รายงานการสังเคราะห์
Download
1 / 14

รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว) - PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on

รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว). โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548. โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา. การสังเคราะห์งานวิจัย. จุดมุ่งหมาย. วิธีการสังเคราะห์ 1. วิธีเชิงบรรยาย/วิธีสังเคราะห์เนื้อหา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)' - jescie-thompson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

รายงานการสังเคราะห์ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว)

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา

ประจำปี 2547-2548

โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา


การสังเคราะห์งานวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัย

 • จุดมุ่งหมาย

 • วิธีการสังเคราะห์

  1. วิธีเชิงบรรยาย/วิธีสังเคราะห์เนื้อหา

  2. วิธีการเชิงปริมาณ


การสังเคราะห์งานวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัย

ขั้นตอนการสังเคราะห์

• ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย

• กำหนดประเด็นหรือตัวแปร

• จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ

• วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด

หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์


แสดงจำนวนร้อยละของประเภทสถานศึกษาแสดงจำนวนร้อยละของประเภทสถานศึกษา

ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว)

ปี 2547-2548

วก.

วอศ.

วช.

วษท.

พาณิยฯ.

วท.


จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็นจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น

และปีที่นำเสนอผลงานวิจัย


จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็นจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น

และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย


จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็นจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น

และระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย


จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็นจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น

และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย

1

2

3

4

5

6


จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็นจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น

และวิธีการที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน


แสดงจำนวนร้อยละของวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา แสดงจำนวนร้อยละของวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาผู้เรียน


แสดงจำนวนร้อยละของเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนแสดงจำนวนร้อยละของเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน


แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว)แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว)

 • กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา

 • ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง

 • ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ

 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

 • ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย


ประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัยประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัย

 • ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ

  และปฏิบัติจริง

 • ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้

 • นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

  การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน


สวัสดีค่ะประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัย


ad