ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulan İskoç Bakteriyolog - PowerPoint PPT Presentation

alexander fleming penisilin bulan sko bakteriyolog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulan İskoç Bakteriyolog PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulan İskoç Bakteriyolog

play fullscreen
1 / 11
ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulan İskoç Bakteriyolog
294 Views
Download Presentation
jerom
Download Presentation

ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulan İskoç Bakteriyolog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog DR. EsİnDoğantekİn

  2. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • SirAlexander Fleming (1881 - 1955), antibiyotik işlevli cisim lizozimi keşfetti; ayrıca bir antibiyotik olan ve Penicilliumnotatum isimli mantardan üretilen penisilini buldu, bu icadıyla Nobel ödülü kazandı

  3. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Fleming, İskoçya doğumludur. Kilmarnock’taki akademide iki yıl bulundu ve ardından Birinci Dünya Savaşı çıkana dek Londra’daki St. Mary’sHospital’da hizmet verdi. • Savaş esnasında cephelerde bulundu. Cephelerdeki hizmeti sırasında askerlerin enfeksiyonlar sonucu korkunç ölümlerine şahit olmuştu, savaşın bitiminden sonra St. Mary’sHospital’a geri döndü ve çalışmalarını antiseptikler üzerinde yoğunlaştırdı.

  4. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Fleming her iki keşfini de 1920li yıllarda rastlantılar sonucu yapmıştır. • İlki olan lizozim, Fleming’in içinde bir bakteri ağı olan kapların içine hapşırması sonucu bulundu. Birkaç gün sonra fark etti ki mukusla temas eden bölgedeki bakteriler ölmüştü. • Bir diğer söylentiye göre de Fleming nezleli bir hastanın burun salgısında tespit ettiği lizozimin en çok gözyaşı ve balgamda olmak üzere ter, BOS ve normal idrar hariç incelediği bütün vücut sıvılarında, insan hayvan ve bitki dokularında bulunduğunu göstermişti.

  5. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Fleming’inlaboratuarıherzamandağınıkolurdu, fakat 1928 yılınınEylül’ündebu durum biravantajadönüştü. • Laboratuarındörtbiryanınadağılmıştürlüdeneyleribirdüzenesokmayaçalışıyordu. Sırayakoyarken her birinidikkatleinceliyordukiilginçbirmantarkolonisikeşfetti. • Mantarlar Staphylococcus aureusbakterisitarafındansarılmışkaplardayetişmişlerdi. Fakatdikkatleincelendiğindegörünecektikibumantarlar , zararlıolmayapotansiyeliolanbakterileriyıkıyordu.

  6. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Bununanlamımantarınzararlıhücreleriyokettiğiydi. Bununöneminihemenkavradıvebiryılsonra (1929 da) Penisilinadınıverdiğikeşfihakkındabirmakaleyayınladı. • Fleming genelliklebahçetoprağıileçalışırdı, bu da birkimyageriçinzorbirişti. Çünkübahçetoprağınıanalizetmek, elemekveiçindedoğrumantarlarıyetiştirmekuzunvezahmetlibirsüreçti. • Fleming buluşunuburadandahaileriyetaşıyamadı. Buluşunbugünkühalinegelmesiikifarklıbilimadamınakalmıştı.

  7. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Howard Florey ve Ernst Boris Chain penisiliningeliştirilipetkilibir hale getirilmesinisağladılar. Bu çalışmalarısayesinde II. DünyaSavaşıvesonrasındapekçokinsanınyaşamıkurtuldu. • Fleming gerçekleştirdikleri sebebiyle 1944 yılında şövalyelik unvanını aldı.. Fleming, Florey, ve Chain, 1945 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü paylaştılar. Fakat İkinci Dünya Savaşında milyonların hayatını kurtarmış olmak Fleming için çok daha büyük bir onur olacaktı.

  8. ALEXANDER FLEMING; penisilin İ bulanİskoçBakteriyolog • Fleming, 11 Mart1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Londra’daki St.Paul Katedralindeki anıtmezarına bir milli kahramancasına gömülmüştür. • Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.