firma donoval s r o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Firma Donoval s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Firma Donoval s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
jeremy-boone

Firma Donoval s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
Firma Donoval s.r.o.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Firma Donoval s.r.o. Založenie

 2. Logo našej firmy:

 3. Založenie firmy: • Spoločnosť s ručením s.r.o. je najpopulárnejšou formou podnikania spomedzi všetkých právnických osôb. Takmer 75 % všetkých právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, podnikajú formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

 4. 6 krokov k založeniu firmy: • Výber obchodného mena, predmetu podnikania a sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. • Spísanie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným. • Získanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o. v roku 2014. • Splatenie základného vkladu. • Zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) do Obchodného registra v roku 2014. • Registrácia s.r.o. na daňovom úrade v roku 2014.

 5. Prvý krok: V prvom rade je potrebné zvoliť pre s.r.o. vhodné obchodné meno, pod ktorým bude vstupovať do právnych vzťahov a prezentovať sa na verejnosti. Minimálne na stránkach obchodného registra preverte, či Vami zvolený názov už niektorý subjekt nepoužíva. Medzi populárne činnosti, ktoré spadajú pod voľné živnosti sú napr.: • Administratívne služby • Reklamné a marketingové služby • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb • Prenájom hnuteľných vecí

 6. Druhý krok: • Spoločníci, ktorí sa rozhodli založiť s. r. o. musia uzatvoriť tzv. spoločenskú zmluvu. Podpisy na spoločenskej zmluve musia byť notársky overené. Ak je zakladateľ jedna osoba, tak spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. • V typickej spoločenskej zmluve ďalej nechýbajú ustanovenia o dobe trvania spoločnosti. • Nezabúdajte, že spoločenská zmluva je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi a preto jej vypracovaniu venujte náležitú pozornosť.

 7. Tretí krok: • Dokladom, ktorý oprávňuje podnikateľa na vykonávanie podnikateľskej činnosti je živnostenské oprávnenie, a preto je potrebné vybaviť si ho aj pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). • V tomto prípade konateľ požiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti spoločnosti.  • Živnostenské oprávnenie vystaví odbor živnostenského podnikania obvodného úradu miestne príslušného podľa sídla spoločnosti.

 8. Štvrtý krok: • Štvrtým krokom je splatenie základného vkladu (imania). Správca vkladu písomne prehlási, že spoločníci zložili svoje vklady. • Druhou alternatívou je potvrdenie z banky o zložení vkladu do základného imania. • Pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť v prípade jedného spoločníka splatené v plnej výške. V prípade viacerých spoločníkov musí každý z nich splatiť aspoň 30 % svojho vkladu.

 9. Piaty krok: • Po splatení základného imania môžete pristúpiť k samotnému zápisu spoločnosti do Obchodného registra. • V tomto kroku je potrebné vyplniť formulár návrhu na zápis, doložiť požadované prílohy a návrh podať buď na okresnom súde v sídle kraja - tzv. registrový súd. • Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli správne a úplné, registrový súd do 5 pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu, a výpis z obchodného registra, ktoré si konatelia môžu vyzdvihnúť osobne, alebo im môže byť zaslané poštou.

 10. Šiesty krok: • Novovzniknutá s.r.o. musí byť zaregistrovaná na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane (napríklad daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov zo závislej činnosti a pod.). Daňový úrad do 30 kalendárnych dní vydá spoločnosti osvedčenie o registrácii a pridelí desaťmiestne daňové identifikačné číslo (tzv. DIČ). • Nezabúdajte, že ak hocikedy počas uskutočňovania podnikateľskej činnosti dôjde k zmenám skutočností, ktoré daňový úrad eviduje o Vašej spoločnosti, musíte takúto zmenu oznámiť daňovému úradu do 15 dní.  • Po úspešnom zvládnutí týchto krokov budete mať splnené všetky základné náležitosti a môžete začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

 11. Dobré rady: • Ešte pred návštevou daňového úradu je vhodné zriadiť pre s.r.o. účet v banke. Nie je síce povinné, aby spoločnosť mala bankový účet, ak ním však disponuje, je potrebné to ohlásiť na daňovom úrade. • Registráciu na daňovom úrade môže za Vás vykonať jednotné kontaktné miesto (živnostenský úrad), ak si danú možnosť zvolíte pri žiadosti o živnostenské oprávnenie.

 12. Tabuľka materiaľov: