slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תוכנית שנתית – ה'תשס"ט PowerPoint Presentation
Download Presentation
תוכנית שנתית – ה'תשס"ט

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

תוכנית שנתית – ה'תשס"ט - PowerPoint PPT Presentation

jesse-bush
124 Views
Download Presentation

תוכנית שנתית – ה'תשס"ט

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תוכנית שנתית – ה'תשס"ט משרד החינוך מחוז מרכז אגף לחינוך יסודי פ"ת מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית יום הערכות מנהלות חינוך יסודי

 2. מודל 4 – פנאל מקצועי *ניהול הכנס כמודלינג *הצגה *ונטילציה על ההצגה בסדנאות מעורבות *פאנל מקצועי *הצגת המדיניות *חלוקת תיק טיפול מודל 3 – ניתוח ארוע *הטרמה – הכנה מראש (קבלת דילמה) *הקנייה ובירור של מושגים *ניתוח ארוע באמצעות טיפול בדילמה *חלוקת חומרים להעשרה מודל 2 – חשיפה למודל מנהיגות *הרצאה חווייתית על "האני מאמין" של מנהיג. *דיון – שאלות ותשובות *סדנא לעיבוד התכנים מההרצאה כתשתית להמשך עבודה. מודל 1 – מפגש עם מומחה *ניתוח טקסט *טיפים התנהגותיים מול עיתונאים. נגה בר "השפעת ניהול היחסים על התוצאות" מנהיגות המנהלות כמנוף למצוינות חינוכית התמודדות עם פגיעות מיניות בקרב ילדים – מירי זריהן "התמודדות עם דילמות בחיי המנהל" "אוטונומיה וכפיפות בעבודת המנהל" – אורן אפל *מעבר מהמנהיג הסמכותי למנהיג המוביל מנהיגות הכרחית ואפשרית "מנהיגות ומצוינות ומה שביניהם" – אל"מ אהרון חליווה "העיתונות "עויינת"?מירב בטיטו " *ניהול משבר בזמן אמת *עיצוב תדמית המנהל

 3. "מנהיג צריך לתחזק את עצמו – לעסוק בפיתוח עצמו בבד בבד עם פיתוח אחרים – להתפתח על מנת לפתח" "מנהיג צריך לחדור להטמיע דברים דרך הקירות "אתה נמדד בתוצאות ונמדד בתהליכים" "הרוצה ללמד צריך ללמוד" "רוח המנהיג נבחנת בהעדרו" "המנהיג – אדם בעל יכולת להניע אנשים לבצע משימות לאורך זמן – בהעדרו ובמינימום סמכות" "בערבו של יום המנהל הוא בעל הבית" "מנהיג – אמונה חסרת פשרות למרות הקשיים וחוסר המושלמות" הגיגים

 4. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית מטרת על מיצוב מעמד המנהלת וסמכותה בהתנהלות עם הממונים ועם גורמי חוץ וגורמי פנים מנהלת מצוינות חינוכית מנהיגות צוותי חינוך והוראה תלמידים

 5. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית רציונאל "היי חכו לי, אני המנהיג/ה שלכם" משפט זה היה תלוי על דלת חדרו רולנד ס. בארת' כשהיה מנהל בית ספר. במאמרו "חזון אישי על בית הספר הטוב" הוא מדבר על בית ספר שהוא קהילת לומדים/ מנהלים, כשמנהל בית ספר הוא ראשון הלומדים, ובהתנהגותו מדגים את ההתנהגויות שאנו רוצים שהמורים ותלמידים יסגלו לעצמם. בית הספר יכול להיות הרבה יותר ממקום המרשה רק לתלמידים אחדים להיות במועצת התלמידים או מעודד רק מורים אחדים להיות רכזי שכבות. בית הספר יכול להשתדל להבטיח שכל אחד יהיה מנהיג בדרך כלשהי בזמן כלשהו." "מטרתו הנעלה של בית הספר היא ללמד את כל הנמצאים בו שהם יכולים לממש את כל אמונותיהם, לעודד אותם לתרום למנהיגותם של אחרים ולהפיק ממנה תועלת".

 6. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות ערכים ומורשת עם רצף חינוכי העצמה מקצועית של צוות החינוך העצמה חברתית אקלים בית ספרי מענה לשונות הלומדים

 7. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית תוכניות מפגשים לצוות המנהלות – מ"מ וממ"ד, הכוללת: • ימי עיון בנושא מנהיגות וחינוך. • שיח מנהלים סביב דילמות במגוון נושאים: • התקשורת – עויינת ?! - מרב בטיטו ,עיתונאית. • "מחויבות המנהל – למי" ?! ועוד... • בממ"ד - קורס פיתוח מנהיגות חינוכית לצוותי ניהול בבתיה"ס ממ"ד. • ייעוץ ארגוני בהתאם לצורך.

 8. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית תפוקות מצופות קיום דיאלוג מצמיח ומשתף התמודדות מקצועית עם כלי התקשורת יצירת קבוצת השתייכות מקצועית ומקדמת שיפור תחושת שביעות רצון המנהלות לגבי שיתוף הפעולה ביניהן

 9. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות ערכים ומורשת עם רצף חינוכי העצמה חברתית העצמה מקצועית של צוות החינוך אקלים בית ספרי מענה לשונות הלומדים

 10. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית רצף חינוכי

 11. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות ערכים ומורשת עם רצף חינוכי העצמה חברתית העצמה מקצועית של צוות החינוך אקלים בית ספרי מענה לשונות הלומדים

 12. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית ערכים ומורשת עם

 13. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות ערכים ומורשת עם רצף חינוכי העצמה חברתית העצמה מקצועית של צוות החינוך אקלים בית ספרי מענה לשונות הלומדים

 14. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית העצמה חברתית

 15. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות רצף חינוכי ערכים ומורשת עם העצמה מקצועית של צוות החינוך העצמה חברתית מענה לשונות הלומדים אקלים בית ספרי

 16. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית מתן מענה לשונות הלומדים

 17. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות רצף חינוכי ערכים ומורשת עם העצמה חברתית העצמה מקצועית של צוות החינוך אקלים בית ספרי מענה לשונות הלומדים

 18. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים בית ספרי

 19. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית אקלים מיטבי ולכידות קבוצתית תרבות של שיח משתף מנהיגות חינוכית מנהיגות רצף חינוכי ערכים ומורשת עם העצמה חברתית העצמה מקצועית של צוות החינוך מענה לשונות הלומדים אקלים בית ספרי

 20. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית העצמה מקצועית של צוותי חינוך

 21. מנהיגות כמנוף למצוינות חינוכית שנת לימודים פורייה ומוצלחת תודה.