Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
عنوان : واليبال و مهارتهاي آن مقطع :راهنمايي PowerPoint Presentation
Download Presentation
عنوان : واليبال و مهارتهاي آن مقطع :راهنمايي

عنوان : واليبال و مهارتهاي آن مقطع :راهنمايي

170 Views Download Presentation
Download Presentation

عنوان : واليبال و مهارتهاي آن مقطع :راهنمايي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. عنوان : واليبال و مهارتهاي آن مقطع :راهنمايي

 2. بسم الله الرحمن الرحیم

 3. هدف کلی: آشنایی با والیبال و مهارتهای آن • هدف کلی: • آشنایی با والیبال و مهارتهای آن

 4. اهداف رفتاری : • فراگیران بتوانند: • ابعاد زمین را به درستی بدانند . • پنجه وساعد صحیح را انجام دهند. • سرویس زدن را به طور صحیح انجام دهند. • اسپک زدن صحیح را نشان دهند . • مناطق زمین را به خوبی بشناسند .

 5. ارزشیابی تشخیصی : • فراگیران باید: • آشنایی قبلی با والیبال داشته باشند. • طریقه پنجه زدن را به طور اجمالی نشان دهند. • آشنایی جزیی با سرویس زدن داشته باشند. • با مهارتهای والیبال وابعاد زمین آشنا باشند.

 6. مقدمه والیبال به عنوان یک ورزش اجتماعی می تواند در رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته وتوسعه ی جسمانی وروانی کودکان ونوجوانان سودمند واقع شده واز این نظر نقش موثری را درتندرستی عمومی جامعه ایفا می کند. هدف از تدوین این مجموعه سازماندهی موثر تمرین های دایره ای وبرآوردن نیازمعلم ومربی ورزش به مواد آموزشی جنبی است . نوجوانان با توجه به علاقه وانگیزه ای که جهت انجام فعالیت ها ونیز تمایلی که به یادگیری مهارتهای حرکتی دارند تکنیک های پایه این رشته ورزشی را در قیاس با افراد بزرگسال سریعتر و آسانتر یاد می گیرند .

 7. پیدایش والیبال والیبال درسال 1985توسط شخصی به نام ویلیام .جی.مورگان در هولی هوک ماساچوست آمریکا ابداع گردید . بازی والیبال هنگامی اختراع شد که قبل از آن بسکتبال اختراع شده بود .مورگان چون می دید اشخاص میانسال توانایی انجام بازی بسکتبال را ندارند تصمیم به طراحی نوعی بازی گرفت که کمی سبکتر از بسکتبال و بدون درگیری بدنی با حریف باشد واساس تندرستی کسبه ”دانشجویان و پیشه وران را فراهم کند .مورگان بازی ابداعی خود را از در هم آمیختن بازی تنیس و بسکتبال به وجود آورد و آن را مینتونت نامید که عبارت بود از رد وبدل کردن توپ بسکتبال از روی تور تنیس . در سال 1896دکتر آلفرد هالستید با دقت ومشاهدهی این بازی آن را به والیبال تغییر نام داد و منظور از آن زدن توپ با پنجه و رد کردن توپ از روی تور است .

 8. تاریخ شگفت انگیز والیبال با رشد سریع و محبوبیت زیادش موجب گردیده که حس کنجکاوی مربیان تربیت بدنی و روانشناسان و فیزیولوژیست ها را برانگیزد . اولین رساله ی آماری درباره ی والیبال توسط یک خانم چینی به نام دکتر لو .هوی.چینگ تدوین شده است .

 9. توسعه ي واليبال در جهان اين ورزش از طريق انجمن جوانان مسيحي (Y.M.C.A)كه نهضتي مذهبي در سراسر دنيا بود در سال 1900ابتدا به كانادا و سپس در پايان سال 1900به هندوستان ودر سال هاي 1905به كوبا و1909به پورتوريكو معرفي گرديد. در سال 1946همزمان بابرگزاري اولين مسابقه ي بين المللي واليبال بين دو كشور فرانسه وچكسلواكي در شهر پراگ طرح تشكيل فراسون بين المللي واليبال مجددا مورد بح وضرورت ايجاد آن مور توافق قرار گرفت. فرانسه وچكسلواكي ولهستان و يوگسلاوي از نخستين كشورهاي بودندكه به عضويت فدراسيون بين المللي واليبال در آمدند و چهارده كشور ديگر آمادگي خودرا جهتپيوست به آن اعلام كردند.

 10. از آن پس كشورهاي مختلف دنيا به تدريج عضويت فدراسيون بين المللي را پذيرفته به طوري كه هم اكنون بيش از 160كشور عضو اين فدراسيون جهاني مي باشند .

 11. جنس توپ : جنس توپ واليبال ازمواد مختلفي مي باشد . در قديم كه افراد و بازيكنان واليبال با خواص مواد آشنايي زيادي نداشتند توپ را از پلاستيك-چرم-فوم-لاستيك و... مي ساختند. اما جنس امروزي توپ هاي واليبال بيشتراز چرم نازك وتقريبا اسفنجي است . براي اين كه به انگشتان كه با توپ در تماس هستند آسيبي نرسد و هم در اثر برخورد با بدن آثار كبودي ايجاد نشود. ضمنا داخل اين لايه چرمي را يك تيوب لاستيكي پر كرده كه از

 12. طريق سوزن مخصوص يا پمپ هوا پر از هوا شده كه اين كار نيز به نوبه خود باعث كمتر شدن آسيب ديدگي و صدمات ناشي از برخورد توپ با ورزشكار مي شود .

 13. وزن توپ: در ورزش واليبال چون بيشترين جايي كه با توپ در تماس است كف دست وانگشتان مي باشند و نيز چون برخورد و تماس انگشتان و كف دست با توپ حالت ضربه اي دارد بايد وزن توپ در حالتي متناسب باشد:طبق استاندارد هاي بين المللي وزن توپ واليبال بين 260تا280گرم در تغيير مي باشد.

 14. ابعاد زمين : در ابتداي امرزمين واليبال ابعاد خاصي نداشت وفقط يك چهار چوب معيني را مشخص مي كردند وبه بازي مشغول مي شدند با گذشت زمان مردم به اين فكر افتادندكه براي زمين واليبال اندازه وبعد معيني را انتخاب كنند . اولين چهار چوب و اندازه ي يك زمين واليبال 11*11متر در هر طرف بود. اين اندازه براي بازي واليبال خيلي بزرگ بود و به 10*10

 15. متر تغيير يافت . زمين 10*10متربراي 6نفربازيكن درهرطرف نيززيادجالب نبود و خسته كننده بود. طبق استاندارد هاي فدراسيون بين المللي واليبال زمين واليبال در هر طرف 9*9متر مي باشد .كه اندازه ي كلي زمين 9*18متر مي باشد. زمين واليبال از خط وسط به طرف خط سرويس در دو طرف به منطقه ي3/1تبديل مي شود. پهناي خطوط زمين به اندازه ي 5 سانتيمتر مي باشد .

 16. مناطق زمين : • مناطق شش گانه زمين . • منطقه جلو . • منطقه سرويس . • منطقه گرم كردن . • منطقه تعويض . • منطقه جريمه .

 17. 1- مناطق شش گانه زمين : خود زمين واليبال به 6منطقه تقسيم مي شود . نامگذاري مناطق در واليبال خلاف عقربه هاي ساعت مي باشد . منطقه ي 1- زمين واليبال از گوشه ي سمت راست خط سرويس مي باشد . منطقه ي2- در كنار ميله ي سمت راست تور واليبال واقع در خط 3/1واليبال مي باشد . منطقه ي 3- درقسمت وسط زمين واليبال واقع در منطقه ي3/1 مي باشد . منطقه ي4- در كنار ميله ي سمت چپ واليبال واقع در منطقه ي 3/1 مي باشد .

 18. منطقه ي5- در قسمت انتهايي سمت چپ زمين واليبال در كنار خط سرويس مي باشد . منطقه ي6- در انتهاي زمين واليبال در قسمت وسط در كنارخط سرويس مي باشد .

 19. 2- منطقه جلو : درهر طرف زمين منطقه جلو به اندازه 3- متر از محور خط مركزي تا لبه ي خارجي خط حمله مشخص شده است ( در اندازه گيري پهناي خط حمله اندازه 3- مترراشامل مي شود ) منطقه جلو در خارج زمين بازي و آن سوي خط كناري تا انتهاي منطقه آزاد زمين ادامه دارد و منطقه جلو را شامل مي شود .

 20. 3- منطقه سرويس : منطقه سرويس به پهناي 9- متر در پشت خط انتهايي هر طرف زمين مشخص است كه خط انتها را شامل نمي شود . اين منطقه از قسمتهاي جانبي بوسيله يدو خط كوتاه كه هر يك 15- سانتيمتر طول دارد و در فاصله ي 20- سانتيمتري خط انتها و امتداد خطوط طولي زمين رسم شده است محدود مي گردد . هر دو خط كوتاه جانبي در اندازه گيري پهناي 9- متر منطقه ي سرويس را شامل مي شود .در عمق منطقه ي سرويس تا انتهاي منطقه ي ازاد امتداد دارد .

 21. 4- منطقه تعويض : منطقه تعويض با امتداد فرضي خط حمله هر نيمه زمين ( خط حمله زمين هردو طرف ) به دو طرف ميز نويسنده تعيين حدود مي شود .

 22. 5- منطقه گرم كردن : براي مسابقات رسمي و جهاني FIVB نواحي گرم كردن تقريبا به اندازه ي 3*3 متر در طرف محل قرار گرفتن نيمكتهاي تيم ها و در گوشه هاي خارج از منطقه ي آزاد زمين مشخص مي شود .

 23. 6- منطقه جريمه : يك منطقه ي جريمه به اندازه 1*1 متر كه با دو صندلي مجهز است . در منطقه ي كنترل يعني خار از منطقه ي آزاد زمين و در فاصله ي بين نيمكت و ناحيه ي گرم كردن تيم 1.5 متر عقب تر قرار كرفته است . اين منطقه با خط به پهناي 5- سانتيمتر و به رنگ قرمز محدود شده است .

 24. انواع پاس پنجه: • پاس هوايي(پنجه زدن ) • پاس پنجه از طرفين (پهلو) • پاس پنجه از پشت(همراه با قوس بالا تنه به عقب ) • پاس پنجه در حال افتادن به پهلو • پاس پنجه در حين افتادن به عقب • پاس پنجه با پرش

 25. 1. پاس هوايي(پنجه زدن ) : • پاها به اندازه عرض شانه باز و زانوها كمي خميده ودستها در مقابل صورت قرار مي گيرند . • شروع كشش بدن به سمت بالا توسط پاها صورت مي گيرد • تمام بدن را تا نوك انگشتان پا به بالابكشيد . فرم صحيح نگه داشتن دست و بازو و انگشتان جهت پنجه زدن مطابق شكل مي باشد (دستها جلوي صورت در بالاي ابروها )

 26. 2. پاس پنجه از طرفين ( پهلو ) : • آماده جهت دريافت توپ • بالا تنه شل و به سمت پهلو خم شده ودستها توپ را دريافت مي كند . • بالا تنه به حالت كشيده در آمده و توپ توسط دستهاي كشيده به سمت مورد نظر فرستاده مي شود .

 27. 3. پاس پنجه از پشت (همراه با قوس بالا تنه ) : • پاها را به حالت خميده از زانو و فرم صحيح نگهداري بدن را جهت دريافت توپ حفظ كنيد . • در لحظه دريافت توپ بدن عقب تر از توپ قرار دارد . • بالا تنه در لحظه رها شدن توپ به سمت عقب متمايل شده و توپ را به عقب مي فرستد .

 28. 4. پاس پنجه در حال افتادن به پهلو : • حالت آمادگي بدن جهت دريافت توپ در حالي كه هر دو پا از مفصل زانو خم شده اند . • در حالي كه يك پا از زانو زاويه داده وپاي ديگر كاملا كشيده مي باشد روي پاي خميده نشسته و همزمان پنجه بزنيد . • دستها را سريع به دنبال توپ بكشيد . • روي ران و باسن و پشت غلت بزنيد .

 29. 5. پاس پنجه در حين افتادن به عقب : • در حال دويدن به عقب با دقت به توپ نگاه كنيد . • در حال چمپاتمه به توپ پنجه بزنيد . • دستها را سريع به دنبال توپ بكشيد . • روي باسن و پشت بغلتيد .

 30. 6. پاس پنجه با پرش : • شروع حركت با نوسان دستها از عقب به جلو مي باشد . • توپ در اوج پرش با انگشتان تماس پيدا مي كند . • پس از ارسال توپ دستها را كاملا به دنبال آن بكشيد .

 31. دفاع با ساعد : • توپ را با دقت نگاه كنيد در حالي كه پاها خم شده است . • دستها بسته و كاملاكشيده . • با نزديك كردن باسن به سمت زمين تعادل را افزايش داده و توپ با ساعد تماس مي يابد . • دستها به همان حالت باقي مانده و باسن به جلو كشيده شده و زاويه زانو افزايش مي يابد . شل صحيح دستها در لحظه ضربه زدن ( مطابق شكل )

 32. پاس ساعد از پايين : • با زانوهاي خميده به حالت آماده ايستاده ودستها را به جلو بكشيد . • همزمان با باز شدن زاويه زانو توپ با ساعد تماس مي يابد . • كشش تا انگشتان پا ادامه مي يابد. دستها ميتوانند حداكثر تا ارتفاع شانه بالا بيايند . شكل صجيج دستها در لحظه ضربه زدن ( مطابق شكل )

 33. سرويس از پايين : 1. در شروع حركت وزن بدن را روي پاي عقب منتقل كنيد . 2. به توپ ضربه بزنيد با يك دست توپ را به سمت بالا انداخته وبا دست ديگر به آن ضربه بزنيد . 3. با دست كاملا كشيده به توپ ضربه بزنيد . 4. هر دو پا كاملا كشيه و بالا تنه را راست كرده و وزن بدن را روي پاي جلو منتقل نماييد . ( فرم دست در لحظه ضربه زدن به توپ مطابق شكل مي باشد .

 34. سرويس تنيسي (آبشاري ): • حالت شروع . • با هر دو دست توپ را كمي به بالابيندازيد . • دست را از عقب به جلو بياوريد . • آغاز ضربه زدن به توپ . • با دستهاي كاملا كشيده در بالاي سر به توپ ضربه بزنيد. فرم دست در لحظه برخورد ( ضربه زدن ) به توپ مطابقشكل مي باشد .