andragogick poradenstvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Andragogické poradenstvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Andragogické poradenstvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

Andragogické poradenstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Andragogické poradenstvo. PhDr. Jana Španková, PhD. Význam poradenstva narastá ?. Poradenstvo je možné členiť na poradenstvo „pomáhajúce“ a „iné“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Andragogické poradenstvo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
andragogick poradenstvo

Andragogické poradenstvo

PhDr. Jana Španková, PhD.

v znam poradenstva narast
Význam poradenstva narastá ?

Poradenstvo je možné členiť na poradenstvo „pomáhajúce“ a „iné“.

 • Pomáhajúce poradenstvo rieši stavy, v ktorých je primárne narušená telesná, psychická alebo sociálna integrita jednotlivca (napr. psycholog., sociálne, zdravotné);
 • „Iné“ poradenstvo sa zameriava na riešenie inštrumentálnych úloh, ktoré integritu jednotlivca zasahujú sekundárne (napr. právne, ekonom., karierové);
 • Neformálne poradenstvo poskytuje RODINA
 • Závislosť od sociálnych, ekonomických, kultúrnych potrieb spoločnosti
poradenstvo a vzdel vanie
Poradenstvo a vzdelávanie
 • remeslá – práca v poľnohospodárstve, remeselníci; výcvik bol neformálny
 • Veľkovýroba – (Tofflerovci), továrenská výroba – kvalifikovaní robotníci
 • Zamestnanec – po 2. svet. Vojne stredobod záujmu
 • Celoživotné vzdelávanie – Lisabonská stratégia
lisabonsk strat gia
Lisabonská stratégia
 • Vytvoriť z Európy najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu vedomostnú ekonomiku na svete; 6 oblastí:
  • Ekonomický rozvoj;
  • Zamestnanosť;
  • Vzdelávanie, inovácie a výskum; (zvýšenie výdavkov, uznávanie kvalifikácii, vzdelávanie cez internet, CŽV, atď)
  • Ekonomická reforma;
  • Sociálna súdržnosť;
  • Environmentálne udržateľný rozvoj
vzdel vacia politika
Vzdelávacia politika
 • Súčasť sociálnej politiky
 • Vzdelanie – ovplyvňuje sociálnu štruktúru spoločnosti

VP:

 • súhrn konkrétnych činností a opatrení, ktorými štát ovplyvňuje vzdelanie a vzdelávaciu sústavu;
 • Rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciách, prístupe k vzdelaniu, obsahoch a cieľoch vzdelania, spôsoboch financovania
vzdel vacia politika1
Vzdelávacia politika
 • Význam vzdelania:
  • pre jednotlivca
  • pre spoločnosť

Financovanie školstva

progn za podielu v vzdelan ho obyvate stva na obyvate a v produkt vnom veku v
Prognóza podielu VŠ vzdelaného obyvateľstva na obyvateľa v produktívnom veku v %
trh pr ce a vzdelanie
Trh práce a vzdelanie
 • Zamestnaní a nezamestnaní
 • Podľa ILO v Ženeve: Osoba schopná vykonávať prácu, ktorá je z možnosti pracovať v platenom zamestnaní vyradená, so svojím stavom sa neuspokojuje a hľadá si nové platené zamestnanie, hoci aj na čiastočný úväzok
 • Mzda a vzdelanie
 • Aktuálna situácia na trhu práce
trh pr ce a vzdelanie1
Trh práce a vzdelanie
 • Nezamestnanosť v EU : február 2009 – 7,9 %
 • január 2010 – 9,9 %

(Holandsko 4,2 %; Rakúsko 5,3 %; Luxembursko 5,9 %; Lotyšsko 22,9 %; Španielsko 18,8 %; Estónsko15,5 %)

 • Nezamestnanosť v SR: február 2009 – 9,7 %
 • január 2010 – 12,97 %
 • Hromadné návraty zo zahraničia (ČR a Veľká Británia; muži;  vzdelanie)
  •  vzdelanie - šanca na TP; ( nezamestnanosti o 1 %)
n vrat z e r 2008
Návrat z EÚ (r. 2008)

Česko (2 943), Veľká Británia (1039), Maďarsko (962)

Podľa profesie:

pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (3 029),

remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári (834),

obsluha strojov a zariadení (782)

Podľa vzdelania:

vyučení v odbore (2 200),

základné vzdelanie (1 266),

úplným stredným odborným s maturitou (1199)

Počet: od 1.10. – 31.12. 2008 www.upsvar.sk

poradenstvo pre nezamestnan ch
Poradenstvo pre nezamestnaných
 • Čo je trh práce ?Miesto ponuky a dopytu po práci, cenou je MZDA
 • Ponuka práce:množstvo a typ pracovníkov k dispozícii (vplýva: demografická skladba, profesijná štruktúra, špecifické skupiny)
 • Dopyt po práci:voľné ponúkané miesta (vplýva: technologický pokrok, mzdová politika, skracovanie pracovného času)
nezamestnanos
Nezamestnanosť
 • Každý človek má právo na prácu, slobodnú voľbu povolania, primerané a uspokojivé pracovné podmienky, ako aj na ochranu pred nezamestnanosťou.
 • ILO: nezamestnaná osoba:
  • Je schopná práce (vek, zdravotný stav a pod.)
  • Chce byť zamestnaná,
  • Napriek snahe je momentálne bez zamestnania
 • Plná zamestnanosť – dostatok pracovných príležitostí (aktuálne nie je)
nezamestnanos1
Nezamestnanosť
 • Krátkodobá, strednodobá a dlhodobá
 • Dobrovoľná a nedobrovoľná
dobu trvania nezamestnanosti ovplyv uje
Dobu trvania nezamestnanosti ovplyvňuje:
 • Nízka mobilita a flexibilita na trhu práce,
 • Demografická situácia,
 • Pomer medzi príjmom a sociálnymi dávkami,
 • Pružnosť miezd,
 • Nástroje aktívnej politiky trhu práce,
 • Rizikové skupiny na trhu práce
nezamestnanos2
Nezamestnanosť
 • Frikčná – dočasná, do 12 týždňov
 • Opatrnostná / vyčkávacie – lepšia ponuka
 • Špekulačná – pokles reálnej mzdy
 • Sezónna – výkyvy počasia, inštitucionálne vplyvy,
 • Cyklická – pokles produkcie (ekonom. stagnácia),
 • Štrukturálna – voľné prac. miesta a  nezamestnanosť
 • Skrytá – neregistrovaní na UPSVaR, nehľadajú prácu,
 • Neúplná – znížený pracovný úväzok,
 • Nepravá – odmietanie práce, dávky, práca načierno
slide30
Nezamestnaní majú príliš málo dvoch vecí a príliš veľa jednej veci: nemajú prácu a dostatok peňazí, ale majú viac než dosť času. Spôsob, ako s nimi zaobchádzajú, tvorí ťažisko ich pocitov a životných stratégií. Nezamestnaní majú menší priestor pre prijímanie zásadných rozhodnutí o svojom živote a menšiu šancu rozvoja svojich schopností. Strata zamestnania znamená celkový pocit bezmocnosti tvárou tvár vlastnému osudu.“
skupiny ohrozen dlhodobou nezamestnanos ou
Skupiny ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou:
 • Nízkokvalifikovaná (nekvalifikovaná) pracovná sila,
 • Obyvateľov vidieckych oblastí
 • Čerstvých absolventov i starších ľudí
 • Zdravotne postihnuté osoby
 • Dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu (hysterzia)
 • Príslušníkov etnických skupín a migrantov
 • Osoby s nízkymi príjmami
 • Matky po materskej a rodičovskej dovolenke, s deťmi
 • Osoby so sociálnym handicapom
slide32

Zdroj: Krausová, A.: Celospoločenské náklady a straty spôsobené dlhodobou nezamestnanosťou. In: kol.autorov: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej Republike. Bratislava 1996. str.63

d sledky nezamestnanosti
Dôsledky nezamestnanosti
 • Ekonomické -  životnej úrovne, iba dávky
 • Depresívne –bezmocnosť, pasivita
 • Sociálne – izolácia od priateľov
 • Alkoholizmus a kriminalita – príčina i následok
 • Psychosomatické poruchy – stres, krvný tlak
 • Všeobecná nespokojnosť – nezáujem, nedôvera
 • Narušenie štruktúry dňa – vnímanie času
 • Strata návykov, senzomotorických zručností
poradenstvo pre nezamestnan ch1
Poradenstvo pre nezamestnaných
 • Informačno-poradenské služby (voľba a výber povolania, podmienky na dávku v nezamestnanosti a pod.)
 • Odborné poradenské služby (problémy spojené s uplatnení na TP, ovplyvňovanie rozhodovania a správania)

Legislatíva, osobná zodpovednosť, aktívny prístup klienta, informácie

poradca zhodnocuje
Poradca zhodnocuje:
 • Psychológiu človeka – čo môže klient robiť
 • Stupeň vzdelania – uplatniteľnosť na TP
 • Znalosť a potrebu TP – navrhnúť podľa dopytu a ponuky formu prípravy, navrhnúť konkrétnych zamestnávateľov
akt vne opatrenia na trhu pr ce
Aktívne opatrenia na trhu práce
 • Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie, zamestnanca
 • Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
 • Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 • Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
akt vne opatrenia na trhu pr ce1
Aktívne opatrenia na trhu práce
 • Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
 • Príspevok na aktivačnú činnosť
 • Príspevok na dochádzku za prácou
 • Projekty a programy
 • Chránená dielňa a chráneného
akt vne opatrenia na trhu pr ce2
Aktívne opatrenia na trhu práce
 • Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
 • Agentúra podporovaného zamestnávania
 • Príspevok na činnosť pracovného asistenta
eures eur pske slu by zamestnanosti
EURES – Európske služby zamestnanosti
 • informácie (sociálna a daňová legislatíva, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, uznávanie dokladov o vzdelaní, životné náklady a ubytovanie, užitočné adresy),
 • pracovné poradenstvo,
 • pomoc pri umiestňovaní na trh práce.
slide41

Outplacement

 • Po 2. svet. vojne – pre vojnových veteránov;
 • 80. roky v USA
 • 90. roky aj v našich podmienkach
 • Dobrovoľná pomoc zamestnancom pri prepúšťaní
 • Prvé stretnutia - stabilizácia psychického stavu, prepustený prichádza v šoku, s pocitom krivdy, obáv.
 • Očakávania zamestnancov
slide42

Outplacement

 • Orientácia na trhu práce;
 • Orientácia v sebe samotnom;
 • Osvojenie si zručností;
 • Tvorba životopisu, motivačného listu;
 • Videotréningy - príprava na pohovory;
 • Informácie o zamestnávateľoch, personálnych agentúrach a pod.

„Ak daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na deň,

ak ho však naučíš loviť, dáš mu potravu

na celý život.“

proces outplacementu
Proces outplacementu

1. etapa: osobná analýza - riadený rozhovor

2. etapa: skupinové stretnutie: Ako postupovať pri strate zamestnania

3. etapa: skupinové stretnutie: Možnosti uplatnenia na trhu práce (tréning situácii pri prijímacom pohovore, spätná väzba, osobné doporučenia)

4. etapa: osobné akčné plány (individuálne rozhovorypríprava rozhovorukonzultácia životopisu)

5. etapa: konzultácia s personalistom (individuálny nácvik vlastného rozhovorukonkrétna ponuka pracovného miesta v regióne)

6. etapa: konzultácia so psychológom

7. etapa: monitoring trhu práce.

Záverečná fáza: zhodnotenie

slide44

Prepúšťajúcafirma

Zadanie zákazky

Dohoda o ukončení prac. pomeru

Poradenstvo - outplacement

Outplacementové

Prepúšťaný zamestnanec

poradenstvo

Personálna analýza – vstupné psychologické testy, interview

Individuálne

konzultácie

Nácvik aktivít

Tréningový program zameraný na uplatnenie sa na trhu práce

Sebaprezentácia, sebamotivácia

Zaradenie do vhodných výberov

UMIESTNENIE NA TRH PRÁCE

z sady pri outplacemente
Zásady pri outplacemente
 • Informovať zamestnancov okamžite a presne. Ako prvých je potrebné informovať tých, ktorí majú odísť. Nesnažiť sa situáciu prikrášľovať a predstierať.
 • Rozhodnutia o odchode ponechať na kompetentných manažérov. Prepúšťanie je zložitý proces a lepšie je, keď situáciu zvládne riadiaci tým, ako keď sa o to snaží jednotlivec.
 • Ukončiť vzťahy so zamestnancom čisto a s rešpektom. Každý zamestnávateľ má morálnu povinnosť postarať sa o to, aby bola situácia pre prepúšťaného čo najprijateľnejšia. Ide aj o umožnenie zbalenia si vecí, pomoc pri hľadaní práce, pridelenie konzultanta, ponúknutie referencii.
 • Prepúšťanie má ušetriť financie, napriek tomu je do tohto procesu nevyhnutné investovať, napr. zabezpečením plateného voľna, prémie za každý odpracovaný rok a pod. Dobré zaobchádzanie s prepúšťanými je testom firemnej kultúry.
 • Na prepúšťanie je potrebné sa dobre pripraviť a to aj vtedy, ak táto situácia momentálne nehrozí.
pre prepusten ch zamestnancov
Pre prepustených zamestnancov
 • Ubrániť sa prijatiu nálepky neúspešného človeka.
 • Minimalizovať boj s veternými mlynmi – nehľadať vinníka, nie pomsta.
 • Zapojiť do riešenia situácie najbližších – izolácia, zatajovanie - skomplikovanie.
 • Neprerušovať sociálne kontakty, požiadať o pomoc aj pri hľadaní zamestnania.
 • Udržiavať návyky, vrátane pracovných, realizovať svoje záujmy, vyhýbať sa apatii, pasivite. Nuda a pochovanie nádejí sú najväčší nepriatelia človeka.
 • Aktívne hľadať novú prácu, analyzovať svoje silné stránky (skúsenosti, zručnosti, schopnosti, predpoklady) i obmedzenia a súčasne zmapovať vonkajšie podmienky, v ktorých človek žije, stanoviť si realistické ciele a nedať sa nikým odradiť, ani odmietnutiami.
 • Neprispôsobiť sa statusu nezamestnaného.
 • Uchádzať sa o rekvalifikačné kurzy, ak je potrebné rozšíriť si svoju kvalifikáciu.
 • Okrem UPSVaR navštíviť aj firmy, ktoré sprostredkovávajú zamestnanie.
 • Pri psychických problémoch,ťažkostiach, nespavosti, a pod. navštíviť poradenské či terapeutické pracoviská.
skupinov outplacement
Skupinový outplacement
 • Max. 10 osôb
 • Homogenita skupiny
 • Podobné stratégie

pri hľadaní zamestnania

v hody outplacementu
Výhody outplacementu:
 • Odchádzajúci zamestnanci môžu dokončiť svoju prácu, získajú psychologickú podporu v okamihu straty zamestnania – poskytuje sa im profesionálne poradenstvo skúsenými konzultantmi v oblasti riadenia kariéry;
 • Prepustení zamestnanci majú väčšiu šancu na uplatnenie sa na trhu práce a pripravia sa na aktívne hľadanie zamestnania.
 • Kľúčoví zamestnanci budú mať záujem o zotrvanie vo firme – seriózne jednanie;
 • U zostávajúcich zamestnancov – väčšia istota, nie je zníženie motivácie, výkonnosti, morálky;
 • Menej problémov s odborovou organizáciou;
 • Budovanie imidžu firmy.
n rodn pl n ochrany star ch ud
Národný plán ochrany starých ľudí
 • MPSVaR
 • 1. princíp nezávislosti ustanovuje, že starší občania potrebujú prístup k možnosti pracovať alebo mat príjem, k možnosti ovplyvniť tempo svojho vylúčenia zo zamestnania, potrebujú prístup k službám a k pomoci, prístup ku vzdelaniu a k doškoľovaniu, k bezpečnému životnému prostrediu a možnosti bývať v prirodzenom domácom prostredí čo najdlhšie.
 • 2. princíp zúčastnenosti zahŕňa možnosť spolurozhodovania, uplatnenia vedomostí, schopností, sociálnych iniciatív, možnosť zakladania hnutí alebo združení starších občanov,
 • 3. princíp starostlivosti zahŕňa pomoc rodiny a pomoc spoločnosti, prístup k zdravotníckym, sociálnym a právnickým službám a k inštitucionálnej starostlivosti,
 • 4. princíp sebarealizácie požaduje, aby starší ľudia mali príležitosť pre plný rozvoj svojho potenciálu, aby mali prístup k vzdelávacím, kultúrnym, duchovným a rekreačným možnostiam spoločnosti,
 • 5. princíp dôstojnosti zahŕňa potrebu zabránenia vykorisťovaniu, fyzickému alebo duševnému zneužívaniu, potrebu slušného zaobchádzania a nehodnotenia podľa ekonomického prínosu.
poradenstvo pre seniorov1
Poradenstvo pre seniorov
 • Lisabonský cieľ - „Miera zamestnanosti starších pracovníkov“
 • do roku 2010 dosiahnuť mieru zamestnanosti zamestnancov vo veku 55 - 64 na úrovni 50%.
 • Univerzity tretieho veku (od r. 1990 UK)
vz ah priemernej v ky starobn ho d chodku k priemernej mesa nej mzde v hospod rstve v sr vsk
Vzťah priemernej výšky starobného dôchodku k priemernej mesačnej mzde v hospodárstve v SR (vSk)
soci lna starostlivos o seniorov
Sociálna starostlivosť o seniorov
 • Komplexná, cieľavedomá starostlivosť o človeka;
 • Podľa Zákona o sociálne pomoci (pomoc občanovi v stave núdze) a Zákona o sociálnych službách (činnosti na riešenie sociálnej núdze)

(sociálna núdza – občan si nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť...)

 • Úroveň každej spoločnosti sa hodnotí aj podľa toho, ako sa stará o svojich najslabších členov
 • Minulosť: rodina, charita (špitály)
opatrovate sk slu ba
Opatrovateľská služba
 • Poskytnutie: pri znížení sebestačnosti;
 • Možnosť bývania vo svojom prostredí;
 • Donáška, dovoz teplého jedla, pomoc pri podávaní stravy;
 • Výhody:
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) – v SR viac ako 160;
organizovanie spolo n ho stravovania
Organizovanie spoločného stravovania
 • Stravovanie niekedy nezodpovedá potrebám človeka – strava je však dôležitá;
 • Zabezpečenie:
  • Jedálne pre dôchodcov, spoločné stravovanie
  • Rozvoz stravy
  • Opatrovateľská služba
 • Výhody:
prepravn slu ba
Prepravná služba
 • Neschopnosť využívať verejnú dopravu
 • Určené pre občana s ŤZP
 • Niektoré obce využívajú tzv. sociálne taxi
 • Výhody:
  • podpora k nezávislosti;
  • cenová dostupnosť;
soci lna p i ka
Sociálna pôžička
 • Úhrada výdavkov, kúpa základného vybavenia domácnosti
 • (posteľ, stôl, vykurovacie teleso, chladnička, skriňa, oprava strechy, vody, rozvodu elektrickej energie, plynu)
 • Výhody:
  • bezúročná
starostlivos v zariadeniach soci lnych slu ieb
Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Kluby dôchodcov
 • Zariadenia na denný pobyt (stacionáre); zabezpečená strava, hygiena, ošetrovanie, rehabilitačné služby;
 • Komunitné bývanie – v zahraničí; samostatné domy, byty + budova pre poskytnutie starostlivosti seniorom pripútaným na lôžko;
 • Domov dôchodcov – klasická forma inštitucionálnej starostlivosti (stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a rehabilitačná činnosť);
starostlivos v zariadeniach soci lnych slu ieb1
Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Domov – penzión pre dôchodcov – určené pre zdravých a sebestačných seniorov (prenajatý byt + možnosť prania, upratovania, stravovania, nákupov)
 • Mobilná asistencia – systém núdzového volania a systém domácej signalizácie; spustenie alarmu v prípade potreby, komunikácia resp. výjazd; poskytovanie 24 hodín
poradenstvo pre zdravotne postihnut ch
Poradenstvo pre zdravotne postihnutých
 • Je dôležité ?
 • Vývoj starostlivosti o zdravotne postihnutých
zdravotn postihnutie
Zdravotné postihnutie
 • Občan s ťažkým zdravotným postihnutím- občan, ktorého miera funkčnej poruchy je min. 50%.
 • Funkčná poruchaje nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako 12 mesiacov.
 • Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia - znevýhodnenie, ktoré má občan s ŤZP v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia, za rovnakých podmienok a nie je schopný sám ich prekonať
 • Kompenzácia sociálneho dôsledku ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb
na ely kompenz cie sa okrem medic nskych krit ri posudzuj aj
Na účely kompenzácie sa okrem medicínskych kritérií posudzujú aj

Osobnostné predpoklady– vlastnosti a úsilie občana riešiť svoju sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou (t.j. jeho schopnosti, vedomosti, zručnosti, ašpiračná úroveň, motivácia).

Rodinné prostredie– prihliada sa na vzájomné vzťahy v rodine, na jej schopnosť, ochotu a možnosť pomáhať si, rozsah pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ŤZP.

Prostredie, ktoré ovplyvňuje integráciu občana do spoločnosti– hodnotia sa podmienky bývania vrátane prístupnosti k stavbám občianskeho vybavenia – t.j. aká je prístupnosť bývania, občianskej vybavenosti a jej rozsah, prístupnosť zamestnania, lokalita, charakter terénu, prípadne klimatické podmienky.

soci lne d sledky a k ho zdravotn ho postihnutia sa kompenzuj v 4 oblastiach
Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v 4 oblastiach:
 • oblasť mobility ( pohybu a orientácie )
 • oblasť komunikácie
 • oblasť zabezpečovania nevyhnutných životných úkonov
 • oblasť zvýšených výdavkov
soci lne slu by a pe pr spevky pre zp
Sociálne služby a peň. príspevky pre ZP

sociálne služby:

prepravná služba, opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

peňažné príspevky na:

zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu osobného motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže; peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov: na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

integr cia zp na trh pr ce
Integrácia ZP na trh práce

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko

Podporované zamestnávanie – 1. bolo defin. v USA, súviselo so zákonom o mentálnom postihnutí. Z európskych krajín -  skúsenosti Nórsko, v SR - pre ľudí so ZP, ktorí pre získanie, či udržanie si pracovného miesta potrebujú špecifickú podporu.

Pracovný asistent - zamestnanec, kt. poskytuje pomoc zamestnancovi al. zamestnancom, kt. sú občanmi so ZP pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času

Povinnosť zamestnať ZP osobu – nad 20 zamestnancov 3,2% alebo náhradné plnenie (zadanie zákazky do CHD – CHP) alebo odvod za nezamestnanie (3 x min. mzda / 1ZP)

r mske etnikum
Rómske etnikum
 • Špecifické kultúrou, nezáujmom o vzdelanie, zamestnanie, odkázanosť na sociálne dávky
 • Obrovské zásahy v tomto etniku robila Mária Terézia
 • Dnes: odklady povinnej školskej dochádzky, nulté ročníky, špeciálne triedy, výchovno-rekreačné tábory, príplatky učiteľom rómskych detí, asistent učiteľa
pr vo etn k
Právo etník:
 • Osvojiť si štátny jazyk;
 • Právo na vzdelanie v ich jazyku;
 • Právo používať ich jazyk v úradnom styku;
 • Právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín
ma arsk men ina
Maďarská menšina
 • Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
 • Jókaiho divadlo v Komárne
 • Divadlo Thália
 • Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
 • Maďarský umelecký súbor Ifjú Szívek (mladé srdcia)
 • Rádio Patria, Modrý Dunaj
o je to migr cia
Čo je to migrácia ???
 • Prirodzený jav – dejiny Európy sú spojené s migráciou (sťahovanie národov, Európania do Ameriky ...)
 • V podmienkach SR legálna a nelegálna migrácia
 • V súčasnosti je potrebné migráciu KONTROLOVAŤ a regulovať – prečo ??
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv:
 • Článok 3 : Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť
v eobecn deklar cia udsk ch pr v
Všeobecná deklarácia ľudských práv:

Článok 3

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť

Článok 13

1.  Každý má právo slobodného pohybu a voľby bydliska v hraniciach určitého štátu.

2.   Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.

Článok 14  

1.  Každý má právo vyhľadať si a získať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.  

2.   Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania, ktoré je skutočne dôsledkom nepolitických trestných činov alebo konania, ktoré odporuje cieľom a zásadám Organizácie Spojených národov.

terminol gia
Terminológia

Azyl - ochrana cudzinca pred prenasledovaním

Konanie oazyle - konanie o udelení azylu

Žiadateľ - cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru vyhlási, že žiada o udelenie azylu na území SR

Azylant - cudzinec, ktorému bol udelený azyl,

Odídenec - cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo dočasné útočisko

Udelením azylu získava cudzinec rovnaké postavenie ako občan SR s týmito výnimkami:

 • nemá volebné právo do Národnej rady Slovenskej republiky,
 • nepodliehal brannej povinnosti,
 • nehnuteľný majetok môže nadobúdať len za podmienok, ktoré upravuje devízový zákon.
formy ochrany azyl
Formy ochrany - azyl

SR udelí azyl žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu

 • opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov,
 • z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu,
 • ak je žiadateľ prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.
formy ochrany do
Formy ochrany - DO

SR poskytne doplnkovú ochranu v prípade, že sa žiadateľovi neudelil azyl, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia:

 • uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,
 • mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest,
 • vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.
poskytnutie doplnkovej ochrany na el zl enia rodiny
Poskytnutie doplnkovej ochranyna účel zlúčenia rodiny
 • manželovi cudzinca, ktorému sa poskytla DO – ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a tento cudzinec so zlúčením vopred písomne súhlasí,
 • slobodným deťom cudzinca, ktorému sa poskytla DO do 18 rokov ich veku alebo
 • rodičom slobodného cudzinca, ktorému sa poskytla DO mladšieho ako 18 rokov.

Žiadatelia sa počas konania o udelenie azylu musia zdržiavať v SR

Ministerstvo poskytne DO aj dieťaťu narodenému na území SR cudzinke, ktorej sa poskytla DO.

azylov konanie
Azylové konanie

Registrácia na Migračnom úrade MV SR

Záchytný utečenecký tábor - prvotné úkony

 • zdravotná prehliadka, karanténne opatrenia, fotografovanie, odobratie daktyloskopických odtlačkov + do 24 hodín písomne požiada o azyl
 • vydá sa preukaz žiadateľa
 • bezplatné ubytovanie, stravovanie, neodkladná zdravotná starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo, vreckové, materiálne a hygienické vybavenie (zubná kefka, pasta, šampón, mydlo, prací prášok)
 • podmienky na uskutočňovanie voľnočasových aktivít, a to kultúrno-spoločenských a športových
slide87

Žiadosť o udelenie azylu na dobu neurčitú/predĺženie doplnkovej ochrany*

1. Meno a priezvisko: ..............................................................................................................

2. Narodený (dátum, miesto, štát): ....................................................................................

3. Pohlavie: ...............................................................................................................................

4. Bydlisko: ................................................................................................................................

5. Štátna príslušnosť: .............................................................................................................

6. Preukaz totožnosti: .............................................................................................................

7. O udelenie azylu na dobu neurčitú/predĺženie doplnkovej ochrany* na území Slovenskej republiky žiadam z týchto dôvodov

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

V .................................................. dňa ....................................

......................................................... ................................... ....................................

Odtlačok pečiatky útvaru PZ a podpis podpis cudzinca podpis tlmočníka

príslušníka, ktorý vyhlásenie prijal

* nehodiace sa prečiarknite“.

pobytov t bor
Pobytový tábor
 • zabezpečuje sa komplexná starostlivosť o žiadateľov, až do ukončenia konania o udelenie azylu (ak žiadateľ získa azyl, môže byť na základe rozhodnutia MU na nevyhnutný čas  ubytovaný v PT – max. na 3 mesiace)
 • bezplatné ubytovanie, stravovanie, neodkladná zdravotná starostlivosť, psychologické a právne poradenstvo, vreckové, materiálne a hygienické vybavenie
 • podmienky na kultúrno-spoločenské a športové vyžitie, na výučbu základov slovens. jazyka a návštevu rekvalifikačných kurzov
 • deti predšk. veku môžu navštevovať predšk. zariadenie priamo v pobytovom tábore, školopovinné deti  ZŠ  v mieste tábora
integra n stredisko zvolen
Integračné stredisko(ZVOLEN)
 • na prechodné ubytovanie azylantov

(cudzinec, ktorému bol udelený azyl môže požiadať MU o ubytovanie v tomto zariadení. Ak bola žiadosť azylanta kladne vybavená, poskytne sa mu ubytovanie na základe  „Zmluvy o ubytovaní“ medzi ním a MU na dobu určitú, max na 6 mesiacov (+3 mesiace). Azylant je povinný prispievať na výdavky spojené s jeho pobytom v integračnom stredisku)

 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku
 • získanie vhodného zamestnania a ubytovania
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami
malolet bez sprievodu
Maloletí bez sprievodu
 • deti, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, nachádzajú sa mimo územia svojej vlasti, a sú odlúčené od oboch rodičov a nie je o nich postarané osobou, ktorá je za ich výchovu podľa práva alebo zvyku zodpovedná
 • maloletí cudzinci, ktorí boli zaistení pri ilegálnom prekročení hraníc SR a ich rodičia, opatrovníci alebo najbližší žijúci plnoletí rodinní príslušníci sa nachádzajú na území iného štátu alebo v krajine pôvodu alebo nemajú žiadne informácie o mieste pobytu rodičov alebo najbližších žijúcich rodinných príslušníkov alebo nikto z najbližšej rodiny nežije, prípadne je maloletý v sprievode rodinného príslušníka, ktorý však nie je zákonným zástupcom maloletého.
neudelenie azylu
Neudelenie azylu
 • sa dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti podľa medzinárodných dokumentov, nepolitického trestného činu skôr ako požiadal o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany,
 • je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami OSN,
 • má ochranu alebo pomoc iných orgánov či odborných organizácií OSN, napr. Úrad Vysokého komisára pre utečencov a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná,
 • príslušné orgány štátu pobytu žiadateľa mu priznali práva a povinnosti, aké priznávajú svojim občanom, alebo práva a povinnosti s nimi porovnateľné,
 • žiadateľ, ktorý má viac štátnych občianstiev, odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom,
 • mohol využiť účinnú ochranu v inej časti krajiny pôvodu, ak v tejto časti nie je opodstatnená obava z prenasledovania a je v nej možný jeho pobyt; ministerstvo pritom prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti a osobné pomery žiadateľa.
 • žiadateľa možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť SR
 • bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.
celo ivotn vzdel vanie
Celoživotné vzdelávanie
 • Prevencia pred sociálnym vylúčením(vzdelávanie v nezamestnanosti);
 • Memorandum o celoživotnom učení (2001) – stratégie: 
 • Nové základné zručnosti pre všetkých(technológie, cudzie jazyky, podnikateľstvo a sociálne zručnosti a pod.)
 • Viac investícií do ľudských zdrojov(právo na platené študijné voľno, vzdelávanie starších ľudí, programy sporenia na vzdelávanie a pod.)
 • Inovácie vo vzdelávaní(aktívne učenie)
 • Uznávanie výsledkov vzdelávania(v rámci EÚ)
 • Nový prístup k odbornému usmerňovaniu a poradenstvu(kvalitné informácie, kvalita poradenských služieb a pod.)
 • Približovanie vzdelávania čo najbližšie k učiacim sa(budovanie stredísk vzdelávania)
kari rne poradenstvo
Kariérne poradenstvo
 • Počas celého života
 • Vedecký typ /teoretický človek: hodnota: prehlbovanie poznania a hľadanie pravdy (štúdium, skúmanie, experimentovanie bez ohľadu na to, či získa uznanie, bohatstvo)
 • Ekonomický typ /ekonomický človek: hodnota: vlastný blahobyt a pohodlný život. Hľadá čo najrýchlejšie cesty, ako získať peniaze, pričom nehľadí veľmi na prostriedky – to však závisí od podmienok, charakteru a sociálneho cítenia.
 • Umelecký typ /estetický človek: hodnota: estetické prežívanie, hľadanie „krásna“, prežívanie krásy uprednostňuje pred hromadením materiálnych statkov. Teší sa, že niečo je, no nezaujíma ho, ako to funguje, ani čo to vynesie.
 • Sociálny typ /sociálny človek: hodnota:život ako taký, chráni ho, hľadá porozumenie medzi ľuďmi, lásku, rozvíja dobré vzťahy, poskytuje podporu. Je ochotný starať sa o iných, často nehľadí na finančné ohodnotenie.
 • Náboženský typ /náboženský človek: hodnota: pochopenie sveta, zmysel bytia, sleduje morálne ciele a smeruje k ušľachtilým duševným hodnotám. Je blízky sociálnemu typu hľadaním porozumenia, bratskej lásky a pomoci.
kvalita ivota
Kvalita života
 • Spôsob života, životný štýl, životná úroveň
 • Jedno z 1.minist. pre KŽ – Chiracova vláda vo Franc.
 • Ukazovatele KŽ:
  • Výpovede respondentov,
  • Objektívne údaje
 • HDI index ľudského rozvoja (Human Development Index)
 • GDI index ľudského rozvoja podľa pohlavia (Gender related Development Index)
 • GEM index účasti žien
hdi human development index
HDI(Human Development Index)

Meria sa na základe:

 • 1. očakávaná dĺžka života pri narodení
 • 2. miera gramotnosti : návštevnosť škôl, zápis na ZŠ, SŠ a VŠ, dĺžka školskej dochádzky,
 • 3. príjem na osobu
 • Hodnota max. 1 (viac ako 0,8 – vysoko rozvinuté krajiny, 0,8-0,5 priemerne rozvinuté krajiny, pod 0,5 slabo rozvinuté krajiny)
slide102
Ďakujem za pozornosť,

prajem príjemný zvyšok dňa