Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs
Download
1 / 28

Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs. Werkingssubsidie en Impulssubsidie. Werkingssubsidie. Voorbereidende stappen: Ontwerpversie sportfunctionaris afgewerkt midden oktober; Besproken op sportraad d.d. 28 oktober; Overleg met de sportclubs d.d. 12 november;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs' - jerome-olson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Subsidiereglementenlokale en erkende sportclubs

Werkingssubsidie en Impulssubsidie


Werkingssubsidie
Werkingssubsidie

Voorbereidende stappen:

 • Ontwerpversie sportfunctionaris afgewerkt midden oktober;

 • Besproken op sportraad d.d. 28 oktober;

 • Overleg met de sportclubs d.d. 12 november;

 • Bespreking met aangestelde nieuwe sportfunctionaris d.d. 28 november;

 • Principiële goedkeuring schepencollege d.d. 9 december;

 • Goedkeuring gemeenteraad d.d. 22 december.


Werkingsubsidie

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemeen vooropgesteld en vastgelegd

Hoofdstuk 2: Procedure en werkwijze

Algemeen vooropgesteld en vastgelegd

De mogelijke subsidie voor de sportvereniging bestaat uit:

a) basissubsidie: 40% van het globale gemeentelijke toelagebedrag.

b) kwaliteitssubsidie: 60% van het globale gemeentelijke toelagebedrag.

Beide subsidies worden verdeeld naar rato van het aantal behaalde punten door de erkende sportverenigingen volgens de vastgelegde bepalingen en puntenverdeling.


Hoofdstuk 3 samenstelling van de basissubsidie

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie

A) LEDENAANTALLEN

Het aantal actieve leden woonachtig in Malle op 1 januari van het jaar waarop de subsidie wordt aangevraagd


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie

B) TRAININGSUREN

Het aantal trainingsuren per week in een vast uurrooster.

* onder gediplomeerd wordt verstaan: VTS-Aspirant Initiator - VTS-Initiator - VTS Trainer A of B - diploma opgenomen in de VTS assimilatietabel - bachelor of master LO - studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie

C) WEDSTRIJDEN

Het aantal wedstrijddagen per jaar in de eigen sporttak

(geen competitiesport op hoog niveau en topsport).


Kwaliteitsmodule 1 de sportclub is een gestructureerde organisatie

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidie

De basis van een goede sportwerking is een goede en transparante organisatiestructuur

met welomschreven doelstellingen en aan te wenden mensen en middelen.

Sportclubs die dit kunnen aantonen, krijgen hiervoor werkingssubsidie.

KWALITEITSMODULE 1: de sportclub is een gestructureerde organisatie


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidieKWALITEITSMODULE 2: de sportclub heeft een actieve sportwerking

* onder gediplomeerd wordt verstaan: VTS-Aspirant Initiator - VTS-Initiator - VTS Trainer A of B - diploma opgenomen

in de VTS assimilatietabel - bachelor of master LO - studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Werkingsubsidie

Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidieKWALITEITSMODULE 3: de sportclub heeft aandacht voor duurzame kwaliteitszorg in haar organisatie en realisatie van haar doel(en)


Bijmodule

Werkingsubsidie

Bijmodule


Hoofdstuk sportbeleidsplan
Hoofdstuk Sportbeleidsplan

Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider

Speerpunt 6: Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider


Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider a gegevensanalyse
Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider A. Gegevensanalyse

A1. Kwantitatieve gegevens

Op 1 januari 2008 telde Malle 14.225 inwoners op een totale oppervlakte van bijna 52 km². = Bevolkingsdichtheid van 273 inwoners per km².

Het schepencollege erkende voor 2007, na advies van de sportraad, 44 lokale sportclubs.

Daarvan zijn er 16 recreatieve sportclubs, 10 competitieve sportclubs en 18 clubs die zowel

recreatie als competitie aanbieden. Deze clubs vertegenwoordigen 3.535 georganiseerde sporters.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider A. Gegevensanalyse

A2. Jeugdsportbegeleider in Malle

 • Momenteel onvoldoende zicht op de toestand qua jeugdsportbegeleiding in sportclubs;

 • Uit het sportbehoefteonderzoek 2007 kunnen wel bepaalde dingen afgeleid worden, maar onvoldoende om verregaande conclusies te trekken

  Daarom nuttig om een bevraging te doen bij clubs en trainers om zo verder te kunnen verbeteren.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider B. Doelstellingen

Strategische doelstelling

De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportclubs verbeteren

Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak

Operationele doelstelling 1. Onderzoek en inventarisatie kwalitatieve jeugdsportbegeleiding

Maatregel:

Organisatie van onderzoek specifiek gericht naar de organisatie en de begeleiding

(structuur en personen) van de jeugdige sporter in clubverband.

In overleg zal gezocht worden naar een haalbare manier om bij te scholen en de aanpak verder

te verbeteren of te perfectioneren.

Aanpak:

Gemeente organiseert bevraging bij de clubs, trainers, bestuursleden en selectie van jongeren.

(onderwerpen: kwalificaties jeugdsportbegeleiders, aanwezige sporttechnisch diploma’s, drempels naar scholing/bijscholing, professionaliteit sportclub: structuur - omstandigheden waarin training gegeven wordt - begeleiding vd jeugdsportbegeleiders – infrastructuur, financiële vergoedingen).

Kostprijs: gemiddeld 25à30 EUR per ingevulde/verwerkte vragenlijst. Voorzien budget: 3000 EUR

Timing: Bevraging + verwerking: midden 2009

Evaluatie – streefdoel:

Criterium 1: min. 66% vh vooropgestelde aantal ingevulde vragenlijsten ingevuld en verwerkt.

Criterium 2: ahv de resultaten wordt het jeugdsportbeleid bijgestuurd tvv de sportclubs.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak

Operationele doelstelling 2: Stimuleren jeugdsportbegeleiders&

Operationele doelstelling 3: Stimuleren jeugdsportcoördinatoren

Bereiken door: opmaak subsidiereglement en organisatie infosessies en vormingen

A. Opmaak subsidiereglement

Maatregel: reglement impulssubsidies voor de periode 2009-2013

Aanpak: werken rond 4 grote thema’s: actieve jeugdsportcoördinator, deskundige jeugdsportbegeleiders, bijscholing of opleiding van de jeugdsportbegeleiderbijscholing of opleiding georganiseerd door of in samenwerking met de sportdienst

Kostprijs: 2009 – 57,50% van het totale budget (=6.500,00 euro)

Volgende jaren gradueel verhogen

Uiteindelijk (vanaf 2011) integraal, via subsidiereglement, aan clubs toewijzen

Timing: 2009 – 2013, subsidiereglement kan aangepast of genuanceerd worden

Evaluatie - streefdoel:

- Stijging van min.10% vh aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren

- Stijging van min.15% vh aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

- Alg. verhoging gem. sporttechnische kwalificaties vd jeugdsportbegeleider/coördinator


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak

Operationele doelstelling 2: Stimuleren jeugdsportbegeleiders&

Operationele doelstelling 3: Stimuleren jeugdsportcoördinatoren

Bereiken door: opmaak subsidiereglement en organisatie infosessies en vormingen

B. Organisatie infosessies en vormingen

Maatregel: In 2009-2010: Organiseren van een aantal omkaderende initiatieven (vormingen, infosessies, dag van de jeugdtrainer, …)

Aanpak: Organiseren voorstellingen voor jeugdtrainers van alle sportclubs vd gemeente

Kostprijs:300,00 tot 400,00 EUR per sessie.

Voor 2009 voorzien we een budget van ongeveer 2.000 EUR

Voor 2010 een bedrag van 2.500 EUR

Timing: In 2009 en 2010 zullen er telkens een aantal infosessies georganiseerd worden

Evaluatie:

- Organisatie van minimaal 3 relevante ‘vormingssessies’ per jaar

- Een minimaal bereik van minimaal 50 jeugdsportbegeleiders per jaar


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider D. Financiële prognose

1. Nieuw subsidiereglement impulssubsidie


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Impulssubsidie

Voorbereidende stappen:

Ontwerptekst manager burger- en r vrijetijdszaken afgewerkt begin november;

Besproken met sportclubs d.d. 12 november;

Bespreking met aangestelde nieuwe posportfunctionaris d.d. 28 november;

Principiële goedkeuring schepencollege d.d. 9 december;

Goedkeuring gemeenteraad d.d. 22 december.


Impulssubsidie

Impulssubsidie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemeen vooropgesteld en vastgelegd

Hoofdstuk 2: Procedure en werkwijze

Algemeen vooropgesteld en vastgelegd

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider en –coördinator in de sportverenigingen.

Het subsidiereglement streeft er naar dat meer lokale sportverenigingen met meer en beter gekwalificeerde sportbegeleiders gaan werken.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Impulssubsidie

A) Actieve jeugdsportcoördinator

In de sportvereniging is een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (JSC) actief die het

Jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige

en organisatorische vlak en die de jeugdsportbegeleiders actief ondersteunt en begeleidt.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Impulssubsidie

B) Deskundige jeugdsportbegeleiders

De sportvereniging beschikt over een kwaliteitsvol en deskundig sporttechnisch kader

dat de nodige opleiding genoten heeft. Jeugdsportbegeleiders hebben een sportspecifiek

diploma of attest van of erkend door de Vlaamse Trainersschool. Er worden punten

toegekend volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool. De meest recente

tabel wordt elk jaar samen met het aanvraagformulier aan de sportverenigingen bezorgd.

Enkel het hoogste diploma komt per begeleider in aanmerking.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Impulssubsidie

C) Bijscholing of opleiding van de jeugdsportbegeleider

De jeugdsportbegeleider volgt, met succes, een sporttechnische, tactische of

sociaal-pedagogische bijscholing waarbij de vereniging de deelnamegelden betaalt of

de bijscholing zelf organiseert. De bijscholingen moeten passen binnen de taken als

jeugdsportbegeleider in de sportvereniging en een effectieve meerwaarde bieden voor

de jeugdsportbegeleider binnen de verenigingsmissie en -opdracht. Indien de

jeugdsportbegeleider een sporttakspecifieke opleiding start bij de Vlaamse trainersschool,

wordt dit extra gewaardeerd.


Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Impulssubsidie

D) Bijscholing of opleiding georganiseerd door of in samenwerking met de sportdienst

De club krijgt extra punten per jeugdsportbegeleider of –coördinator die bijscholingen volgen die georganiseerd worden door of in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.