1 / 11

מהנדסים מתמטיקה

מהנדסים מתמטיקה. ארכיטקטים צעירים. שלבי העבודה. בחירת מבנה וחלוקה לקבוצות עניין. הכנת סקיצה חיצונית של המבנה. הכנת סקיצות פנימיות של חלקי המבנה. חישובי שטחים ועלויות תחת אילוצי גודל השטח והתקציב. שרטוט הסקיצות על פי קנה-מידה. בניית דגם של המבנה על פי קנה מידה.

jerica
Download Presentation

מהנדסים מתמטיקה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. מהנדסים מתמטיקה ארכיטקטים צעירים

  2. שלבי העבודה בחירת מבנה וחלוקה לקבוצות עניין

  3. הכנת סקיצה חיצונית של המבנה

  4. הכנת סקיצות פנימיות של חלקי המבנה

  5. חישובי שטחים ועלויות תחת אילוצי גודל השטח והתקציב

  6. שרטוט הסקיצות על פי קנה-מידה

  7. בניית דגם של המבנה על פי קנה מידה

More Related