1 / 5

era-odat-o-tainica-gradina

DE MULTE ORI PE FAŢĂ EL CĂZUSE ŞI SE RUGA CU MULT AMAR NESPUS /: SĂ TREACĂ TATĂ, SĂ NU BEAU PAHARUL PAHARUL SUFERINŢEI LUI ISUS :/. ERA ODAT-O TAINICĂ GRĂDINĂ ÎN CARE DOMNUL SE RUGA PLÂNGÂND /: ŞI FAŢA LUI, CEA PLINĂ DE LUMINĂ ERA-NTRISTATĂ PÂNĂ LA MORMÂNT :/.

Download Presentation

era-odat-o-tainica-gradina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DE MULTE ORI PE FAŢĂ EL CĂZUSEŞI SE RUGA CU MULT AMAR NESPUS/: SĂ TREACĂ TATĂ, SĂ NU BEAU PAHARULPAHARUL SUFERINŢEI LUI ISUS :/

  2. ERA ODAT-O TAINICĂ GRĂDINĂÎN CARE DOMNUL SE RUGA PLÂNGÂND/: ŞI FAŢA LUI, CEA PLINĂ DE LUMINĂERA-NTRISTATĂ PÂNĂ LA MORMÂNT :/

  3. ÎN GHETSIMANI, GRĂDINĂ NEUITATĂÎN TINE PLÂNGE DOMNUL CU AMAR/: ŞI-APOI SE-MBRACĂ-N HAINA UMILINŢEIŞI-ŞI PREGĂTEŞTE DRUMUL SPRE CALVAR :/

  4. O, GHETSIMANI, GRĂDINĂ NEUITATĂTU AI VĂZUT DUREREA LUI ISUS/: PE IUDA, CÂND A SĂRUTAT ODATĂPE DOMNUL STRĂLUCIRILOR DE SUS :/

  5. /: O, GHETSIMANI AŞ VREA SĂ FIU ÎN TINESĂ VĂD ŞI LOCUL UNDE EL A PLÂNSSĂ PLÂNG ŞI EU, CU LACRIMI ŞI SUSPINESĂ PLÂNG, CĂCI PENTRU MINE EL A PLÂNS :/AMIN

More Related