO består av fastlegersomarbeiderismåstillingerpåsykehus.
 • De jobber systematisk for å fremmesamarbeidmellomsykehusogprimærhelsetjenesten
 • “Brobyggere” med fokuspåkomunikasjonogpasientlogistikk
pko i norge
PKO i Norge
 • Forankreti “Rammeavtalen” mellom de RHF og Dnlf fra 2005
 • Idag ca 120 fastleger + mindreantallsykepleiereogfysioterapeuterertilknyttetordningen
 • Mestutbygdi HSØ; ca 14 legeårsverkfordeltpå 90 stillinger
 • Somatikk, psykiatri (DPS), sykehjem
pko organisering
PKO organisering
 • Oftestplassertisykehusenessamhandlingsenheter
 • Leder for PKO = Praksiskoordinator

20-30% stilling

 • Praksiskonsulenter 10-20% stilling

- Avdelingstilhørighet

- Prosjektgrupperpåtvers av avdelinger

pko forankring
PKO forankring
 • Sykehusledelsen

- Kortveitilbeslutningsdyktignivå

 • I primærhelsetjenesten

- ALU møter

- Møterarrangert av PKO for fastlegene

 • Kommunehelsetjenesten

- “Missing link”

organisering av helsetjenesten
Organisering av helsetjenesten
 • I stor grad preget av administrative ogpolitiskebeslutninger
 • Behovet for fagligsamarbeidompasientforløpetermindrevektlagtinntil SAMHANDLINGSREFORMEN bleiverksatt 01.01.12
 • Hvemivaretarpasientperspektivet? Et helhetligpasientforløp
samarbeid
Samarbeid
 • Å arbeidesammenpåkoordinertvis
 • Egeninnsatstilpassesandrepartersbehovogtjenester
 • Tilstrebeutbytte for flereparter

- Bedrehelsetilbudettilbefolkningen

- Bedreutnyttelsen av tildelteresurser

samhandling
Samhandling
 • Den samledeinnsatsmellomlikeverdigeparterbestående av :

- Avtaleverk

- Møter

- Samarbeidsrutiner

- Praktiskdagligsamarbeid

- Felleskompetanseutvikling

Med PKO-øyne: Et robust rammeverkrundtpasienten

forutsetninger for lykkes
Forutsetninger for å lykkes
 • Skape dialog
 • Etablere “Møteplasser”
 • Utvikleforståelse for hverandrestankesett
 • Sørge for solid forankringavPKOibegge “leire.”
 • “Go for low hanging fruits”
sentrale pko arbeidsoppgaver
Sentrale PKO arbeidsoppgaver
 • Henvisningskvalitet
 • Epikrisekvalitet
 • Ventetid (Poliklinikk, Fastlege, Epikriser)
 • Utskrivningsklarepasienter
 • Reinnleggelser
 • Nettverksamarbeidrundtpasienter med kroniskelidelser
 • Hvemskalgjørehva? Når? Hvorofte?
henvisninger
Henvisninger
 • Årlig ca 2 mill henvisningermellomkommunehelsetjenestenogsykehusene
 • Utgjør en av de viktigstesamhandlingsflateneihelsevesenet med konsekvenser for:

- livog helse

- utnyttelse av ressurseneihelsevesenet.

dette er v rt ansvar
Dette er vårt ansvar!
 • GOD KVALITET PÅ HENVISNINGER FRA 1. TIL 2. LINJETJENESTEN ER HELT AVGJØRENDE FOR RIKTIG PRIORITERING, PLANLEGGING OG RESURSUTNYTTELSE
henvisninger n kkelpunkter
Henvisninger - nøkkelpunkter
 • Spissetformulering
 • Aktuellproblemstilling
 • Funn (kliniskefunn, lab, rtg, EKG, spiro)
 • Tidligeresykdommer
 • Familie / Sosialt / Kommunaletjenester
 • Din vurdering av hastegrad
 • Oppdatertliste over fastemedisiner (Husk CAVE)
haukeland 2009 pop up reminders i edi henvisning
Haukeland 2009 – ”pop-upreminders” i edi-henvisning
 • Total tidsbesparelsepå 34% ivurderingsarbeidethosoverlegene
 • Fastlegene skrevbedrehenvisningeruten at dettokmertid, når de brukteskreddersyddedataverktøy for den enkelte diagnose
epikriser
Epikriser
 • En fastsattfellesepikrisemalkvalitetssikrer at viktiginformasjonikkemangler
 • Medisinoversikt

- Endringeristyrke / dosering

- Seponering

- Nye medisiner

 • Oppfølgning av pasienten.

Hvemgjørhva – oghvorofte?

3 p topp diagnoser reinnleggelser
3 på topp diagnoser reinnleggelser
 • KOLS
 • Hjertesvikt
 • Pneumoni

Til sammen > 2/3 av alle reinnleggelser i Norge

Hver 6. pasient over 65 år reinnlegges

hvor svikter det
Hvor svikter det?
 • På sykehuset?
  • Medicare’s sanksjoner mot sykehus i USA med reinnleggelses frekvens over gjennomsnittet.
  • Kortere liggetid på sykehus en vesentlig faktor?
 • I kommunehelsetjenesten?
  • Kommunal PLO
  • Fastleger
  • Legevakt
hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede suksesskriterium nr 1
Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede?Suksesskriterium nr 1
 • God og kvalitetssikret informasjon mellom alle ledd i behandlingskjeden og til pasienten.
 • Nytteverdi for pasienten:
  • Kunnskap om og forståelse av egen sykdom
  • Trygghet
  • Evne til å mestre egen sykdom
formidlingsevne
Formidlingsevne
 • Sagt er ikke nødvendigvis hørt
 • Hørt er ikke nødvendigvis forstått
 • Forstått er ikke nødvendigvis omsatt i handling
 • Handling er ikke nødvendigvis riktig utført
 • Utførelsen er ikke nødvendigvis kontrollert
hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede
Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede ?
 • God kommunikasjonmellom utøverne på ”stafettlaget”.
  • Pasient
  • Pårørende
  • Sykepleier på sykehus
  • Lege på sykehus
  • Sykehjem
  • Hjemmesykepleien
  • Fastlegen
tilgjengelighet
Tilgjengelighet
 • Et resultat av etablerte kommunikasjonskanaler
 • PASIENTvs fastlege, hjemmesykepleie, sykehus
 • HJEMMESYKEPLEIE vs fastlege
 • FASTLEGE / SYKEHJEMvs sykehus
 • SYKEHUS vs fastlege og kommunal PLO
prosjekt reinnleggelser b rum sykehus
Prosjekt REINNLEGGELSER Bærum sykehus
 • Et samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og Asker og Bærum kommuner
 • Basert på:
  • Gjensidig tillit og respekt
  • Strukturerte og godt planlagte pasientforløp
  • De 3 nevnte suksessfaktorer
   • Informasjon
   • Kommunikasjon
   • Tilgjengelighet
3 viktige prosjektfaser
3 viktige prosjektfaser
 • ”Base-line” registrering av pasienter med ”Hjertesvikt” som hoved- eller relevant bidiagnose som ble utskrevet fra Bærum sykehus i 12 mndr forut for oppstart av prosjektet
 • Implementering av en tiltakspakke med enkle og praktiske forbedringstiltak, samt en monitorering av om tiltakene faktisk blir gjennomført
 • En brukerundersøkelse for å kartlegge pasientenes erfaringer og hvilke tiltak som av dem ble vurdert som mest betydningsfulle
informasjon
Informasjon
 • Utskrivningssamtalen med pasient / pårørende deles i to

Samtale med sykepleier dagen før utskrivning

Samtale med lege samme dag som utskrivning.

 • Skriftlig sykepleierrapport til kommunal PLO
 • Elektronisk epikrise med oppdatert medikamentliste ”samme dag” til fastlege / sykehjemslege
kommunikasjon
Kommunikasjon
 • Etablerte elektroniske kommunikasjonslinjer mellom sykehus, kommunal PLO og fastleger
 • Direkte kommunikasjon ved fastlagte kontroller hos enten fastlegen eller på Hjertesviktpoliklinikken. Gjelder både pasient, pårørende og helsepersonell. Danner basis for god kompetanseoverføring. (Veiledningsplikten satt i system)
 • Telefon ved behov for beslutningsstøtte
tilgjengelighet1
Tilgjengelighet
 • Timeavtale for pasienten til kontroll innen 1 uke hos fastlege eller hjertesviktpoliklinikk er ordnet FØR pasienten skrives ut av sykehuset. (timeavtale i hånden)
 • Direkte tlf.nr til fastlege til bruk for pasient og hjemmesykepleie de første 30 dgr etter utskrivelse
 • Direkte tlf.nr til cardiologisk bakvakt til bruk for fastlege / sykehjemslege ved behov for beslutningsstøtte
andre effekter av prosjektet
Andre effekter av prosjektet
 • Kompetansehevning i hjemmesykepleien
  • Kurs om hjertesvikt for kommunal sykepleiertjeneste i regi av Hjertesviktpoliklinikken, Bærum sykehus
 • Kompetansehevning hos fastlegene
  • Emnekurs i Hjertemedisin (21 timer) med > 60 deltagende fastleger fra Asker og Bærum
 • Utarbeidelse av sjekkliste for hjemmesykepleien i nært samarbeid mellom medisinsk avdeling Bærum sykehus og kommunene – til bruk ved observasjon av hjertesviktpas.
hvor langt har vi kommet
Hvor langt har vi kommet?
 • Ca 150 inkluderte pasienter
 • Foreløpig kun 50 pasienter som har svart på ”Brukerundersøkelsen”
 • Begynner å få en oversikt over hvem som legger inn pasientene og hvor de sendes ut.
 • Begynner å ane en økt grad av oppfyllelse i forhold til endringstiltak. Økt endringskompetanse i de kliniske miljøene.
hva m les i prosjektet spc reg
Hva måles i prosjektet? (SPC-reg)

Følgende parametre kartlegges:

 • Hvem legger inn pasienten
 • Foreligger legemiddelliste
 • Aldersfordeling
 • Liggetid
 • Pasientløp – etter utskrivelse
 • Når fikk pasienten kontrolltime
 • Hvor ofte fulgte hjemmesykepleier pasienten til kontroll
 • Programoppfyllelse på med. avd.
 • Brukerundersøkelsen – svarprosent
 • Reinnleggelser
slide56
Prosjekt reinnleggelse hjertesvikt har et evidensbasert program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging
erfaringer s langt
Erfaringer så langt
 • Forbedringsarbeide tar tid
 • Monitorering løfter forbedringsarbeide
 • Endringskompetanse må styrkes i alle ledd
 • Etablering av en endringskultur danner grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid i daglig drift
 • Forståelse for hverandres betydning i et helhetlig pasientforløp er en viktig forutsetning for å lykkes