การวิจัยเพื่อพัฒนา
Download
1 / 164

?????????????????? ?????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

การวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน. รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การวิจัยคืออะไร. คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายใด ๆ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ??????????????' - jermaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1337414

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


1337414
การวิจัยคืออะไร

คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายใด ๆ

Research is a systematic process of collecting and logically analyzing information for some purpose.


1337414

การวิจัยมีหลายประเภท

-การวิจัยเชิงปริมาณ

(QuantitativeResearch)

-การวิจัยเชิงคุณภาพ

(QualitativeResearch)


1337414

- การวิจัยเชิงสำรวจ

(Survey Research)

- การวิจัยเชิงทดลอง

(Experimental Research)

- การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

(Historical Research)


1337414


1337414
ขั้นตอนทั่วไปของการวิจัยขั้นตอนทั่วไปของการวิจัย

 • ระบุปัญหาการวิจัย

 • ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • เก็บรวบรวมข้อมูล

 • วิเคราะห์ข้อมูล

 • สรุปผลการวิจัย


1337414
ตัวแปรคืออะไรขั้นตอนทั่วไปของการวิจัย

ลักษณะหรือปรากฏการณ์ที่มีค่าได้หลายค่า

 • บุคลิกภาพ วิธีสอน การใช้สื่อ การเสริมแรง การลงโทษ ของอาจารย์

 • เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ เจคติ

  ของนักศึกษา


1337414
ประเภทของตัวแปรขั้นตอนทั่วไปของการวิจัย

 • ตัวแปรอิสระ(Independent variables)

 • ตัวแปรตาม(Dependent variables)

 • ตัวแปรแทรกซ้อน(Extraneous variables)

 • ตัวแปรสอดแทรก(Intervening variables)


1337414

การวิจัยการเรียนการสอนการวิจัยการเรียนการสอน


Curriculum instruction tyler 1949
Curriculum & Instructionการวิจัยการเรียนการสอน(Tyler. 1949)

Objectives

students

Learning Evaluation


1337414

Curriculum & Instructionการวิจัยการเรียนการสอน

Objectives Learning Evaluation

Input Process Output outcome

Feedback

Efficiency

Effectiveness


Research on input
Research on Input :การวิจัยการเรียนการสอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับผู้สอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับผู้เรียน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับหลักสูตร

 • ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อม

 • ฯลฯ


Research on process
Research on Process :การวิจัยการเรียนการสอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับการสอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับการเรียนรู้

 • ตัวแปรเกี่ยวกับการจัดการในชั้นเรียน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้

 • ตัวแปรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล


Research on output
Research on Output :การวิจัยการเรียนการสอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับผลการเรียนรู้

 • ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 • ตัวแปรเกี่ยวกับ ฯลฯ


Research on outcomes
Research on Outcomes :การวิจัยการเรียนการสอน

 • ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • ตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต

 • ตัวแปรเกี่ยวกับผลกระทบอื่นๆ


1337414

ตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


Project based learning
Project-Based Learningตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Brainstorm for

Project Interest

Project Preparation Modify Action

and Management

Self AssessmentLearning Assessment

Fa Assessment

Planning of theirPresentation

own Learning

New Knowledge Learning by Doing

Searching

Information from Show and Share

Internet and Others

Learning with Fa

and Professional... (พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2548)


Problem based learning
Problem-Based Learningตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Problem, Project,

Or Assignment

Group Discussion Assessment

Research Overview

Group Discussion Mini-Lecture

Preparation of Whole Class

Group Product Discussion

(Boud,1985)


Result based learning
Result-Based Learningตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2547

SWOT Analysis

Small group Vision Whole group

Mission

Goal

Action Plan 1 Action Plan 2

Learning by doing Learning by doing

Presentation Presentation

Assessment Assessment


1337414
STIMตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Problem

Research Assessment

New knowledge Presentation

Group discussion


What research on curriculum and instruction dealing with
What research on Curriculum and Instruction dealing with ตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน?

 • Human growth and development

 • Applied and action research rather than basic research

 • Numerous variables both dependents and their antecedents

 • Proceed in real situation rather than simulation


1337414

การวิจัยในชั้นเรียนตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

(Action Research)


Definition
Definitionตัวอย่างผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Action Research is a three-stepsspiral process of (1) planning which involves reconnaissance (2) taking actions, and (3) fact-finding about the results of the action.

(Kurt Lewin. 1947)


1337414

Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions.

(Stephen Corey. 1953)


1337414

Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction.

(Carl Glickman. 1992)


1337414

Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place.

(Emily Calhoun 1994)


The purpose of action research
The Purpose of what’s happening at our school and decide how to make it a better place.Action Research

The purpose of action researchis to solve practical problems through the application of the scientific method.

(Gay. 1996 : 10)


1337414
ความเป็นมา what’s happening at our school and decide how to make it a better place.

 • Kurt Lewin (1946) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันเป็น ผู้ริเริ่มการทำและบัญญัติคำว่า Action Research

 • กระบวนการทำ Action Research มีการปรับปรุงและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการศึกษา

 • ปัจจุบันมีการใช้ Action Research ในฐานะเป็นวิธีการวิจัย เป็นเทคนิคการสอน เป็นเทคนิคการฝึกอบรม เป็นเทคนิคการพัฒนาบุคคล ฯลฯ

  (Zuber – Skerritt. 1992)


Action research
ลักษณะสำคัญของ what’s happening at our school and decide how to make it a better place.Action Research

 • Action Researchไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อบรรยาย อธิบาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ ไม่เน้นการอ้างอิงผลจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร

 • Action Researchเป็นวิธีการทางสังคมศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตามสถานการณ์ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม


1337414

 • Action Research what’s happening at our school and decide how to make it a better place.ไม่ใช่การวิจัยที่ผู้เชี่ยว ชาญภายนอกเข้ามาวิจัยในชั้นเรียน แต่ผู้ปฏิบัติต้องดำเนิน การเองภายใต้บริบทที่แท้จริง

 • Action Researchไม่ใช่กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติหรือการแก้ปัญหาง่าย ๆในชีวิต ประจำวัน

  (Kemmis and McTaggart. 1990 )


1337414
กระบวนการวิจัย what’s happening at our school and decide how to make it a better place.

Plan

Reflect Act

Observe

(Zuber – Skerritt. 1992)


Action research1
ขั้นตอนการทำ what’s happening at our school and decide how to make it a better place.Action Research

 • ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข

 • ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 • วางแผน

 • ปฏิบัติตามแผน

 • สังเกตผลการปฏิบัติ

 • สรุป/สะท้อนผลผล

  (Zuber-skerritt. 1992


1337414
กรอบความคิดของการวิจัยในชั้นเรียนกรอบความคิดของการวิจัยในชั้นเรียน

วางแผนจัดการเรียนรู้ ระบุปัญหา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ มีปัญหาวางแผนแก้ปัญหา

รายงานผล ปฏิบัติตามแผน

สังเกตผล

ไม่มีปัญหา สรุปผล


1337414

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหากรอบความคิดของการวิจัยในชั้นเรียน


1337414
ปัญหาคืออะไร ?กรอบความคิดของการวิจัยในชั้นเรียน

 • ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง


1337414
ขอบข่ายและที่มาของปัญหาขอบข่ายและที่มาของปัญหา

หลักสูตร

ผู้เรียน

สังเกต ผู้สอน ปัญหา

สื่อการสอน

สภาพแวดล้อม

C L A S S R O O M


1337414
ปัญหาผู้เรียนขอบข่ายและที่มาของปัญหา

 • ผลการเรียน Cognitive Domain

  Affective Domain

  Psychomotor Domain

 • พฤติกรรมการเรียน Learning Behavior

  Personnel Behavior


1337414
เทคนิคการระบุปัญหาขอบข่ายและที่มาของปัญหา

 • กำหนดสิ่งที่คาดหวัง

 • ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

 • เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง

 • ระบุปัญหา


1337414
ตัวอย่างการระบุปัญหาขอบข่ายและที่มาของปัญหา

สิ่งที่คาดหวัง

 • นักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย

  สิ่งที่เป็นจริง

 • มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 40 ที่สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย

  ปัญหา

 • นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย


1337414

ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน


1337414
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

พรรณนาข้อเท็จจริง

วิ

เคราะห์

ข้อ

มูล

อธิบายสาเหตุของปัญหา


1337414
เทคนิคการพรรณนาข้อเท็จจริงเทคนิคการพรรณนาข้อเท็จจริง

 • สังเกตชั้นเรียน

 • สอบถามผู้เกี่ยวข้อง

 • สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 • ทดสอบ

 • ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร


1337414
ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยควรทราบตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยควรทราบ

 • ใครบ้างที่ไม่สนใจการเรียน

 • ประวัติส่วนตัวของผู้ที่ไม่สนใจการเรียน

 • ในขณะที่ไม่สนใจการเรียน เขาทำอะไรบ้าง

 • วิชาอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจการเรียน

 • ช่วงเวลาใดที่เขาไม่สนใจการเรียน

 • เวลาว่างนอกชั้นเรียนเขาทำอะไร


1337414
เทคนิคการอธิบายสาเหตุของปัญหาเทคนิคการอธิบายสาเหตุของปัญหา

 • พิจารณาข้อเท็จจริงทุกแง่มุม

 • ตั้งสมมติฐาน

 • พิสูจน์สมมติฐาน

 • สรุปสาเหตุของปัญหา


1337414
ตัวอย่างการอธิบายสาเหตุของปัญหาตัวอย่างการอธิบายสาเหตุของปัญหา

 • เนื้อหาวิชาไม่น่าสนใจ

 • วิธีสอนน่าเบื่อหน่าย

 • มีเสียงดังจากนอกห้องเรียนรบกวน

 • สภาพห้องเรียนอึดอัด อากาศร้อนเกินไป

 • นักศึกษาสุขภาพไม่ดี มีความพิการบางอย่าง

 • นักศึกษามีระดับสถิติปัญญาต่ำ


1337414

ขั้นที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา


1337414
การวางแผนแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา

 • กำหนดวัตถุประสงค์

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ภูมิปัญญา

 • กำหนดวิธีการ/เครื่องมือแก้ปัญหา อภิปราย ความรู้

 • จัดทำแผนปฏิบัติ ประสบการณ์

 • กำหนดวิธีสังเกตผลและ ระดมความคิด ของกลุ่มวิจัย

  วิเคราะห์ข้อมูล


1337414
ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1


1337414
ตัวอย่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาในครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา.....................ภาคเรียนที่...........จำนวน.........คน


1337414
ตัวอย่างการกำหนดวิธี/เครื่องมือแก้ปัญหาตัวอย่างการกำหนดวิธี/เครื่องมือแก้ปัญหา

 • ใช้เทคนิคการถามตอบ (Quiz)


1337414
ตัวอย่างเครื่องมือตัวอย่างการกำหนดวิธี/เครื่องมือแก้ปัญหา

 • เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา

  • เทคนิคการถามตอบ

 • เครื่องมือที่ใช้สังเกตผล

  • แบบบันทึกพฤติกรรม


1337414
ตัวอย่างเครื่องมือการสังเกตตัวอย่างเครื่องมือการสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจการเรียนของนักศึกษาชั้น……...วันที่สังเกต ........................

ที่ ชื่อ-นามสกุล พฤติกรรมที่ปรากฏ


1337414
ตัวอย่างแผนปฏิบัติตัวอย่างเครื่องมือการสังเกต

วัน เดือน ปี กิจกรรม การสังเกต

สัปดาห์ 5 -กำหนดเงื่อนไขการใช้เทคนิคถามตอบ

สัปดาห์ 6-12 -ใช้เทคนิคการถามตอบ / สังเกตผล

สัปดาห์ 13 -วิเคราะห์ข้อมูล

สัปดาห์ 14 -สรุปผล


1337414
ตัวอย่างวิธีการสังเกตตัวอย่างวิธีการสังเกต

 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สังเกตด้วยตนเองจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกครั้งลงในแบบบันทึก


1337414
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

 • เชิงคุณภาพ

  • แปลความ

  • ตีความ

  • สรุปความ


1337414

ขั้นที่ 4-5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

ปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล


1337414
การปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลการปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล

 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ

 • กลุ่มวิจัยเป็นที่ปรึกษา / ประชุมเป็น

  ระยะ

 • สังเกต / บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน

 • สังเกตทั้งกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น


1337414

ขั้นที่ 6การปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล

สรุป/สะท้อนผล


1337414
การสรุปและสะท้อนผลการปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล

 • วิเคราะห์ผลจากการสังเกต

 • สรุปผลการแก้ปัญหาในรอบแรก

  • ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

  • มีอุปสรรคอย่างไร

  • ควรปรับปรุงอะไรบ้าง

 • เขียนรายงาน

 • ปรับปรุงแผนการปฏิบัติในรอบที่สอง


1337414

Action Researchการปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล

Knowledge


1337414
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา

 • การเสริมสร้างวินัยในการแต่งกายของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการตัดคะแนนความประพฤติของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • การพัฒนาคุณธรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมค่ายอาสาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • การ1337414

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา( R&D )หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

(www.ncel.org/rural/role.htm)


1337414

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เริ่มจากการทำวิจัย จากนั้นนำผลการวิจัยไปออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ โดยผลิตภัณฑ์หรือวิธีการนั้นได้รับการทดสอบภาคสนามอย่างเป็นระบบและได้รับการปรับ ปรุงแก้ไขจนกระทั่งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กำหนด

(Gall, Borg, and Gall. 1996 : 712)


1337414
จุดมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนาจุดมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนา

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับนำไปใช้ในสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เป็นการสร้างหรือทดสอบทฤษฏี

(Gay. 1996 :10)


1337414

 • นวัตกรรมทางการศึกษาจุดมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนา(Innovation)หมายถึง แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาได้


1337414

 • คำว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยและพัฒนาใหม่ อาจหมายถึง

  • ใหม่ทั้งหมด

  • ใหม่เป็นบางส่วน

  • ใหม่แต่เก่าจากที่อื่น


1337414
สิ่งต่อไปนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่สิ่งต่อไปนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่

 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

 • หน่วยการเรียน (Module)

 • การจัดการความรู้(KM)


1337414
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

วิจัย +พัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา

ปรับปรุงพัฒนา แก้ปัญหา

นักศึกษา ผู้สอน การเรียนการสอน


1337414
การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีหลายรูปแบบ

 • Generic Model

 • Applied Model

 • Basic Model

  ฯลฯ


Generic model addie
Generic Model (ADDIE)การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 • Analysis (วิเคราะห์)

 • Design (ออกแบบ)

 • Development (พัฒนา)

 • Implementation (นำไปใช้)

 • Evaluation (ประเมินผล)

  (Donald Clark. 2003 : 12)


1337414

Analyzeการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

Implement Evaluate Design

Develop

(Donald Clark. 2003 : 12)


1337414
ขั้นวิเคราะห์การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา


1337414

วิเคราะห์อะไร ?การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 • นักศึกษา

 • อาจารย์

 • การเรียนการสอน

 • ภาระงานอื่นๆ


1337414

วิเคราะห์อย่างไร ? การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 • ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 • ประเมินความต้องการจำเป็น

  (Needs Assessment)


1337414
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 • ศึกษาค้นคว้าเอกสาร

 • สังเกต

 • สอบถาม

 • สัมภาษณ์


1337414
การประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินความต้องการจำเป็น

1. กำหนดสิ่งที่คาดหวัง โดย

-วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

-วิเคราะห์ประมวลการสอน

-วิเคราะห์หลักการจัดการเรียนการสอน

-กำหนดสิ่งที่คาดหวัง


1337414
ตัวอย่างการกำหนดสิ่งที่คาดหวังตัวอย่างการกำหนดสิ่งที่คาดหวัง

 • นักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คิดแก้ปัญหาเป็น

 • นักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 • นักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย


1337414
2. ตรวจสอบสภาพที่เป็นจริง

 • สังเกต

 • สอบถาม

 • สัมภาษณ์

 • ทดสอบ

 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน


1337414
ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพที่เป็นจริงตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพที่เป็นจริง

 • นักศึกษาร้อยละ 80 คิดแก้ปัญหาเป็น

 • นักศึกษาร้อยละ 20 มีทักษะการพูดภาษอังกฤษ

 • นักศึกษาร้อยละ 30 มีความสนใจตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทย


1337414
3.ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพที่เป็นจริงเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ คาดหวัง

 • ความเป็นจริงต่ำกว่าสิ่งที่คาดหวัง แสดงว่ามีปัญหา

 • ความเป็นจริงเท่ากับหรือสูงกว่าสิ่งที่คาดหวัง แสดงว่าไม่มีปัญหา


1337414
4. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข

 • นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ไม่มีทักษะการพูดภาษอังกฤษ

 • นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ไม่สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย


1337414
5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

 • ความรู้ประสบการณ์ของผู้สอน(ผู้วิจัย)

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


1337414
จบขั้นวิเคราะห์ได้อะไร?จบขั้นวิเคราะห์ได้อะไร?

 • ทราบปัญหาที่แท้จริงที่ต้องแก้ไข

 • ทราบเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุถึง

 • ทราบสาเหตุของปัญหา

 • ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบ


1337414

ขั้นจบขั้นวิเคราะห์ได้อะไร?ออกแบบ


1337414
ขั้นตอนการออกแบบจบขั้นวิเคราะห์ได้อะไร?

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม

 • ศึกษาทฤษฏีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

 • ตัดสินใจเลือกนวัตกรรมที่จะใช้แก้ปัญหา

 • กำหนดลักษณะ/โครงสร้าง/องค์ประกอบของนวัตกรรม


1337414
1 .กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์

ของการแก้ปัญหา ของการใช้นวัตกรรม


1337414
2. .กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมศึกษาทฤษฏีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

 • ประเภท

 • ลักษณะเฉพาะ

 • ข้อบ่งใช้

 • ฯลฯ


1337414
3 .ตัดสินใจเลือกนวัตกรรมที่จะใช้แก้ปัญหา

ปัญหา เป้าประสงค์

สาเหตุของปัญหา นวัตกรรม

แนวคิดหลักการทฤษฏี แนวทางแก้ปัญหา


1337414
3.กำหนดลักษณะ/โครงสร้างของนวัตกรรม3.กำหนดลักษณะ/โครงสร้างของนวัตกรรม

 • ชื่อนวัตกรรม

 • ลักษณะ

 • โครงสร้าง/องค์ประกอบ


1337414
จบขั้นออกแบบแล้วได้อะไร?จบขั้นออกแบบแล้วได้อะไร?

 • แบบจำลองของนวัตกรรมที่จะพัฒนา

 • สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการใช้นวัตกรรม (ถ้ามี)


1337414

ขั้นพัฒนาจบขั้นออกแบบแล้วได้อะไร?


1337414
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม

 • วางแผนพัฒนานวัตกรรม

 • สร้างนวัตกรรมต้นแบบ / สื่อ

 • ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมเบื้องต้น

 • ทดลองใช้ 1 ต่อ 1 / ปรับปรุง

 • ทดลองใช้กลุ่มเล็ก / ปรับปรุง

 • ทดลองใช้กลุ่มใหญ่


1337414
1. วางแผนพัฒนานวัตกรรมขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม

1.1 กำหนดขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม

 • ขึ้นอยู่กับประเภทของนวัตกรรม

 • ขึ้นอยู่กับแนวคิดหลักการทฤษฏี

 • ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของผู้วิจัย


1337414
1.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ

 • นิยามให้ชัดว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงอะไร

 • ประสิทธิภาพต้องสอดคล้องปัญหาที่ต้องการแก้ไข

 • นวัตกรรมมีประสิทธิภาพแสดงว่าสามารถใช้แก้ปัญหาได้


1337414
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพตัวอย่างเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ

 • ร้อยละ

 • คะแนนก่อนหลัง

 • ประสิทธิภาพE1/E2

 • ดัชนีประสิทธิผล

 • สถิติ t-test


1337414
2. สร้างนวัตกรรมต้นแบบตัวอย่างเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ

 • สร้างให้มีลักษณะโครงสร้างองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบ

 • สร้างตามขั้นตอนที่วางแผนไว้


1337414
3.ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมเบื้องต้น3.ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมเบื้องต้น(โดยผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ)

 • ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ(Facevalidity)

 • ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

 • ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)


1337414
ดัชนีความสอดคล้อง 3.ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมเบื้องต้น(IOC) สำหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

IOC = R

N

เมื่อIOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง

R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็น

N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ


1337414
แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญแบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

 • การคำนวณค่า ICควรสร้างแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

 • ผู้เชี่ยวชาญตอบว่าเห็นด้วยให้ +1 คะแนน ตอบว่าไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน ตอบว่า ไม่เห็นด้วยให้ -1 คะแนน จากนั้นคำคะแนนไปคำนวณหาค่า IC ตามสูตร


1337414

องค์ประกอบแบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญผลการประเมินความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ

ของแบบฝึกเหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม

หลักการ //// // /

วัตถุประสงค์ ///// / /

เนื้อหาสาระ………..………………………………………………………………………………………..

ฯลฯ


1337414

 • ค่า แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญICของหลักการ = .............

 • ค่า ICของวัตถุประสงค์ = ............


4 1 1
4. ทดลองใช้ 1 ต่อ 1แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

 • กลุ่มตัวอย่าง 1 คน

 • นำนวัตกรรมไปใช้

 • สังเกต สอบถาม บันทึกข้อมูล ในเรื่องความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมขององค์ประกอบนวัตกรรม

 • ปรับปรุงแก้ไข


1337414
5. ทดลองใช้กลุ่มเล็ก แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

 • กลุ่มตัวอย่าง 5-10 คน

 • นำนวัตกรรมไปใช้

 • สังเกต สอบถาม บันทึกข้อมูล ความเหมาะสมของเวลา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

 • ปรับปรุงแก้ไข


1337414
6. ทดลองใช้กลุ่มใหญ่แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

 • กลุ่มตัวอย่างประมาณ 30 คน

 • นำนวัตกรรมไปใช้

 • ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ เน้นวิธีเชิงปริมาณ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม ในด้านประสิทธิภาพของการใช้นวัตกรรม

 • วิเคราะห์ข้อมูล

 • สรุปผลประสิทธิภาพ


1337414
รายละเอียดของการทดลองกลุ่มใหญ่รายละเอียดของการทดลองกลุ่มใหญ่

 • กลุ่มตัวอย่าง

 • เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

  • ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

  • วิธีหาคุณภาพ

 • แบบแผนการทดลอง

 • วิธีดำเนินการทดลอง

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้


1337414
กลุ่มตัวอย่างรายละเอียดของการทดลองกลุ่มใหญ่

ประชากร

(Population)

กลุ่มตัวอย่าง

(Sample)


Sampling
Samplingรายละเอียดของการทดลองกลุ่มใหญ่

 • Simple Random Sampling

 • Cluster Random Sampling

 • Purposive Sampling


Random assignment
Random Assignmentรายละเอียดของการทดลองกลุ่มใหญ่

population

Or

sample

Group 1 Group 2


1337414
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล

 • เครื่องมือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและตัวแปร

 • เครื่องมือต้องผ่านการหาคุณภาพ


1337414

 • แบบทดสอบ Knowledge

 • แบบสอบถาม

 • แบบสัมภาษณ์ Attitude

 • แบบมาตรประมาณค่า

 • แบบตรวจสอบรายการ Skill

 • แบบสังเกต


1337414
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทั่วไปขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทั่วไป

 • วิเคราะห์หลักสูตร

 • ศึกษาทฤษฎีหลักการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น

 • เขียนข้อคำถาม

 • ตรวจสอบความเที่ยงตรง เช่นContent validity

 • ทดลองใช้(Try out)

 • หาคุณภาพรายข้อ เช่นDifficulty, Discrimination

 • หาคุณภาพทั้งฉบับ เช่นReliability


1337414
คุณภาพของแบบทดสอบขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทั่วไป(Test)

 • ความเที่ยงตรง(Validity)

 • ความยากง่าย(Difficulty)

 • อำนาจจำแนก(Discrimination)

 • ความเชื่อมั่น(Reliability)


Rating scale
คุณภาพของแบบมาตรประมาณค่าคุณภาพของแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale)

 • ความเที่ยงตรง(Validity)

 • อำนาจจำแนก(Discrimination)

 • ความเชื่อมั่น(Reliability)


1337414
คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต

 • ความเที่ยงตรง(Validity)


1337414


1337414

The Nonequivalent, Pretest-Posttest แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต

Design

O1 X O2

O3 X O4


1337414

The Equivalent-Materials, แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต

Single-Group, Pretest-Posttest

Design

MA O1 X O2 ; MB O3 X O4


1337414
การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เตรียมความพร้อมประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

 • ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง

 • เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม


1337414
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 • ถ้าทดลองโดยตรงกับประชากร ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น Mean, SD, frequency, percentage

 • ถ้าทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีการสุ่ม ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เช่น t-test, F-test


1337414

random samplingการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

Population Sample

sampling error

Parameter Statistics

infer


1337414
ตัวอย่างสถิติที่ใช้กับการทดลองกลุ่มใหญ่ตัวอย่างสถิติที่ใช้กับการทดลองกลุ่มใหญ่

 • ค่าดัชนีประสิทธิผล (EI)

  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน - คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

  คะแนนเต็มหลังเรียน - คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

  เกณฑ์การตัดสิน .50 ขึ้นไป


E1 e2
ประสิทธิภาพตัวอย่างสถิติที่ใช้กับการทดลองกลุ่มใหญ่E1/E2

E1 = X

N × 100

A

เมื่อE1 คือ ประสิทธิภาพกระบวนการ

X คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัด

ระหว่างเรียน

A คือ คะนนเต็มของแบบวัดระหว่างเรียน

N คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด


1337414

E2 = ตัวอย่างสถิติที่ใช้กับการทดลองกลุ่มใหญ่Y

N × 100

B

เมื่อE2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

Y คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดหลังเรียน

B คือ คะนนเต็มของแบบวัดหลังเรียน

N คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด


1337414

 • t-test ตัวอย่างสถิติที่ใช้กับการทดลองกลุ่มใหญ่Dependent sample

  t = D

  nD - (D) n - 1

2

2


1337414
การวิจัยและพัฒนาตามปกติทั่วไปการวิจัยและพัฒนาตามปกติทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา กลุ่มตัวอย่าง

(นักศึกษา10ห้อง400คน) (นักศึกษา 30 คน)

นำไปใช้แก้ปัญหาจริง ทดลองใช้เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพ


1337414
การวิจัยและพัฒนาที่เป็นการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นการวิจัยในชั้นเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา กลุ่มตัวอย่าง

(นักศึกษา 5 คน) (นักศึกษา 5 คน)

นำไปใช้แก้ปัญหาจริง ทดลองใช้เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพ


1337414
สรุปผลประสิทธิภาพการใช้นวัตกรรมสรุปผลประสิทธิภาพการใช้นวัตกรรม

 • นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ แสดงว่า นวัตกรรมสามารถใช้แก้ปัญหากับกลุ่มตัวอย่างได้ ควรนำไปใช้แก้ปัญหาจริงต่อไป

 • ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา แสดงว่าหลังการทดลองใช้นวัตกรรม ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขแล้ว การวิจัยและพัฒนาในกรณีนี้ถือว่าจบแล้ว ไม่มีขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาอีก


1337414
จบขั้นพัฒนาแล้วได้อะไร?จบขั้นพัฒนาแล้วได้อะไร?

 • นวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ

  พร้อมนำไปใช้แก้ปัญหาจริง(ประชากร)

 • ปัญหาได้รับการแก้ไขในระดับการทดลอง (กลุ่มตัวอย่าง)

 • จบการวิจัยระยะแรก


1337414

ขั้นนำไปใช้จบขั้นพัฒนาแล้วได้อะไร?และประเมินผล


1337414

วิเคราะห์ จบขั้นพัฒนาแล้วได้อะไร?ปัญหา

ออกแบบ แนวทางแก้ปัญหา

พัฒนา นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

นำไปใช้และ ปัญหาในสถานการณ์จริง

ประเมินผล ได้รับการแก้ไข


1337414
การวางแผนนำนวัตกรรมไปใช้และประเมินผลการวางแผนนำนวัตกรรมไปใช้และประเมินผล

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 • สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

 • กำหนดแผนการใช้นวัตกรรม

 • ดำเนินการใช้นวัตกรรม/รวบรวมข้อมูล

 • วิเคราะห์ข้อมูล

 • สรุปและรายงานผล


1337414
1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มีปัญหา

 • กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นประชากรในการวิจัย

 • กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสภาพจริง ไม่ใช่ห้องทดลอง


1337414
2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูล

 • เครื่องมือเดียวกับตอนทดลองใช้นวัตกรรม


1337414
3. แบบแผนการใช้นวัตกรรม

 • ลักษณะเช่นเดียวกับตอนการทดลองใช้นวัตกรรม


1337414
4. ดำเนินการใช้นวัตกรรม

 • ใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง

 • ใช้ในสถานการณ์จริง

 • ใช้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้

 • เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล


1337414
5. วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการใช้นวัตกรรม

 • ค่าเฉลี่ย (Mean)

 • ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)

 • ความถี่ (Frequency)

 • ร้อยละ (Percentage)

 • ประสิทธิภาพ E1/E2

 • ดัชนีประสิทธิผล (EI)


1337414
6. สรุปและรายงานผล ดำเนินการใช้นวัตกรรม

 • กราฟ

 • ตารางวิเคราะห์ข้อมูล

 • การบรรยายข้อมูล


1337414
จบขั้นนำไปใช้และประเมินผลจบขั้นนำไปใช้และประเมินผลแล้วได้อะไร?

ทราบว่าปัญหาทั้งหมดในภาพรวมได้รับการแก้ไขด้วยการใช้นวัตกรรมหรือไม่


Applied model
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาประยุกต์รูปแบบการวิจัยและพัฒนาประยุกต์(Applied Model)


Educational r d applied model
Educational R&D รูปแบบการวิจัยและพัฒนาประยุกต์(Applied Model)

Needs Assessment

Product Design

Product Development

Preliminary Test

Revision

Field Test

Conclusion


Needs assessment
Needs Assessmentรูปแบบการวิจัยและพัฒนาประยุกต์

 • Needs คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ต้องการ

 • หากมีความไม่สอดคล้องระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ต้องการ แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เป็นปัญหาที่ผ่านการประเมินแล้วว่า เป็นปัญหาที่แท้จริง

 • การทำ Needs Assessmentมุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลสำหรับนำไปกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา

  (Gall, Borg, and Gall. 1996 : 698)


Product design
Product Designรูปแบบการวิจัยและพัฒนาประยุกต์

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม

 • กำหนดหลักการแนวคิดทฤษฏี

 • กำหนดโครงร่างหรือแบบจำลองนวัตกรรม

 • กำหนดรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์/สื่ออุปกรณ์ประกอบการใช้

 • กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล


1337414
เกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • ตรงกับความต้องการจำเป็น

 • มีความก้าวหน้าทางวิชาการรองรับ

 • บุคลากรมีความรู้ความสามารถพัฒนานวัตกรรมได้

 • มีเวลาพอที่จะพัฒนานวัตกรรมได้ตามกำหนด


Product development
Product Developmentเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • ศึกษาวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์

  • เตรียมความพร้อมด้านเงินงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สื่ออุปกรณ์ประกอบ

 • ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์


Preliminary test
Preliminary Testเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • เป็นการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น มีลักษณะเป็น Formative evaluation

 • ตรวจสอบ Face validity โดยผู้วิจัย

 • ตรวจสอบ Jury validityโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ทดลองใช้เป็นระยะ ตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่

 • วิธีการประเมินควรใช้Qualitativemethodsเช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์


Revision
Revisionเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • ปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น

 • ปรับปรุงเป็นระยะ

  • ผู้วิจัยตรวจสอบปรับปรุง

  • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุง

  • ทดลองตัวต่อตัว – ปรับปรุง

  • ทดลองกลุ่มเล็ก – ปรับปรุง

  • ทดลองกลุ่มใหญ่ ปรับปรุง


Field test
Field Testเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • เป็นการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย (Summative evaluation)

 • ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ หรือประชากร

 • ควรประเมินผลแบบ Quantitative methods ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น test, questionnaire

 • ใช้แบบแผนการทดลองที่เหมาะสม เช่น one group pretest-posttest, control group

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ


Field test1
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์Field Test

 • กลุ่มตัวอย่าง

 • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • แบบแผนการทดลอง

 • วิธีดำเนินการทดลอง

 • การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติที่ใช้


Conclusion
Conclusionเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • สรุปผลการแก้ปัญหา/ปรับปรุง ด้วยนวัตกรรม

 • เขียนรายงานการวิจัย โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม

 • เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์


1337414
เปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์R&D สองรูปแบบ

 • Needs Assessment Analysis

 • Product Design Design

 • Product Development

 • Preliminary Test Development

 • Revision

 • Field Test Implement /Evaluation

 • Conclusion


Basic model
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาแบบง่ายรูปแบบการวิจัยและพัฒนาแบบง่าย(Basic Model)

 • สร้างนวัตกรรม

 • ประเมินนวัตกรรม


1337414
การสร้างนวัตกรรมรูปแบบการวิจัยและพัฒนาแบบง่าย

 • ประเมินความต้องการจำเป็น

 • กำหนดเป้าประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา

 • ออกแบบนวัตกรรม

 • สร้างนวัตกรรม

 • ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น


1337414
การประเมินนวัตกรรมรูปแบบการวิจัยและพัฒนาแบบง่าย

 • กลุ่มตัวอย่าง

 • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • แบบแผนการทดลอง

 • วิธีดำเนินการทดลอง

 • การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติที่ใช้


1337414
ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

 • ผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนิสิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2543

 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางภาษาไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 2551


1337414

การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา


1337414
บทความลงวารสารการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา

 • สภาพปัจจุบันและปัญหา

 • วัตถุประสงค์การวิจัย

 • วิธีดำเนินการวิจัย

 • ผลการวิจัย

 • สรุปและข้อเสนอแนะ

 • หนังสืออ้างอิง


1337414
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

 • บทที่ 4 ผลการวิจัย

 • บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • ภาคผนวก


1337414

บทที่ 1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

บทนำ

-ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

-วัตถุประสงค์การวิจัย

-ความสำคัญของการวิจัย

-กรอบแนวคิดในการวิจัย

-ขอบเขตของการวิจัย

-นิยามศัพท์เฉพาะ


1337414

บทที่ 2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-เอกสาร

-งานวิจัย


1337414

บทที่ 3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วิธีดำเนินการวิจัย

 • กลุ่มตัวอย่าง

 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  • นวัตกรรม

  • แบบวัด

 • แบบแผนการทดลอง

 • วิธีดำเนินการทดลอง

 • การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติที่ใช้


1337414

บทที่ 4 ผลการวิจัยรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

-ผลการพัฒนานวัตกรรม

-ผลการทดลองใช้


1337414

บทที่ 5 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ


1337414

THE ENDรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


ad