Uwagi i spostrze enia z kontroli
Download
1 / 25

Uwagi i spostrze?enia z kontroli - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Uwagi i spostrzeżenia z kontroli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uwagi i spostrze?enia z kontroli' - jessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uwagi i spostrze enia z kontroli

Kontrolato działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek§2 pkt. 9 Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009r.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

§11 Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009r.

Kontrola podejmowana w trybie działań planowych jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Arkusze kontroli planowych umieszczone są

na stronie MEN - http://www.men.gov.pl ,

zakładka kształcenie i kadra (nadzór pedagogiczny)


Statystyka kontroli planowych
Statystyka kontroli planowych z dnia 7 października 2009r.


Zalecenia wydane w poszczeg lnych wybranych zakresach kontroli planowych
Zalecenia wydane w poszczególnych z dnia 7 października 2009r.wybranych zakresach kontroli planowych


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań dotyczących planowania nadzoru pedagogicznego.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie prawa oświatowego w zakresie:

 • terminu przedstawienia radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz.1324);

 • uwzględniania w planie nadzoru pedagogicznego wszystkich elementów zawartych § 21 ust.2 wyżej cyt. rozporządzenia a dotyczących: tematyki i terminów przeprowadzania kontroli, przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli;

 • ujmowania w powyższym planie działań wynikających ze zidentyfikowanych wcześniej potrzeb szkoły/placówki;

 • przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust.1 wyżej cyt. rozporządzenia lub do innych zagadnień uznanych w placówce za istotne w działalności.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zalecenia dotyczyły:

 • określenia w statucie przedszkola szczegółowych zasad rekrutacji dzieci zgodnie z § 16 ust.3 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),

 • określenia w statucie szkoły szczegółowych zasad rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego zgodnie z § 16a załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zalecenia dotyczyły:

 • Prowadzenia księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z § 3a ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.),

 • Kontrolowania i dokumentowania kontrolowania spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z art. 19 ust. 1 w powiązaniu z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

Zalecenia dotyczyły:

 • zasięgania opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego w myśl zapisów art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z późn. zm.),

 • braku wniosków nauczycieli skierowanych do dyrektora o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, o czym mówi zapis § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. nr 89, poz.730)


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych

Zalecenia dotyczyły:

 • dokonywania analizy dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania pod względem ich zgodności z nową podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17),

 • zasięgania opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem programów nauczania do użytku w szkole, zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z późn. zm.)

 • dopuszczania do użytku programów nauczania nie popartych stosownym wnioskiem nauczyciela, do czego obliguje art. 22a ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z późn. zm.)


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prawidłowość dopuszczania do użytku nauczania w publicznych szkołach podstawowych

w szkole programów nauczania w publicznych gimnazjach.

Zalecenia dotyczyły :

 • dokumentowania wydanych przez radę pedagogiczną opinii w sprawie dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Prowadzenie arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa

(wnioski dla szkół podstawowych).

 • Dane osobowe uczniów zapisane w arkuszach nie zawsze były zgodne z danymi w księdze uczniów.

 • W księdze uczniów brakuje wpisu dotyczącego miejsca urodzenia.

 • W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły nie są dokumentowane potwierdzenia wysłania do tej szkoły odpisu arkusza ocen ucznia lub potwierdzonej przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopii arkusza ocen ucznia.

 • Nie zawsze stosowano czytelny podpis jako potwierdzenie zgodności wpisów w arkuszach ocen uczniów z dokumentami na podstawie których ich dokonano przez nauczyciela wypełniającego arkusz ocen ucznia.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

 • Zdarzają się użycia korektora w dokumentacji nauczania, tj. w dziennikach lekcyjnych, dziennikach nauczania indywidualnego.

 • Zdarzało się, że arkusze ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę były luźno ułożone w wiązanych teczkach, a nie stanowiły jednego dokumentu, tj. księgi arkuszy ocen.

 • W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej w klasie programowo najwyższej nie wpisano w kolejnej kolumnie wyników klasyfikacji końcowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocen rocznych uzyskanych z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz uzyskanych z nich oceny rocznych, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.

 • Nie zamieszczono w arkuszach ocen uczniów adnotacji o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, daty wydania świadectwa i podpisu wychowawcy klasy.

 • W kilku szkołach w protokołach egzaminów poprawkowych nie zamieszczano zwięzłych informacji o ustnych odpowiedziach ucznia.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

 • Sporadycznie, w arkuszach ocen uczniów, zdarzają się skróty w nazwach przedmiotów lub adnotacje o realizowanych zajęciach, które nie są wpisywane na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły (najczęściej wychowanie do życia w rodzinie z adnotacją „uczestniczył”).

 • Zdarzają się sprostowania błędów i oczywistych omyłek w arkuszach ocen uczniów, które dokonywane są przez skreślenie nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie nad skreślonym wyrazem właściwych danych kolorami: niebieskim lub czarnym. Sprostowania nie są też opatrzone datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej skreślenia.

 • W dziennikach lekcyjnych w klasach I–III brakowało wpisów ocen opisowych uczniów, a oceny z informatyki, muzyki, plastyki, języka angielskiego były wyrażone cyfrą, a nie jako ocena opisową.

 • W niektórych szkołach nie ustalono w klasach I-III jednolitego sposobu dokumentowania w arkuszach ocen rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 • Nazw zajęć edukacyjnych do arkuszy ocen uczniów nie wpisano w pełnym brzmieniu.

 • W przypadku zakładania nowych arkuszy ocen dla każdego ucznia nie zawsze stosowano odpowiedni arkusz ocen zgodnie z wykazem wzorów dokumentów nauczania.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Stąd, wydane szkołom po kontroli zalecenia dotyczyły najczęściej następujących przepisów prawa:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) w zakresie: § 13 ust. 3, § 21 ust. 7 pkt 4.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) w zakresie § 4 i 6, § 7 ust. 3, § 12 ust. 5 , § 12 ust .1 i 6, § 13 ust. 2, 3 i 4, § 22 ust. 1 i 3.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

W gimnazjach najczęściej następujących przepisów prawa:

szczególnemu nadzorowi dyrektora podlegać powinny :

 • sposób dokonywania sprostowań błędów i oczywistych omyłek,

 • wpisywanie w arkuszach ocen uczniów w pełnym brzmieniu miesiąc urodzenia ucznia oraz poszczególnych klas ucznia,

 • właściwe wykreślanie niewypełnionych miejsc w arkuszach,

 • właściwe zapisywanie nazw zajęć edukacyjnych w arkuszach ocen – nie stosowanie skrótów,

 • nieużywanie korektora w dokumentacji szkolnej w tym zwłaszcza w arkuszach ocen uczniów,

 • potwierdzenie czytelnym podpisem zgodności wpisów w arkuszach ocen uczniów z dokumentami na podstawie których ich dokonano przez nauczyciela wypełniającego arkusz ocen ucznia w tym przy wpisywaniu oceny z egzaminu gimnazjalnego.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Zalecenia wydane w poszczególnych zakresach najczęściej następujących przepisów prawa:

Wybór podręczników

Zalecenia dotyczyły:

 • nie podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w szkole,

 • nie podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w szkole w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku,

 • nie podejmowania działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Zgodność z przepisami prawa najczęściej następujących przepisów prawa:

przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Zalecenia dotyczyły:

 • Wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjno-wychowawczych.

 • Powołania prawidłowego składu komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 • Przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 • Umieszczania w protokole z egzaminu poprawkowego pytań egzaminacyjnych.

 • Umieszczania w protokole z egzaminu poprawkowego jego wyniku.

 • Dołączania do protokołu z egzaminu poprawkowego pisemnych prac uczniów.

 • Zamieszczania zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach ucznia.

 • Dołączania do arkusza ocen ucznia protokołu z egzaminu poprawkowego.


Kontrole dora ne wybrane zagadnienia
Kontrole doraźne najczęściej następujących przepisów prawa:- wybrane zagadnienia


Ujawnione nieprawid owo ci i wydane zalecenia dotyczy y najcz ciej
Ujawnione nieprawidłowości i wydane zalecenia dotyczyły najczęściej:

 • warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

 • sposobów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

 • zatrudniania nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

 • przestrzegania statutów i ich aktualizacji.


Szko a realizuje programy nauczania uwzgl dniaj ce podstawy programowe zalecenia
Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe- zalecenia

 • Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z późn. zm.) przed dopuszczeniem programów nauczania do użytku w szkole należy zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.

 • Respektować zapisy art. 22a ust. 2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zgodnie z którymi dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania stanowiące szkolny zestaw programów nauczania.

 • Podawać do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego zgodnie z art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Szko a stosuje zasady klasyfikowania i promowania zalecenia
Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania podstawy programowe- zalecenia

 • Przestrzegać rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz.562 z późn. zm.).

 • Przestrzegać § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.) – przedstawiać: wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych/ rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.


Szko a prowadzi dokumentacj zalecenia
Szkoła prowadzi dokumentację - zalecenia podstawy programowe

 • Przestrzegać rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)

 • Przestrzegać rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624).

 • W prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania sprostowań błędów i oczywistych omyłek dokonywać w sposób określony w § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 225 z późn. zm.).

 • Dokonać na bieżąco aktualizacji statutu i § 25 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.)


Szko a zatrudnia nauczycieli zalecenia
Szkoła zatrudnia nauczycieli - zalecenia podstawy programowe

 • Zatrudniać nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 • Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) przestrzegać procedur przy zatrudnieniu nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.


Uwagi i spostrze enia z kontroli

Dziękuję za uwagę podstawy programowe

St. wizytator Gabriela Misiaszek - Gruca