PENAMBAHBAIKAN
Download
1 / 18

MAC 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS. KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAC 2014' - jera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mac 2014

PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014


Mac 2014

PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014


Mac 2014

KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

 • Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu ditadbir di sekolah menggunakan instrumen setara daripada LP

 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi SEGAK, Kokurikulum & Ekstrakurikulum

 • Dilaksanakan oleh kaunselor menggunakan instrumen daripada LP untuk melihat kebolehan semula jadi dan yang diperoleh

 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran

 • Pentaksiran untuk pembelajaran


Mac 2014

PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

 • Diteruskan

 • PentaksiranPusat - PentaksiranTingkatan 3

 • DSP –PanduanPerkembaganPembelajaranMurid

 • SPPBS online ditiadakan

 • Diteruskan

 • PentaksiranSekolah(Diteruskandenganpenambahbaikan)

 • PBS

 • PAJSK

 • FPM,FS & Rekod Transit ditiadakan

 • Diteruskan

 • PentaksiranPsikometrikMac 2014

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

DSP


Mac 2014

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Standard Prestasi

Pernyataantentangtahapperkembanganpembelajaranmurid yang diukurmerujuk standard danmenunjukkankedudukanmuriddalamperkembanganataukemajuanpembelajarannya. Perkembangandalam standard ituterbahagikepadaduaiaituperkembangansecaramendatar (konstruk) danperkembangansecaramenegak (band). Pertumbuhanmuriddijelaskandengansatuataulebihpetunjukprestasimenggunakanperkataanataurangkai kata yang betuluntukmenggambarkanpenguasaanhasilpembelajaran

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

Standard Prestasi

Pengetahuan, kemahirandannilai yang perludipamerkanolehmuridpadaperingkatatauarasperkembanganpembelajaranmurid


Mac 2014

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat / cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklim di Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadidanHidupan Liar Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupan liar denganmengemukakancontohyang sesuai.

CONTOH


Mac 2014

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIAN

CONTOH


Mac 2014

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Pelbagai Instrumen

Sehingga 2013 - PMR

 • Sejarah

 • Geografi

 • Peperiksaan Pusat

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Science

 • Mathematics

 • Sejarah

 • Geografi

 • Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

 • Pendidikan Islam

 • Bahasa Tambahan

 • Bahasa Cina

 • Bahasa Tamil

 • Bahasa Iban

 • Bahasa Kadazandusun

 • Bahasa Arab

 • Bahasa Punjabi

Ujian Lisan & Ujian Bertulis

2014

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Science

 • Mathematics

 • Pendidikan Islam

 • Kemahiran Hidup Bersepadu

 • Bahasa Tambahan

 • Bahasa Cina

 • Bahasa Tamil

 • Bahasa Iban

 • Bahasa Kadazandusun

 • Bahasa Arab

Ujian Bertulis

Muridberagama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasatambahan

Muridbukanberagama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasatambahan


Mac 2014

STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

MelaksanakanPenjaminanKualitiPT3 (PentaksirLuar & JK KurikulumSekolah)


Mac 2014

PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

CONTOH


Mac 2014

PELAPORAN PAJSK

CONTOH


Mac 2014

PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

 • NAMA:

 • NO. KP:

 • NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

CONTOH
Mac 2014

PAJSK

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

2014

NAMA: NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Pentaksiran Sekolah (PS)

CONTOH

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat/ cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklimdi Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadiBand 5 Menggabungjalinfaktamengenai

danHidupan Liar kesankegiatanmanusiadanmembuatrumusankesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupanliar denganmengemuka- kancontohyang sesuai.

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:

NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

17