slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 24.04.2009. Toetajad. Konverentsi toetavad: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis - projekti „Ärieetikaga korruptsiooni vastu“ raames”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ärieetika koodeksid sektorite kaupa: ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekuid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Tallinn, 24.04.2009

toetajad
Toetajad

Konverentsi toetavad:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis - projekti „Ärieetikaga korruptsiooni vastu“ raames”.

Konverents kuulub seminarisarja „Aus ärikeskkond“, mida viib läbi Justiitsministeerium koos Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti

sektorip histe eetikakoodeksite projektide v ljat tamisel aitasid kaasa
Sektoripõhiste eetikakoodeksite projektide väljatöötamisel aitasid kaasa..

1. Eesti Apteekrite Liit

2. Eesti Kinnisvarafirmade Liit

3. Eesti Ehitusettevõtjate Liit

4. Eesti Ravimitootjate Liit

5. Mari Kooskora - EBS-i Eetikakeskuse juhataja, õppejõud

6. Eetikakoodeksite projektide väljatöötamisel kasutati

Tartu Ülikooli eetikakeskuse “Eetikakoodeksite käsiraamatut” (Tartu 2007)

miks korruptsioonivaba eesti p rab t helepanu rieetika koodeksitele
Miks Korruptsioonivaba Eesti pöörab tähelepanu ärieetika koodeksitele

1.Seadusandlusega ei ole võimalik ette näha kõiki olukordi

2. Eetikakoodeksid aitavad vähendada seadusandluse

regulatiivsust ja mahtu

3. Eetikakoodeks aitab vähendada ”JOKK”-mentaliteeti, et “juriidiliselt on kõik korrektne”.

3. Majanduskriis on tõstnud vajadust heade tavade järele, mis hoiaks ära ebaeetilist ettevõtlust.

4. Ärieetika põhimõtete rikkumine kujutab endast korruptsiooniriski.

miks t tas hing v lja sektorip histe eetikakoodeksite projekte
Miks töötas ühing välja sektoripõhiste eetikakoodeksite projekte

1. Eetikakoodeksit saab defineerida:

‘Kirjapandud normide ja/või väärtuste kogum, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul’ (Eetikakoodeksite käsiraamat, 2007: 22).

2. Eestis on palju eetikakoodekseid, mis on äärmiselt lühikesed (4-5 punkti). Selline koodeks vajab edasiarendamist ja täiendamist.

3. Sektoripõhine eetikakoodeks kujundab kindla, sektori poolt tunnustatud käitumisstandardi ja aitab kaasa korruptsiooniriskide vähendamisele.

v ljavalitud valdkonnad
Väljavalitud valdkonnad

Miks just need valdkonnad?

- kuskilt tuli alustada

- KVE-le tundus, et need valdkonnad vajaksid paremat raamistikku

heaks äritegevuseks.

1. Apteegisektor- on olemas “Eesti farmatseutide kutse-eetika normid”.

2. Kinnisvarasektor- Eesti Kinnisvarafirmade Liidul on olemas Heade Tavade Koodeks .Koodeks vajaks edasiarendamist ja täiendamist.

3. Ehitussektor- reeglina eetikakoodeksid puuduvad.

apteegivaldkonna eetikakoodeks i koodeksi reguleerimisala
Apteegivaldkonna eetikakoodeks I Koodeksi reguleerimisala

- koodeks reguleerib apteegivaldkonnaga seotud osapoolte müügi edendamiseks kasutatavaid võtteid, mille all mõeldakse kõiki teavitamise ja turundusega seotud tegevusi.

-koodeks edendab turunduspraktika eetiliste normide järgimist ja kontrolli, et vältida koodeksi rikkumiseni viivaid vigu.

-apteegivaldkonnaga seotud osapoolte eetikakoodeks ei eksisteeri eraldiseisvana, seda toetavad Ravimiseadus ja valdkonnaga seotud liitude ja ettevõtete kinnitatud eetikakoodeksid.

ii lds tted
II Üldsätted

Koodeks reguleerib järgmiste apteegivaldkonnaga

seotud osapoolte koostööd müügi ja turundusega

seotud tegevustes:

1. Apteek

2. Ravimite hulgimüügiettevõte

3. Ravimitootjad

4. Toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad

apteek lds tted i
Apteek- Üldsätted I

Üldsätetes peeti oluliseks lisada järgmised sätted:

  • Apteegi töö on suunatud apteegikülastaja tegelike vajaduste rahuldamisele: tervise edendamisele, haiguse ravimisele või haigusseisundi leevendamisele. Apteegi omanike ja koostööpartnerite majandushuvid peavad alati jääma sellest tahapoole.
  • Apteek on sõltumatu üksus. Tema majandustegevuse ja hinnapoliitika sidumine lepingulistel alustel ühe või mitme tarnepartneriga ei tohi mõjutada apteekri erialast tööd.

3. Apteegi töötaja töötasu tuleb arvestada ajapalgana. Muude tasude ja hüvede maksmine peab olema seotud töötaja tööajaga, mitte personaalse panusega apteegi käibe suurendamisse. Igasugune personaalse motivatsioonisüsteemi loomine apteegitoodete müügi edendamise eesmärgil on eetiliselt taunitav ning ei aita kaasa ravimite otstarbeka kasutamise edendamisele.

apteek lds tted ii
Apteek- Üldsätted II

4. Keelatud on kindla ravimi või kindla tootja ravimite eelispakkumine apteekides, olenemata sellele antavast nimetusest või tasu vahendamise viisist (lisana alapunktid, mis täpsustavad sõnastust).

5. Spetsialist – proviisor ja farmatseut ei reklaami ega soovita oma nime ja ametinimetust kasutades laiale avalikkusele (meedias) ühtegi ravimit ega teist apteegis turustatavat toodet. Iga artikli vm teabe puhul tuleb alati eelnevalt veenduda, et seda ei seota otseselt ega kaudselt ühegi toote tutvustuse ega reklaamiga.

ravimite hulgim giettev te i
Ravimite hulgimüügiettevõte I

Peetakse oluliseks Apteegivaldkonna eetikakoodeksis fikseerida järgmist:

  • Ravimite hulgimüügiettevõte kohtleb kõiki partnereid võrdsetel alustel. Eeliste andmine endaga majanduslikult või juriidiliselt seotud partneritele on võrdse kohtlemise põhimõtte vastane.
  • Ravimite hulgimüüja analüüsib apteekide ja patsientide reaalseid vajadusi ja lähtub oma tootenomenklatuuris eelkõige apteekide ja patsientide reaalsetest vajadustest.
  • Ravimite hulgimüügiettevõte ei kinnita apteekidele tema poolt pakutavate ravimite/meditsiinikaupade müügiplaani ega sortimenti.
  • Ravimite hulgimüügiettevõte suhtub, lähtuvalt headest konkurentsitavadest, võrdelt kõigisse koostööpartneritesse. Ei peeta heaks tavaks suurkliendi eelistamist väikeapteegile mistahes vormis või viisil.

5. Ei loeta heaks tavaks allahindluskampaaniate korraldamist hulgimüügiettevõtte oma apteegiketi raames. See loob eelduse heade konkurentsitavade rikkumiseks.

ravimitootjad i
Ravimitootjad I

Peeti oluliseks Apteegivaldkonna eetikakoodeksis fikseerida järgmist:

1. Ravimitootjate poolt edastatav informatsioon peab kaasa aitama patsientide paremale ravimisele ja mitte lähtuma eelkõige tootja majanduslikest huvidest.

2. Ravimitootja tagab , et müügitöö ravimite propageerimisel tervishoiutöötajatele ja vastavale halduspersonalile viidaks läbi vastutustundlikult, eetiliselt, professionaalselt ja kehtivate seadustega kooskõlas.

3. Ravimitootja esindajal ega ühelgi teisel ravimitootjaga seotud isikul ei ole õigust teha apteegile ettekirjutusi reklaami paigutamise või konkreetse firma toodete eksponeerimise osas.

4. Igasugused turustusmängud, loteriid, kleebiste kogumised, hüvede ja kingituste pakkumised jt turustusvõtted mis on otseselt või kaudselt suunatud ravimite tellimisele ja läbi selle patsientidele väljastamisele, on taunitavad.

toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad i
Toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad I

1. Toidulisandite maaletooja/hulgimüüja teavitab korrektselt apteeki ja ostjaid asjaolust, et erinevalt ravimist ei ole toidulisand mõeldud ravima või ennetama ühtegi haigust või haigusseisundit.

2. Toidulisandite ja apteegikaupade maaletooja/hulgimüüja poolt edastatav informatsioon peab kaasa aitama inimeste tervisliku seisundi parendamisele ja mitte lähtuma eelkõige tootja majanduslikest huvidest.

3. Toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad/hulgifirma ei kinnita apteekidele tema poolt pakutavate toodete/kaupade müügiplaani ega sortimenti.

4. Toidulisandite maaletooja/hulgifirma selgitab kõigis tema poolt esitatavates reklaamides ja teabes toidulisandi ja ravimi põhimõttelist erinevust.

toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad ii
Toidulisandite ja apteegikaupade maaletoojad II

5. Igasugused turustusmängud, loteriid, kleebiste kogumised, hüvede ja kingituste pakkumise jt turustusvõtted mis on otseselt või kaudselt suunatud toodete tellimisele ja läbi selle apteegikülastajatele väljastamisele, on taunitavad.

6. Oma toodete reklaamil ja turustustegevuses arsti, apteekri või avaliku elu tegelase nime, foto või soovituse kasutamine on taunitav.

eesti kinnisvarafirmade liit
Eesti Kinnisvarafirmade Liit

1. Eesti Kinnisvarafirmade Liidu olulised eetilised põhimõtted on praegu kajastatud liidu põhikirjas, Liidu Heade Tavade Koodeksis mitmetes teistes vastuvõetud dokumentides.

2. Eesti Kinnisvarafirmade Liidul on olemas Heade Tavade Koodeks ja töötav Aukohus, mis lahendab tekkinud vaidlusi.

4. Kuna paljudel liidu liikmetele puudub ettevõtte eetikakoodeks, peaks liidul olema kogu eetika probleemistikku koondav ühtne eetikakoodeks eraldiseisva dokumendina, millest kõik liidu liikmed saaksid oma tegevuses lähtuda.

4. Eetikakoodeksi vajadus kinnisvarasektoris on eriti esile kerkinud just hetke majanduskriisi olukorras. Olulist tähelepanu oleks tarvis pöörata kinnisvaraarendajate tegevusele.

eesti kinnisvarafirmade liit eetikakoodeksi eesm rk
Eesti Kinnisvarafirmade Liit- eetikakoodeksi eesmärk

1. Eesti Kinnisvarafirmade Liidu eetikakoodeksi projekti eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus kinnisvara valdkondadega seonduvates tegevustes.

2. Koodeks on aluseks kõikide sel alal tegutsevate firmade hea tava rikkumise faktide lahendamisel.

3. Koodeks kaitseb Kinnisvarafirmade Liidu liikmete ja nende klientide huve.

4. Eesti Kinnisvarafirmade Liidu eetikakoodeks ei eksisteeri eraldiseisva koodeksina, seda toetavad liidu liikmete kinnitatud eetikakoodeksid.

eesti kinnisvarafirmade liit koodeksi reguleerimisala
Eesti Kinnisvarafirmade Liit-koodeksi reguleerimisala

Koodeks reguleerib järgmiste kinnisvaravaldkonna osapoolte

koostööd:

- kinnisvara vahendus

- kinnisvara arendus

- kinnisvara haldus

- kinnisvara hindamine ja konsultatsioon

- kinnisvaraalase tegevuse sidusaladega tegelevad juriidilised isikud

- füüsilistest isikutest ettevõtjad

eesti kinnisvarafirmade liit koodeksi rakendamine
Eesti Kinnisvarafirmade Liit- koodeksi rakendamine

- Eesti Kinnisvarafirmade Liidu eetikakoodeksit rakendatakse liikmete liitumislepingu lisana.

- Liiduga liitunud firma sätestab kohustuse järgida Eesti Kinnisvarafirmade eetikakoodeksit kõigis oma töötajate ja koostööpartneritega sõlmitavates lepingutes.

- Liiduga liitunud firma peab looma oma töötajatele võimaluse teavitada firma juhtkonda võimalikest koodeksi rikkumistest teiste firma töötajate poolt (korruptsioonist teavitajate kaitse).

- Kui firma ei ole võimaldanud töötajatele koodeksi rikkumisest teavitamist firma siseselt, siis on töötajal õigus esitada teatis otse Eesti Kinnisvarafirmade Liidu Aukohtule.

- Firmal on keelatud töötaja igasugune karistamine seoses heauskse kaebuse esitamisega Aukohtule.

eesti ehitusettev tjate liit eetikakoodeksi eesm rk
Eesti Ehitusettevõtjate Liit-eetikakoodeksi eesmärk

Eesti Ehitusettevõtjate Liidul puudub praegu iseseisva dokumendina eetikakoodeks.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu eetikakoodeksi eesmärk on:

- luua hea tava eetiline alus ehitussektori valdkondadega seonduvates tegevustes

- koodeks on aluseks kõikide ehitussektori valdkondadega seotud ettevõtete hea tava rikkumise faktide lahendamisel

- koodeks kaitseb Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liikmete ja nende klientide huve

- Eesti Ehitusettevõtjate Liidu eetikakoodeks ei eksisteeri eraldiseisva koodeksina, seda toetavad seadusandlus ja liidu liikmete kinnitatud eetikakoodeksid

eesti ehitusettev tjate liit koodeksi reguleerimisala i
Eesti Ehitusettevõtjate Liit-koodeksi reguleerimisala I

Koodeks peaks reguleerima järgmiste liidu põhikirjas fikseeritud valdkondade eetilist koostööd:

- Eestis registreeritud ehitusettevõtjad

- ehitusettevõtjate ja ehitusega seotud ettevõtjate ühenduse

- ehitusmaterjale- ja konstruktsioone tootvad ettevõtted

- ehituskoolid ja muud ehitusettevõtjatele kaadrit ettevalmistavad õppeasutused

- teadusasutused

- muud ehitustegevusega seotud juriidilised isikud

eesti ehitusettev tjate liit koodeksi reguleerimisala ii
Eesti Ehitusettevõtjate Liit-koodeksi reguleerimisala II

1. Koodeksi olemasolu aitab kaas ehitussektori töö kvaliteeti parandamisele ( viimasel ajal esile kerkinud probleemid ehitusbuumi ajal valminud ehitiste osas)

2. Koodeks reguleerib sektori turunduspraktika eetiliste normide jälgimist ja kontrolli

3. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu eetikakoodeks ei eksisteeri eraldiseisvana, seda toetavad valdkonnaga seotud liitude ja ettevõtete kinnitatud eetikakoodeksid.

eesti ehitusettev tjate liit koodeksi rakendamine
Eesti Ehitusettevõtjate Liit-koodeksi rakendamine

- Eesti Ehitusettevõtjate Liidu eetikakoodeksit rakendatakse liikmete liitumislepingu lisana.

  • Liiduga liitunud firma sätestab kohustuse järgida Eesti Ehitusettevõtjate Liidu eetikakoodeksit kõigis oma töötajate ja koostööpartneritega sõlmitavates lepingutes.

- Liiduga liitunud firma peab looma oma töötajatele võimaluse teavitada firma juhtkonda võimalikest koodeksi rikkumistest teiste firma töötajate poolt (korruptsioonist teavitajate kaitse).

- Kui firma ei ole võimaldanud töötajatele koodeksi rikkumisest teavitamist firma siseselt, siis on töötajal õigus esitada teatis otse Eesti Ehitusettevõtjate Liidule

- Firmal on keelatud töötaja igasugune karistamine seoses heauskse kaebuse esitamisega Eesti Ehitusettevõtjate Liidule.

slide23

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Täname kuulamast!

Info: www.transparency.ee

Kontakt: info@transparency.ee