F ii 14 magnetick dip ly
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

F II– 14 Magnetické dipóly. Hlavní body. Magnetic ké dipóly Pole která produkují Chování ve vnějších magnetických polích Výpočet některých magnetických polí Solenoid Toroid Vodič konečného průřezu. Magnetický dipól I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jescie-guerrero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F ii 14 magnetick dip ly

FII–14Magnetické dipóly


Hlavn body
Hlavní body

 • Magnetickédipóly

  • Pole která produkují

  • Chování ve vnějších magnetických polích

 • Výpočet některých magnetických polí

  • Solenoid

  • Toroid

  • Vodič konečného průřezu


Magnetick dip l i
Magnetický dipól I

 • V elektrostatice jsme definovali elektrickýdipól: Představujeme si jej jako dva náboje, které mají stejnouabsolutníhodnotu ale opačnoupolaritu a jsou drženy v určité vzdálenosti od sebe například pomocí pevné tyčinky.

  • Přestože celkový náboj je nulový, je díky rozdílné poloze obou nábojů dipól zdrojem elektrostatického pole speciální symetrie, které klesá rychleji než pole bodových nábojů.

  • Vnější elekrické pole se obecně snaží dipól natáčet a posunovat.


Magnetick dip l ii
Magnetický dipól II

 • Magnetickým dipólem jsou buď tenké ploché permanentnímagnety nebo proudovésmyčky.

  • Jsou opět zdroji polí speciálnísymetrie, která také klesají rychleji než pole přímých vodičů a

  • ve vnějších magnetických polích jsou natáčeny nebo posunoványpodobně jako elektrické dipóly.

 • Pomocí magnetickýchdipólů vysvětlujeme magnetickévlastnostilátek.


Magnetick dip l iii
Magnetický dipól III

 • Mějme kruhovou vodivou smyčku o poloměru a, protékanou proudem I. Popišme magnetické pole na ose smyčky ve vzdálenosti b.

 • Rozdělme smyčku na malé kousíčky dl = ad asečtěme vektorově jejich příspěvky k magnetické indukci s použitím Biot-Savartova zákona.


Magnetick dip l iv
Magnetický dipól IV

 • Ze symetrie je směr magnetické indukce stejný jako směr osy smyčky, kterou nazveme osouz.V tomto případě znamená integrace pouze součetprojekcí magnetické indukce do osy z

  dBz = dB sin . A z geometrie:

  sin = a/r  1/r2 = sin2 /a2

  r2 = a2 + b2

 • Proveďme integraci.


Magnetick dip l v
Magnetický dipól V

 • Protože magnetické dipóly jsou zdroji magnetického pole, jsou jím také ovlivňovány.

 • V homogenním magnetickém poli bude na magnetický dipól působit momentsíly, který bude jejich osunatáčet do směru magnetických siločar.

 • Ilustrujme to na speciálním případě obdélníkové smyčky a x b, kterou protéká proud I.


Ot zka
Otázka :

 • Jaká je celková síla a moment síly na obdélníkovou smyčku, protékanou proudem, leží-li v rovině kolmé k siločárám homogenního magnetického pole?

 • Jaký by byl rozdíl, kdyby byla smyčka kruhová?


Odpov
Odpověď

 • Síla, působící na každou stranu, leží v roviněobdélníku a je k ní kolmá. Její orientace závisí na smyslu toku proudu. Každopádně, síly, působící na protilehlé strany se vyruší, protože proud v nich teče v opačném směru.

 • U kruhové smyčky se síla, působící na její každý kousek dl, vyruší se silou působící na protilehlý kousek dl’.


Magnetick dip l vi
Magnetický dipól VI

 • Z obrázku vidíme, že síly působící na strany ase snaží smyčku roztáhnout. Je-li pevná, síly se vyruší.

 • Síly působící na strany b jsou horizontální. Horní působí do tabule a spodní z tabule. Lze je rozložit na složky z nichž jednen pár se opět snaží smyčku roztáhnout, ale druhý tvoří dvojici sil mající otáčivý účinek.


Magnetick dip l vii
Magnetický dipól VII

 • Momentsíly můžeme najít například nalezením projekce sílykolmo na smyčku:

  T/2 = Fbsin a/2

 • Protože obě síly působí ve stejném smyslu:

  T = BIabsin

 • Užitím definice magnetickéhodipólovéhomomentu:

  lze vztah pro momentsíly zobecnit :


Princip galvanometru
Princip galvanometru

 • Použítí proudové smyčky v homogenním magentikém poli, u níž by byl moment síly kompenzován momentem síly pružiny, je možným principem měření proudu. Stupnice takového přístroje by ale byla nelineární!

 • U skutečných přístrojů se používá speciální radiální ale v místě smyčky konstantní magnetické pole (radiální homogenní), kde síla, působící momentem síly, je vždy kolmá ke smyčce.


Magnetick pole solenoidu i
Magnetické pole solenoidu I

 • Solenoidje dlouhá cívka s mnoha závity.

 • V případě konečného solenoidu je nutné magnetické pole počítat jako superpozici magnetické indukce vyvolané jednotlivými závity.

 • V případě solenoidu téměř nekonečného, kdy lze zanedbatokrajovéefekty, můžeme elegantně použít ampérova zákona.


Magnetick pole solenoidu ii
Magnetické pole solenoidu II

 • Jako uzavřenou křivku zvolíme obdélník, jehož strany jsou rovnoběžné s osou solenoidu.

 • Ze symetrie lze předpokládat, že siločáry budou paralelní s osou solenoidu.

 • Protože se uzavřené siločáry vrací „celým vesmírem“ jsou vně solenoidu nekonečnězředěny.


Magnetick pole solenoidu iii
Magnetické pole solenoidu III

 • Je zřejmé, že nenulový příspěvek křivkového integrálu bude pouze přes stranu obdélníka, která je uvnitř solenoidu.

 • Obklopuje-li obdélník N závitů s proudem I a jeho strana má délku l, potom:

  Bl = 0NI

 • A zavedeme-li hustotu závitů, potom:

  n = N/l  B = 0nI


Magnetick pole solenoidu iv
Magnetické pole solenoidu IV

 • Ze symetrie je patrné, že výsledná indukce je stejná, ať je náš obdélník ponořen do nitra solenoidu libovolně hluboko. Úvnitř dlouhého solenoidu je tedy homogenní pole.

 • Pole co nejblížšíhomogennímu v určitém objemu je nutné vytvořit u mnoha metod např. hmotnostní spektroskopie nebo NMR.

 • Relativně kvalitní pole lze získat pomocí tzv. Helmholtzových cívek. To je velmi krátký solenoid o velkémprůměru, rozdělený na půlky.


Magnetick pole toroidu i
Magnetické pole toroidu I

 • Toroid si lze představit jako solenoid uzavřený do sebe. Protože siločáry nemohou uniknout, nemusíme dělat žádné předpoklady o jeho velikosti.

 • Má-li toroid poloměr R a N závitů, protékaných proudem I, můžeme jednoduše ukázat, že pole jen v toroidu a vypočítat jaká bude jeho velikost pro určitou siločáru.


Magnetick pole toroidu ii
Magnetické pole toroidu II

 • Budeme integrovat podél siločáry o poloměru r :

  B2r = 0NI  B(r) = 0NI/2r

 • Toto platí pro každé r uvnitř toroidu.

 • Je patrné, že pole je:

  • nehomogenní, protože závisí na r.

  • nulovévně toroidu.


Magnetick pole vodi e kone n ho pr ezu i
Magnetické pole vodiče konečného průřezu I

 • Mějme přímý vodič o průměru R, kterým protéká proud I a předpokládejme konstantníproudovouhustotu.

 • Použijme Ampérova zákona. Uvažujme dvě kruhové dráhy, jednu uvnitř a druhou vně vodiče.

 • Dráha vně vodiče obemyká celý proud a pole je zde stejné jako, kdyby byl vodič nekonečně tenký.

 • Dráha uvnitř vodiče obemyká jen část proudu, což vede k lineárnízávislostiindukce na r.


Magnetick pole vodi e kone n ho pru ezu ii
Magnetické pole vodiče konečného pruřezu II

 • Uvažujme kruhovou dráhu o poloměru r uvnitř vodiče:

  B2r = 0Ienc

 • Obemknutý proud Ienc zde závisí na ploše, jejímž obodem je uvažovaná smyčka

  Ienc = I r2/R2 

  B = 0Ir/2R2


P robl my na rozmy len
Problémy na rozmyšlení

 • V oblasti, kde nejsou proudy musí být magnetické pole, jehož siločáry jsou rovnoběžné, zároveň homogenní.

 • Pole, které vytváří pravoúhlý vodič, protékaný proudem.

 • Vodivátyč, ležící na dvou kolejnicích kolmo k homogennímu magnetickému poli, připojí-li se kolejnice ke zdroji.


Giancoli
Giancoli

 • Kapitola 27 – 5 a 28 – 4, 5Kruhov proudov smy ka i i
Kruhová proudová smyčka II

S = a2je plocha smyčky a její normála má směr osy z. Můžeme definovat magnetický dipólový moment a předpokládat, že pole pozorujeme z velké dálkym takžeb>>a. Potom:

Magnetický dipól je zdrojem magnetického pole speciální symetrie, které klesá se třetí mocninou vzdálenosti.

^


The vector or cross product i
The vector or cross product I

Let c=a.b

Definition (components)

 • The magnitude |c|

Is the surface of a parallelepiped made by a,b.


The vector or cross product ii
The vector or cross product II

The vector c is perpendicular to the plane made by the vectors a and b and they have to form a right-turning system.

ijk = {1 (even permutation), -1 (odd), 0 (eq.)}

^


ad