w p 2 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W.P. 2.2. PowerPoint Presentation
Download Presentation
W.P. 2.2.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
jeremy-benjamin

W.P. 2.2. - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
W.P. 2.2.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. W.P. 2.2. • Evropský parlament • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci • Zpráva o sdělení Komise „Posilování místní dimenze Evropské strategie zaměstnanosti“

 2. 1. Proč je tato zpráva důležitá? • 1. Zpráva obsahuje návrh usnesení, vysvětlující prohlášení a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost příležitostí. Většinou podporuje sdělení, přičemž předkládá několik poznámek a návrhů. • 2. Vyjadřuje postoj tohoto orgánu zastupujícího evropské občany. • 3. Zdůrazňuje specifické prvky a někdy přidává trochu více.

 3. 2. Hlavní myšlenky • Existují důležitá organická propojení mezi státními a místními akčními plány zaměstnanosti. Mělo by jich být dosaženo prostřednictvím pevných vztahů a navzájem se doplňující úlohy státních, regionálních a místních orgánů. • Veřejné orgány mají rozhodující odpovědnost za iniciování místních strategií zaměstnanosti, které zlepšují a zvyšují efektivnost a koordinaci politik Společenství a nástrojů v sektoru zaměstnanosti, jestliže: • - jsou začleněny do komplexnější strategie udržitelného rozvoje; • - jsou vypracovány v úzké spolupráci a prostřednictvím různých forem partnerství s místní obchodní komunitou, odbory, nevládními organizacemi a dalšími důležitými místními a regionálními aktéry, stejně jako s občanskou společností.

 4. 2. Hlavní myšlenky (2) • Sociální ekonomika sehrává aktivní úlohu z hlediska místních trhů práce a rozvoje místní dynamiky z hlediska sociálního začlenění, podnikání a ekonomické aktivity (zejména v sektoru služeb). • Místní, regionální a státní strategie zaměstnanosti by měly brát v úvahu tuto úlohu sociální ekonomiky. • EP vyzývá Komisi a členské státy, aby přijímaly opatření na podporu podnikání žen a aby podporovaly ženské organizace a družstva na místní úrovni.

 5. 2. Hlavní myšlenky (3) • EP dále navrhuje: • - LES (místní strategie zaměstnanosti) by se měly rozvinout v ucelené komplexy opatření a akčních plánů, zahrnujících úřady na všech úrovních, stejně jako příslušné aktéry místních a regionálních partnerství; • - LES by měly využívat příležitost k dosažení soudržnosti a demokratické účasti na místní úrovni; • - Místní akční plány by měly obsahovat zvláštní část o rovnosti mezi pohlavími; • - Strategie zaměstnanosti by měly obsahovat specifická opatření ke školení a informovanosti místních funkcionářů a všech místních aktérů; • - Zvláštní pozornost by měla být věnována zaměstnanosti citlivých skupin ve společnosti.

 6. 2. Hlavní myšlenky (4) • EP trvá na potřebě zvláštních opatření na posílení soudržnosti mezi regiony a sociální soudržnosti a na zabránění riziku, že by decentralizované LES mohly vést k nerovnoměrnému rozvoji mezi místními regiony. • Dále poznamenává, že příslušná sdělení Komise věnují příliš málo pozornosti zvláštním problémům určitých kategorií žen –zejména mezi imigranty, žadateli o azyl a politickými uprchlíky – a vyzývá Komisi, aby vypracovala zvláštní politiku pro tyto kategorie.

 7. 3. Další připomínky • Část zprávy, kde je uvedeno vysvětlující prohlášení, doplňuje další připomínky a také několik kritických poznámek týkajících se tohoto sdělení. • Například se zde říká, že není tajemstvím, že Evropská strategie zaměstnanosti je hodně kritizována jako neefektivní a neschopná mobilizovat aktérya rozhodovací orgány na regionální a místní úrovni v členských státech. Nyní, když ekonomika a zaměstnanost stagnuje, se tato kritika může prohloubit.

 8. 3.1. Co je místní a co je regionální? • - Některé členské státy jsou federacemi, jejichž územní jednotky se často nazývají „regiony“. Ekonomicky, sociálně a kulturně jsou však tyto regiony spíše jakoby malé členské státy EU. To vytváří pojmový zmatek, který může být obtížně řešitelný. • - V této zprávě představuje „region“ úroveň mezi „místním“ a „státním“, kde „státní“ (“national”) znamená národní stát (Finsko, Nizozemí) nebo federální stát (Katalánie, Bavorsko).

 9. 3.2 Místní dimenze nebo místní trh? • - EP zdůrazňuje, že je poněkud nejasné, co Komise skutečně míní pod pojmem „místní dimenze“. • - Existuje rozpor mezi dvěma přístupy Komise: • § Někdy je pojem „místní“ (“local”) definován jako venkovské a periferní oblasti, které mají potíže s rozvojem a potřebují zvláštní regionální a místní pomoc. • § Jindyje pojem „místní“ používán jako určitá úroveň integrovaného národního trhu práce, kde jsou vykonávány všechny specifické pracovní úkoly. • Dá se říci, že první přístup je příliš úzký a druhý přístup má být tak komplexní, že Parlament nechápe, co ve skutečnosti je znamená „místní dimenze“.

 10. 3.3 Místní trh práce • Evropské Zásady zaměstnanostiobsahují termín „místní trhy práce“ (bod 11, 4. věta), který může být úspěšně použit pro ilustraci, co je možné chápat pod termínem místní dimenze. • Místní trh prácesestává zpráce vykonávané místně a spotřebované místně. Zahrnuje všechny lidi, kteří pracují při poskytování každodenních služeb, např. péče, sociální služby, místní doprava, správa a technické služby, školská a kulturní zařízení, řemesla, zboží každodenní spotřeby a některá výroba atd. • V členských státech mohou místní trhy práce v tomto smyslu představovat až jednu třetinu celkové zaměstnanosti.

 11. 3.4 Tři druhy problémů místní zaměstnanosti • 1. Po celé Evropě jsou malé místní komunity, které stagnují. Mladí lidé se stěhují pryč a starší populace je stále více závislá naekonomické pomoci státu a pojišťovacích a penzijních systémech atd. Často jsou celé regiony zasaženy tímto jevemtakovým způsobem, který je sociálně nepřijatelný. Otázkou je úloha, kterou mohou sehrávat strategie místní zaměstnanosti na těchto „autonomních“ místních trzích. • 2. Tam, kde zaměstnanost ovládá jeden nebo několik velkých zaměstnavatelů, kteří jsou součástí národní nebo mezinárodní ekonomiky,a tyto klíčové společnosti jsou zavřeny nebo přesunuty: v malých lokalitách to může ohrozit budoucnost celé komunity; ve větších lokalitách nebo městských regionech to může pro místní trh práce vést k otřesům, zejména proto, že ke krizím a restrukturalizaci často dochází současně a způsobují určitý druh sériového otřesu. Otázkou je, jak mohou strategie místní zaměstnanostizvládat tyto situace, které jsou typické pro „ovládané“ místní trhy.

 12. 3.4 Tři druhy problémů místní zaměstnanosti (2) • 3. Ve velkých městech a zcela urbanizovaných oblastech je trh práce přizpůsobivý a integrovanější. Mobilita mezi místním trhem a dalšími trhy práce je větší a potřeba místní dimenze v politice zaměstnanosti není tak zjevná, nebo existuje jen ve formě určitých zvláštních problémů. • Například sociálně izolované městské oblasti se projevují svojí situací místního trhu práce charakterizovanou nízkými mzdami, nejistými podmínkami zaměstnání, prací na černo a vysokou nezaměstnaností.Na druhé straně existují sociálně privilegované městské oblasti s opačnými rysy. Jak má místní strategie zaměstnanostiřešit tyto problémy, které vznikají v „integrovaných“ místních trzích práce?

 13. 3.5 Místní strategie zaměstnanosti • §Při vypracovávání místní strategie zaměstnanosti (LES) je prvním úkolem definovat hlavní aktéry a jejich potřeby a zájmy, tj. veřejné orgány, soukromé zaměstnavatele, zaměstnance a v neposlední řadě nezaměstnané. • §Národní a evropská strategie trhu práce by měla podporovat místní strategie a pokud je to možné pomáhat vytvářet takové podmínky pro rozvoj, jako je rizikový kapitál, školící střediska a sociální služby. • §Národní a evropské úřady musí pomáhat regulovat povinnosti velkých společností ve vztahu k místnímu trhu práce a lidem, kteří žijí v těchto lokalitách. Smlouvy o dlouhodobém rozvoji, které brání zrodu spekulativních nových podnikůa uzavírání starých, mohou být rozhodující pro rozvoj místní ekonomiky a populace. • §Politika zaměstnanosti musí být nedílnou součástí celkové veřejné politiky rozvoje, protože práce, bydlení, střediska každodenní péče a služeb a školy, zdravotní péče a služby pro starší občany, doprava a další místní infrastruktura, to jsou faktory, které působí společně.

 14. 4. Stanovisko Výboru EP pro práva žen a rovnost příležitostí • Výbor potvrzuje přístup přijatý ve sdělení a zdůrazňuje, že klíčovým aspektemsdělení je jeho uznání, že opatření na podporu rovnosti mezi pohlavími jsou efektivnější na místní úrovni; jestližemá být dosaženo rovnosti, dvojíúloha ženjako zástupců, ale také příjemců strategií místní zaměstnanostisi bude vyžadovat začlenění problematiky rovnosti mezi pohlavími na místní úrovni při aplikování všech decentralizovaných politik. • Zdůrazňuje, že ženy mají získávat maximální prospěch z místních strategií zaměstnanosti a musí být vytvořeny předpoklady k tomu, aby oba rodiče mohli sladit práci a rodinný život; to si vyžádá větší úsilí při budování dosažitelných a vysoce kvalitních služeb pro staré lidi a děti, jako jsou zdravotní střediska pro staré občanya předškolní zařízení, dosažení flexibilnější organizace práce (prostřednictvím práce na kratší úvazek, práce na dálku a dalších možností) a zajištění přístupu ke školení (IT a další) a kvalitním pracovním příležitostem.

 15. 4. Stanovisko Výboru EP pro práva žen a rovnost příležitostí(2) • Výbor EP zdůrazňuje, že místní úřady musí do svých místních akčních plánů zaměstnanosti zahrnout zvláštní část o rovnosti mezi pohlavími, jejichž cílem je: • - podpora výměny zkušeností; • - zvyšováníinformovanosti zaměstnavatelů a jejich podněcování k tomu, aby přijímali opatření týkající se nedostatečného zastoupení žen na všech úrovních a rozšiřování pracovních příležitostí dostupných pro ženy; • - umožnit ženám, aby zakládaly a řídily podniky; • - poskytovatženám vstupujícím na trh práce (nebo se na něj vracejícím) informace o nových pracovních příležitostech se zhodnocením podmínek převažujících v daném regionu. • Tato opatření musí zohledňovat daňové aspekty a sociální pojištění a potřebu pružné pracovní doby.

 16. 4. Stanovisko Výboru EP pro práva žen a rovnost příležitostí(3) • Výbor EP zdůrazňuje důležitost poskytování školení a informací týkajících se strategie zaměstnanosti a rovnosti příležitostí místním funkcionářům a všem místním aktérům (sociálním partnerům,podnikům, orgánům zabývajícím se rovností příležitostí, organizacím terciálního sektoru, dobrovolným organizacím atd.).To vše se zřetelem na vypracování a účinnou implementaci místních akčních plánů na podporu zaměstnanosti žen a pomoc skloubit práci a rodinný život. • Také připomíná, že sociální ekonomika může sehrávat klíčovou úlohu při rozvíjení zaměstnanosti žen na místní úrovni.