vyhodnocen vyv enosti pil rozboru udr iteln ho rozvoje zem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. Ostrava 13. 2. 2009. Ing. Jiří Hon. vyhláška č. 500/2006 Sb. Základní informace. zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ' - jesse


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vyhodnocen vyv enosti pil rozboru udr iteln ho rozvoje zem

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Ostrava

13. 2. 2009

Ing. Jiří Hon

z kladn informace

vyhláška č. 500/2006 Sb.

Základní informace

zákon č. 183/2006 Sb.

(stavební zákon)

Rozbor udržitelného rozvoje je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým nástrojem územního plánování.

Problematika udržitelného rozvoje je členěna

do 3 pilířů a 10 témat.

slide3
Schéma ÚAP - RURÚRURÚ je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým nástrojem územního plánování
skladba rur
Skladba RURÚ

Environmentální pilíř = životní prostředí

 • Horninové prostředí a geologie
 • Vodní režim
 • Hygiena životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ekonomický pilíř = hospodářský

 • Veřejná dopravní a technická infrastruktura
 • Hospodářské podmínky

Sociodemografický pilíř = soudružnost společenství obyvatel

 • Sociodemografické podmínky
 • Bydlení
 • Rekreace
hlavn principy
Hlavní principy

Pro vlastní vyhodnocení kvality území byla použita metoda stanovení indikátorů, kdy:

 • váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné a
 • váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný celkový počet indikátorů.

Žádný pilíř není upřednostněn jako důležitější než další dva pilíře udržitelného rozvoje!

v b r indik tor
Výběr indikátorů
 • popisující stav/vývoj území
 • sledované v čase
 • měřitelné
 • validovaná data

hodnocené indikátory

environment ln pil indik tory
Environmentální pilíř - indikátory

Horninové prostředí a geologie

 • podíl poddolovaných a sesuvných území na celkové ploše území

Vodní režim

 • vodní režim v krajině
 • stav povrchových a podzemních vod

Hygiena životního prostředí

 • kvalita ovzduší
 • průměrná produkce komunálního odpadu
 • míra separace komunálního odpadu

Ochrana přírody a krajiny

 • podíl plochy zvláště chráněných území na celkové ploše obce
 • koeficient ekologické stability krajiny

ZPF a PUPFL

 • změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2001 a 2008
 • lesnatost
ekonomick pil indik tory
Ekonomický pilíř - indikátory

Veřejná dopravní a technická infrastruktura

 • hustota silnic I., II. a III. třídy
 • dopravní obslužnost území hromadnou dopravou – pracovní den
 • dopravní obslužnost území hromadnou dopravou – sobota
 • vybavenost technickou infrastrukturou

Hospodářské podmínky

 • míra zaměstnanosti v roce 2001
 • průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2007
 • daňová výtěžnost na obyvatele v roce 2007
 • míra podnikatelské aktivity v roce 2007
 • redukovaný index funkční velikosti v roce 2007
sociodemografick pil indik tory
Sociodemografický pilíř - indikátory

Sociodemografické podmínky

 • podíl obyvatel s VŠ a VOŠ v roce 2001
 • index stáří k 1. 1. 2006
 • změna počtu obyvatel mezi lety 1997 a 2007

Bydlení

 • relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech 1991 a 2001
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel ročně v průměru let 2001 - 2007

Rekreace

 • přírodní předpoklady rekreace
 • infrastrukturní předpoklady rekreace
 • rekreační (druhé bydlení)
 • celková ubytovací zátěž území (lůžek/km2)
vyhodnocen vyv enosti pil udr iteln ho rozvoje
Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje
 • Udržitelný rozvoj (vyváženost všech tří pilířů - vyrovnaný počet bodů)
 • Účinná ochrana ŽP a šetrné využívání přírodních zdrojů.
 • Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
 • Sociální rozvoj respektující potřeby občanů.
metoda vyhodnocen vyv enosti pil
Metoda vyhodnocení vyváženosti pilířů

1. Bodové ohodnocení indikátorů ve škále -2 až 2 body a jejich sečtení

-2 nebo -1 hodnocený jev/proces je negativní

0 hodnocený jev/proces je neutrální

1 nebo 2 hodnocený jev/proces je pozitivní

metoda vyhodnocen vyv enosti pil1
Metoda vyhodnocení vyváženosti pilířů

2. Eliminace rozdílů v počtu indikátorů v jednotlivých pilířích

1. Výpočet přepočtového koeficientu

přepočtový koeficient = 100 bodů / maximální možný počet bodů

Environmenální pilíř: 100 / 10 = 10

Ekonomický pilíř: 100 / 4 = 25

Sociodemografický pilíř: 100 / 6 = 16,7

2. Vynásobení přepočtového koeficientu a součtu získaných bodů v jednotlivých pilířích.

slide19
Děkuji za pozornost

Kontakt:

e-mail: Jiri.Hon@ekotoxa.cz

tel.: 558 900 010

ad