CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG - PowerPoint PPT Presentation

jeremy-caldwell
cymedroli allanol grwpiau clwstwr cyfnodau allweddol 2 3 cymraeg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG PowerPoint Presentation
Download Presentation
CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG
297 Views
Download Presentation

CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CYMEDROLI ALLANOL GRWPIAU CLWSTWR CYFNODAU ALLWEDDOL 2/3 CYMRAEG Cyfarfod gwybodaeth Mai 2011

 2. Y TÎM CYMRAEG Prif Gymedrolwr Nona Breese Dirprwy Gymedrolwyr Eurgain Dafydd Catherine deSchoolmeester Arbenigwr Pwnc APADGOS Nia Mair Jones

 3. Agenda • Croesoi’rcyfarfod • Adbortho’rpeilot • Crynodebo’rcanlyniadau • NegeseuonAllweddol • Model argyfergweithrediadcenedlaethol • Gofynionargyfertystiolaethsamplclystyrau • Naturadborth y cymedrolwyr • Fframwaithamser a dyddiadauallweddol • Enghreifftiau o arferda • Cefnogicymedroliclwstwr • Sesiwncwestiwn ac ateb

 4. SAFONI A CHYMEDROLI SAFONI • Defnyddio samplau o waith disgyblion i alluogi athrawon i ddod i gytundeb ynghylch nodweddion elfennau lefel.Samplau o waith unigol yw’r prif ffocws CYMEDROLI • Llunio barn ynghylch y lefel cyrhaeddiad sy’n cyd-fynd orau i lefel cyrhaeddiad disgybl ar ddiwedd cyfnod allweddol. • Bydd angen bod cynrychiolwyr o bob clwstwr/teulu o ysgolion yn cwrdd i gymedroli gwaith nifer o ddisgyblion o’r clwstwr/teulu o ysgolion.

 5. Manteisio i’r eithaf ar asesu – tudalen 10 Fodd bynnag, er mwyn cydnabod cynnydd o fewn cyfnod allweddol, gallai barn sy’n cyd-fynd orau ddefnyddio nodweddion disgrifiadau lefel cyfagos i nodi a yw dysgwr yn gweithio ar waelod, yn ddiogel oddi mewn, neu ar frig Deilliant/Lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn nodweddiadol, gall dysgwyr ar waelod Deilliant/Lefel ddangos nodweddion y Deilliant/Lefel honno yn bennaf ar draws ystod o waith, ond eto i gyd efallai y bydd rhai o nodweddion y Deilliant/Lefel flaenorol i’w gweld mewn rhai agweddau ar y gwaith. Bydd dysgwr sy’n ddiogel o fewn y Deilliant/Lefel yn dangos nodweddion y Deilliant/Lefel honno ar draws ystod o waith. Bydd dysgwr ar frig Deilliant/Lefel yn dangos nodweddion y lefel honno yn glir ar draws ystod o waith gyda rhai enghreifftiau o nodweddion y Deilliant/Lefel nesaf. Gall ysgolion arbennig ac ysgolion prif ffrwd ddefnyddio barn sy’n cyd-fynd orau o’r fath i rannu gwybodaeth am ddysgwyr unigol, o fewn ysgolion a rhyngddynt. Ar ddiwedd cyfnod allweddol rhaid adrodd ar gyrhaeddiad dysgwyr, gan nodi’r Deilliant/Lefel gyfan fwyaf priodol. Rhaid cofnodi pob cyrhaeddiad fel ei bod ar lefel benodol, hyd yn oed os yw ar waelod y Deilliant/Lefel, yn ddiogel oddi mewn iddi neu ar ei brig.

 6. CYD-FYND ORAU

 7. TYSTIOLAETH Proffil y disgybl sy’n mynd i gael ei anfon at CBAC Llawer mwy o wybodaeth gan yr athro am y disgybl

 8. CanfyddiadauCyffredinol • 4proffildysgwr o bob clwstwr • Lefel 4 a Lefel 5 - CA2 • Lefel 4 a Lefel 5 – CA3 • Amrywiaethynswmp y proffiliau • Un clwstwrynunigynanfon 2 broffilLefel 5 o GA2 a 2 broffilLefel 4 o GA3

 9. Adborth: TargedCyrhaeddiad1 Llafaredd Mae’rclystyraui’wcanmol am • anfontystiolaethhelaetharffurf DVD a ChrynoDdisg ac ambelldâpsain • asesudysgwyrynmynegi barn mewntrafodaethaugrŵp, cyflwynoprofiadaupersonol a dychmygusac adroddynôlar sail nodiadau • gaelymatebion i ddeunydddarllentrwylafareddhefyd • ddefnyddiooffer technegol i gasglutystiolaeth ac o ganlyniad derbyniwyd tystiolaeth gweledol o lafaredd a oedd yn galluogi’r clystyrau i asesu medrau’r dysgwyr i ‘wylio a gwrando’nastudgangodi’rprifbwyntiau’ a ‘datblygueuhymwybyddiaeth o gonfensiynaucymdeithasolsgwrsio a thrafod’. • gyfeirioat lefelaucyfagoswrthdrafod y lefelcyd-fyndorauargyfer y dysgwyr • anfontystiolaeth a oedd yn enghreifftio amrediad Ystod a Sgiliau’r Rhaglen Astudio. • gyflwynogwaithllafareddmewnmoddtrawscwricwlaiddwrthgynnwyscyflwyniadynseiliedigarwaithgwyddonol.

 10. Adborth: Llafaredd Eithriad oedd • darnauo dystiolaethllegwelwyd y dysgwyryndarlleneucyflwyniadaupersonol ac niellirderbyn y dystiolaethymaargyferasesullafaredd. • proffil oedd yn cynnwys trafodaeth grŵp yn unig. Pe byddid yn cynnwys cyflwyniad personol/dychmygus yn ogystal, byddai’n rhoi gwell darlun o ddealltwriaeth y clwstwr o ofynion y lefel dan sylw ac yn gyflawnach adnodd asesu. • tystiolaethoeddyncynnwysgrwpiaumawr o ddysgwyr - anoddaradegau i wybodpwyoedd y dysgwrdansylw, ynenwedigosmaidyma’runigdystiolaeth. • tystiolaethargrynoddisgiaugydasylwebaethnadoeddyncyd-fyndgyda’rdystiolaeth Ardaloedd i’w datblygu. Dylid • Ystyriedmainty grwpiauermwynsicrhaucyfledigonoli’rdysgwrdansylwdangosdigon o dystiolaeth • Sicrhau bod sylwebaethargyferpob darn o dystiolaeth • Sicrhau tystiolaeth digonol i gyfiawnhau y lefel san sylw • Sicrhau bod y dysgwr dan sylw yn glir/hawdd i adnabod

 11. Adborth: TargedCyrhaeddiad2 Darllen Er mwyn darlunio ehangder Ystod a Ffurfiau’r Rhaglen Astudio disgwylid ymatebion • mewn gwahanol arddulliau • i amrywiaeth o symbyliadau Mae’r clystyrau i’w canmol am • gynnwys amrywiaeth o dasgau e.e. adolygiad, dyddiadur, portread o gymeriad • gynnwys ymatebion i ddarllen llenyddol ac anllenyddol • ddefnyddio deunyddiau pynciol e.e. cywain gwybodaeth am hadau • gynnwys ymatebion trwy ysgrifennu a thrwy lafar • gynnwys symbyliadau (o fewn rheswm) • strwythuro’r tasgau fel bod sawl elfen o ddisgrifiadau lefel yn cael eu cwmpasu • gynnwys tasg darllen ar goedd (Lefel 4)

 12. Adborth: TargedCyrhaeddiad 2 Darllen Eithriad oedd • asesu’r un sgil ddwy waith • asesu deunydd darllen mewn iaith arall • cynnwys tasg darllen ar goedd ar Lefel 5 • peidio â chynnwys symbyliadau • cynnwys rhestr ddarllen dysgwyr, sylwadau beirniad Cwis Llyfrau, sgôr darllen dysgwyr. Ni ellir derbyn y rhain fel tystiolaeth oherwydd nid oes a wnelont o gwbl â’r disgrifiad lefel. Ardaloedd i’w datblygu. Dylid • cynnwys tystiolaeth o ymateb i ddeunyddiau llenyddol ac anllenyddol • cynnwys y cwestiwn / cwestiynau • ystyried addasrwydd symbyliad e.e a yw’n rhy hawdd / anodd, a yw’n rhoi digon o gyfleoedd i’r dysgwyr, a yw’n addas i’w oedran?

 13. Adborth: TargedCyrhaeddiad 3Ysgrifennu Mae’rclystyraui’wcanmol am • gynnwysamrywiaeth o wahanolffurfiaucreadigol a ffeithiol/ mynegi barn • gynnwysysgrifennuffeithiol o faesarall o fewn y cwricwlwm • defnyddiotystiolaethsyddeisioesynbodoliynffeiliau/ llyfrau’rdysgwyr • creuymwybyddiaeth o dechnegaugweledole.e. amrywioffont, is-benawdau • rhoicynhaliaethymlaenllawe.e. gwyliorhaglendeleduyn sail i fynegi barn • Defnyddiopwncllosglleol/pwnccyfoesynsymbyliad • asesu TC2 a TC3 aryr un dasg Eithriadoedd • > derbyn 10 darn o waith – pytiog • > ailadroddyr un ffurf • > gormod o dystiolaethyncwmpasu’r un ‘llinyn’ • > tystiolaeth o un math o ysgrifennuynunig • > cynnwys ail/trydydddrafft

 14. Adborth: TargedCyrhaeddiad 3Ysgrifennu Ardaloeddi'wdatblygu • eglurocyd-destun/cefndir y dasg • cynnwysamrywiaeth o ffurfiau • cynnwysysgrifennucreadigol ac ysgrifennuffeithiol/mynegi barn • cynnwysdrafft 1af

 15. Gofynion 2011-2012 Mae gofyn i bob clwstwrgyflwynotystiolaeth Tystiolaeth = Proffiliau + Sylwebaethau + Cefndir/cyd-destun y tasgau Proffiliau • Proffil 1 dysgwrarLefel 4 CA2, Blwyddyn 6 • Proffil 1 dysgwrarLefel 5 CA2, Blwyddyn 6 • Proffil 1 dysgwrarLefel 4 CA3, Blwyddyn 9 • Proffil 1 dysgwrarLefel 5 CA3, Blwyddyn 9 • Ni chymedrolirproffiliausy’ncynnwystystiolaeth o waithgwahanolddysgwyr • Ni chymedrolir 2 broffilaryr un lefel o fewn un CA Sylwebaethau Gyda’rproffiliaurhaidcynnwyssylwebaethaucytunedigaelodau’rclwstwr. Disgwyliri’rsylwebaethau • Eglurosut y daethpwydi’rlefelcyd-fyndorauymmhob TC ( Llafaredd, Darllen, Ysgrifennu) • Egluropammae darn o dystiolaetharlefelarbennigneuddimarlefelarbennig • Gyfeirio at ofynionlefelaueraill • Gyfleudealltwriaethaelodau’rclwstwr o ofynionlefelau • Gall y sylwebaethfodarsawlffurfmegiscopi o anodiadaugwreiddiol, pwyntiaubwled, rhestrwirioneu’rdaflenddewisol a baratowydgan CBAC Cefndir a chyd-destun • Disgwylirgwybodaeth am gefndir a chyd-destuntasgaue.e. faint o gynnhaliaeth a roddwyd, bethoedd y symbyliad, gwaithpâr, fframweithiau

 16. Gofynion 2011-2012 • Dylaipobproffildysgwrgynnwystystiolaetho’r 3 TC (Llafaredd, Darllen, Ysgrifennu) a gymeriro’rRhaglenAstudioCymraeg (Ystod a Sgiliau) • Dylidcynnwysdigon o dystiolaeth i adlewyrchugofynion y lefelau a gynrychiolir • Ermwyndangosperfformiadar draws yrYstoddylaitystiolaethLlafareddgynnwyscyfraniadauunigol, gwaithpâr, gwaithgrŵp a pherfformio i amrywiaeth o gynulleidfaoedd. • DylaitystiolaethDarllen ac Ysgrifennugynnwystystiolaethlenyddol ac anllenyddol • Lledefnyddiryr un dystiolaeth i ddangosperfformiadmewnmwy nag un TC e.e. asesiadllafar o dystiolaethddarllenyncaeleiddefnyddio i gefnogicyrhaeddiaddarllen a llafaredddylai’rsylwebaethgyfeirio at y ddauDargedCyrhaeddiad. • Dylidcynnwys y symbyliadau ( o fewnrheswm)

 17. Fframwaithamser a dyddiadau

 18. ADBORTH i GLYSTYRAU • Adroddiadar bob proffil • Codau: • Pan foanghytunobydd y rheswmyngnghorff yradroddiad • Rhaidcofiobethyw ‘tystiolaeth’

 19. NEGESEUON • Byddangenpwysleisio • bod y proffiliau i gynnwysmwy o linynnau/Ystod a Sgiliau’rRhaglenniAstudio. Nidtrwch y dystiolaethsy’nbwysigond faint o ofynion y RhaglenniAstudioa’rdisgrifiadaulefel a adlewyrchir. • nadderbynnirsgôrprofiondarllennarhestraudarllenfeltystiolaeth o TC2 • bod angencynnwys y sbardun ( o fewnrheswm) • bod angeneglurocyd-destun/cefndir y dasg • bod angennodi’nglir pa ddysgwr a asesirmewntasgllafaredd • bod angensicrhau bod pobtudalenyngyflawn pan gyflwynirgwaithar CD • nadgwaith un neuddauathroywcoladu’rproffiliau, dod i benderfyniadarlefel ac ysgrifennusylwebaethau • y gellircasglutystiolaeth o bynciaueraill

 20. ARFERION DA • Cwmpasu gofynion y disgrifiadau lefel a’r Rhaglenni Astudio • Sylwebaethau sy’n adlewyrchu dealltwriaeth lawn o’r safonau cenedlaethol • Tystiolaeth sy’n adnodd asesu gwerthfawr i glystyrau • Tystiolaeth sy’n ateb gofynion statudol