1 / 35

Gramadeg – 1a)

Gramadeg – 1a). Cwestiwn 1a). Bydd gofyn i chi greu brawddeg i ddangos yn eglur ystyron a defnydd :. Berfau; Arddodiaid ; Cysyllteiriau ; Cymalau ; Idiomau. Cwestiwn 1a). Berf – Gwelodd Iolo gwch ar Lyn Tegid ddoe . ii) Arddodiad – Mae’r cathod yn eistedd ar y to.

jett
Download Presentation

Gramadeg – 1a)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gramadeg – 1a)

 2. Cwestiwn 1a) Byddgofyni chi greubrawddegiddangosyneglurystyron a defnydd: Berfau; Arddodiaid; Cysyllteiriau; Cymalau; Idiomau.

 3. Cwestiwn 1a) Berf – GweloddIologwchar Lyn Tegidddoe. ii) Arddodiad – Mae’rcathodyneisteddar y to. iii) Cysylltair – Aethi’rysgolondroeddynhwyryncyrraedd.

 4. Cwestiwn 1a) iv) Cymal – Dyma’rtystion a welodd y ddamwainddoe. Idiom – Mae’nbwrw hen wragedd a ffyn ac felly mae’nrhaidi mi wisgocôt law rhaggwlychu.

 5. Pwysig! • Ysgrifennwchfrawddegauperthnasol. • Ysgrifennwchfrawddegausyml. • Peidiwch â lluniobrawddegauhirganfodmwy o siawns o wallauynddynt! • Meddyliwchynofaluscynysgrifennueichbrawddeg. • Cofiwchroipriflythyren ac atalnodllawn!

 6. Berf/Berfenw

 7. Beth ydy’rgwahaniaethrhwngberf a berfenw? Bwyta Bwytais

 8. Beth ydy’rgwahaniaethrhwngberf a berfenw? Bwyta Bwytais Berf Berfenw

 9. Bwyta = Berfenw Dim onddangosgweithred a wna ‘bwyta’. ? Befenw = enwar y weithred

 10. Bwytais = Berf Mae ‘bwytais’ hefydyndangosgweithgareddondmaehefydyncynnigychydigmwy o fanylioninitrwygyfrwng y terfyniad ‘ais’: PWYsy’ncyflawni’rweithred? SAWL person sy’ncyflawni’rweithred? PRYD y mae’rweithredyndigwydd? ddoe

 11. Berfynteuberfenw? Canu Cerdded Rhedasant Neidio Bwytasom Siaradais

 12. Berfynteuberfenw? Canu Cerdded Rhedasant Neidio Bwytasom Siaradais

 13. Berfau – AmserPresennol/Dyfodol

 14. Berfau – pethaui’wcofio! • Amser y ferf –meddyliwchcynysgrifennu! • Rhagenwôl – arferddaywrhoi’rrhagenwymaiddangospwy a sawl person sy’ncyflawni’rweithred. • Defnyddiwch y ‘tag amser’.

 15. RhagenwauÔl

 16. AmserPresennol – y terfyniadau Amhersonol: -ir

 17. Berfau – AmserPresennol

 18. Tag amser – amserPresennol AmserPresennol = rhywbethsy’ndigwyddar y pryd Tag amser Gwelant hwy gychodynhwylioar Lyn Tegidrŵan.

 19. Tag amser – amserPresennol Mae’nsyniaddarhoirhagenwôlyn y frawddeghefydiddangospwy a sawl person sy’ncyflawni’rweithred. Tag amser Rhagenwôl Gwelanthwygychodynhwylioar Lyn Tegidrŵan.

 20. AmserPresennol Gangofio’rawgrymiadauhyn, lluniwchfrawddegsy’ncynnwys y berfaucanlynol: RhedafCerddwnniEistedda hi SiaradwchGwaeddantYmolchaf

 21. Amsermarcio! A yw’rbrawddegaucanlynolyngywir? Pam? Rhedafiyn y rasrŵan. Rhedafyn y ras. Rhedafyn y rasrŵan. X X

 22. Berfau – AmserDyfodol

 23. Tag amser – y dyfodol Y dyfodol = rhywbethfyddyndigwyddyn y dyfodol. Tag amser Afi’rysgolfory.

 24. AmserPresennol Gangofio’rawgrymiadauhyn, lluniwchfrawddegsy’ncynnwys y berfaucanlynol: CerddafRhegwnniEistedda hi SyllwchSiaradantGwyliaf

 25. Amsermarcio! A yw’rbrawddegaucanlynolyngywir? Pam? Canaf carol yn y cyngerddNadoligfory. Canaf carol yn y cyngerddNadolig Canafgarolyn y gyngerddNadolig. Canafigarolyn y cyngerddNadoligfory. X X X

 26. Berfauamhersonol – AmserPresennol/Dyfodol

 27. AmserPresennol – y terfyniadau Amhersonol: -ir

 28. Berfamhersonol – pethaui’wcofio! • Rhoi’rarddodiad ‘gan’ yn y frawddeg. • Gwelir car yngyrru’ngyflymgan yr Heddlurŵan. • Ni cheirtreigladarôlberfamhersonol. • Gwelir car yngyrru’ngyflymgan yr Heddlurŵan. • Tag amser. • Gwelir car yngyrru’ngyflymgan yr Heddlurŵan. Pwysig!

 29. Brawddeggywir Labelwch y frawddeg: Gwelir nifer o wallaugan yr athrowrthiddoedrycharwaith y disgybl y funudyma. Dim treiglad Berfamhersonol Arddodiad Atalnod Priflythyren Tag amser

 30. Brawddeggywir Priflythyren Berf amhersonol Arddodiad Dim treiglad Gwelirnifer o wallaugan yr athrowrthiddoedrycharwaith y disgybly funudyma. Tag amser Atalnod

 31. AmserPresennol/Dyfodol Gangofio’rawgrymiadauhyn, lluniwchfrawddegsy’ncynnwys y berfauamhersonolcanlynolganddefnyddio’ramserpresennolneu’rdyfodol: RhedirCredirEisteddir Siaredir Gwelir Teimlir

 32. Adolygu!

 33. Crynhoi – BERFAU PERSONOL • Priflythyren; • Rhagenwôl; • Tag amser; • Atalnodllawn; • Gwirioeichbrawddeg. Cofiwchhyn!

 34. Crynhoi – BERFAU AMHERSONOL • Priflythyren; • Dim treigladarôlberfamhersonol; • Arddodiad ‘gan’; • Tag amser; • Atalnodllawn; • Gwirioeichbrawddeg. Cofiwchhyn!

 35. POB LWC!

More Related