slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 6

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

บทที่ 6 - PowerPoint PPT Presentation

jersey
149 Views
Download Presentation

บทที่ 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บทที่ 6 การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

 2. การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยลายลักษณ์อักษรการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยลายลักษณ์อักษร • ความหมายและประเภทของบทนิพนธ์ 1. รายงาน 2. ภาคนิพนธ์ 3. ปริญญานิพนธ์

 3. ส่วนประกอบของรายงาน • 1. ส่วนประกอบตอนต้น - หน้าปกนอก - ใบรองปก --- เป็นกระดาษเปล่า 1 แผ่น - หน้าปกใน --- เหมือนหน้าปกนอกทุกประการ - คำนำ - สารบัญ - บัญชีตารางและบัญชีภาพประกอบ

 4. ตัวอย่างปกรายงาน การฝึกโยคะ นายประพันธ์ รายงานดี รหัส 531263105 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 1500101 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 5. ส่วนประกอบของรายงาน (ต่อ) 2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงาน - ใช้กระดาษคุณภาพดี - ใช้เพียงด้านเดียว พิมพ์ขนาดมาตรฐาน หมึกสีดำ ไม่มีการขีดฆ่า ลบ ให้สกปรก หรือเติมข้อความอย่างไม่เป็นระเบียบ - การเว้นขอบกระดาษ บนและซ้าย ให้เว้นเข้ามา 1.5 นิ้ว ล่างและขวา ให้เว้นเข้ามา 1 นิ้ว - ย่อหน้าประมาณ 7-9 ตัวอักษร - การเขียนเลขหน้า เป็นเลขไทยหรืออารบิกก็ได้ ตำแหน่งเลขหน้า

 6. ส่วนประกอบของรายงาน (ต่อ) อาจอยู่ตรงกลาง หรือมุมบนขวาของหน้า ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท หรือหน้าแรกของบรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ เหล่านี้ไม่ต้องใส่เลขหน้า - บทที่ หรือหน่วยที่ และชื่อบท ควรมีเลขกำกับ บทที่ให้เขียนไว้ตรงกลาง ตอนบนของหน้า - หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท จะเขียนหรือพิมพ์ชิดแนวขอบเขียนด้านซ้ายมือ หัวข้อรองลงไปให้ย่อหน้าเข้าไปตามลำดับ - การกำกับหัวข้อ

 7. ตัวอย่างการกำกับหัวข้อตัวอย่างการกำกับหัวข้อ บทที่ 1 ............................. • ........................................... 1.1 .................................................. 1.2 .................................................. 1.2.1 ...................................... 1.2.2 ...................................... 1.3 .................................................. 2. ...................................................................

 8. ส่วนประกอบของรายงาน (ต่อ) 3. ส่วนประกอบตอนท้าย 3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอ้างอิงต่าง ๆ ที่ผู้เขียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงาน และต้องเขียนเรียงลำดับตัวอักษร 3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นข้อมูลที่นำมาเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวพันกับเนื้อหาของรายงานแต่มีขนาดยาว และเป็นเอกสารหายาก ถ้านำไปรวมไว้ในเนื้อเรื่อง อาจทำให้เนื้อหาไม่ติดต่อกัน

 9. 3.3 ดรรชนี (Index) เป็นบัญชีค้นคำศัพท์หรือชื่อสำคัญ ๆ ที่ปรากฏในรายงาน เรียงตามลำดับอักษร พร้อมทั้งบอกเลขหน้าของรายงานที่คำนั้น ๆ ปรากฏอยู่ 3.4 อภิธานศัพท์ (Glossary) เป็นส่วนที่รวบรวมคำอธิบายศัพท์ยากในเนื้อเรื่องของรายงาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นรายงานทางวิชาการที่มีคำศัพท์มาก ๆ และคำศัพท์เหล่านี้จะเรียงตามลำดับอักษร

 10. ขั้นตอนการเขียนรายงานขั้นตอนการเขียนรายงาน • 1. การเลือกหัวข้อเรื่องและกำหนดชื่อเรื่องของรายงาน - เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และถนัด - เลือกเรื่องที่ตนเองพอมีความรู้อยู่บ้าง - เลือกเรื่องที่มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า - เลือกเรื่องที่มีขอบเขตของเนื้อหาไม่กว้างหรือแคบเกินไป - การตั้งชื่อเรื่องควรตั้งให้กะทัดรัด ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะเขียน

 11. ตัวอย่างชื่อรายงานที่ดีตัวอย่างชื่อรายงานที่ดี • แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา • ระบบการบริหารการศึกษาของไทย • ปัญหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา • การใช้ภาษาไทยในหนังสือพิมพ์

 12. ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ต่อ) 2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูล ควรสำรวจและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร หนังสืออ้างอิง โสตทัศนวัสดุ ซีดี-รอม หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต

 13. ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ต่อ) 3. การวางโครงเรื่อง - โครงเรื่องจะต้องประกอบด้วยชื่อของรายงาน เนื้อหา แบ่งอกเป็นบท ๆ แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ หัวข้อใหญ่มีความสำคัยมาก และหัวข้อย่อยที่มีความสำคัญรองลงมาเรียงตามลำดับ - เนื้อหาของแต่ละบทควรมีความสั้น-ยาวใกล้เคียงกัน - ชื่อหัวข้อควรสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ ครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้นๆ - หัวข้อต่าง ๆ ควรเรียงลำดับสัมพันธ์กัน - โครงเรื่องต้องเขียนอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การอ่านและทำความเข้าใจ

 14. ตัวอย่างโครงเรื่อง ชีวิตและงานของศรีบูรพา 1.ชีวประวัติ 1.1 ปฐมวัย 1.2 มัชฌิมวัย 1.3 ปัจฉิมวัย 2. ผลงาน 2.1 งานประพันธ์ 2.1.1 งานประพันธ์ยุคก่อน พ.ศ. 2475 2.1.2 งานประพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475-2594)

 15. ตัวอย่างโครงเรื่อง ชีวิตและงานของศรีบูรพา 2.1.3 งานประพันธ์ พ.ศ. 2495 – 2500 2.2 งานด้านหนังสือพิมพ์ 2.3 งานต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสันติภาพ

 16. ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ต่อ) 4. การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและจดบันทึก - บันทึกย่อ เอาแต่ใจความสำคัญ - บันทึกแบบถอดความจากต้นฉบับเดิมโดยใช้สำนวนของผู้บันทึก - บันทึกแบบคัดลอกข้อความ 5. เรียบเรียงและจัดทำเป็นรูปเล่ม - นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเรียงลำดับตามโครงเรื่องที่เขียนไว้ตอนต้น - เมื่อได้ข้อมูลครบตามโครงเรื่องให้พิจารณาตัวโครงเรื่องอีกครั้ง

 17. ขั้นตอนการเขียนรายงาน (ต่อ) - เขียนรายงานฉบับร่างให้เป็นไปตามลำดับโครงเรื่อง โดยใช้ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ สะกดการันต์ถูกต้อง ส่วนใดจำเป็นต้องอ้างอิงก็ควรอ้างอิงตามแบบแผนการอ้างอิง - อ่านตรวจทานความถูกต้องของการเขียนสะกดการันต์ ตรวจสอบการจัดลำดับหน้าของรายงาน ก่อนเย็บเล่ม

 18. การเขียนอ้างอิง • การอ้างอิงข้อความที่คัดลอก หรือได้แนวคิดจากเอกสารใด ๆ ผู้เขียนรายงานจำเป็นต้องบอกที่มาของข้อมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้

 19. การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา • การอ้างอิงแบบนี้มี 2 ระบบ คือ ระบบ นาม-ปี และระบบตัวเลข 1) ระบบนาม-ปี ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง โดยใส่ไว้ในวงเล็บ ดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า) ตัวอย่าง ................................................................................................................................................................................................................................................................. (เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2542 : 130)

 20. การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา (ต่อ) • พระยาอุปกิตศิลปสาร (2520 : 85) ได้กล่าวถึงความหมายของกาดไว้ว่า ................................................................................................... • แมคโดนัฟ (McDonough. 1984 : 111)ให้ความเห็นว่า...................................................................................................................

 21. การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา (ต่อ) • 1.2 ระบบหมายเลข ระบุหมายเลขตามลำดับ เอกสารที่อ้างอิงก่อนหลัง พร้อมกำกับเลขหน้าที่อ้างอิงเอกสารนั้น ตัวอย่าง .... การอ่านหนังสือพิมพ์มีลักษณะแตกต่างจากการอ่านหนังสือประเภทตำรา (12 : 72) 12. วิสิทธิ์ จินตวงศ์. “วิธีอ่านหนังสือพิมพ์อย่างฉลาด” วิทยาสาร 21 (มิถุนายน 2541) : 72-78

 22. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิง • ผู้แต่งคนเดียว ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ใช้นามสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นชาวไทย ให้ใส่ชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล (เปลื้อง ณ นคร. 2511 : 160) (Fontana. 1985 : 91) 2. ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ลงไปด้วย (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์. 2516 : 40)

 23. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิง(ต่อ)หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิง(ต่อ) 3. ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตำรวจ ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต้องใส่ 4. ผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้ง 2 คน คั่นด้วยคำว่า และ 5. ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทั้ง 3 คน เช่น (คณิต มีสมมนต์, แสวง โพธิ์เงิน และ สนอง ค้านสิทธิ์. 2502 : 4) 6. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ลงเฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วยคำว่า คระ หรือ คนอื่น ๆ เช่น (วิญญู อังคณารักษ์ และคนอื่น ๆ. 2516 : 28-29)

 24. การเขียนบรรณานุกรม • บรรณานุกรมคือรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนรายงาน • บรรณานุกรมจะอยู่ส่วนท้ายของรายงาน บางครั้งเรียก เอกสารอ้างอิง มีแบบแผนการเขียนตามลักษณะดังต่อไปนี้

 25. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหนังสือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหนังสือ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์. ตัวอย่าง อรทัย มิ่งมงคล. (2548). อาหารชีวจิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์. Crawford, Charles. (2005).English for Business. 2nd ed. New York : Modern Language.

 26. หลักในการเขียนบรรณานุกรมหลักในการเขียนบรรณานุกรม • ชื่อผู้แต่ง - ผู้แต่งชาวไทย ให้ใช้ชื่อก่อน นามสกุล ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุลก่อนชื่อ เช่น สิทธิโชค คณานุรักษ์ / Gomez, AndreaT. - ไม่ต้องนำยศ และตำแหน่ง หรือคำนำหน้าชื่อต่าง ๆ ลงไปด้วย เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ดร. พล.ท. พ.ต.ต.พ.ญ.ฯลฯ - ถ้าเป็นบรรดาศักดิ์ ให้ใส่ลงไปด้วย เช่น ม.จ. ม.ล. ม.ร.ว. สมเด็จพระ ฯลฯ โดยใส่ไว้หลังชื่อ เช่น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

 27. หลักในการเขียนบรรณานุกรม (ต่อ) • ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อลงไปทั้งสองคน เช่น สุภารัตน์ อุดมศรี และ มยุรี ปั้นทอง Santana, Robert and Gruel, Simon N. - ถ้ามีผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสามคน เช่น นิรุจน์ ประจักษ์จิต, อิศรินทร์ พลดี และ สมภพ ปราบภัย

 28. หลักในการเขียนบรรณานุกรม (ต่อ) - ถ้ามีผู้แต่ง 4 คนขึ้นไป ให้ลงรายการเฉพาะชื่อแรก ตามด้วยคำว่า “และคนอื่น ๆ” หรือ “และคณะ” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “et al.” เช่น ชนิดา ส่องหล้า และคนอื่น ๆ. Akasawa, Ryuji et al. - ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ถ้าทราบชื่อจริงให้ใส่ไว้ในวงเล็บ หากไม่ทราบ ให้ใส่คำว่า นามแฝงในวงเล็บ เช่น ทมยันตี (วิมล เจียมเจริญ) ลูกแก้ว (นามแฝง)

 29. หลักในการเขียนบรรณานุกรม (ต่อ) ผู้แต่งที่เป็นสถาบันให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา * ถ้าไม่ปรากฏผู้แต่ง ผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ ให้ใส่ชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือแทนรายการผู้แต่ง

 30. หลักในการเขียนบรรณานุกรม (ต่อ) 2. ปีที่พิมพ์ ให้ระบุเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องระบุ พ.ศ. หรือ ค.ศ. โดยระบุไว้ในเครื่องหมาย ( ) เสมอ ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่คำว่า [ม.ป.ป.] 3. ชื่อหนังสือ หรือชื่อเรื่อง ให้ระบุตามหน้าปกใน โดยให้พิมพ์เป็นตัวหนา (ถ้าเขียนให้ขีดเส้นใต้) 4. ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่เฉพาะหนังสือที่พิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปเท่านั้น โดยใช้คำว่า พิมพ์ครั้งที่ ... ภาษาอังกฤษใช้ 2nd ed 3rd ed 4th ed

 31. หลักในการเขียนบรรณานุกรม (ต่อ) 5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน ปกใน ถ้าไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] 6. สำนักพิมพ์ ให้ระบุตามที่ปรากฏที่ปกใน โดยไม่ต้องเขียนคำว่าสำนักพิมพ์อีก ยกเว้นไม่มีสำนักพิมพ์ ให้ใช้โรงพิมพ์แทน แต่ต้องเขียนคำว่าโรงพิมพ์ด้วย เช่น สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ให้เขียนแค่ ไทยวัฒนาพานิช โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว

 32. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร ชื่อผู้เขียนบทความ.//(วัน เดือน ปี).//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.// ปีที่(ฉบับที่)/:/เลขหน้า. ตัวอย่าง สุพัตรา สิงห์ทอง. (ตุลาคม 2546). “วิธีกำจัดพิษในร่างกาย,” ชีวจิต. 6(10) : 35-39.

 33. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(วัน เดือน ปี).//“ชื่อบทความ”.//ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า. ตัวอย่าง สุรเกียรติ์ จันทร์พิทักษ์. (11 สิงหาคม 2550). “การแข็งค่าของเงินบาท กับการลงทุน”. มติชน. หน้า 12.

 34. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์/ สาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน. ตัวอย่าง อมรรัตน์ สิทธิเจริญโชค. (2545). ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 35. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากสารสนเทศออนไลน์รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากสารสนเทศออนไลน์ ชื่อผู้เขียนบทความ.//“ชื่อเรื่อง”.//[ออนไลน์].//เข้าถึงได้จาก หรือ Available/:/ระบุแหล่งสารสนเทศ//[วัน เดือน ปี ที่สืบค้น] ตัวอย่าง สุรศักดิ์ ทองทวี. “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ได้ผล”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dbonline.net [13 กุมภาพันธ์ 2550]

 36. เย้ เย้ จบแล้วครับ Bye Bye ขอให้โชคดี ได้เกรดเอกันทุกคน