1 / 5

Titel kopje

Titel kopje. Tik hier de tekst die je wilt

jennis
Download Presentation

Titel kopje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Titel kopje • Tik hier de tekst die je wilt • Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilttTik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik tekst die je wilt Tik hier de tekst die je Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Eric van Wijlick, beleidsadviseur/programmaleider SCEN Benelux, conferentie Levenseinde, Brussel 2 december 2011

  2. Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) Titel kopje Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland Doelstellingen • bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de consultatie en medische beslissingen voor dat het verzoek wordt ingewilligd • bieden van deskundige en onafhankelijke consultaties • Tik hier de tekst die je wilt • Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilttTik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik tekst die je wilt Tik hier de tekst die je sinds 1997

  3. Netwerk van SCEN-artsen Titel kopje • onafhankelijk, gekozen door de beroepsgroep, speciaal getraind en werkend volgens richtlijnen • geregistreerd specialisme > 5 jaar, ervaring met euthanasie en consultaties • KNMG-training (3 dagen) • 32 regionale groepen • 3-4 jaarlijkse bijeenkomsten • behandelend arts  operator SCEN-arts  behandelend arts Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland • Tik hier de tekst die je wilt • Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilttTik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik tekst die je wilt Tik hier de tekst die je

  4. Adviesraad Federatiebestuur KNMG Titel kopje Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland Richtlijn SCEN-arts Checklist verslag • Tik hier de tekst die je wilt • Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilttTik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik tekst die je wilt Tik hier de tekst die je Opleiding SCEN-arts SCEN-artsen Spiegel-informatie Register SCEN-arts CORS Klachten- reglement Regionale bijeen- komsten Bureau KNMG Klachtencommissie

  5. Stand van zaken Titel kopje Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland • 575 SCEN-artsen • jaarlijks 3.700 consultaties en 1.000 adviezen • conclusie 1 op 5: (nog) niet voldaan • deelname van zieken- en verpleeghuizen • veel waardering en tevredenheid • tarief verrichting SCEN-arts: € 339,- • subsidie ministerie van VWS • SCEN-verpleegkundigen & verzorgenden • Tik hier de tekst die je wilt • Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilttTik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik hier de tekst die je wilt Tik tekst die je wilt Tik hier de tekst die je

More Related