Ekonomick informace
Download
1 / 23

EKONOMICKÉ INFORMACE - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

EKONOMICKÉ INFORMACE. Sněm RVŠ 17. 5. 2012 JUDr. Lenka Valová. OBSAH. Vázání prostředků rozpočtu Zásady financování VVŠ část limity financovaných studentů – ukazatel A Analýza vnitřní skladby rezortních prostředků (regionální - vysoké školství) Zápisné Příprava rozpočtu 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKONOMICKÉ INFORMACE' - jewell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomick informace
EKONOMICKÉ INFORMACE

Sněm RVŠ

17.5. 2012

JUDr. Lenka Valová


Obsah
OBSAH

Vázání prostředků rozpočtu

Zásady financování VVŠ část limityfinancovaných studentů – ukazatel A

Analýza vnitřní skladby rezortních prostředků (regionální-vysoké školství)

Zápisné

Příprava rozpočtu 2013


1 v z n prost edk
1. VÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ

30.3. 2012 www MŠMT návrh MŠMT na realizaci vázání uvnitř rezortu:

„cca 600 milionů korun bude vázáno na financování vysokých škol (investiční výdaje) a zbývajících 1,9 miliardy korun bude vázáno v regionálním školství“

Reprekomise 5.4. 2012 upřesněno – pro oblast VVŠ 450-560 mil.

posunuté akce programového financování zůstanou součástí programu a bude je možno realizovat v dalších létech

Stále nebylo definitivně rozhodnuto…


2 z sady financov n vv 2013 limity po tu financovan ch student
2. ZÁSADY FINANCOVÁNÍ VVŠ 2013LIMITY POČTU FINANCOVANÝCH STUDENTŮ

Část týkající se počtu studií v ukazateli A

Návrh zásad předložen MŠMT 30.3.

Reprekomise k nim zasedala 5.4.

Obecná východiska

demografický pokles (do roku 2015 o cca 25%)

střednědobý výhled rozpočtu vysokých škol

(do roku 2014 pokles o cca 25%)

vysoká neúspěšnost studia (úspěšně ukončí studium pouze cca 58% studentů)


P ipom nky reprekomise 5 4 2012
PŘIPOMÍNKY – REPREKOMISE 5. 4. 2012

Zásady jsou předloženy s velkým zpožděním

Mezi 25% demografickým poklesem 19letých a 25% očekávaným poklesem rozpočtu není relevantní vazba – klesá počet 1. ročníků, zatímco pokles rozpočtu zasáhne ročníky všechny

Propustnost (tj. vazba mezi počtem Bc a pokračujících NMg) nad 100% není a priori negativní, může to být naopak známka kvality školy

Uplatněná metodika zapojení nezaměstnanosti je chybná – doporučení – do určitého procenta nezaměstnaných absolventů ji do krácení nezapojovat (např. do 5%), při vyšším podílu ji uplatnit,ovšem vypočítávat ji ze všech absolventů, ne pouze z nepokračujících – mj. problematika kombinovaného studia

VKM tak jak je navrženo nemá u Bc studií nic společného s kvalitou

Nutno prověřit, zda nový SW používaný Úřady práce vůbec umí potřebně rozlišit nezaměstnané dle jednotlivých VŠ a oborů studia

Nezaměstnanost by se neměla posuzovat dle regionu bydliště

U PhD by nemělo platit pravidlo, že při nedočerpání limitu financovaných studentů se pro příští rok stane základem skutečný počet studentů

VKM – zvýšit váhu výstupů vázaných na mobilitu – samoplátci a přijímaní studenti

Oblasti VŠ ve spojení se snižováním rozpočtu chybí politické zadání jasného dalšího postupu 


Z sady a pravidla financ ov n vv 20 4 2012
ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VVŠ 20. 4. 2012

P R I O R I T Y

Snižovat počet studentů

Diverzifikace VŠ uplatněním ukazatelů kvality

a výkonu VKM – jeho aplikací

- nedochází k celkovém počtu snížení studentůve vysokém školství, ale k jejich přerozdělení mezi jednotlivými VŠ


Navr en zm ny 2013
NAVRŽENÉ ZMĚNY 2013

významnější snižování počtů studentů v prvních letech studia

zapojení nezaměstnanosti na snižování počtů studentů

odlišný výpočet základny v jednotlivých kategoriích

odstranění možnosti navýšit počty bakalářů v důsledku poklesu v ukazatelích magisterských a doktorských programů

zvláštní přístup pro umělecké a neuniverzitní vysoké školy


Vlastn v po et limitu
VLASTNÍ VÝPOČET LIMITU

0. základna u B1, M1, N1 = nižší z údajů – skutečné přepočtené počty studentů

k 31. 10. 2012 X dohodnutý limit není tedy započten bonus 10 % u P1 skutečný financovaný počet

studentů tedy včetně bonusu 10 %

1. Plošné snížení základny v závislosti na demografickém výhledu

B1, M1 = - 5 % N1 = - 2 % P1 = 0 %

2. Uplatnění VKM diferencovaně – škola vkládá do „soutěže“

5% v B1 // 10% v M1, N1 // 20% v P1

celkový počet studentů se nemění u B1 a u M1, N1 a P1 mírný pokles

(pravidlo krácení celkového nárůstu o 50 %)

3. Snížení výsledného počtu diferencovaně dle míry nezaměstnanosti absolventů každé VŠ (standardizovaná míra všech absolventů evidovaných na úřadech práce) tak, aby celkový pokles studentů byl

B1, M1 = - 5 % N1 = - 8 % P1 = 0 %


Zapo ten limitu
ZAPOČTENÍ LIMITU

Bude zachováno pravidlo, které umožňuje vysokým školám přijmout nižší počet studentů, než je dohodnutý limit:

− pokud přepočetný počet studentů k 31. 10. 2012 nepoklesne o více než 10 % oproti dohodnutému limitu, budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 dle limitu;

− pokud počet poklesne o více než 10 % oproti dohodnutému limitu,

budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 ve výši

skutečného stavu přepočteného počtu studentů k 31. 10. 2012 + 10 %;

− pokud přepočetný počet studentů k 31. 10. 2012 bude vyšší než

dohodnutý limit, bude škole započtený pro financování roku 2013

dohodnutý limit.


Specifick p stup v ukazateli a
SPECIFICKÝ PŘÍSTUP V UKAZATELI A

1. Neuniverzitní vysoké školy

- nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti

- budou součástí posuzování kvality skrze VKM

2. Umělecké vysoké školy

- limit bude stanovený na úrovni roku 2012, možný výkyv +/- 10 %

- nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti

- v ukazateli A nebudou předmětem hodnocení skrze VKM (neboť počty na těchto institucích není třeba vzájemně přerozdělovat, počty jsou stabilní)

- budou mít k dispozici fixní podíl finančních prostředků alokovaných v ukazateli A, který si v závislosti na normativním počtu studentů (se zohledněním koeficientu ekonomické náročnosti) přerozdělí tyto 4 umělecké vysoké školy (AMU, JAMU, AVU, VŠUP)


Celkov sn en limit studi
CELKOVÉ SNÍŽENÍ LIMITŮ STUDIÍ

5. 4. 20. 4. po DŘ skut.

Bc1 - 11,2 % - 9,4 ? ?

Mg1 - 11,4 % - 10,3

NMg1 - 12,1 % - 10,7

PhD1 - 7,5 % - 1,7

SP2+ - 2,3 % - 1,8

SP - 5,4 % - 5,0


3 anal za rezortn ch prost edk kolstv
3. ANALÝZA REZORTNÍCH PROSTŘEDKŮ ŠKOLSTVÍ

Materiál MŠMT 17. 4. 2012 - Vysoké školy v ČR a jejich veřejné finanční zdroje (s důrazem na kapitolu 333) a srovnání s regionálním školstvím 2004 - 2012

Prezentace Ing. KrčálaZ v r
ZÁVĚR

Analýza MŠMT potvrdila naše předpoklady

Vývoj počtu studentů a žáků je naprosto odlišný

od vývoje rozpočtu RgŠ a VŠ

Od roku 2011 je výdaj na 1 žáka RgŠ vyšší než na 1 studium na VŠ (bez VaV)

V roce 2012 je tento poměr 74 tis./žáka RgŠ

x 69 tis./studium VŠ (bez VaV)

Předpoklad 2014 v obou segmentech o cca 10 tis. méně

Naprostá absence zdůvodnění dosavadního vývoje, stavu a výhledu


4 z pisn
4. ZÁPISNÉ

Informace pouze z médií

3 000 – 3 500 Kč za semestr

JEDNOZNAČNÁ VAZBA NA KRYTÍ DEFICITU ROZPOČTU VŠ

Úvaha o návaznosti na vázání rozpočtu již v letošním roce

Usnesení SK RVŠ


5 p prava rozpo tu 2013
5. PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2013

Střednědobý výhled rozpočtu rezortu školství

- 2012 - 2014 pokles celkem o 19 mld.

- z toho na VŠ (bez VaV) pokles o 4 mld.

Zahájena jednání s MF ČR – pokles roku 2013

za celý rezort školství nižší – 2 - 3 mld.


Usnesen prv p ijat k projedn van m ot zk m
USNESENÍ PRVŠ PŘIJATÁ K PROJEDNÁVANÝM OTÁZKÁM

Rada VŠ žádá MŠMT, aby Zásady a pravidla financování VVŠ obsahující pravidla pro stanovení limitu počtu zapsaných studentů byly zpracovávány s dostatečným předstihem před přijímacím řízením na jednotlivých školách a aby materiály projednávané na Reprezentativní komisi byly jejím členům zasílány s větším, přibližně třítýdenním, předstihem.

Rada VŠ žádá MŠMT, aby v Zásadách a pravidlech financování VVŠ byl uplatněn princip delší časové stability jednotlivých zásad a parametrů tak, aby byly pro vysoké školy dopředu předvídatelné.

Rada VŠ opětovně důrazně upozorňuje na likvidační dopad současně platného střednědobého výhledu rozpočtu vysokých škol nejen na kvalitu, ale i na samotnou existenci veřejných vysokých škol.


N vrh usnesen sn mu rv
NÁVRH USNESENÍ SNĚMU RVŠ

Rada VŠ bere na vědomí informace ministra školství o dosavadním vývoji přípravy rozpočtu vysokého školství pro rok 2013.

Rada VŠ důrazně upozorňuje na dlouhodobý stav podfinancování oblasti VŠ, jakož i na nezbytnost komplexního řešení financování VŠ v dalších letech.

Rada VŠ konstatuje, že bez odpovídající výše veřejných prostředků není možné udržet stávající úroveň a kvalitu vysokých škol, natož zajistit jejich rozvoj.


ad