mikrov llalkoz sok l trehoz sa s fejleszt se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
jesse-hendrix

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - PowerPoint PPT Presentation

70 Views
Download Presentation
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Támogatási kérelem 2011.

 2. Jogszabályi háttér: Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2011. június 15. – 2011. július 15. között. A kérelmeket elektronikus űrlapon ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet benyújtani. 33/2011. (IV.28.) VM rendelet (továbbiakban rendelet) • Mikrovállalkozás fogalma (2004. évi XXXIV. Törvény 3.§ (3)): az összes foglalkoztatott létszám 10 főnél kevesebb és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő Ft összeg.

 3. Támogatás tárgya: Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó (2.§ (3) bekezdésben meghatározott) gazdaságon kívül végzett tevékenység. • Tervezett tevékenység: utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig szerepelnie kell a vállalkozás bejelentett tevékenységei között. • Gazdaságon kívül végzett tevékenység: független az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől.

 4. Támogatás igénybevételére jogosult: • működő mikrovállalkozás, • induló mikrovállalkozás, • természetes személy: első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik. Fejlesztéssel érintett települések: • Rendelet 4. sz. melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztés, amely településen az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik: • természetes személy esetén : lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, • mikrovállalkozás esetén: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

 5. Támogatható tevékenységek és eszközök: • Fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, • Fejleszteni kívánt tevékenységgel érintett épülethez, épület- építményrészhez kapcsolódó építési munkák, • Gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, • Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, • Egyéb elszámolható kiadások, • Eszközként elszámolható szoftver licencek ellenértéke.

 6. Nem igényelhető támogatás: • motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érintő beruházásokhoz, • a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, • termőföld és ingatlan vásárlásához, • ingatlan bérleti díjához, • élő állat vásárlásához.

 7. Nem igényelhető támogatás: A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2.§ (8) bekezdésében szereplő gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE REV. 2. rendszere szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekhez.

 8. Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás: amely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

 9. Elszámolható kiadások mértéke és aránya: • Gépkatalógusban szereplő gépek, illetve Építési Normagyűjteményben beazonosítható tételek vonatkozásában: a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban /ÉNGY-ben szereplő referenciaárat nem haladhatja meg.

 10. Támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: • 65% hátrányos helyzetű területen, • 60% egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén. • Mindkét területen maximum 35.000.000,- Ft. • Kisléptékű infrastruktúrafejlesztés esetén 10.000.000,- Ft. • Minőség és környezetirányítási rendszer, szabvány esetén 2.500.000,- Ft. • Egyéb kiadás esetén az összes elszámolható kiadás 12%.

 11. A támogatási kérelemhez mellékelni kell: • pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot nem haladja meg; • pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000,- Ft-ot meghaladja; • az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat; • az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát; • eszköz, illetve gép esetében a műszaki leírást és dokumentációt; • ha a referenciaár nem állapítható meg, 2 db árajánlatot;

 12. A támogatási kérelemhez mellékelni kell: • ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni; • építési munka, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetén a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltűntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.

 13. Építési beruházás esetén csatolandó dokumentumok köre: • Ha a beruházás építési engedélyköteles: építési engedélyt vagy hatósági igazolást az eljárás megindításáról, építési tervdokumentációt. • Ha a beruházás nem engedélyköteles: hatósági igazolást, valamint tervdokumentációt. A tervdokumentációnak a tervezett építmény jellegétől függően tartalmaznia kell a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátva.

 14. A kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül valamely dokumentum nem,vagy hiányosan kerül benyújtásra, HIÁNYPÓTLÁSNAK helye NINCS!

 15. Támogatási kérelem benyújtásáról: • Újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően kerülhet sor. • Amennyiben az ügyfélnek (a 136/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján) még el nem bírált támogatási kérelme van, akkor nem jogosult újabb támogatási kérelem beadására. • Egy támogatási időszakban egy támogatási kérelem nyújtható be.

 16. A támogatási kérelem elutasításának eshetőségei: • Az igényelt támogatás összeg nem éri el az 1 000 000 Ft-ot. • Az értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el. • Támogatás alapjára úgy szolgáltat az ügyfél adatot, hogy tervdokumentációval és ÉNGY szerint kitöltött betétlappal nem támasztja alá.

 17. Egyéb fontos tudnivalók: • Nehéz helyzet vizsgálata: nehéz helyzet fogalmát a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 3.§ 26. pontja tartalmazza. Induló vállalkozás esetén a támogatási kérelem benyújtásától számított 3. lezárt gazdasági évet követően kell vizsgálni. • Üzemeltetési kötelezettség: az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart. • Árajánlat tartalmi elemei: rendelet 8.§ (1) bekezdése tartalmazza. • Együttműködési megállapodás tartalma: rendelet 8.§ (2) bekezdése vonatkozik rá.

 18. Egyéb fontos tudnivalók: • Természetes személy ügyfél esetén: a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolásának céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatának benyújtásával és írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával kérheti az MVH-tól, hogy ez alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultságot. • Nem támogatható: a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely árbevételének legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik. • Jogkövetkezményeket: a 14.§ (1) bekezdése tartalmazza.

 19. Támogatási rendelet mellékleteinek tartalma: • 1. sz. melléklet értékelési szempontok, • 2. sz. melléklet a kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, valamint a minőség- és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése kapcsán elszámolható kiadásokat, • 3. sz. melléklet nem elszámolható eszközök, • 4. sz. melléklet településlista.

 20. Köszönöm a figyelmet!