slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEEP PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEEP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

DEEP - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

DEEP. Isu-isu Dalam Sublembangan. Cabaran dan Kekangan. ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI. KrIteria Senaraikan semua isu-isu berbangkit di dalam sublembangan Nyatakan cabaran dan kekangan yang dihadapi. PETA TABURAN ADUAN AWAM DALAM SUBLEMBANGAN-SUBLEMBANGAN. PETA TABURAN ADUAN AWAM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEEP' - jennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
isu dan kekangan yang dihadapi
Isu-isu Dalam Sublembangan

Cabaran dan Kekangan

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

KrIteria

Senaraikansemuaisu-isuberbangkitdidalamsublembangan

Nyatakancabarandankekangan yang dihadapi

slide3

PETA TABURAN ADUAN AWAM DALAM

SUBLEMBANGAN-SUBLEMBANGAN

PETA TABURAN ADUAN AWAM

Petunjuk:

Sempadan Daerah

Banjir (9)

Sumber Air & AlamSekitar (5)

Saliran Bandar (7)

Sungai Dan Koridor (20)

Pengairan & SaliranPertanian (19)

Pantai (4)

Kawasan

Tumpuan Aduan

KrIteria

SempadanSublembangan Sungai (Nama) & Jajaran Sungai

Taburanaduanawambesertapetunjuk

Penyediaanpetadalambentuk GIS

pemilihan sublembangan
JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

CONTOH JUSTIFIKASI:-

Jumlahaduan yang melibatkanpelbagaimasalahadalahdi sub lembanganini

Sungai Putatadalahsaliranutamabagikawasan MITC dankawasansekitar yang semangkinpesatmembangun.

Penempatandankepadatanpenduduk yang tinggi

Masalah-masalah yang ketara- hakisantebing, pemendakanpasir, banjir, setinggandalamrezab, danrezab yang terhad

KrIteria

Justifikasipemilihansublembanganberdasarkan PESTEL ataumana-manakaedah yang sesuai.

masalah di sublembangan
Masalahdisublembangan yang dipilih

Siapa yang merasai impak

a) Kg Pengkalan Batu

b) Taman Melaka Baru

c) Kg Sungai Putat

MASALAH DI SUBLEMBANGAN

KrIteria

Keterangansetiapmasalahdalamsublembangan

Analysis dalambentukcarta

Impakmasalahkepadapelanggan

analisis aduan dalam sublembangan

AnalisisAduandalamSublembangan Sungai Putat

ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

RumusanAduan

Majoriti aduan adalah berkenaan banjir iaitu 47%.

Yang ke-2 tertinggi adalah berkaitan Pengerusan Sumber Air dan Alam Sekitar

Aspek hakisan pantai tidak berkaitan untuk daerah ini.

KrIteria

Data asasdalambentukjadual (data terkinidan data historical)

AnalisisAduan (Bar chart /histrogram /pai chart)

RumusanAduan

Markah bonus untukkreativiti

komponen describe
KOMPONEN DESCRIBE
 • Komponen Describe;
 • Apakah isu dan masalah dalam sublembangan?
 • Apa atau siapakah yang merasai impak masalah ini?
 • Siapakah yang bertanggungjawab?
 • Apa yang telah dilakukan di masa dahulu?
 • Adakah masalah ini bermusim atau berpanjangan?
isu isu dalam sublembangan
Masalah Sungai Dan KoridorISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN

Masalah Pencemaran Sungai dan Koridor telah sekian lama telah berlaku di dalam area Tmn Melaka Baru serta Kg Sungai Putat

Aduan daripada stakeholder dan penduduk tempatan

Isu berlanjutan sejak 10 tahun dan langkah-langkah pencegahan masalah telah diambil tetapi keputusannya masih belum memuaskan.

Masalah ini akan menjadi salah satu aspek anggapan yang negatif daripada pelancong berkenaan pemeliharaan alam sekitar.

Mengakibatkan kerugian terhadap aktiviti pelancongan serta pelupusan hidupan air.

KrIteria

Menerangkanmasalahdenganterperinci.

Slaidtambahansepertigambaruntukmenerangkanmasalahdenganjelas.

slide10

KG SUNGAI PUTAT

KG PENGKALAN BATU/ TMN MELAKA BARU

Sungai Melaka

komponen explain
KOMPONEN EXPLAIN
 • Komponen Explain – memperjelas & memperincikan;
 • Bagaimana masalah ini bermula?
 • Apakah dia punca-punca utama?
 • Bilakah ia menjadi kritikal?
 • Siapa yang perlu dirujuk?
 • Siapakah pihak berkepentingan (stakeholder)?
 • Masalah mana yang perlu ditangani dahulu?
 • Apakah data atau peta yang diperlukan?
 • Bagaimana keberkesanan sistem saliran semasa?
penubuhan jawatankuasa penyelaras
PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS

PENYELARAS AGENSI

PENYELARASAN DENGAN AGNESI

Punca-puncaPencemarandikawasaniniialah:

Sungai Putatadalahsatusaliranutamadimanaiaterletakdikawasanpesatditengah Bandar Hang Tuah Jaya

PencemaraniniberlakuadalahdisebabkanolehkawasanPerindustrian yang beradapadahulusungaiPutat.

PadaKawasanKoridor pula terdirinyakawasanperumahan yang pesatmembangun. Secaratidaklangsungsetiapalirankeluarakandialirkankesungaiini.

Pencemaranrezabsungaijugaadalahpencerobohan yang tidakdibendungsebelumini.

senarai stakeholder dan peranannya
PihakBerkepentingan

KeputusanMesyuaratJawatankuasaPenyelarasNegeri

SENARAI STAKEHOLDER DAN PERANANNYA

Jabatan / Agensi akan melaksanakan program dan aktiviti berdasarkan fungsi Jabatan masing-masing

Jabatan/Agensi akan mengetuai sebarang perbincangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan

Jabatan/Agensi akan melaksanakan pemantauan bersama secara berkala

komponen evaluate
KOMPONEN EVALUATE
  • Komponen Evaluate - menilai kaedah penyelesaian;
 • Kenalpasti keperluan maklumat.
 • Dapatkan maklumbalas dari stakeholder.
 • Apakah dia opsyen penyelesaian yang ada?
 • Analisa kejuruteraan.
 • Tetapkan skop kerja penyelesaian masalah
 • Tentukan keutamaan tindakan.
inventori maklumat
INVENTORI MAKLUMAT

Kajian

Pencemaran/masalahsediada

Kajian Pencegahan Pencemaran dan Peningkatan Kualiti Air Sungai Melaka

Jurutera Perunding Zaaba pada tahun 2004

Kualiti air yang sentiasa ditahap kelas III

Aras Jambatan JKR yang terlalu rendah serta terdapat saliran paip yang menghalang laluan air.

Maklumat GIS

Rumusan

Peta topo 1:50,000 dan 1;10 000

Peta Daerah Melaka Tengah

Peta bandaraya Hang Tuah Jaya

Peta sublembangan sungai

Kawasanperindustriandanperumahanmelebihiseratushektarpadahulusungai

komponen prescribe

KomponenPrescribe - pengesyoranstrategi/kaedahpelaksanaanpenyelesaian;

 • Tetapkankaedahpelaksanaankerjapenyelesaian
 • Adakanmesyuarat stakeholder
 • Terangkanstrategipenyelesaianmasalah
 • Jadualkanpelaksanaan
 • Jelaskanhasil yang dijangka
 • Kenalpastiperanan stakeholder dandapatkankomitmen
 • Mulakankerjajangkapendek
 • Jadualkanpertemuan stakeholder secaraberkala
KOMPONEN PRESCRIBE
slide24

TINDAKAN JANGKA PENDEK

JangkaPendek - Kerja yang bolehdilaksanakansegera & mempunyaiimpakserta-merta (1 – 6 bulan)

tindakan jangka sederhana
JangkaSederhana - Kerja yang bolehdilaksanakandalamtempohpertengahan (6 - 24 bulan)TINDAKAN JANGKA SEDERHANA
tindakan jangka panjang
JangkaPanjang - Kerja yang memerlukanperancangan , pengumpulan data dananalis yang kompleks. ( >2 tahun)TINDAKAN JANGKA PANJANG
tindakan selanjutnya

Setelah selesai satu isu, Jurutera Daerah perlu menjalankan proses DEEP untuk isu-isu lain di sublembangan yang sama.

 • Proses DEEP untuk sublembangan-sublembangan lain hendaklah dilaksanakan secara serentak.
TINDAKAN SELANJUTNYA