slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
קרום התא (ממברנה) ומעבר חומרים PowerPoint Presentation
Download Presentation
קרום התא (ממברנה) ומעבר חומרים

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

קרום התא (ממברנה) ומעבר חומרים - PowerPoint PPT Presentation

jerzy
259 Views
Download Presentation

קרום התא (ממברנה) ומעבר חומרים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. קרום התא (ממברנה) ומעבר חומרים דיפוזיה אוסמוזה אנדוציטוזה (פינוציטוזה, פגוציטוזה) אקזוציטוזה

 2. מבנה קרום

 3. מבנה סכמטי של הקרום חלק הידרופילי שכבה כפולה של פוספוליפידים חלק הידרופובי חלבון המשמש כתעלה

 4. הידרופילי – "אוהב מים" הידרופובי – "פוחד או שונא מים" הכוונה חומר שאינו נמס במים

 5. מרכיבי הקרום - הפוספוליפידים

 6. מבנה הקרום • קרומי התאים מורכבים בעיקר מליפידים (רובם פוספוליפידים) ומחלבונים • מולקולות הליפידים מסודרות בשיכבה כפולה. הראשים ההידרופיליים מרכיבים את שתי הפנים החיצוניות, וזנבות חומצות השומן ארוזים באמצע • השיכבה הכפולה מקנה לקרום מבנה מסודר ומהווה חיץ הידרופובי בין שתי תמיסות (נוזלי התא והנוזל החוץ תאי) • חלבונים המשובצים בשכבה הכפולה או ממוקמים על פניה מבצעים את רוב תפקידי הקרום

 7. תפקידים של חלבוני הקרום • קולטנים - חלבונים בעלי אתר קישור להורמונים ולחומרים חוץ תאיים שבכוחם לחולל שינויים בפעילויות התא • חלבוני העברה– מסייעים לחומרים מסיסים במים לעבור מצד אחד לשני של הקרום . (תעלות ונשאים) • חלבוני היכרות– מעין "טביעת אצבעות" מולקולרית על פני התא. אלה חלבונים שאליהם קשורים שיירים סוכריים. לדוגמא: התאים הלבנים במערכת החיסון מזהים את החיידקים בעזרת חלבוני היכרות השונים מאלה של הגוף.

 8. תפקידים של חלבוני הקרום • חלבוני היצמדות– מולקולות של גליקופרוטאינים המסייעות לתאים השייכים לאותה רקמה ביצור הרב תאי להישאר מחוברים וצמודים זה לזה. בעת היווצרות הרקמות, חלבוני היצמדות קושרים תאים שכנים זה לזה.

 9. דיפוזיה בהתחלה בסוף

 10. דיפוזיה =פעפוע • דיפוזיה - התפשטות עצמית של חומר עד לשוויון ריכוזים. תנועת מולקולות מריכוז גבוה לריכוז נמוך - מפל ריכוזים, (גם כאשר אין קרום) • מתבצעת כאשר יש מפל ריכוזים של החמרים המומסים בתא לעומת ריכוז המומסים מחוץ לו. חומר נע מריכוז גבוה לנמוך. • מולקולות לא קוטביות, או קוטביות וקטנות כמו חמצן, חנקן, פחמן דו חמצני וכן מים יכולות לעבור בדיפוזיה דרך הממברנה הליפידית

 11. אוסמוזה מעבר מים דרך קרום ברירני מתמיסה מהולה לתמיסה מרוכזת

 12. אוסמוזהhttp://science.cet.ac.il/science/transportation/transport9.asp#1אוסמוזהhttp://science.cet.ac.il/science/transportation/transport9.asp#1 • מקרה פרטי של דיפוזיה. מולקולות המומס אינן יכולות לעבור דרך הנקבים שבקרום מריכוז גבוה לנמוך (מולקולות המים הקטנות יכולות) • מעבר מים דרך קרום חדיר למחצה מתמיסה מהולה, בה ריכוז המומסים נמוך, לתמיסה מרוכזת, בה ריכוז מומסים גבוה יותר. • האוסמוזה מושפעת מיחס ריכוזם של כלל המומסים בין שני צידי הממברנה. • דוגמא: בתהליך הפלסמוליזה מתכווץ התא עקב איבוד מים כתוצאה מהאוסמוזה.

 13. אוסמוזה תמיסה מים קרום ברירני בתחילת הניסוי בסוף הניסוי

 14. אוסמוזה – מעבר מים מתמיסה מהולה למרוכזת תמיסה היפרטונית תמיסה היפוטונית קרום ברירני

 15. תאי דם בתמיסות בריכוזים שונים תמיסה איזוטונית תמיסה היפוטונית תמיסה היפרטונית

 16. פלסמוליזה בתאי עלה דופן חלולית

 17. העברה אקטיבית והעברה פסיבית דרך הקרום

 18. דיפוזיה מזורזת דרך תעלה מולקולות קוטביות או גדולות או יונים אינם יכולים לעבור בדיפוזיה דרך הליפידים בממברנה אלא עוברים דרכה דרך החלבונים

 19. מעבר דרך הקרום עם נשא

 20. כניסה לקרום בעזרת קולטן

 21. משאבת יונים

 22. יבוא ויצוא חומרים לתא כניסה אנדוציטוזיס קרום התא אקזוטיצוזיס הוצאה

 23. אנדוציטוזיס פנים התא מחוץ לתא

 24. אנדוציטוזיס בקרום התא נוצר שקע הנכנס לאט אל תוך התא, עד שנוצרת בועית הניתקת מהקרום ונכנסת לתוך התא. זוהי בועית מייבאת והיא בד"כ מתאחה עם עם הרשת האנדופלסמתית, הליזוזום או מנגנון גולג'י

 25. אנדוציטוזיס – פגוציטוזיס של חיידק

 26. אנדוציטוזיס • פינוציטוזיס – בתהליך זה נכנסים לתא נוזלים וחומרים מומסים קטניםדרך שלפוחיות הנקראות אנדוזומים. התהליך מכונה CELLULAR DRINKING • פגוציטוזיס – בתהליך זה נכנסים לתא חלקיקים גדולים דרך שלפוחיות הנקראות פגוזומים והוא מכונה CELLULAR EATING

 27. פגוציטוזה ע"י תאים לבנים תא לבן בלען - פגוציט חיידק

 28. אקזוציטוזיס – הפרשת דמעות הבועית המייצאת מתאחה עם הקרום ותוכנה יוצא מן התא. הבועית מייצאת חמרי פסולת. האנדוציטוזה גורעת ליפידים מן הקרום והאקזוציטוזה תורמת ליפידים לקרום פנים התא מחוץ לתא בועית מייצאת