Panel dyskusyjny gospodarka odpadami - PowerPoint PPT Presentation

panel dyskusyjny gospodarka odpadami n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panel dyskusyjny gospodarka odpadami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panel dyskusyjny gospodarka odpadami

play fullscreen
1 / 15
Panel dyskusyjny gospodarka odpadami
123 Views
Download Presentation
jeremy-butler
Download Presentation

Panel dyskusyjny gospodarka odpadami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Panel dyskusyjny gospodarka odpadami Modlnica 12.03.2008 r.

 2. Diagnoza istniejącego stanu

 3. Unormowania prawne • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Dz.U.05.236.2008 z 13.09.1996 r. • Ustawa o gospodarce odpadami Dz.U.07.39.251 z 27.04.2001 r. • Prawo ochrony środowiska Dz.U.06.129.902 z 27.04.2001 r. • Ustawa o ochronie przyrody Dz.U z 30.04.2004 r. • Uchwała Rady Gminy nr LIX/298/2006 z 13.07.2006 r. wprowadzająca regulamin utrzymania i porządku w gminie • Uchwała Rady Gminy nr XVII/105/2008 z 31.01.2008 r. o górnych stawkach opłat za wywóz odpadów komunalnych • Uchwała Rady Gminy nr XXXI/143/2004 z 29.10.2004 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska

 4. Ilość zameldowanych mieszkańców oraz ilość gospodarstw domowych w gminie Wielka Wieś- stan na 31.12.2007 r. Mieszkańcy zameldowani 9261 osób Ilość gospodarstw ok. 2900

 5. Firmy komunalne działające na terenie gminy w zakresie wywozu odpadów • PUK Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania • Van Gansenwinkel • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI • Zakład Oczyszczania i wywozu nieczystości Bracia Strach • Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień • Zakład Usług Mechanizacyjnych-Zelków w zakresie wywozu ścieków „Asen-Wuko” Jolanta Mrozowska GZEOK –zakład budżetowy gminy

 6. Ilość gospodarstw , które mają podpisane umowy na wywóz odpadów z posesji Na dzień dzisiejszy jest to 69 % czyli 2008 gospodarstw ma podpisane w/w umowy Sytuacja w poszczególnych sołectwach : Stan na luty br. Stan na luty 2006 r. Dynamika zmian Szyce 94 % 82 % + 12 % Modlnica 90 % 86 % + 4 % Tomaszowice 81 % 79 % + 2 % Biały Kościół 78 % 74 % + 4 % Bębło 72 % 83 % - 1 1 % Wierzchowie 70 % 72 % - 2 % Modlniczka 69 % 58% + 11 % Giebułtów 60% 51 % + 9 % Wielka Wieś 58 % 66 % - 1 1 % Czajowice 55 % 32 % + 23 % Prądnik K 53 % 47% + 6 % Będkowice 46 % 23 % + 23 %

 7. Ilość gospodarstw domowych w gminie podłączonych do sieci kanalizacyjnejok. 750 (kolejnych 350 w trakcie) • Ilość gospodarstw domowych w gminie korzystających z usług asenizacyjnych ok. 80 • Ilość gospodarstw domowych w gminie posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków ok. 66

 8. Obecnie prowadzone działania gminy na rzecz ochrony środowiska • Budowa sieci kanalizacji ściekowej ( przez ostatnie pięć lat przybyło ok. 30 km) • Zakup beczki asenizacyjnej dla potrzeb GZEOK (bezpośrednia kontrola na gospodarką ściekami). • Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 2 x w roku w systemie wiosna –jesień wywozimy ok. 24 kontenery odpadów. • Akcja EKODACH-wywóz odpadów eternitowych –od 2002 wywieziono 253 t za kwotę 170 tys. zł (wszystkie zgłoszone w UG wnioski). • Akcja sprzątania świata –akcja organizowana 2 razy w roku wspólnie z działającymi na terenie gminy szkołami. • Usuwanie dzikich wysypisk ( zbieramy ok. 350 m3 odpadów rocznie) • Prowadzenie ewidencji podpisanych umów przez mieszkańców na wywóz odpadów komunalnych.

 9. Obecnie prowadzone działania c.d • Wysyłanie zawiadomień do osób , które rozpoczynają budowy domów w gminie o konieczności podpisania umowy z jedną firm komunalnych na wywozu odpadów budowlanych (wysłano na dzień dzisiejszy 72 pisma). • Informowanie nowych mieszkańców gminy, którzy zabiegają o otrzymanie stałego numeru domu o przepisach obowiązujących na terenie gminy ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami. • W ub. roku wysłaliśmy do naszych mieszkańców ponad 2 tys. regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. • W 2007 r. zorganizowaliśmy przy współfinansowaniu WFOŚ i GW konkurs dla dzieci ze SP „Mały Ekolog”. • Utworzyliśmy na stronie internetowej gminy odrębną zakładkę „Ekologiczna gmina”. • Wprowadzenie segregacji śmieci. • Montaż koszy na śmieci w miejscach publicznych. • Utrzymanie zieleni na terenach będących własnością gminy. • Wywóz padłych zwierząt.

 10. Środki finansowe na prowadzenie w/w działań • Środki budżetowe gminy • Gminny Fundusz Ochrony Środowiska • Środki pozabudżetowe ( m.in. fundusze unijne, pożyczki z WFOŚ i GW )

 11. Pomimo prowadzonych działań… zaśmiecanie gminy trwa

 12. Prawdopodobneprzyczyny • Aż 31 % gospodarstw domowych nie ma nadal podpisanych umów na wywóz odpadów z posesji.Spowodowane jest to z pewnością faktem rosnących cen tych usług, które niestety z roku na rok będą rosły. • Innym powodem pojawiających się śmieci w lasach, rowach itp. są mieszkańcy sąsiednich gmin w tym Krakowa, którzy pod osłoną nocy podrzucają je do gminy. • Umowy na zbyt mała ilość śmieci ( np.: rodziny wieloosobowe podpisują umowę w obawie przed kontrolą na najmniejszy pojemnik tj.120 l a pozostałe śmieci , które się nie mieszczą lądują w lesie). • Zbyt rzadkie kontrole posesji( braki kadrowe w Policji). • Brak zachęt ze strony usługodawców. • Łaskawość wymiaru sprawiedliwości.

 13. Planowane działania • Organizacja konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, w których będą mogli wziąć udział tylko i wyłącznie mieszkańcy mający podpisane umowy. • Nagradzanie mieszkańców segregujących śmieci. • Zorganizowanie konkursu na najładniej utrzymaną posesję. • Zwiększenie częstotliwości kontroli. • Stosowanie uchwały o górnych stawkach. • Organizacja akcji promujących zachowania proekologiczne.

 14. Inne pomysły ?

 15. Dziękuję za uwagę Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy