Polgármesteri Akadémia
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Polgármesteri Akadémia Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában. Dr. Lóránt Zoltán főigazgató, c. egyetemi docens. 2010. február 26-27. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA (1949. évi XX. Törvény 44/A. § ). (1 ) A helyi képviselőtestület :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jillian-cleveland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

Polgármesteri Akadémia

Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában

Dr. Lóránt Zoltán

főigazgató, c. egyetemi docens

2010. február 26-27.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

(1949. évi XX. Törvény 44/A. §)

(1) A helyi képviselőtestület:

a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,

b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,

c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül,

d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét,

(2) A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

90. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény

az államháztartásról

50/A. § (4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnökerészletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény

az államháztartásról

78. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületlegközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

92. § (3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(4) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(5) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

91. § (7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

92. § (6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.


A k pvisel test let f bb gazd lkod si feladatai s hat sk rei i
A képviselő-testület főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei(I.)

 • meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági programját;

 • megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket;

 • dönt az általános- és céltartalékok felhasználásáról;

 • dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról;

 • dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

 • dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről;


A k pvisel test let f bb gazd lkod si feladatai s hat sk rei ii
A képviselő-testület főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (II.)

 • elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait;

 • elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását;

 • megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet;

 • dönt mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet;

 • dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről


A polg rmester f bb gazd lkod si feladatai s hat sk rei
A polgármester főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei

 • a képviselőtestület elé terjeszti a gazdaság programtervezetét, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét;

 • gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról;

 • tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről;

 • a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmaz-hat;

 • a képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zár-számadást);

 • szükség esetén a képviselőtestület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét.

 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


A jegyz f bb gazd lkod si feladatai s hat sk rei i
A jegyző főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (I)

 • elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetéséről szóló koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét;

 • a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára;

 • kialakítja a saját, valamint intézményei számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján;

 • ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügy-gazdasági ellenőrzését;


A jegyz f bb gazd lkod si feladatai s hat sk rei ii
A jegyző főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (II.)

 • ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselőtestület felhatalmazása alapján;

 • az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról;

 • elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal;

 • szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetét;

 • a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

Az operatív gazdálkodás folyamata (II.)

 • A képviselő-testület az önkormányzat teljes területén felelős a gazdálkodás biztonságáért.

 • A gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője az elsőszámú felelős:

 • a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségéért

 • a gazdálkodási lehetőségek (költségvetési főösszeg, kiemelt előirányzatok) és a kötelezettségek összhangjáért

 • a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

 • A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a felelősségi szabályok által meghatározott sorrendben követik egymást:

 • kötelezettségvállalás (polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, jegyző, körjegyző, intézményvezető)

 • kötelezettségvállalás ellenjegyzése (jegyző, vagy általa felhatalmazott személy, intézményvezető vagy az általa felhatalmazott személy)

  A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése után:

 • érvényesítés (a teljesítés szakmai igazolását követi)

 • utalványozás(csak pénzügyi szakember által végezhető a gazdálkodásért felelős vezető vagy az általa kijelölt személy útján)


A p nz gyi bizotts g f bb feladat s hat sk rei
A pénzügyi bizottság főbb feladat- és hatáskörei kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a felelősségi szabályok által meghatározott sorrendben követik egymást:

 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves be-számoló tervezeteit;

 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

 • vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

 • a pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.


A k nyvvizsg l f bb feladatai az nkorm nyzati gazd lkod s ellen rz s ben i
A könyvvizsgáló főbb feladatai az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésében (I.)

 • feladata a helyi önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület nyilvános és zárt ülésén. A könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó témákban a képviselő-testület ülésére a polgármester köteles meghívni;

 • a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.


A k nyvvizsg l f bb feladatai az nkorm nyzati gazd lkod s ellen rz s ben ii
A könyvvizsgáló főbb feladatai az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

 • a könyvvizsgáló betekinthet a helyi önkormányzat könyveibe, a

  polgármestertől és az önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól

  felvilágosítást kérhet;

 • a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a

  könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem

  hozható;

 • ha a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenéséről és más olyan tényről, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a képviselő-testület összehívását kérni a polgármestertől.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

az államháztartásról

82. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

a helyi önkormányzatokról

92/D. § (1) Ha a könyvvizsgáló a 92/A. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a 92/C. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatát a megbízási szerződésben rögzített határidőre előreláthatólag nem tudja teljesíteni, köteles ezt a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal - illetve, ha az akadályozó körülmény később keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül - a helyi önkormányzatnak írásban bejelenteni. Ezt követően a helyi önkormányzat képviselő-testülete - a körülményeket mérlegelve - vagy határidőt szab az utólagos teljesítésre, vagy haladéktalanul - pályázati eljárás nélkül - új könyvvizsgálót bíz meg.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1990. évi LXV. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

a helyi önkormányzatokról

92/D. § (2) Ha a könyvvizsgálóa bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a szerződésben rögzített határidőben nem teljesíti, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a határidő lejártakor - a mulasztó könyvvizsgálóköltségére - az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ezzel egyidejűleg a bejelentési kötelezettségét, illetőleg a szerződés teljesítését menthető ok nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval szemben

a) az ebből eredő kártérítési igényét érvényesíti a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint, és

b) a költségvetési minősítés visszavonását kezdeményezi.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

az államháztartásról

79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását .


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

az államháztartásról

70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testülettagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek(a továbbiakban együtt: képviselő-testület).


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

az államháztartásról

71. § (1) A jegyzőáltal elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.

(2) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.


Polg rmesteri akad mia hat sk r k k telezetts gek s jogok a gazd lkod s folyamat ban

1992. évi XXXVIII. törvény gazdálkodás ellenőrzésében (II.)

az államháztartásról

81. § A polgármesterpótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt aképviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik .