slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on

ข้อพึงระวังในการใช้ระบบ CHE QA ONLINE ของผู้ประเมินคุณภาพ. ความสมบรูณ์ของของมูลพื้นฐาน. ข้อมูลพื้นฐานควรต้องถูกบันทึกให้ครบถ้วน (100%) ก่อนเข้าประเมิน ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบความครบถ้วนจากมาตรวัดและข้อมูลทางด้านซ้ายของหน้าจอแรก (Home) ของระบบ CHE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jenis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ข้อพึงระวังในการใช้ระบบ CHE QA ONLINE

ของผู้ประเมินคุณภาพ

CHE QA Online

slide2
ความสมบรูณ์ของของมูลพื้นฐานความสมบรูณ์ของของมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานควรต้องถูกบันทึกให้ครบถ้วน (100%) ก่อนเข้าประเมิน ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบความครบถ้วนจากมาตรวัดและข้อมูลทางด้านซ้ายของหน้าจอแรก (Home) ของระบบ CHE

slide3

เมื่อข้อมูลพื้นฐานบันทึกครบจะแสดงผลเป็น 100% และไม่มีการแสดงรายการเพิ่มเติม

2 che
2. สิทธิของผู้ประเมินในระบบ CHE

ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้ระบบ CHE ว่าเป็นไปตามสถานภาพของท่านจริงหรือไม่ โดยสังเกตุจากที่หน้อจอของระบบ CHE ถ้าเป็นประธานกรรมการจะมีแถบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปรากฎ แต่ถ้าเป็นกรรมการจะไม่มีแถบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปรากฎ ดังนั้นในกรณีที่เป็นประธานเมื่อเข้าสู่ระบบและหน้าจอไม่มีแถบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปรากฎ ให้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่ารหัสผ่านที่ใช้เป็นของกรรมการ ให้ตรวจสอบการออกรหัสผ่านกับหน่วยงานที่ถูกประเมิน

CHE QA Online

slide5

สิทธิในการเข้าระบบเป็นประธานสิทธิในการเข้าระบบเป็นประธาน

สิทธิในการเข้าระบบเป็นกรรมการ

3 4 3
3. การประเมินผลตัวบ่งชี้ที่ 4.3
  • สำหรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าไม่ปรากฎผลการคำนวณและคะแนนของตัวบ่งชี้ปรากฎในส่วนที่แสดงผลการประเมินโดยกรรมการ แสดงว่าผลการประเมินของผู้ตรวจในระดับคณะยังไม่ครบถ้วน ผู้ประเมินจะขอให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการตรวจในระดับคณะมาให้ครบถ้วน
4 4 3
4. การประเมินผลตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอื่นๆนอกจาก 4.3
  • ผลการประเมินจะคำนวณจากจำนวนที่คณะกรรมการยืนยัน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องบันทึกผลที่ตรวจพบและคลิกที่บันทึก โปรแกรมจึงจะนำจำนวนที่บันทึกผลไปคำนวณคะแนนให้ และถ้ากรรมการยืนยันจำนวนที่ไม่ตรงกับรายงานการประเมินเองต้องให้หน่วยงานที่ถูกตรวจแก้ไขข้อมูลใน Common data set ให้ตรงกันด้วย
4 4 31
4. การประเมินผลตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอื่นๆนอกจาก 4.3
slide11
5. การบันทึกผลการประเมิน
  • โปรดอย่าลืมคลิกที่คำว่า บันทึก หรือที่ สัญลักษณ์  เมื่อจะออกจากหน้าจอไปยังหน้าจออื่นหรือยุติการทำงาน
slide12
5. การบันทึกผลการประเมิน
  • เมื่อคลิกที่คำว่า บันทึก หรือที่ สัญลักษณ์  หน้าจอจะปรากฎดังนี้
slide13

5. การบันทึกผลการประเมิน

  • หรือดังนี้
slide14

5. การบันทึกผลการประเมิน

  • ในการบันทึกข้อความใด ไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะหรือจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง สามารถใช้วิธีการ Copy หรือ Cut มาจากข้อความที่พิมพ์เตรียมไว้ด้วยโปรแกรม Word processing แล้วมา Pasteในหน้าจอบันทึกผลจะสะดวกกว่า

Copy หรือ Cut แล้ว Paste ที่นี่