slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rīga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rīga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Rīga - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Gatavošanās 2014. – 2020.gada plānošanas periodam lauksaimniecība, meža nozare, lauku attīstība un zivsaimniecības attīstība Latvijā. Rīga. Galvenie uzstādījumi lauksaimniecībā un lauku attīstībā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīga' - jessica-mcgowan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gatavošanās

2014. – 2020.gada plānošanas periodam

lauksaimniecība, meža nozare, lauku attīstība un zivsaimniecības attīstība Latvijā

Rīga

galvenie uzst d jumi lauksaimniec b un lauku att st b
Galvenie uzstādījumi lauksaimniecībā un lauku attīstībā

Ienākumu pieaugums no ražošanas vai saimnieciskās darbības, cilvēks laukos ar savu darbu spēj nodrošināt ģimeni.

Rīcības virzieni:

 • efektīva lauksaimnieciskā ražošana, palielinot tirgus produkcijas īpatsvaru
 • zeme kā pamatvērtība, katrs zemes ha rada pievienoto vērtību
 • nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība laukos
efekt va ra o ana
Efektīva ražošana
 • Mērķtiecīgas, pamatotas investīcijas
 • Pašnodrošinājuma saimniecību nodalīšana no tirgus saimniecībām
 • Mazo un vidējo zemnieku saimniecību atbalsta programma
 • Kooperācijas attīstība
 • Vietējā tirgus stimulēšana
 • Eksporta veicināšana
 • Zeme kā būtisks lauksaimniecības resurss- augsnes auglības saglabāšana, atjaunošana un izmantotās LIZ palielināšana lauksaimniecības produkcijas ražošanai līdz aptuveni 2 milj. ha;
 • Nelauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu attīstība
 • Lauku infrastruktūras attīstība
 • LEADER pieeja
slide4

Meža nozares galvenie uzstādījumi

 • Mežsaimniecība
 • Paaugstināt meža zemes izmantošanas produktivitāti un rentabilitāti
 • Nodrošināt mērķtiecīgu, uz zināšanām balstītu, zemes izmantošanu
 • Nodrošināt prognozējumu un ilgtspējīgu apaļkoksnes resursu plūsmu vietējai rūpniecībai
 • Kokrūpniecība
 • Nodrošināt Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu konkurētspēju, pieaugot darba spēka izmaksām
 • Atbalstīt investīcijas tālākapstrādes produktu ražošanā, lai divkāršotu eksporta produkcijas vērtību
galvenie uzst d jumi zivsaimniec bas att st bai
Galvenie uzstādījumi zivsaimniecības attīstībai
 • Veicināt zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību.
 • Jaunu / uzlabotu produktu, tehnoloģiju, procesu attīstība visos produkcijas piegādes ķēdes posmos;
 • Veicināt akvakultūras attīstību, koncentrējot atbalstu inovatīvām tehnoloģijām (prioritāte recirkulācijas sistēmām);
 • Kooperācijas attīstība;
 • Eksporta un tirgus veicināšana;
  • Izglītība, zinātne, konsultācijas;
  • Darbību dažādošana (dīķsaimniecībām, piekrastes zvejniekiem u.c.).
ejzf ex ante nosac jums akvakult ras daudzgadu strat iskais pl ns 2014 2020 gadam i
EJZF ex-ante nosacījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskais plāns 2014.-2020.gadam (I)

Ex-ante nosacījums:

 • izstrādāts akvakultūras daudzgadu stratēģiskais plāns

Izpildes kritēriji:

 • Stratēģiskais plāns nosūtīts Komisijai ne vēlāk kā Rīcības programmas nosūtīšanas dienā;
 • Rīcības programmā ietverta informācija par papildināmību ar stratēģisko plānu akvakultūrā.

Pamatsiekļaušanai EJZF ex-ante nosacījumos - Reformētās Kopējās zivsaimniecības politikas:

  • mērķis – veicināt akvakultūras attīstību;
  • uzdevums dalībvalstīm - izstrādāt akvakultūras stratēģijas, kas definē politiku sektora izaugsmei.
ejzf ex ante nosac jums akvakult ras daudzgadu strat iskais pl ns 2014 2020 gadam ii
EJZF ex-ante nosacījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskais plāns 2014.-2020.gadam (II)

Izstrādes laika grafiks

slide8
NAP plānoto investīciju sadalījums atbilstoši EK regulu priekšlikumiem un tematiskajiem mērķiem – ELFLA un EJZF
partneru un sabiedr bas iesaiste elfla un ejzf pl no anas dokumentu sagatavo anas proces
Partneru un sabiedrības iesaiste ELFLA un EJZF plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā
 • organizētas reģionālās konferences, diskusijas;
 • izveidotas darba grupas un organizētas ekspertu diskusijas;
 • augsta līmeņa tikšanās ar sadarbības partneriem par Latvijas prioritātēm un stratēģiskajiem mērķiem, kā arī finansējamiem pasākumiem/prioritātēm un finansējuma sadalījumu;
 • ELFLA Pagaidu uzraudzības komiteja un EZF Uzraudzības komiteja – galvenie uzdevumi;
 • dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Pagaidu uzraudzības komitejas un darba grupas sēdēs.