Evaluering av rusreformen veien videre
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Evaluering av Rusreformen – veien videre. Terje Lie & Sverre Nesvåg. Den nasjonale evalueringen - oppdraget. ”Å skaffe tilveie kunnskap om hvordan reformen fungerer etter tre års virketid”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evaluering av rusreformen veien videre

Evaluering av Rusreformen – veien videre

Terje Lie & Sverre Nesvåg


Den nasjonale evalueringen oppdraget
Den nasjonale evalueringen - oppdraget

 • ”Å skaffe tilveie kunnskap om hvordan reformen fungerer etter tre års virketid”.

 • Vurdere hvorvidt rusreformen fungerer i samsvar med de sentrale målsettinger om bedre tjenester og behandlingsresultater, spesielt sett i forhold til:

  • Tverrfaglighet (ut fra rusmiddelproblematikkens sammensatte karakter)

  • Helhetlige tjenester (vertikal og horisontal koordinering = tilbudsnettverk)

  • Individuelt tilpasset (ut fra rusmiddelproblematikkens sterkt individuelt varierende karakter)


Evalueringstema
Evalueringstema

 • Forvaltning

 • Sammenheng i tjenestene

 • ”Sørge for” ansvaret

 • Kvalitet i behandlingen

 • Henvisningspraksis

 • Individuell plan

 • Pasientrettigheter

 • Økonomi - vridningseffekter

 • Kommunalt ansvar

 • Private aktører

 • Brukererfaringer


Analysemodell
Analysemodell

Lovendringer

Lov om helseforetak

Strategi-dokument

Strukturelle endringer

Kvalitet

Mål med reformen

Funksjonelle konsekvenser

Resultater – Grad av måloppnåelse

Før reformen

Etter reformen

Valg av indikatorer og

resultatmål


Tilleggsoppdrag
Tilleggsoppdrag

 • Rusreformens konsekvenser for Oslo kommunes innbyggere:

  • Ventetider

  • Behandlingslengde

  • Samarbeidsforhold

 • Evaluering av organisasjonsmodellen i Helse Midt-Norge med et eget Rusbehandling Midt-Norge HF

  • Samme tema som den nasjonale evalueringen

  • Viktige momenter: utviklingskapasitet, horisontal/vertikal integrasjon, rusfeltets/ruspasientenes status


Rusreformens konsekvenser for sosialtjenesten i kommunene
Rusreformens konsekvenser for sosialtjenesten i kommunene

 • 2003-2005, justert for uttrekk: driftsutgifter + 12 %, årsverk + 6 %

 • Større forskjeller mellom kommunene –konsekvenser av uttrekk og/eller lokale prioriteringer?

 • Sterk økning i henvisninger fra sosialtjenestene første året, så nesten redusert til nivået før reformen, fra survey: ingen endring i antall henv: 49%, økning: 1/3

 • Tidsbruk: Ingen endring: 44%, økning: 40%

 • Ansvar for å dekke behovet for kommunale tjenester: ingen endring: 55%, økning: 35%

 • Sosialtjenestenes opplevelse av samarbeidet med rustiltakene:

  • Henvisninger: ingen endring: 48%, bedring 31%

  • Under og etter opphold: ingen endring: 70%, bedring: 17/19%


Aktuell situasjon i sosialtjenestene
Aktuell situasjon i sosialtjenestene

 • Hovedinntrykk:

  • Noe økt ressursinnsats og ansvar

  • liten grad av endring i samhandling

  • Oppfatning av RHFs ivaretakelse av sørge for ansvaret – bedre: 24%, ingen endring: 47%, dårligere 28% (opplevd som langt dårligere av sosialtjenestene i Oslo)

 • Sosialtjenestens tre strategier er dermed fremdeles (slik det kommer til uttrykk i åtte kommuner i Helse Fonna, BrukerPlan):

  • 25% av klientene er i LAR

  • 15% av klientene arbeides det aktivt med gjennom henvisninger og planer/ansvarsgrupper

  • 60% av klientene får kun et minimum av kommunale tjenester


Fastlegene
Fastlegene:

 • Stor variasjon i engasjement og kompetanse

 • Står for nesten hele økningen i antall henvisninger

 • Sosialtjenestenes oversikt over legenes henvisninger: i liten grad: 51%, til en viss grad: 39%

 • Sosialtjenestenes informasjon om oppfølging av pasienter henvist fra lege – samme bilde som ovenfor

 • Det to-sporede henvisningssystemet ser også ut til å ha gitt et ”to-sporet tjenestetilbud”- pasienter henvist fra lege risikerer dårligere oppfølging fra sosialtjenesten - spesielt i de store kommunene


Implementering av ny struktur
Implementering av ny struktur

 • Stort arbeid lagt ned i implementeringen av struktur, roller, prosedyrer, rettigheter, rapportering

 • Kravene til strukturell implementering avtar ikke, grunnet:

  • Stadige nye rapporteringskrav – eks. NPR

  • Tilsynsavvik – stort arbeid med dokumentasjon

  • Implementering av veileder om praktisering av prioriteringsforskrift

  • IP – på vei inn i spesialisttjenestene – nesten ikke i kommunene – spesialist-tjenestene får det meste av arbeidsbelastningen


S rge for ansvaret
Sørge for ansvaret

 • Oppfylt kravet om sterkere prosentvis vekst i rus enn i somatikk – 40 % nominell budsjettvekst 2004-2006 (men så flater det ut, unntatt Helse Midt)

 • Vanskelig å vurdere behovsdekning fordi behovet ikke er kartlagt.

 • Økt kapasitet – bevisste på å rette opp ubalanse i tilbudet

 • Økte ventetider – median, dvs.ventetid for inntil halvparten av pasientene: økt fra 4 til 6 uker, mest for poliklinikk og korttid - ventetidene har økt mest for de som venter lenger enn 12 uker

 • Meget store forskjeller i andel rett til nødvendig helsehjelp

 • Økt helsefaglig kompetanse, men også økt sosialfaglig kompetanse

 • Hva bør være kompetansemålene i de tverrfaglige spesialiserte tjenestene for rusmiddelmisbrukere?


Samhandling f r etter pasientsurvey
Samhandling – før/etter pasientsurvey

 • Økt samarbeid mellom kommune og spesialist h.tj. – minst for sosialtjenesten, mest for lege og kommunal psykiatri

 • Antall pasienter med ansvarsgrupper økt fra 40 til 54%.

 • Økt samarbeid mellom rus og psykiatri:

  • Ruspoliklinikker 8 til 19%

  • Korttids 8 til 12%

  • Langtids 13 til 17%

 • Samarbeid mellom rustiltak: 10 til 25%

 • Henvisninger fra somatikk og psykiatri til rus er nå på over 20% av totalt antall henvisninger


De private akt rene
De private aktørene

Med avtale:

 • Regional organisatorisk tilpasning

 • Problematisk dialog i skjæringsfeltet mellom bestiller og andre utførere: Skal avtalen gjelde ett stykke arbeid eller også handle om en utvidet samarbeids/utvikler-rolle?

  Uten avtale:

 • Kommunene har like mye ressurser til kjøp av plasser

 • Tildeles roller av kommunene ut fra ressurstilgang og kommunens forståelse av egen oppgave: Omsorg og skjerming i kriser og under ”venting” (hindre brudd)


Diskusjon og konklusjoner
Diskusjon og konklusjoner

 • Er rusreformen en suksess? Det kommer an på forventningene

 • Hvis forventningen kun var implementeringen av en forvaltningsreform, dvs. å integrere de tidligere fylkeskommunale tiltakene i de statlige helseforetakene – Ja!

 • Hvis forventningen var å oppnå samme dekning av behandlingsbehov og bemanningsfaktor som i spes.h.tj ellers – Det mangler enda mye! Men hvor mye?


Diskusjon og konklusjoner 2
Diskusjon og konklusjoner 2

 • Hvis forventningen var bedre kvalitet i behandlingen: Nei!

 • Det synes å være en motsetning mellom en organisasjon for bedre styring og økonomikontroll og en organisasjon for bedre rusbehandling

 • Forklarer at rusreformen er en suksess som forvaltningsreform men ikke en suksess som kvalitetsreform

 • ”Normalorganisasjonen” i spes.h.tj. forutsetter en lineær overføring av behandlingsansvar fra instans til instans – fører til mange brudd i kjeden

 • Prioriteringsforskriftens krav om alvorlighet hindrer utviklingen av tidlig intervensjons tilbud


De viktigste oppgavene framover
De viktigste oppgavene framover

 • Utvikle behandlings- og rehabiliteringsmodeller basert mer på dialog enn henvisning og mer på nettverk enn kjede

 • Utvikle praksismodeller som sikrer individuelt tilpassede og sammenhengende tilbud, uten brudd, for pasienter med problembelastning av ulik alvorlighet og grad av sammensatthet.

 • Dette forutsetter at behandlingsnivå-systemet avvikles – det låser tiltakene fast i et lite fleksibelt system: over til to supplerende nivå: distriktsrusbehandling og regional spesialisert behandling

 • Det forutsetter også at de spesialiserte tjenestene kan supplere det kommunale tiltaksapparatet (uten brudd) – ut fra alle tidsperspektiv; fra ”brief intervensjon” til flere års tilbud (livslangt for noen).


De viktigste oppgavene framover 2
De viktigste oppgavene framover - 2

 • Det må bli legitimt å utvikle tidlig intervensjonstilbud som legger mest vekt på nytte og mindre på alvorlighet

 • Utvikle det rusrelaterte tilbudet i somatikken: somatikken som arena for identifikasjon, og endring i rusvaner som forutsetning for god somatisk behandling

 • Utvikle det kommunale tilbudet – ut fra et prinsipp om rett til nødvendig sosio-økonomisk oppfølging, likeså viktig som rett til nødvendig helsehjelp (primær og spesialist)

 • NAV har som oppgave å få folk inn i lønnet arbeid eller i meningsfull aktivitet. For svært mange rusmiddelmisbrukere er det siste både langt mer realistisk og viktig enn det første. Tar ikke NAV denne oppgaven alvorlig vil den bli sendt i retur til sosialtjenesten.


Mens vi venter p opptrappingen
Mens vi venter på ”opptrappingen”

 • Det må settes i gang et nasjonalt utredningsarbeid for å få beskrevet hvordan dagens tiltak kan innpasses i en ”to supplerende nivå – modell” for de tverrfaglige spesialiserte tjenestene

 • Innenfor rammen av en slik modell må det settes i verk en rekke utviklingsprosjekt for å skape sammenhengende tjenestetilbud av ulike varighet – fra tidlig/kort intervensjon, via de intermediære til de langvarige og livslange.