nieuwe vzw wetgeving n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nieuwe VZW wetgeving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Nieuwe VZW wetgeving - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Nieuwe VZW wetgeving. De nodige aanpassingen betekent:. Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren door de algemene vergadering. Administratief dossier inorde brengen bij de rechtbank van koophandel. Boekhoudkundige aanpassingen. Vier dossiers:. Op de zetel van de vereniging.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nieuwe VZW wetgeving' - jescie-thompson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de nodige aanpassingen betekent
De nodige aanpassingen betekent:
 • Statuten checken,waar nodig aanpassen en laten goedkeuren door de algemene vergadering.
 • Administratief dossier inorde brengen bij de rechtbank van koophandel.
 • Boekhoudkundige aanpassingen.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

vier dossiers
Vier dossiers:
 • Op de zetel van de vereniging.
 • Op de griffie van de rechtbank van koophandel.
 • Kruispuntbank v.d ondernemingen.
 • Verplichte vermeldingen te publiceren in de bijlagen v.h Belgisch Staatsblad.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

inhoud van dossier zetel vereniging
Inhoud van dossier zetel vereniging:
 • Statuten
 • Wijziging van de statuten
 • ledenregister * zie verder
 • Register van de bestuurders *zie verder
 • Notulen en beslissingen algemene vergadering.
 • Notulen en beslissingen raad van bestuur.
 • Boekhoudkundige stukken waaronder zeker begroting en jaarrekening.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

inhoud van dossier rechtbank van koophandel
Inhoud van dossier rechtbank van koophandel:
 • Statuten
 • Wijzigingen v.d statuten (binnen maand na wijziging)
 • Kopie van ledenregister (wijzigingen neerleggen binnen 1maand)
 • Akten over benoeming en de beëindiging v.d personen v.h dagelijks bestuur.
 • Beslissingen over de ontbinding v.d vereniging,de vereffening en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars.
 • jaarrekening

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

inhoud van dossier kruispuntbank v d ondernemingen
Inhoud van dossier kruispuntbank v.d ondernemingen:
 • Naam v.d vereniging en eventueel afkorting
 • Rechtsvorm voluit geschreven
 • Adres van de zetel
 • Datum van de oprichtingsakte
 • Identiteit v.d personen die gemachtigd zijn om te besturen en te verbinden of te vereffenen
 • De identiteit van het dagelijks bestuur

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

inhoud van dossier belgisch staatsblad
Inhoud van dossier Belgisch Staatsblad
 • Statuten
 • Wijzigingen v.d statuten
 • Akten betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders, v.d personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

inleiding overzicht statuutwijzigingen
Inleiding overzicht statuutwijzigingen:
 • Om geldig de statuutwijzigingen door te voeren moeten er 2/3 van de leden aanwezig zijn alsook moeten de wijzigingen door 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaan met de wijzigingen.
 • Indien onvoldoende leden kan men nieuwe vergadering beleggen waarop men geldig kan stemmen ongeacht al dan niet genoeg aanwezigen. Deze vergadering kan niet binnen de 15 dagen gehouden worden.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

statuutwijzigingen
statuutwijzigingen:
 • Identiteit:

1. lijst van stichtende leden met vermelding van naam, voornamen,woonplaats, geboortedatum en –plaats

Indien er onder de stichtende leden rechtsperonen bv andere vzw’s gemeentebestuur dan moet je naam,rechtsvorm en adres van de zetel vermelden.

2. Naam, adres v.d zetel v.d vereniging en het gerechtelijk arro. Volledig adres:

Gerechtsgebouw Smoldersplein, 5 3000 Leuven

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide10
Doel:

Doel v.d vereniging moet “precies” omschreven worden.Note hou dit voldoende ruim

 • Vermeld liever geen ‘activiteiten’. Activiteiten bepalen de manier waarop je het doel wil bereiken.

Oprichtingsakte:

Twee originelen volstaan. (vroeger 1per stichtend lid)

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide11
Algemene vergadering:

Minstens 3 leden en altijd meer dan bestuurders.

Vergadering moet minstens 8 dagen vooraf worden bijeengeroepen

Leden:

Minimum 3 leden

Alfabetische register v.d stichtende leden met vermelding van naam, voornamen,woonplaats, geboorteplaats en –datum.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide12
Alfabetische ledenregistermet vermelding van naam, voornamen en woonplaats en met alle beslissingen over toetreding, uitsluiting
 • In de statuten moeten de voorwaarden voor en de formaliteiten bij toetreding van nieuwe leden bepalen: hoe en bij wie stelt iemand zich kandidaat en wie moet over aanvaarding beslissen.
 • Hetzelfde is geldig voor uitsluiting van leden.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide13
Raad van bestuur:

‘Raad van beheer’ en ‘beheerder’ worden vervangen door ‘raad van bestuur’ en ‘bestuurder’

Er moeten minstens 3 bestuurders zijn

Er moet een lijst van bestuurders opgemaakt worden(met vermelding van benoeming,ontslag,uitsluiting of vervanging) ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wijze van benoeming en afzetting v.d bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen

Noot: om lid te zijn van de raad van bestuur, moet je geen lid zijn van de algemene vergadering

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide14
Dagelijks bestuur:

Dagelijks bestuur is nu een officieel orgaan in de vzw.

Het dagelijks bestuur van de vereniging kan op wijze bepaald in de statuten worden overgedragen aan één of meer personen.

Verplichte vermeldingen op uitgaande stukken:

Alle aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die van de vzw uitgaan moet de naam v.d vereniging, de term ‘VZW’ en het adres van de zetel vermelden.

Noot: bij ondertekening in naam van en voor rekening van de VZW moet men zijn handtekening altijd laten voorafgaan door ‘Voor de VZW’, gevolgd door de functie die men uitoefent (bv voorzitter enz)

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

begroting en jaarrekening
Begroting en jaarrekening:
 • Moeten jaarlijks worden opgemaakt en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering, binnen 6 maanden na afsluiting v.h boekjaar.
 • Jaarrekening moet neergelegd worden bij de griffie.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

boekhouding
Boekhouding:

Kleine VZW’s mogen zich beperken tot een ‘eenvoudige boekhouding’.

Bevat de transacties van contant geld of op de rekeningen in een dagboek. Er moet ook een staat van ontvangsten en uitgaven worden bijgehouden. Jaarlijks inventaris van bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen.

Dagboeken moeten 10j bewaard worden.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide17
Verplichte formulieren te gebruiken voor de boekhouding vanaf 1jan 2005!

1. genormaliseerd minimaal model van dagboek. Model

2. genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven. Model

3. uitgaven en inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissenModel

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide18
Rekening en begroting:

De bevoegdheid voor de goedkeuring van rekening en begroting is voorbehouden aan algemene vergadering.

De raad van bestuur moet de jaarrekening ten laatste 6maand na de afsluiting v.h boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen. Dit samen met de begroting voor het volgend boekjaar.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide19
Bekendmaking:

1. Jaarrek indienen bij de griffie v.d rechtbank van koophandel.

2.‘dagboeken van ontvangsten en uitgaven’ moeten niet worden neergelegd.

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

nuttige links en tarieven
Nuttige links en tarieven

www.vsdc.be

www.just.fgov.be/index_nl.htm

De verplichte boekhoudkundig forms:

www.just.fgov.be

www.vvj.be

Kostprijs wijzigingen: € 98,34

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

slide21
Q&A

Jeugdraad Lubbeek VZW wetgeving nov 2004

ad