introduktion i egenl raruppgiften n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion i egenläraruppgiften PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion i egenläraruppgiften

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Introduktion i egenläraruppgiften - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Introduktion i egenläraruppgiften. 24.8.2012 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi , www.abo.fi/stodenhet/egenlarare. Egenlärarhandledningen. Vad bör egenläraren behärska verktyget MinPlan s funktioner för handledning av studieplanen f akta om studier vid ÅA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Introduktion i egenläraruppgiften


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion i egenl raruppgiften

Introduktion i egenläraruppgiften

24.8.2012

Tove Forslund, Lärcentret

tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/stodenhet/egenlarare

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarhandledningen
Egenlärarhandledningen
 • Vad bör egenläraren behärska
  • verktyget MinPlans funktioner för handledning av studieplanen
  • fakta om studier vid ÅA
  • kommunikation med studenter och ledarskap
  • metoder för diskussion och smågrupper
 • Lär sig genom erfarenhet, av kolleger, från kurser inom personalutbildningen, självreflektion, teori

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

dagens program
Dagens program
 • Översikt över studierådgivningen vid ÅA och egenlärarens plats i den.Se audioföreläsning på www.abo.fi/stodenhet/material > Studierådgivningen vid ÅA
 • Egenlärarens roll och uppgifter
  • Stöda studierna
  • Handledning i uppgörande av studieplan i MinPlan och granskning av studieplanen
  • Hur kan egenläraren stöda genomströmningen
  • Goda tips från egenlärare
 • Läsårsschema för egenlärararbetet, egenlärararbetet i arbetsplanen
 • Stöd för egenlärarens arbete
 • Handledning av studieplanen i MinPlan

Text- och e-guider www.abo.fi/student/minplanmanualer

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

slide4

Studentkåren

+ -föreningar

studierådgivare(institutionernas egna + vid Lärcentret)

Grupp för ”spännare”

egenlärare

Kand- ochgraduklubben

tutorer

studiechefer

+ -sekreterare

klinikverksamhet

personlig rådgivning

MinPlan

studentpsykolog

Nybörjar-

rådgivningvid ÅA

studentpräst

webbstöd

IT-kurser(IT-verktygslådan, insternas kurser)

kurser

Studieorienteringsveckan

Informationssökning (ÅAB och Tritonia)

Nätstödda studieorienteringskurser

för olika utbildningar

ASF Akademiskastudiefärdigheter 1-8 sp, Arbetslivskompetens 2 sp, Interkulturellkännedom 4-8 sp

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

slide5
Webbmaterial + nätföreläsningar

www.abo.fi/student/studieteknik

 allmäntomstudieteknik

ämnesspecifiktstudieteknikmaterial

Studieteknikguide (påkommande)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens roll och uppgifter

Egenlärarens roll och uppgifter

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

mikkonen eriksson pyry s 39 i eriksson i mikkonen j ed opiskelun ohjaus yliopistossa edita 2003

Specialhandledning

Handledning – dialog, sökasvartillsammans

Rådgivning – frågor och svar

Information – guider, webbsidor, annan information

Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelunohjausyliopistossa. Edita 2003.

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarnas och studier dvgivarnas roll
Egenlärarnasochstudierådvgivarnas roll

proaktiv

reaktiv

Rådgivarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs.

att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli

mer proaktiv, dvs. rådgivarna förväntas ta

kontakt med studerandena.

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

slide9

Terapeutisk nivåKänslonivå(t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv)Verksamhetsnivå(t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik)Kunskapsnivå(t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter)

Kommunikationsnivå(t.ex. integrering i akademisamfundet och insten

Egenlärarens roll

Egenlärarens roll

Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden,

Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens uppgifter
Egenlärarensuppgifter
 • Stöda studieplaneringen
  • handleda i studieplaneringen (i och utanför MinPlan)
  • handleda i val av biämne
  • diskutera studenternas målsättningar för studierna, varför man valt ämnet
 • Stöda socialiseringen i universitetsmiljön och ge akademiska studiefärdigheter
  • inspirera till akademiska studier
  • introducera akademiska begrepp och förkortningar som används vid ÅA
  • diskutera lärstilar och studiefärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet mm.
  • handleda i ämnesspecifik studieteknik (t.ex. hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering)
  • informera om ÅA:s stödtjänster som Lärcentret, Arbetsforum, skrivhandledning, studiepsykologens tjänster
  • ordna samvaro

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens uppgifter forts
Egenlärarensuppgifterforts.
 • Stöda utvecklingen av expertidentiteten och hjälpa studerandena att komma ut i arbetslivet
  • diskutera biämnesval
  • diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu > avdramatisera!
  • planera inför arbetslivet, berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

studieklimatunders kningen 2011 egenl rartr ffarna
Studieklimatundersökningen 2011:Egenlärarträffarna

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

olika typer av studieplaner
Olikatyper av studieplaner
 • Avgränsadstudieplan
  • planerar in kurser för studietiden
  • tidsbestämmerkurserna
  • följerupphurplanernaförverkligas
 • Öppenstudieplan
  • reflektionöver
   • vadvillgöra i framtiden, vadvillstudera
   • denegnainlärningen

Diskussion med egenläraren

MinPlan

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

varf r minplan
Varför MinPlan?
 • Universiteten inför på alla områden fram till 2006 individuella studieplaner, som utformas tillsammans med de studerande (Resultatavtal mellan UVM och ÅA för perioden 2004-2006 och Akademins resurser för 2006).
 • Varje studerande för lägre och högre högskoleexamen ska göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. Studieplanen görs upp inför varje nytt läsår och inför avläggande av examen. En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betyget. Den årliga studieplanen inlämnas i regel under tiden maj till augusti. Om den enligt institutionsrådets anvisningar utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och slutförande godkänns den av förvaltningen som underlag för inskrivning för läsåret. Studeranden kan under läsåret vid behov ändra sin studieplan. Institutionsrådet kan under läsåret göra de ändringar av undervisningsplanen som är nödvändiga för utbildningens genomförande, även om ändringarna inverkar på studieplanerna. (Examensstadgan 62 §)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

men vad r d egentligen id n med att studerande g r studieplaner
menvadärdåegentligenidénmedattstuderandegörstudieplaner?
 • förutomattUKM ochexamensstadgansåkräver…
 • Studieplanenhjälperdenstuderandeattplanerasinastudiersåatthan/honkanavläggasinastudierinomutsatttid
  • En skriftligplan i elektroniskformmöjliggörattrådgivare (egenlärare, studierådgivare) kanhandleda i planeringen.
  • I ett ochsammaverktyg MinPlan finnsflerafunktionersomstöderplaneringen: studieplanbaseradpåvaltutbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs-ochtentanmälan, läsordning, avlagdaprestationer.
  • Denstuderandekantestaochgörahurmångastudieplanersomhelst; studieplanenkanlättändras.
  • MinPlan ger en helhetsbildöverstudiernaredanfrånbörjan
  • Den studerandebliruppmärksammadpåvilkavalsomskagörasochfårhänvisningar till vilkabestämmelsersomgäller vid valavt.ex. biämne (förklaringstexterförstudiehelheterna)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

forts
forts.
 • praktiskt verktyg för att hålla reda på och påminna om kursanmälningar, föreläsningsstarter och tentamina
 • meningsfullt verktyg eftersom den erbjuder strukturering av obligatorisk och valbart, ämnen och helheter
 • roligt verktyg när man kan börja följa med hur avklarade prestationer börjar registreras och sålunda inte mera vara markerade som planerade utan som avklarade!

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens uppgift i handledningen av studieplaneringen
Egenlärarensuppgift i handledningen av studieplaneringen
 • Handledastuderandeiuppgörandetav en personligstudieplani MinPlan, dvs.
  • kontrolleraattallaegenstuderandebedriversådana studier somleder till den examensomstudierättenmedger
  • se attplanenutgör en tillräckliggrundförstudiernasframskridandeochattstudiernaserutattframskridaenligtplanerna
  • granskastudieplanernaförterminsanmälanochgodkännadem
 • Följa upp hur studierna framskrider
 • Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

granskning och godk nnande av studieplanen
Granskningochgodkännande av studieplanen
 • Se särskildaanvisningar för granskningsprocessen av studieplanen(i Guiden för egenlärararbetet)

I ett nötskal:

  • Kandidatstudieplantotalsumma 180 sp
  • Nästaläsårskurserinplaneradeochtidsbestämda
  • Godkänninte en studieplandärkurserlyserrött – kräveråtgärd av studerande för attkunnagodkännastillofficiellstudieplan
  • Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens roll i handledningen av minplan f r k 1 f rsta h sten
Egenlärarens roll i handledningen av MinPlan för åk 1 första hösten
 • HF och IPL: egenlärarna deltar i introduktionen i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass under studieorienteringsveckan och bör vara i kontakt med sina studerande under hösten och diskutera studieplanen
 • PF: gulisarna skickar in studieplanen (funktionen ”för granskning för terminsanmälan”) till egenlärarnas senast 30.10
 • TF: egenlärarna hjälper vid behov med MinPlan
 • Samhällsvet. fakultetsområdet i Åbo: egenläraren deltar i tutorvisa introduktioner i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass i september (men de ger inte systematiskt kommentarer på studieplanerna under hösten)
 • Samhällsvet. fakultetsområdet i Vasa: ?
 • BioVet:
 • KT:gulisarna skickar in studieplanen senast 30.9 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under oktober
 • NatVet: gulisarna skickar in studieplanen senast 30.10 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under november
 • IT: gulisarna skickar in studieplanen senast 30.9 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under oktober

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

hur kan egenl raren st da genomstr mningen
Hur kan egenläraren stöda genomströmningen?
 • ingripa i tid, för att notera
  • potentiella avbrytare så snart som möjligt
  • långsamma studenter
 • avgörande roll i studieplaneringen särskilt för de studenter som på något sätt avviker från den rekommenderade studiegången (studier från tidigare, börjar på våren, äldre studerande som återupptar studierna mm.)
 • hålla årliga individuella samtal med egenstuderandena, för att
  • notera om studentens studier inte framskrider som de borde
  • se till att studenterna inte missar kurser som krävs för att de ska kunna gå vidare
  • ge studenterna möjlighet att diskutera sina studier
 • ge feedback på studieplanen (dvs. inte bara godkänna)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

hur kan egenl raren st da genomstr mningen forts
Hur kan egenläraren stöda genomströmningen? forts.
 • hjälpa med bl.a. biämnesval, tidsmässig planering av kurser, kursval med tanke på framtidsplaner, strukturerna i studierna inkl. examensstrukturen, systemen med hur kurser erbjuds
 • se efter de studerande som är nästan klara
  • påminna dem om vad de bör göra för att bli färdiga
  • så att de inte pga. motgång avbryter
 • bidra till att förbättra studenternas studieteknik
 • se till att det ordnas samvaron och välkomststillfällen (sammanhang)
 • hålla kontakt med egenstuderandena: skicka information; påminna om tillställningar, viktiga kurser och deadlines som närmar sig mm. samt bekräfta genom kommentarer på studieplan och svar på e-post

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

utmaningar f r r dgivningen
Utmaningar för rådgivningen
 • Studerandes aktivitet
  • Kommer inte på gruppträffar
  • Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt
 • Rådgivarnas kompetens och engagemang
 • Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande
 • Studenten gör ingen/skickar inte in studieplan
 • Studenten klarar inte av att skicka in planen eller planen är inlämnad för fel typ av granskning
 • MinPlan påstår att en kurs inte är avlagd (kursen syns i STURE)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rararbetet i arbetsplanen
Egenlärararbetet i arbetsplanen
 • Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”)
 • Finns riktgivande instspecifikinformation om arbetsmängden för egenlärarna (www.abo.fi/stodenhet/material)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

l s rschema f r r dgivningen av studerande vid a
Läsårschema för rådgivningen av studerandevid ÅA
 • Huvudsakligaaktörerna
  • Studiekanslierna
  • Egenlärarna
  • Tutorerna
 • Introduktion ochhandledning i MinPlan för studerande
 • Årsschema för studierådgivningenvidinstitutionen
 • Läsårsschema för egenlärarnasrådgivning
 • Se www.abo.fi/stodenhet/lasarsschema

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

egenl rarens arbete under l s ret f rslag
Egenlärarens arbete under läsåret, förslag
 • Augusti:
  • Ev. granskning av studieplaner som kommit in sent
 • Studiestarten i månadsskiftet augusti-september (gäller gulisegenlärare):
  • Delta i studieorienteringen och bekanta dig med hur studieintroduktionen ser ut
  • Gruppträff med egenlärare, egenstuderande och tutorer: lära känna varandra, egenläraren informerar om vad egenläraren kan hjälpa till med, visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan, berätta om biämnesalternativ, ge studietekniska råd
 • Under hösten:
  • Individuell träffar med första årets studerande (diskussion om t.ex. biämnesalternativ, studieplaneringen, arbetsmöjligheter, verkliga målsättningen med studierna)
  • Behandla ämnesspecifik studieteknik med åk 1(på grundkurs, på gruppträff, efter första tentamen eller motsv.)
  • Kom också ihåg äldre studerande – visa att du är tillgänglig och inbjud till träff (individuell träff i början av hösten för konkret årsplanering)
 • Granska utkast till studieplaner under hösten (vissa institutioner)

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

f orts
forts.
 • Våren:
  • Uppföljning av hur studenternas studier framskrider, individuell träff enligt behov (jan.)
  • Ta initiativ till eller uppmuntra din egenstuderande att delta i den rådgivning som ges av ex. arbetsforum och lärcentret
 • Maj:
  • E-post med påminnelse till alla egenstuderande att inlämna studieplan
  • Gör studieplanen tillsammans med studenterna i datorklass (gruppträff)
 • Juni (augusti):
  • Granskning av alla årskursers studieplaner

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

handledningen
Handledningen
 • Gruppträff för info > boka tid för individuella träffar (studenternas frågor och planer, uppföljning)
 • I handledningssituationen
  • komma överens om tidtabell och vad ni ska diskutera
  • fråga
  • sammanfatta situationen
  • tillåt tystnad och pauser
 • Loggbok
  • Gör minnesanteckningar om studerandena så att du lär känna dem (vem de är, deras framtidsplaner mm)
  • Spara korrespondens med studerandena och ang. studerandenas frågor och studieplaner
  • Anteckningsbok / Läsårsschemat med kommentarer (se följande ppt-sidor)
 • Foton av egenstuderandena

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

st d f r egenl rarnas arbete
Stöd för egenlärarnasarbete
 • Webb:
  • Stöd för egenlärarensarbeteochdokumentation av egenlärarverksamhetenwww.abo.fi/stodenhet/egenlarare
  • Institutionsspecifik info för egenlärarna
   • Studentportalen > din institution > Studierådgivning
   • Anställdaportalen > din institution > Info för anställda
   • www.abo.fi/stodenhet/egenlarare> Material > Instspecifikt material
 • Studiekansliet
 • Kollegialt stöd
 • Institutionsvisaegenlärarträffar 1-2 ggr/år
  • Öppnaseminarierområdgivningochkurser i MinPlan: se kurskatalogenwww.abo.fi/personal/kurskatalog

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

kurser och seminarier
Kurser och seminarier
 • Insternasegenlärar-tutorträffar må 27.8.2012
 • Opintojen ohjaus - teoria ja käytäntö 26.11.2012 kl. 9-12 och/eller 13-16, Åbo + Adobe Connect
 • Hitta information i MinPlan, 28.8 ELLER 14.9 kl. 10.00-12, videokonferens Åbo-Vasa ELLER 2.10 kl. 10.00-12, Vasa
 • Studierådgivning 2 sp – NYHET! www.abo.fi/personal/egenlararfortb
 • Sekurskatalogenwww.abo.fi/personal/kurskatalog
 • Notera övriga introkurser för undervisande personal: www.abo.fi/personal/intro_nypersonal

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

studieplanen i minplan
Studieplanen i MinPlan
 • Begrepp i studieplanen
  • Programplan: studiernasstruktur för hela examen, huvudämne, ev. biämnen, obligatoriskakurser
  • Studieplan
   • (Aktiv) studieplan
   • Studieplansutkast
   • Officiellstudieplan (godkänd, arkiveras i sambandmedgodkännandet i befintligform)
  • Aktivstudierätt
 • Roller i studieplanen
  • Egenlärare(formellhandledare)
  • Studerande
  • Tutor (informellhandledare)
  • Fakulteten (Institutionen)
 • Viktigaflikar
  • Information > Studieplanering-rutan
   • Nyaegenstuderande
   • Studieplanerattgranska, kompletteringar
  • Egenlärarensflikar
   • Studieplaner
   • Egenlärarensstuderande
    • Mina granskningar

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

logga in p minplan
Logga in på MinPlan

Logga in på MinPlan www.abo.fi/minplan/

(Se gärnadenegnainstitutionensinformation, t.ex. examensstrukturochexamensbestämmelser i Studiehandboken)

Stöd

 • www.abo.fi/student/minplanmanualer/
  • E-guider, textguider
 • minplan@abo.fi
  • svarpåtekniskaochallmännafrågor; övrigafrågorvidareförmedlastillrätt person vidrespinstitution
  • möjlighet att ge feedback om MinPlan

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

slide34

Motivera till planering av studierna

 • ...och med hjälp av MinPlan
 • Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier
 • Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns
 • ... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter
 • Delta själv i institutionsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand

Lycka till med egenläraruppgiften!

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo