Linn Herning - PowerPoint PPT Presentation

jewel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linn Herning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linn Herning

play fullscreen
1 / 60
Download Presentation
Linn Herning
141 Views
Download Presentation

Linn Herning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland • Linn Herning Velferdsstaten i fare? Kommersialisering og privatisering av velferd rådgiver

 2. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. ”

 3. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Velferdsstat – hva er det? • Ordninger som skaper forutsigbarhet og trygghet i hverdagen for det store folkeflertall • Sosial sikkerhet, inntektssikring – dvs. du får trygder/stønader om du ikke kan jobbe • Gratis helsetjenester, omsorg og utdanning • Felles finansiering gjennom å betale skatt, heller enn at hver enkelt må betale for seg • Et regulert arbeidsmarked med rettigheter

 4. Offentlige sektor – hva skal vi med det? • Arbeiderbevegelsen og andre sosiale bevegelser har kjempet fram en bred og sterk offentlig sektor ut ifra erfaringen om at mange samfunnsoppgaver man ønsket å løse, ikke ble løst i det private markedet. • Velferdstjenester for alle etter behov, ikke etter kjøpekraft. • Finansiering etter yteevne gjennom progressiv beskatning. • Helhet og samfunnsøkonomi framfor kortsiktig bedriftsøkonomi for den enkelte bedrift/resultatenhet. • Samfunnsnyttig infrastruktur. • Offentlig eierskap i strategiske sektorer, ut ifra politiske målsetninger. • I tillegg bidrar en stor offentlig sektor til at større andel av økonomien er under demokratisk kontroll heller en markedskreftene.

 5. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Tøyling av markedskreftene Privat kapital

 6. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Det markedsliberale omslag • 1970-tallet: Krise i verdensøkonomien • Markedskreftene kommer på offensiven og går til angrep på den etablerte maktbalansen. • Starten på klassekompromissets sammenbrudd og oppsmuldringen av velferdsstatens grunnmur • Ideologienes død, historiens slutt og kapitalismens triumf. • Liberalisering, avregulering, privatisering • Det offentliges andel av økonomien redusert • Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder • Det grunnleggende menneskesynet endres

 7. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Bakgrunn • Liberalisering, avregulering, privatisering • Det grunnleggende menneskesynet endres • Det offentliges andel av økonomien redusert • Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder

 8. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Den markedsliberale offensiv Privat kapital

 9. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Kapitalkontroll Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Den markedsliberale offensiv Privat kapital

 10. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Den markedsliberale offensiv Privat kapital

 11. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Den markedsliberale offensiv Privat kapital

 12. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Den markedsliberale offensiv Privat kapital

 13. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Den markedsliberale offensiv Privat kapital Angrep på lov- og avtaleverk Redusert offentlig sektor

 14. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Arbeidsgivernes offensiv • Fleksibilisering som hovedstrategi • Angrep på lov- og avtaleverket (arbeidstid) • Flere midlertidige jobber • Mer lokal og individuell lønnsfastsettelse • Nye organisasjons- og ledelsesmodeller • Økt styringsrett svekker medbestemmelsen • Sosial dumping brer seg til stadig flere områder • Mer aggressive arbeidsgiverorganisasjoner

 15. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Nye trender i arbeidslivet • Målstyring som hovedmetode i det offentlige • Ny-taylorisme (vitenskapelig ledelse) • Lean production (taylorisme i ny forkledning) • Human Resource Management / Hard HR • Massiv bruk av eksterne konsulenter • Svekker fagorganisering og medbestemmelse • Splitt og hersk!

 16. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Medbestemmelse - medvirkning • Mange melder om svekket medbestemmelse • Fra organisert medbestemmelse til individuell medvirkning – svekker kollektivet • Heller enn å anerkjenne interessekonflikter stilles det økende krav om enhet og lojalitet • Fagorganisasjonene spilles ut over sidelinjen • Ytringsfriheten under økende press – varsling

 17. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Nyliberalismens menneskesyn • Homo økonomikus – maksimere egennytte • Konkurranse, del av menneskets natur • Grunnsteinen i økonomi og samfunn • Problemet: En ren ideologisk konstruksjon • Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har sneket seg inn i skolen

 18. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Synet på de ansatte • Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser • Fagforeningene forsvarer de ansattes privilegier • Befolkningens behov kommer i annen rekke • Skapes en karikatur av de offentlig ansatte • Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet • Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller • I skolen innført gjennom test- og rapportregimet

 19. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland ’Utnytter kunder til egne formål’ «[Lærerne] har sterke, klart definerte interesser, som høyere lønn, et kort skoleår, fravær av konkurranse, og ingen å stå til ansvar for – ikke akkurat identisk med fellesskapets eller elevenes interesser… Lærernes fagforeninger og skolens administratorer kan utnytte kunder som står uten valgfrihet til sine egne formål, som er å minimere arbeidsbyrden og maksimere lønn og andre goder.»(Amerikansk forsker og skolepolitiker, Herbert J. Walberg)

 20. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland «Ledere bør bestemme» «Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre.»(BI-rektor Tom Colbjørnsen)

 21. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Krigen mot de danske lærerne • Den rød-grønne regjeringen vedtok en ny skolereform, heldagsskole, i desember 2012 • Forutsatte utvidet arbeidstid for lærerne • KL (danske KS) kjørte bevisst for lockout • Nær 70.000 lærere lockoutet i fire uker • Regjeringen stanset konflikten med lov • Arbeidstidsavtalen opphevet – forberedelse og undervisningstid ble del av styringsretten

 22. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Ultimatum om arbeidstid «Enten giver man Danmarks Lærerforening magten over lærernes arbejdstid, eller også lader man skolelederen, i dialog med lærerne, bestemme fordelingen av arbejdstiden. Der er ikke nogenmellomvej, og vi kommer ikke til at forhandle, før lærerne giver sig på det punkt.» Michael Ziegler, forhandlingsleder for KL

 23. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Krigen mot de norske lærerne • KS kjemper for å endre maktforholdene i skolen ved at arbeidstidsbestemmelsene underlegges arbeidsgivernes styringsrett • Dette representerer et grunnskudd mot det som i festtalene hylles som ’den nordiske modellen’ • Alvoret i dette forstås knapt av de rødgrønne representantene i KS sitt styre – hvorav noen til og med er enige i KS sitt hardkjør mot lærerne • Forstås det fullt ut av fagforeningene i skolen?

 24. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland KS-lederens argumenter • ”KS har ikke krevd at lærernes arbeidsår skal utvides fra 39 til 45 uker, at lærerne skal være på jobb i 37,5 timer pr. uke, eller at lærerne skal ha mindre tid til forberedelse og etterarbeid.” • Nei, men KS har krevd at hvorvidt det skal være slik, skal være prisgitt arbeidsgivers styringsrett. • ”Vi vet at bedre ledelse gir bedre lærere og en bedre skole.” • Blir ledelsen bedre av å kunne bruke styringsretten over lærernes arbeidstid?

 25. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Summing Diskuter: Hvorfor har kampen om arbeidstida blitt så skjerpet nå? Hva ønsker man å oppnå? Hvorfor?

 26. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Økt press for privatisering • Kapitalkreftens ekspansjonsbehov utgjør den viktigste drivkraften bak privatiseringspolitikken • Et enormt overskudd av finanskapital på desperat jakt etter profitable investeringer • Den økonomiske krisa benyttes som et påskudd til ytterligere privatisering (eks.: Hellas) • Møter en defensiv og mer moderat fagbevegelse

 27. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Finans- / realkapital Trillioner $

 28. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Kapitalen søker nye markeder «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til.» NHO-direktør Petter Brubakk, Dagsavisen, 5.5.2011

 29. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Mål: Avkastning på investering Espiras høringsuttalelse til barnehageloven, 2010: «Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet i barnehager, er at de tror de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente. Sagt på en annen måte: Hensikten med investeringen er å oppnå en avkastning som er større enn begrensningene som settes i forslaget som er på høring.»

 30. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland 69,10 Capman Buyout Viii Fund Alp. 15,36% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 2,10% Maneq 2008 AB Offentlige driftstilskudd Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Espira Gruppen AS CapMan – 91,1%Guernsey, Luxembourg, Kypros 5,25% Maneq 2007 AB 12 småaksjonerer (1,8-0,09%) Offentlige tilskudd i 2012 909.424.298 kr Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS

 31. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland De største barnehagekjeder • Noen få store kjeder dominerer • Trygge Barnehager AS – over 150 barnehager • Espira Gruppen AS – 75 barnehager • Læringsverkstedet AS – 60 barnehager • Kanvas (ideell stiftelse) – 56 barnehager • Norlandia AS – 52 barnehager • En rekke mellomstore og enkeltstående

 32. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Barnehager er god butikk • Eli Sævareid - daglig leder og medeier i Trygge Barnehager: Barnehager ble pengebinge Dagens Næringsliv, 12.09.2012

 33. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Bare en barnehage? 100% 50% 100% Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Mereo AS Inkassoselskap MKE Holding AS Morselskap Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr 100% 100% Kjøper arbeidskraft fra Forvalter investeringstilskudd.. Emmek AS Eiendomsselskap Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlig investeringstilskudd Foreldrebetaling Offentlig driftstilskudd

 34. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Utvikling fra 2005 til 2009 • Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% • Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% • Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% • Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen

 35. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Rødgrønn kommersialisering

 36. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Nye tendenser i privatiseringen • Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager oppmuntrer til privatisering • Private barnehager skal ha tilskudd på samme nivå som kommunens egne barnehager • Dersom kommunens egne kostnader er høyere enn statens satser, lønner det seg å selge. • Dersom kommunens egne kostnader er lavere enn statens satser, lønner det seg å konkurranseutsette. • Vi frykter et ras av privatiseringer i tida framover, enten gjennom slag eller konkurranseutsetting av drift,

 37. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Konkurranseutsetting av barnehagedrift i Oslo • Oslo er første kommune i landet som nå tar i bruk anbud innen barnehagesektoren. • Lykkes de, vil dette spre seg! • Først ut: Nyetableringen av Sørenga. • Vedtak høst 2012:- konkurranseutsette 7 eksisterende.

 38. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Utbytteregulering? –Symbolpolitikk, sier PBL «–Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med», sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL). (NTB, 25.10.2011.)

 39. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Vil kommersielle drive som ideelle? Dag Ekelberg, NHO-Service Klassekampen, 2.3.2011 - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste.

 40. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland S

 41. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Summing Diskuter: Hvordan er utviklinga i barnehagemarkedet i Hordaland? Hvordan jobber vi med det? Hva må vi lære oss for å møte disse nye utfordringene?

 42. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Spesiell kamp om skolen • Skolens innhold – ideologi og verdier • Skolen som oppdrager – menneskesyn • Skolen som produsent av arbeidskraft • Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) • Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare

 43. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Privatisering av skolen • Høyresidas massive frislipp av privatskoler ble stanset av de rødgrønne etter valget i 2005 • De som hadde kommet i gang, fikk fortsette – John Bauer, Akademiet, BPG og Sonans • Alle ”felt” av Utdanningsdirektoratets tilsyn • Tross fortjenesteforbud klarer de kommersielle skolene likevel å melke statsstøtten • Krav om alternativt formål har vært viktigere enn fortjenesteforbud for å hindre kommersialisering

 44. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Gjenåpning for kommersielle ”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygnings-masse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.” (Politisk plattform, s. 56)

 45. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Hentet fra proff.no 07.11.13 + Årsregnskap 2012 + Bolagsstämma 2012 Sonans-konsernet MCA Holding Gmbh, Sveits Lille Svalsund Gmbh, Sveits Helge Midttun Leif Morten Midtlyng Tils >50% Procuritas Capital lnvestors IV Co-Investment AB (Sverige) Procuritas Capital Investors IV Gp Limited (Guernsey) Visento AS 1,95 % Andre små eiere: 1,95 % 4,14 % Sonans Holding AS 82,52 % Totalt ca. 10 % Sonans AS IT-Akademiet AS Innfusjonert i 2013 Sonans Privat- gymnas AS Sonans VGS Bergen AS Sonans VGS Oslo AS Sonans VGS Drammen AS Classware

 46. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Alle unndrar offentlige midler

 47. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» (Dagens Nyheter, 7.9.2011)

 48. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Ingen gevinst av anbud • En rapport fra Anvendt kommunal-forskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferds-tjenester gir noen generell gevinst. • Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour: «Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011». Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport. København 2011.

 49. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Ingen oversikt over kostnader • Ny FAFO-rapport (nr. 24/2013):«Konsekvenser av konkurranseutsetting» • Studert fem kommuner som har erfaring med konkurranseutsetting • Ingen hadde oversikt over de totale kostnadene • Særlig gjaldt dette transaksjonskostnadene • Stor avstand mellom selskapenes løfter og påstander og den faktiske situasjonen

 50. Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Anbudsbyråkrati for 16 mrd kr • «EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. • Vi ligg i kostnadstoppen i Europa.»Klassekampen 9.9.2011 • Transaksjonskostnadene ligger mellom 5 og 30 % av anbudsverdien