11 2555 2559 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และบทบาทของกระทรวงคมนาคมกับการพัฒนาในระยะต่อไป. โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน. วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 2555 2559

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)และบทบาทของกระทรวงคมนาคมกับการพัฒนาในระยะต่อไป

โดยนายสมชายศักดาเวคีอิศร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554

การสัมมนา เรื่อง “ทิศทางของกระทรวงคมนาคมภายใต้ประชาคมอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10” ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3

slide2

ประเด็นนำเสนอ

1

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย

3

ประเด็นพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในระยะต่อไป

4

ข้อเสนอแนะภารกิจของกระทรวงคมนาคม

slide3

ปฐมบท แผนพัฒนา ฯ

ภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องสร้างให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม

slide4

ผลการพัฒนาในช่วง 3 ปีแรกของแผนฯ 10

จากแผนฯ 10 ................... ถึงปัจจุบัน

2547

3 ปีแรกของแผนฯ 10 (50 - 51)

เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่นASEAN +3, ASEAN +6 เป็นต้น

สัดส่วนการส่งออกไทยในโลก เพิ่มขึ้นเป็น 1.12% (ช่วงแผนฯ 9 = 1.08%)

ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

 • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง
 • มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เช่น สิทธิของยีนความหอมในข้าว

เทคโนโลยี

* ยังคงมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (AH1N1)

สังคม

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้หลบหนีเข้าเมือง เช่น โรฮิงญา

 • สิ่งแวดล้อม ภาวะอากาศแปรปรวน น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง
 • ราคาน้ำมันยังคงผันผวน ทำสถิติสูงสุดที่ 147 $/bbl (กลางปี 51)
 • การผลิตพลังงานทางเลือกจากพืช

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเคลื่อนย้ายคนเสรี

4

slide5

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ปีแรกของแผนฯ 10

slide6

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ปีแรกของแผนฯ 10

slide7

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ปีแรกของแผนฯ 10

slide8

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

slide9
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและผลการพัฒนา

สัดส่วนการผลิตรายสาขาต่อ GDP

เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตรวมของไทย

%

%

ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ

การเติบโตจากจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต

 ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมมาสู่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นครั้งแรกและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามีที่มาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นหลัก

ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร การพัฒนาตามแนวทางเดิม ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว

slide10
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาพรวมการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาพรวมการพัฒนา

%

สัดส่วนการจ้างงานตามภาคการผลิต

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีที่มาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นหลัก โดยที่ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตไม่เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจขยายตัวดีแต่ยังขาดคุณภาพและความยั่งยืน

ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

โครงสร้างการจ้างงาน

ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 ปัญหาสังคมเชิงโครงสร้าง ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

 การพัฒนาขาดความสมดุลและความยั่งยืน เศรษฐกิจเติบโตอย่างเปราะบาง สังคมมีปัญหาจากการแข่งขัน

 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลประโยชน์จากการพัฒนามักตกอยู่กับประชาชนบางส่วนของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

 ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรและบริการเป็นเจ้าของการผลิตในประเทศในสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆ

slide11

โครงสร้างการส่งออก-นำเข้าของไทยโครงสร้างการส่งออก-นำเข้าของไทย

 • สินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้าส่งออกหลักมาโดยตลอด และมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่สำคัญ
 • ขณะที่สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลง
 • การนำเข้าสินค้าทุน สินค้าวัตถุดิบและสำเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวในสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับการนำเข้าในภาพรวมของประเทศ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร * ปีสุดท้ายของแผนฯ

slide12
สถานภาพความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยสถานภาพความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทย

ความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2546 - 2553

 • ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง (Middle Income Tier)
 • ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับทรงตัวหรือมีทิศทางปรับตัวแย่ลง

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยแยกตามปัจจัยหลักของ IMD*

 • จุดแข็ง
 • สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม
 • กลุ่มที่มีการปรับตัวดีขึ้น
 • ประสิทธิภาพของภาครัฐ
 • ประสิทธิภาพของภาคเอกชน
 • จุดอ่อน
 • โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* จำนวนประเทศในการจัดอันดับของ IMD แต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 55-58 ประเทศ

slide14

การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน

slide15

การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน

slide18

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

slide19

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

slide20

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

slide21

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์

slide22

การบริหารจัดการด้านการเงิน

การบริหารจัดการด้านการคลัง

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

ให้ไทยเป็นประเทศผู้นำการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนาระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม

แนวทางการดำเนินงาน

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ

การปรับโครงสร้างภาคการค้าและการลงทุน

การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน

ลงทุนเพื่อพัฒนา วทน. โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน

การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ

การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ (GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 5 (6) ต่อปี TFP รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (เกษตรร้อยละ 1.5 อุตสาหกรรมร้อยละ 5 บริการร้อยละ 3) เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ภาคบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และยกระดับอุตสาหกรรมสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ให้มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 16 ของโลกเพิ่มอันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก

เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายลงทุน R&D ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30

ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เหลือร้อยละ 13 /เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ 5

5. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อ ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 19

ลดสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงร้อยละ 2 ต่อปี

6. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ SMEs ต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

slide23

แนวทางการพัฒนา :การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ

slide24

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม

slide25

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม

slide26

ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

การสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

จุดเน้นของยุทธศาสตร์

“ให้ความสำคัญกับ 3 วง

ของกรอบความร่วมมือ”

รวมทั้งประเด็นการพัฒนา

ร่วมและปัจจัยสนับสนุน

 • อนุภูมิภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC)
 • อาเซียน (ASEAN)
 • อาเซียน+3, อาเซียน+6, เอเปค, และอื่นๆ

1

2

3

2

3

1

slide27

ประเด็นนำเสนอ

1

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย

3

ประเด็นพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในระยะต่อไป

4

ข้อเสนอแนะภารกิจของกระทรวงคมนาคม

slide28

การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (2550 - 2554)

ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2550

วิสัยทัศน์

มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน

วัตถุประสงค์

 • ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness)และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security)
 • สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์

2

1

3

4

5

ระดับเป้าหมาย - มุ่งยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปสู่ระดับ World Class Logistics Management

ระดับยุทธศาสตร์ - มีจุดเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ

ระดับปฏิบัติ - การปรับเปลี่ยนในระดับปฏิบัติ (Change Management) จะต้องยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง

หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

slide29

โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ระดับนโยบาย

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2550-2554

ระดับปฏิบัติการ

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

การพัฒนากำลังคน ระบบข้อมูล และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1

2

3

4

5

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ก.อุตสาหกรรม / ก.เกษตรฯ

ก.คมนาคม

ก.พาณิชย์

ก.คลัง

ก.ศึกษาธิการ/ ก.แรงงาน/สศช.

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตก

คณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

คณะอนุกรรมการฯ

คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของรประเทศ พ.ศ. 2555-2559

คณะทำงาน

slide30

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศ

ให้เชื่อมโยง

อย่างบูรณาการ

สนับสนุนการใช้

รูปแบบและวิธีการ

บริหารจัดการขนส่ง

เพื่อการประหยัดพลังงาน

พัฒนาเส้นทางการค้า

สู่ตะวันออกกลาง

แอฟริกา ยุโรป ผ่านทาง

ฝั่งทะเลอันดามัน

เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศเพื่อนบ้าน

แนวทาง

 พัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(Multimodal Transport)

พัฒนาระบบการรวบรวมและกระจายสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ในประเทศ

ปรับเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางรางและทางน้ำมากขึ้น (Modal Shift)

ประยุกต์ใช้วิธีการขนส่งที่ทันสมัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

พัฒนาท่าเรือน้ำลึก ที่มีศักยภาพทางฝั่งตะวันตก

พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือกับเส้นทางของประเทศและภูมิภาค

ที่มา กระทรวงคมนาคม

slide31

ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด

 • ในปี 2552 ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (GDP) ลดลงจากร้อยละ 18.6 ของ GDP ในปี 2551ประกอบด้วย
   • ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ร้อยละ 8.3 ของ GDP(สัดส่วนร้อยละ 49)
   • ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 7.0 ของ GDP(สัดส่วนร้อยละ 42)
   • ต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ร้อยละ 1.5 ของ GDP (สัดส่วนร้อยละ 9)

ที่มา สศช., ธปท.

 • ในปี 2553 คาดว่าต้นทุนโลจิสติกส์ฯ อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 17.9 ต่อ GDP ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งราคาน้ำมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์มีการปรับตัวสูงขึ้น
slide32

โครงสร้างการขนส่งสินค้าของประเทศไทยโครงสร้างการขนส่งสินค้าของประเทศไทย

เปรียบเทียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างปี 2551 และปี 2552

การขนส่งสินค้าในประเทศ

การขนส่งทางถนนยังคงเป็นรูปแบบหลักสำหรับการขนส่งภายในประเทศ โดยในปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 84ของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทั้งหมดซึ่งคิดเป็น 423.7 ล้านตัน

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เปรียบเทียบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศระหว่างปี 2550 และปี 2552

แม้ว่ารูปแบบหลักของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังคงใช้การขนส่งทางเรือ อย่างไรก็ตามการขนส่งทางถนนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนทางรถบรรทุก รวมกว่า 21 ล้านตัน โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2550

10%

5%

92%

89%

ที่มา สศช.

slide33

AEC

2015

 • การจัดตั้งระบบ NSW
 • ปรับปรุงกระบวนการและกฎระเบียบ
 • ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ IT

Flagship Projects

9%

ต้นทุนบริหารจัดการ

 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
 • ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา
 • แก่งคอย
 • การขนส่งชายฝั่งและลำน้ำ
 • ท่าเรือกรุงเทพฯ
 • ท่าเรือแหลมฉบัง
 • ความเชื่อมโยงท่าเรือภาคใต้
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
 • การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • การยกระดับทักษะพนักงานขับรถบรรทุก
 • การพัฒนาจุดพักรบรรทุกและFacility ชายแดน
 • การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางถนน

49%

ต้นทุนขนส่ง

แผนเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟฯ

176,000 ล้านบาท

ประเด็นติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

 • การพัฒนาธุรกิจ LSPs
 • ร่าง พรบ.LSPs
 • แผนพัฒนาธุรกิจ LSPs
 • การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการผลิต
 • แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

42%

ต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

 • การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบ
 • ขีดความสามารถในการยกระดับฝีมือแรงงาน
 • หลักสูตรการสอนโลจิสติกส์ในอาชีวะและอุดมศึกษา
 • มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์
slide34

ประเด็นนำเสนอ

1

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย

3

ประเด็นพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในระยะต่อไป

4

ข้อเสนอแนะภารกิจของกระทรวงคมนาคม

slide35

การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านขนส่งและโลจิสติกส์:

สภาพปัญหาและข้อจำกัดภายในประเทศ

โครงข่ายถนน

จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงมาตรฐานและการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาในจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบประตูการค้าหลัก

โครงข่ายทางราง

ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้โครงข่ายระบบรางมีปัญหาด้านความครอบคลุม ความจุและความเสื่อมโทรมของทางรถไฟ ความไม่เพียงพอของหัวรถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน

คุณภาพคนขับรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนการใช้พลังงาน

ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการรวบรวมปริมาณสินค้าและระบุความต้องการทางธุรกิจ

การบูรณาการระบบเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (e-transport) เพื่อเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกับระบบ National Single Window

โครงข่ายทางน้ำ

มีข้อจำกัดทางกายภาพของลำน้ำสายหลัก ทำให้ขนส่งได้บางช่วงเท่านั้น นอกจากนี้การขนส่งทางชายฝั่งไม่สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางถนนและรางได้เต็มที่

โครงข่ายทางอากาศ

การใช้พื้นที่ขนส่งสินค้าปลอดอากร (Custom Free Zone) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เต็มศักยภาพ

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

slide36

การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านขนส่งและโลจิสติกส์:

ปัจจัยแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป

การเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค (Globalization)

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโซ่อุปทาน(Supply Chain Competitiveness)

 • AEC
 • GMS
 • IMT-GT
 • บรรุลุเป้าหมายการลดต้นทุนทางโลจิสติกส์และเพิ่มมูลค่าเพิ่มของประเทศ

การเชื่อมโยงขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (Cross-border Transport)

การมุ่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Green Logistics)

ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

 • ลดกระบวนการ/ขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่านแดน/ข้ามแดน
 • มีมาตรฐานและกฎระเบียบด้านต่างๆร่วมกัน เช่น ความปลอดภัย การจำกัดน้ำหนักในการขนส่ง เป็นต้น
 • การแลกเปลี่ยนระบบข้อมูล(ASW)
 • ลดอัตราการปล่อยมลพิษ
 • ลดการใช้พลังงาน

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อลดต้นทุน

(MutimodalTransport)

การเปิดเสรีธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์(LSPs Liberalization)

 • สนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • พัฒนากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจตามแหล่งการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
 • ความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างชาติ
 • บริษัทข้ามชาติเสมือนเป็นพันธมิตรทางการแข่งขัน
slide37

วิสัยทัศน์:

โอกาสและศักยภาพของประเทศไทย (Country’s Positioning)

ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียน

การเชื่อมโยงและเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)

ระบบและบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับแนวหน้าของโลก

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค (Center of the Regional Supply Chain Headquarters)

ศูนย์กลางการผลิตและโลจิสติกส์ของอาหารฮาลาล

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

slide38

ประเด็นนำเสนอ

1

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย

3

ประเด็นพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในระยะต่อไป

4

ข้อเสนอแนะภารกิจของกระทรวงคมนาคม

slide39

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

การพัฒนากำลังคน ข้อมูลและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะภารกิจกระทรวงคมนาคมตามแนวของประเทศไทยในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะการทำงานในระยะต่อไป

การวางพื้นฐานการพัฒนา (Logistics Fundamentals)

วิสัยทัศน์

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรให้ความสำคัญกับ
 • การวางบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
 • การเชื่อมต่อโครงข่ายอย่างบูรณาการ (Network Linkages)
 • แผนธุรกิจเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Business Model for Utilization)

มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554

 • ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness)และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security)
 • สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เร่งรัด/ผลักดันแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อตอบโจทย์ Modal Shift ของประเทศ

เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟ เป็นต้น

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือของภูมิภาค

 • พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่ง (e-transport) เพื่อเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกับระบบ NSW

1

2

3

4

5

ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

 • การทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน เป็นต้น