М
Download
1 / 18

? ???- ??? ????? , ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

М УИС- ийн тѳсѳв , санхүүгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь. Эдийн засаг , хѳгжлийн бодлого эрхэлсэн дэд захирал Д-р Ч.Нарантуяа. Т ѳ с ѳ в санхүүгийн ѳ н ѳѳ гийн тогтолцоо. Нийт 16 бүрэлдэхүүн сургууль , нийт 31 нэгжийн т ѳ с ѳ в, тайлан , баланс гардаг

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '? ???- ??? ????? , ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ??' - jerica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3174138

МУИС-ийнтѳсѳв, санхүүгийнтогтолцоогболовсронгуйболгохнь

Эдийнзасаг, хѳгжлийнбодлогоэрхэлсэндэдзахирал Д-р Ч.Нарантуяа


3174138
Тѳсѳв санхүүгийнѳнѳѳгийнтогтолцоо

 • Нийт 16 бүрэлдэхүүнсургууль, нийт 31 нэгжийн тѳсѳв, тайлан, баланс гардаг

 • Бүрэлдэхүүнсургуулиудсанхүүгийнхувьдбурэнбиедаасан

 • Захиргаа, тѳвлѳрсѳн сан дээрудирдлагынзардал, тѳвлѳрсѳн аргахэмжээнийзардалгардаг, ѳѳрийнорлого, тѳсвийнсанхүүжилт болон бүрэлдэхүүнсургуулиудад квот ногдуулансанхүүждэг

 • Сургуульхоорондынтооцоогтодорхойкоэффициентээрхийдэг

 • Нийтлэгзардлыг – тѳсвийнсанхүүжилт, г.м. – бүрэлдэхүүнсургуулиудадбугдийгхуваариладаг


3174138
Ѳнѳѳгийнтогтолцоонысулталууд

 • Стратегийн зорилгодоо чиглээгүй, зөвхөн жилийн төсөв ба гүйцэтгэл

 • Төлөвлөлт, төсөвлөлт, санхүүгийн удирдлагын чадавхи сул, энэ функци орхигдсон

 • Олон талт орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх бодлого, хөшүүрэг сул

 • НББ-ийн бодлогын баримт бичиг суулийн 10 жил өөрчлөлт оруулаагүйгээс санхүүгийн тайлан тооцоо гаргахад хүндрэлтэй

 • Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмууд тодорхой бус

 • Сургалт, судалгаа, багшийг дэмжих зэрэг үндсэн үйл ажиллагаан дээр нэгдсэн бодлого хэрэгждэггүй


3174138
Ѳнѳѳгийнтогтолцоонысулталууд

 • Санхүүгийн болон худалдан авалтын үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдаагүй, холбогдох мэдээлэл олон нийтэд бүрэн хүрдэггүй

 • Санхүүгийн программыг 13 жил хөгжүүлэлгүйгэр хэрэглэсэн учир удирдлагын мэдээлэл, төсвийн гүйцэтгэлийг түргэн шуурхай гаргах боломжгүй, тѳсвийн хяналт суларсан

 • Дотоод аудиторын орон тоо байхгүй болсноор санхүүгийн төсвийн хяналт, дотоод хяналт суларсан, хууль дүрэм зөрчигдөх, бодлого шийдвэр хэрэгжихгүй байх эрсдэл өндөр

 • Худалдан авах үйл ажиллагааг сургууль бүр дээр тусдаа зохион байгуулдаг учир холбогдох хуулийг зөрчсѳн


3174138
Санхүүгийншинэтогтолцоонызарчмууд

 • Стратегийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн, дунд хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөөтэй байх /3 жил/, байгууллагын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах

 • Жилийн төсөв нь тухайн жилийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдаатай байх, төсвийг хөрөнгө оруулалтын болон урсгал гэж ялгах

 • Төсвийн гүйцэтгэл, түүний хяналт хүчтэй байх

 • МУИС-ийн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх сургалт, эрдэм шинжилгээ, багш болон оюутныг дэмжих ерөнхий бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах

 • Бүрэлдэхүүн сургуулиуд, хүрээлэн, тэнхим зэрэг нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, гүйцэтгэлд – үүнд судалгааны үр дүн, орлого бүрдүүлэлт, сургалтын чанар ба үр ашиг зэрэг – суурилсан хөшүүрэг бий болгох


3174138
Санхүүгийншинэтогтолцоонызарчмууд

 • Бүрэлдэхүүн сургуулиуд, хүрэлэн, тэнхим зэрэг нэгжүүдийн санхүүгийн эрх ба үүргийг оновчтой хослуулах

 • МУИС-ийн уламжлал болон нийгмийн хариуцлага болсон шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүдийг дэмжих, хөтөлбөрүүдийн өртгийн ялгааг зохицуулах чадвартай байх

 • Нөөцийн – хүн хүчний, санхүүгийн, барилга болон бусад – ашиглалтын хамгийн үр ашигтай байдлыг хангах

 • Олон талт санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд дөхөмтэй байх

 • Удирдлага, олон нийтэд зориулсан мэдээллийг амар хялбар, цаг алдалгүй гаргах боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах

 • Хөтөлбөр, үйл ажиллагааны бодит өртгийг тооцох мэдээлэл, өртөг тооцох аргачлалтай байх


3174138
Хийгдэхажлууд

 • МУИС-ийн стратегийн тѳлѳвлѳгѳѳг шинэчлэх

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг цогцоор нь шинэчлэх - ЭЗС-ийн НББ тэнхимийн баг

 • Санхүүгийн программ хангамжийг шинэчлэх – МКС-ийн баг

 • Санхүүгийн болон худалдан авалтын үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмуудыг шинэчлэн боловсруулах

 • Санхүүгийн нэгдсэн албыг төлөвлөлт эдийн засгийн ба бүртгэл санхүүгийн гэж хоёр үндсэн хэсэгт хуваах:

  • Төлөвлөлт эдийн засгийн нэгж - хөгжлийнерөнхийбодлого, түүндзохицсонсанхүүгийннөөцийнменежмент

  • Бүртгэл санхүүгийн нэгж -тайланбалансгаргах, мөнгөнхөрөнгийнорлогыгбүрдүүлэх, зарлагыгзүйзохистойзарцуулахзэрэгүүрэггүйцэтгэнэ.


3174138
Хийгдэхажлууд

 • МУИС-ийн шинэ бүтцийн санхүүгийн тогтолцоог зохион байгуулах

 • Захиргаа, төвлөрсөн сан, судалгааны хүрээлэн ба нэгжүүд, бие даасан нэгжүүдийн санхүүгийн эрх үүргийг тодорхойлох

 • Бүрэлдэхүүн сургуулиуд, нэгжүүдийн хувьд нэгдсэн бодлого, тусгайлсан бодлогоор зохицуулах үйл ажиллагааг ялгаж, санхүүгийн удирдлага, хариуцлагын тогтолцоог үүнд зохицуулан өөрчлөх

 • Сургууль, нэгжүүдэд санхүүгийн болон бусад нөөцийг хуваарилах зарчим /загвар/-ыг Resource Allocation Model (RAM) тодорхойлох

 • Загвар нь:

  • Тѳсвийн томсгосон норматив боловсруулах

  • Тоон үзүүлэлт - багш ба оюутны тоо ба бүрдүүлсэн орлого

  • Чанарын үзүүлэлт – судалгаа ба сургалтын чанар

  • Томъёонд хэсэгчилэн суурилах

  • Стратегийн санаачлагуудыг дэмжсэн байх, хѳшүүргийг бий болгох


3174138
Шинэбүтэц


3174138
Ажлынхуваарь


3174138
МУИС-ийнорлогынтѳлѳвбайдал

 • Бакалаврынсургалтынтѳлбѳрийгялгавартайтогтоосон – санхүүгийнбайдалтогтвортойсайжрахболомжбүрдсэн

 • Онлайн тѳлбѳр – оюутныбодиттоо, сургалтынтѳлбѳрийнавлагынасуудалшийдэгдсэн

 • Бакалаврынэлсэлтийнэрсдэл

 • ЭШИ-ийнорлогоѳссѳн

  • 2012 онд1.7 тэрбум, 2013 онд 2 тэрбум

 • Улсынтѳсвийнсанхүүжилтнэмэгдсэн

  • 2012 онд1.3 тэрбум, 2013 онд2.2 тэрбум

  • 2014 онд – 4-5 тэрбум

  • (i) Барилга(ii) Хѳрѳнгѳоруулалт(iii) Бодлогыншинэчлэл(iv) ЭШ судалгаанысанхүүжилт

 • Хандивтусламжийнорлогыгтогтворжуулах


3174138
МУИС-ийнзардлынтѳлѳвбайдал

 • Цалингийн 10 хувийнѳсѳлт – жилийн 1.5 тэрбумтѳгрѳгийннэмэлт эх үүсвэр

 • Номынсангийншинэбарилга – 15-20 тэрбумтѳгрѳгийн эх үүсвэр

 • Шинэбүтцийнзардал

  • Заримшинэалба, оронтоо

  • Мэдээллийн ба сургалтынтехнологийншинэчлэл

 • Бүтцийнѳѳрчлѳлтийнхэмнэлтдундхугацаандгарна

  • Илүүцаг, цагийнбагшийнхѳлс

  • Захиргаанызардал


3174138
Илүүцаг, цагийнбагшийнхѳлс


3174138
Бүрэлдэхүүнсургуулийнзахиргааныоронтоо


3174138
Шинээрбийболохоронтоо

 • Сургалтынтѳвалбыгѳргѳжүүлэх

 • Номынсангийнүйлчилгээгѳргѳжүүлэх

 • Оюутныүйлчилгээнийалбыгбурэлдэхүүнсургуулиуддээрбайгуулах

 • Санхүүэдийнзасгийналбыгбэхжүүлэх

 • Шинэбарилгабайгууламжтайхолбоотойгарахоронтоо

  • Салбардундынлаборатори

  • Номын сан

  • Үйлчилгээнийажилтнууд


3174138
Хүнийнѳѳцийнхѳдѳлгѳѳн

 • Шинээравсанбагшийнтоо /хич. жилээр/

  • 2010-2011 – 25

  • 2011-2012 – 44

  • 2012-2013 – 18

 • 2013 ондажилдшинээравсан, түрхавсарсан, үргэлжлүүлэнажилласанбагш, ажилтнытоо – 344 хүн

 • 2013 ондажлаасчѳлѳѳлѳгдсѳнбагш, ажилтнытоо – 171


3174138
Хүнийнѳѳцийнбодлого

 • Бүрэлдэхүүнсургуулийнзахиргааныоронтооныдавхардлыгарилгах

 • Тѳвлѳрсѳналбадыгбэхжүүлэх

 • Захирал, ЭНБД, сургалтыналбаныдарга, тэнхимийнэрхлэгч нар багшболох

 • Захиргааныажилтнууд – дотоодшилжилтхийх, хавсарсаналбантушаалыгзогсоох

 • Шинээрбагш болон ажилтанавахгүйбайх


3174138
Байрталбай


ad