Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA BEÄNH BÖÔÙU GIAÙP. PGS TS.BS NGUYEÃN HOAØI NAM Ñaïi hoïc Y döôïc TP. HCM. MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU. Cung caáp cho sinh vieân naêm thöù 6 & CT III: 1. Chaån ñoaùn ñöôïc moät soá beänh BG 2. Bieát ñöôïc chæ ñònh ÑT ngoaïi khoa BG 3. Bieát chuaån bò PT cho beänh Basedow

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA

BEÄNH BÖÔÙU GIAÙP

PGS TS.BS NGUYEÃN HOAØI NAM

Ñaïi hoïc Y döôïc TP. HCM


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU

Cung caáp cho sinh vieân naêm thöù 6 & CT III:

1. Chaån ñoaùn ñöôïc moät soá beänh BG

2. Bieát ñöôïc chæ ñònh ÑT ngoaïi khoa BG

3. Bieát chuaån bò PT cho beänh Basedow

4. Moät soá löu yù kyõ thuaät cô baûn trong PT

5. Bieát ñöôïc caùc BC&TB haäu phaãu vaø xöû trí


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

NOÄI DUNG

1.Ñaïi cöông

2. Giaûi phaãu hoïc tuyeán giaùp

3. Taùc duïng sinh lyù cuûa hormone TG

4. Phaân loaïi beänh TG veà ngoaïi khoa

5. Khaùm laâm saøng

6. Khaùm caän laâm saøng

7. Chæ ñònh ñieàu trò ngoaïi khoa

8. Caùc phöông phaùp phaãu thuaät

9. Bieán chöùng vaø tai bieán phaãu thuaät


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

ÑAÏI CÖÔNG

 • TG laøtuyeán noäi tieát lôùn: 25-35 gm

 • Hormone TG coù vai troø quan troïng vôùi söï taêng tröôûng cuûa cô theå.

 • Danh töø TG laàn ñaàu: 1656

 • Caùc nang TG: TB hình truï, hình vuoâng coù chöùa chaát keo

 • Theå tích thay ñoåi: giôùi, tuoåi, khí haäu, dinh döôõng, bieán ñoåi veà tinh thaân, sinh lyù v.v…

 • TG coù nhieàu maïch maùu: 560ml/Pchaûy qua 100 gm TG, sau tim, gan.


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

GIAÛI PHAÃU HOÏC TUYEÁN GIAÙP

 • TG laøtuyeán noäi tieát lôùn nhaát cô theå

 • Bao goàm hai thuøy (P)+(T) & eo TG

 • Eo TG: 1 X 1,5 cm naèm treân suïn KQ 2,3,4

 • Moãi thuøy daøi 5-8 cm, roäng 2-4 cm daøy 1-2,5gm

 • Caân naëng: 20 -25 gm (N.Q. Quyeàn)

 • Bao boïc bôûi moâ xô, coät vaøo bao taïng

 • TG nhaän maùu nuoâi töø 4 ÑM

 • ÑM giaùp treân: xuaát phaùt töø ÑM caûnh ngoaøi

 • ÑM giaùp döôùi: XP thaân giaùp coå ÑM döôùi ñoøn


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

GIAÛI PHAÃU HOÏC TUYEÁN GIAÙP

 • Thaàn kinh quaët ngöôïc: ôû giöõa, tröôùc hoaëc sau hai nhaùnh cuûa ÑM giaùp döôùi

 • TK X ñi doïc theo truïc khí - thöïc quaûn & maët sau

  moãi thuøy beân


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

TAÙC DUÏNG SINH LYÙ CUÛA HORMONE TUYEÁN GIAÙP

 • Hormone TG laøm gia taêng möùc tieâu thuï Oxy

 • Laøm gia taêng CHCB

 • Giaûm söùc caûn ngoaïi vi Taêng taàn soá tim Suy tim

 • Taêng chuyeån hoùa chaát ñaïm Suït caân nhanh

 • Taêng chuyeån hoùa Glycogeøne Glucose taïi gan giaûm döï tröõ Glycogeøne

 • Taêng CH môõ, 5% taêng caân nghòch thöôøng 15-17 tuoåi, nöõ.

 • AÛnh höôûng ñeán CH nöôùc, muoái khoaùng v.v...


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

PHAÂN LOAÏI THEO CHÖÙC NAÊNG TUYEÁN GIAÙP

1. Böôùu giaùp vôùi chöùc naêng TG bình thöôøng

2.Böôùu giaùp vôùi thieåu naêng tuyeán giaùp

3. Böôùu giaùp vôùi cöôøng giaùp


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

PHAÂN LOAÏI THEO CAÁU TRUÙC GPBL

1. Ñaïi theå:

 • Böôùu giaùp lan toaû

 • Böôùu giaùp theå nhaân

 • Böôùu giaùp hoãn hôïp

  2.Vi theå

 • Böôùu giaùp nhu moâ

 • Böôùu giaùp theå nang

 • Böôùu giaùp hoãn hôïp nang-nhu moâ


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

PHAÂN LOAÏI THEO CAÁU TRUÙC GPBL

BÖÔÙU GIAÙP THEÅ NHAÂN

 • Khoái u laønh tính cuûa TG

 • Böôùu giaùp keo

 • Böôùu giaùp theå nang

 • Böôùu giaùp vôùi voâi hoaù-xô hoaù trong nang

 • Xuaát huyeát trong nang

 • Böôùu giaùp nhaân ung thö hoaù

 • Böôùu giaùp nhaân cöôøng giaùp hoaù: Adenome toxique


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

PHAÂN LOAÏI THEO HOAØN CAÛNH PHAÙT SINH

 • Böôùu giaùp ñôn phaùt

 • Böôùu giaùp theå dòch

 • Böôùu giaùp theå dòch ñòa phöông

  TIEÂU CHUAÅN PHAÂN LOAÏI

 • Trieäu chöùng LS & söï phaùt trieån cuûa böôùu

 • Caùc XN CLS veà hình thaùi vaø chöùc naêng TG

 • Nhaän xeùt veà GPBL cuûa böôùu giaùp


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

QUA 1.000 BEÄNH NHAÂN CUÛA N.K.D

1. Böôùu giaùp laønh tính: 75,6%

 • Böôùu giaùp theå nang (34,8%): ñôn nang17,1%, ña nang 7,14%

 • Böôùu giaùp theå nhu moâ (36,5%):

  Nhoùm I: Böôùu nhaân nhu moâ

 • Ñôn nhaân 20,28%

 • Ña nhaân 3,9%


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

QUA 1.000 BEÄNH NHAÂN CUÛA N.K.D

Nhoùm II: Böôùu nhu moâ lan toûa

 • Moät thuøy tuyeán 4,13%

 • Hai thuøy tuyeán 8,08%

  3. Böôùu hoãn hôïp 4,3%

 • Böôùu theå nhaân nhu moâ - nang

 • Böôùu theå nhu moâ lan toûa - nang

  4. Böôùu giaùp thoøng 0,5%

 • Nhu moâ nhaân lôùn

 • Böôùu theå nang lôùn


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

PHAÂN LOAÏI BEÄNH CUÛA TUYEÁN GIAÙP

QUA 1.000 BEÄNH NHAÂN CUÛA N.K.D

5. Vieâm TG mieãn dòch giaû böôùu: Hashimoto, Riedel

6. Böôùu giaùp sinh lyù 4,03%

BÖÔÙU GIAÙP ÑOÄC TÍNH 21,52%

1. Böôùu Basedow 18,88%

2. Böôùu Basedow hoùa 1,69%= Pierre Marie

3. U ñoäc tuyeán giaùp = Adenometoxique 0,95%

UNG THÖ TUYEÁN GIAÙP 2,88%


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

KHAÙM LAÂM SAØNG

1. NHÌN:

a. BG theå nhaân vaø nang:

Khoái u loä roõ döôùi da, naèm giöõa hay leäch moät beân

Di ñoäng theo nhòp nuoát


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

KHAÙM LAÂM SAØNG

1. NHÌN:

b. BG theå nhu moâ lan toûa:

 • Noåi u to ñeàu moät hay hai beân, beà maët lan toûa

 • Chaân roäng hay heïp tuøy moät hay hai thuøy tham gia

  c. Böôùu giaùp hoãn hôïp ña nhaân, ña nang

 • Noåi leân ôû giöõa coå moät khoái u goà geà, kích thöôùc khoâng ñeàu.

 • Böôùu giaùp thoøng: khoù phaùt hieän

 • BN beùo, giaø, da nhaên  khoù khaùm phaûi duøng sieâu aâm


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

KHAÙM LAÂM SAØNG

2. SÔØ:

 • Xaùc ñònh roõ ranh giôùi, maät ñoä böôùu, vò trí cuûa KQ

 • Söï di ñoäng cuûa BG leân treân vaø xuoáng döôùi.

 • Maät ñoä meàm: BG nhu moâ lan toûa

 • Maät ñoä chaéc: BG nhaân nhu moâ

 • Maät ñoä cöùng, ghoà gheà  Ung thö TG

 • Maät ñoä caêng: BG theå nang

 • Maät ñoä chaéc, aán ñau: vieâm TG

 • Maät ñoä chaéc, maët nhaün, aán khoâng ñau  VTG MD


Pgs ts bs nguye n hoa i nam a i ho c y d c tp hcm

KHAÙM LAÂM SAØNG

2. SÔØ: Tìm daáu hieäu cheøn eùp vaøo caùc CQ laân caän

 • Cheøn eùp KQ  khoù thôû

 • Cheøn eùp daây TK quaët ngöôïc khaøn tieáng, nuoát saëc

 • Cheøn eùp boù maïch, TK coå  nhöùc ñaàu, môø maét

 • Chuù yù: khi khaùm ñeå BN cuùi vaø nghieâng ñaàu sang phaûi hoaëc traùi ñeå deã khaùm