slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

ÐÐ-àôØ ²ìîàîð²Üêäàðî²ÚÆÜ ØÆæàòܺðÆ ú¶î²¶àðÌàôØÆò ´ÊàÔ ä²î²êʲܲîìàôÂÚ²Ü ä²ðÆð ²ä²Ðà첶ðàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ܺð¸ðØ²Ü ÐÆØܲÊܸÆðܺðÀ ºì ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ. ´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ. ƱÜâ ¾ ԵՎ ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ü Æ±Üâ Է ՏԱԼԻՍ ²ää²-Ü ²ää² ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ` GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ' - jeneil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÐÐ-àôØ ²ìîàîð²Üêäàðî²ÚÆÜ ØÆæàòܺðÆ ú¶î²¶àðÌàôØÆò ´ÊàÔ ä²î²êʲܲîìàôÂÚ²Ü ä²ðÆð ²ä²Ðà첶ðàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ܺð¸ðØ²Ü ÐÆØܲÊܸÆðܺðÀ ºì ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ

slide2
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
 • ƱÜâ ¾ ԵՎ ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ü
 • ƱÜâ Է ՏԱԼԻՍ ²ää²-Ü
 • ²ää² ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ` GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
 • GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ
 • GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

CBA

slide3
ƱÜâ ¾ ºì ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ü
 • ²ää²-Ý ավտոտրանսպորտային միջոցն օգտագործող անձի պատասխանատվության ապահովագրություն ¿
 • ²ää²-Ý ³պահովում է երրորդ անձանց պատճառվաÍ վնասների հատուցումÁ
 • ԱՊՊԱ-ն ունի ³é³Ýóù³ÛÇÝ սոցիալական նշանակություն
slide4
ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ü

سëݳíáñ³å»ë`

²ÛÝ ապահովում է ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով տուժած անձանց շահերի պաշտպանության երաշխավորում

Àݹ áñáõÙ,

 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ) հետևանքների հետ առնչվում են հասարակության բոլոր անդամները
 • ÆëÏ ՀՀ-ում ՃՏՊ-ների արդյունքում երրորդ անձանց կրած վնասների լիարժեք հատուցման գործուն երաշխիքներ բացակայում են, Ù³ëݳíáñ³å»ë`

ïáõÅáÕÇ Ïñ³Í íݳëÝ»ñÇ ³¹»Ïí³ï ÷áËѳïáõóáõÙ ãÇ ³å³ÑáííáõÙ

CBA

slide5
ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ն
 • ²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ³é³í»É íï³Ý·Ç ³ÕµÛáõñ
 • àñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÐÐ-áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ï³ñ»Ï³Ý միջինում
 • 2100 å³ï³Ñ³ñ
 • 2940 íݳëí³Íù
 • 366 ½áÑ
 • Ըݹ áñáõÙ, ß³ï Öîä-Ý»ñ ÁݹѳÝñ³å»ë ã»Ý ·ñ³ÝóíáõÙ, ѳïϳå»ë µ³ËáõÙÝ»ñÇ Ù³ëáí

CBA

slide6
ÆÜâƱ Ð²Ø²ð ¾ äºîø ²ää²-Ý
 • ²ÛëåÇëáí`

Միջազգային առաջավոր փորձում այս բնագավառում բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնդիրը ÉáõÍíáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ ապահովագրության ներդրմամբ

CBA

slide7
ƱÜâ ¾ î²ÈÆê ²ää²-Ü
 • ä³ñï³¹Çñ ապահովագրության Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ ïáõÅáÕÇÝ Öîä-Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï׳é³Í íݳëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ: ¸ñ³Ýù »Ý` ³ÝÓÝ³Ï³Ý íݳëÝ»ñÁ, áñáÝù å³ï׳éí»É »Ý ³ÝÓÇ ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ¨ ·áõÛù³ÛÇÝ íݳëÝ»ñÁ:
 • ²ÛëåÇëáí` íݳë å³ï׳éáÕÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ Öîä-áõÙ Ù»Õ³íáñ ÏáÕÙÁ, ³½³ïíáõÙ »Ý Ëáßáñ, ³ÝϳÝ˳ï»ë»ÉÇ Í³Ëë»ñ ϳï³ñ»Éáõó` ¹ñ³Ýù ÷á˳ñÇÝ»Éáí ÷áùñ å³ñµ»ñ³Ï³Ý í׳ñÝ»ñáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ:

CBA

green card
²ää² ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ`GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
 • ՀՀ համար` որպես ԱՊՊԱ մոդելային համակարգ ,ընտրվել է Green Card համակարգը

ÆÝãáõ ±

Ամենաընդգրկուն կերպով է կարողանում լուծել պարտադիր ապահովագրության ներդրման հիմնական նպատակը, այն է` սոցիալական պաշտպանության խնդիրը

 • Green Card ѳٳϳñ·Á ներդրել են մեծ թվով երկրներ, ѳïϳå»ë Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները,
 • ´³óÇ ³Û¹`
  • ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²ýñÇϳÛÇ »ñÏñÝ»ñÁ,
  • Æëñ³Û»ÉÁ, ÂáõñùdzÝ, Æñ³ÝÁ
  • àõÏñ³ÇݳÝ, ´»É³éáõëÁ, Øáɹáí³Ý, ݳËÏÇÝ Ð³ñ³վëɳídzÛÇ »ñÏñÝ»ñÁ,
  • Անցումային փուլում է Ռուսաստանը

CBA

green card1
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
 • àñå»ë Ñ»é³Ýϳñ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ` Green Card ѳٳϳñ·ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ

²ÛÝ Ï³å³ÑáíÇ`

 • îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅÇ Ñ»ßï³óáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ׳ݳãí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ͳÍÏáõÛÃÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÙÇçáóáí
 • λñ³ß˳íáñÇ, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ í³ñáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳëóí³Í íݳëÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ïáõųÍÝ»ñÁ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ã»Ý ·ïÝíÇ:

CBA

green card2
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Green Card համակարգը ϳñ·³íáñíáõÙ ¿ »íñ³¹Çñ»ÏïÇíÝ»ñáí, áñáÝù ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ѳٳϳñ·Ç µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõó·ñÇãÝ»ñÁ ¨ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³¹Çñ »Ý µáÉáñ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

CBA

green card3
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

1. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý »Ýóϳ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ

Ապ³Ñáí³·ñíáõÙ »Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÇ` û° ѳÝñ³ÛÇÝ ¨ û° Ù³ëݳíáñ, ٻ˳ÝÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅÇã áõÝ»óáÕ ցամաքայինïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ միջոցները:

2. гïáõóáõÙ ëï³óáÕ ³ÝÓÇÝù

гïáõóíáõÙ »Ý միայն տուժող կողմի (ïáõÅáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ, í³ñáñ¹, áõÕ¨áñ, ïáõÅáÕ Ñ»ïÇáïÝ) íݳëÝ»ñÁ:

3. гïáõóíáÕ íݳëÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ

гïáõóíáõÙ »Ý տուժող կողմի ¨° ³ÝÓݳϳÝ, ¨° ·áõÛù³ÛÇÝ íݳëÝ»ñÁ:

CBA

green card4
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

4. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ë³Ï³·Ý»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ

Green Card համակարգի ներքո ²ää² ·Íáí ³å³Ñáí³·ñ³í׳ñÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ëϽµáõÝùáí ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ã»Ý ϳñ·³íáñíáõÙ ëÏë³Í 1994 Ã-իó:

5. гïáõóÙ³Ý ã³÷»ñÁ

ºíñ³¹Çñ»ÏïÇíÝ»ñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ýϳïٳٵ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝó å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ý ³Ý¹³Ù երկրների ²ää² Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ:

CBA

green card5
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

²½·³ÛÇÝ µÛáõñáÝ»ñ

 • гٹÇë³ÝáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ կողմից ստեղծված ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ׳ݳãí³Í ѳٳϳñ·Ç ÇÝùݳϳñ·³íáñíáÕ Ù³ñÙÇÝ ¨ ëï³ÝÓÝáõÙ »Ý áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ïááñ¹ÇݳóÙ³Ý ¨ ϳñ·³íáñÙ³Ý É³ÛÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñ
 • ²½·³ÛÇÝ ´ÛáõñáÝ Ý³¨ ѳÙÁݹѳÝáõñ Green Card համակարգը կարգավորող Council of Bureaux-ի անդամ է
 • Մասնավորապես, անդամակցության շրջանակներում երկկողմանի համաձայնագրեր է ստորագրում անդամ այլ երկրների բյուրոների հետ, որոնց շնորհիվ իրականացվում է տարբեր երկրների քաղաքացիների միջև ապահովագրական պատահարների հետևանքով կրած վնասների փոխհատուցման գործընթացը

CBA

green card6
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ºñ³ß˳íáñÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ»ñ

 • гݹÇë³ÝáõÙ »Ý ѳïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ ïáõÅáÕÝ»ñÇ íݳëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ѳïáõóáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí` »ñµ Ù»Õ³íáñ ÏáÕÙÁ ãÇ Ñ³ïáõóáõÙ
 • ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ ·áÛ³ÝáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³óÝáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³¹Çñ ï³ñ»Ï³Ý í׳ñÝ»ñÇó

CBA

green card7
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³Ý»ñ

 • Համակարգի գործողության համար անհրաժշետ տեղեկատվությունը հավաքագրող, մշակող և տրամադրող մարմին
 • î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³Ý»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ·³ÕïÝÇ »Ý ¨ »Ýóϳ ã»Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý
 • Green Card-Ç ³Ý¹³Ù µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³ (4-ñ¹ ¹Çñ»ÏïÇí, Ñá¹í. 5)

CBA

green card8
GREEN CARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Բոնուս- Մալուս համակարգ

 • Աå³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÇó ϳËí³Í ½»Õã»ñÇ ¨ ѳí»É³¹ÇñÝ»ñÇ ÏÇñ³éٳٵ ³å³Ñáí³·ñ³í׳ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³í»ÉÇ É³í ϳé³í³ñ»É ѳٳϳñ·Ç éÇëÏ»ñÁ:
 • Բոնուս-Մալուս համակարգում ÏáÝÏñ»ï ³å³Ñáí³¹ñÇ ½µ³Õ»óñ³Í¹ÇñùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·³ÝÓíáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë` ïíÛ³É ï³ñí³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·ÇÝÁ:
 • سëݳíáñ³å»ë, ³ÛÝ í³ñáñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù ݳËáñ¹ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Öîä-Ç Ù»Õ³íáñ ÏáÕÙ ã»Ý ѳݹÇë³ó»É, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ û·ïí»É ѳٳϳñ·Ç ½»Õã»ñÇó ϳ٠բոնուսներից: Իսկ ռÇëϳÛÇÝ í³ñáñ¹Ý»ñÁ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ “å³ïÅíáõÙ” »Ý:

CBA