Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam. 7. évfolyam Kisfiúk és nagyfiúk Nevető irodalom Pletyka és tömegkommunikáció Poétai iskola Harry Potter és a bölcsek köve Itthon vagyok Más lettem. 8. évfolyam Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.) A sziget mint kísérleti laboratórium

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

7. évfolyam

 • Kisfiúk és nagyfiúk

 • Nevető irodalom

 • Pletyka és tömegkommunikáció

 • Poétai iskola

 • Harry Potter és a bölcsek köve

 • Itthon vagyok

 • Más lettem


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

8. évfolyam

 • Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.)

 • A sziget mint kísérleti laboratórium

 • Nyelvrokonság

 • Anakreon feltámadásai

 • Amit a pad alatt olvasunk

 • A nyelvek közötti különbségek

 • Romeok és Júliák

 • A költészet nyelvtana, a nyelvtan költészete (1.)


Egy fejezet
EGY FEJEZET

 • fókuszok (tematikus, poétikai, szövegértési, szövegalkotási) → Névjegy*

 • modulok

 • tanári oldalak*

 • tanulói oldalak*

 • feladatlapok

 • szövegértési feladatok*Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

A fejezetben lévő modulok címe és ajánlott óraszáma

 • 1. Radnóti: Nem tudhatom – köznapi patrotizmus és a tradíció felidézése (2 óra)

 • 2. Vörösmarty Mihály: Szózat – a Szózat mint szónoklat, a múlt mint érv a jövő mellett (3 óra)

 • 3. Kölcsey Ferenc: Hymnus – párbeszéd és vita Vörösmarty és Kölcsey műve között. a bűntudat és a történelmi visszahelyezkedés verse (4 óra)Archaizmusok, fennmaradt régiségek a mai magyar nyelvben (2 óra)

 • 4. Szövegpárhuzamok nemzethalálról és túlélésről, verségről és győzelemről, megmaradásról és identitásról (3-(4) óra)Változásra utaló jelenségek a mai nyelvben; vita a változások irányáról és értelméről, értékéről (3 óra)

 • 5. A költő és hazája – három pillanatkép: Janus, Balassi és Ady egy-egy verse (3 óra)


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

Ajánlott korosztály 13-14 év (7. évfolyam)

Fejezetkapcsolódási pontok

 • Tantervi

  7. évfolyam, 4. fejezet (Poétai iskola)8. évfolyam, 1.

  fejezet (A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete)9. évfolyam, 4. fejezet (Konfliktusos drámák – Az érvek típusai), 5. fejezet (Ars poeticák)

 • Kereszttantervi

  A fejezetben lévő modulok összekapcsolhatók elsősorban a történelem, illetve bizonyos lélektani (pszichológiai) témákkal, problémákkal. Tágabb összefüggésben erkölcsi, etikai témákhoz is kapcsolódhat.


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

A képességfejlesztés fókuszai

Kompetenciaterületi

 • Tematikus fókusz: Nemzeti identitástudat, haza és emberiség, haza és egyén viszonya; a nemzet és nemzettudat fogalma, történetisége

 • Poétikai fókusz: Azonos téma, eltérő formák, retorikai és poétikai sajátosságok vizsgálata; intertextualitás

 • Szövegértési fókusz: A szövegben kifejezésre jutó értékek és magatartásformák felismerése, beszédhelyzet azonosítása; nyelvi eszközök (régiek és maiak) és jelentés összefüggéseinek felismerése.

 • Szövegalkotási fókusz: Érvek pro és kontra, szóban és írásban. Szónoki beszéd írása.

  [...]


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

Követelmények

 • A művekben megjelenő szemléletmód, szerepek, csoportnormák és értékek illetve hangnemek felismerése és azonosítása, a retorikai elemek, illetve az utalások, rájátszások azonosítása és funkciójuk értelmezése.

 • A szónoki beszéd eszközeinek, szerkezetének felismerése, a meggyőzés képességének elsajátítása.

 • Érvek és ellenérvek gyűjtése lírai és epikus szövegekből, illetve önállóan megadott témában. Az érvek elrendezése, önálló vélemény megfogalmazásának képessége.


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

Értékelés

 • Szóbeli: A szóbeli értékelés, tanári reflexiók folyamatosan, óráról órára, feladatról feladatra jelennek meg mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységekkel kapcsolatban.

 • Írásbeli:Elsősorban nem a tényanyag elsajátítását mérő, hanem sokkal inkább a személyes véleményeket és ítéleteket tükröző, önálló fogalmazás jellegű számonkérési módszer javasolt, illetve az önálló feladatok folyamatos értékelése.


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

Módszertani ajánlás

 • A csoportok kialakításakor a differenciálásnál a szaktanár elsősorban azt vegye figyelembe, hogy a különböző tanulók logikai és problémakezelési készsége, szövegértési, differenciálási képessége milyen szinteken áll.

 • A fejezet középpontjában a szóbeli megszólalás, a beszélgetés mellett a különböző írásbeli feladatok, írásművek készítése áll. A ráhangolódás, jelentésteremtés, feldolgozás szakaszában a szóbeli-és írásbeli feladatok aránya nagyjából megegyezik, a reflektálási szakaszban pedig olyan feladatok dominálnak, melyeknél az önálló tevékenység a fő cél. A csoportbontás szempontjai az aktuális feladatoknál jelennek meg (tanári oldalak, instrukciók).

  Támogató rendszer

 • Arató – Pála: A szöveg vonzásában II.(Átjárók)

 • Kálmán – Nádasdy: Hárompercesek a nyelvről

  --------------------------------------------------------------------------------


Tan ri oldalak a tanul i mellett k z tt
TANÁRI OLDALAK (a tanulói mellett, között)

 • fejlesztő(k) neve

 • modul címe, célja

 • tervezett idő

 • elhagyható-e

 • lépés, feladat

 • tanári instrukciók

 • kiemelt készségek, képességek

 • célcsoport – differenciálás

 • munkaformák

 • módszerek, eljárások

 • eszközök (ha szükséges)

 • megoldások

 • RJR modell következetesen


Tanul i oldalak tank nyv munkaf zet
TANULÓI OLDALAK („tankönyv, munkafüzet”)

 • a feladatsor (modul) célja, fő kérdései

 • feladatok

  - egyéni, páros, csoportos (homogén vagy heterogén) munkaformák

  - változatos módszerek (kérdéssor, táblázat, jellemtérkép ...)

 • szövegek

  - szépirodalmi – részlet vagy egész

  - hétköznapi

 • közlő szövegek

 • megtanulnivalók

 • grafikai szervezők, rajzok, képek*

 • hely a válaszoknak


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam
?

(Lantos Ferenc)


Po tai iskola
Poétai iskola

 • hagyományos fogalmak és szövegek

 • másféle megközelítés

 • szakmai

 • módszertani

 • szövegválasztási / kiindulási

  ‘ppp (present, personal, popular)’ *

 • új szövegek

 • integráció

 • folytatás is, kiindulása is későbbieknekAmit a pad alatt olvasunk
Amit a pad alatt olvasunk

 • az olcsóság problémái a hétköznapokban és az irodalomban

 • a ponyva fogalma, története

 • Rejtő Jenő (választható, rövidíthető)

 • Szerb Antal

 • választott mű

 • a választás rendje, menete

 • a feldolgozás módja


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

 • szempont / vázlatos megjegyzések a műről(szerző, cím:)

 • szerző, keletkezés

 • műfaj(ok), mihez hasonló

 • történet helye, ideje, időkezelése

 • a regény szerkezete, tagolódása

 • a probléma, konfliktus (ha van)

 • titkok, rejtélyek (ha vannak)

 • mi fűzi össze az eseményeket, mi az összekötő domináns szervező elem

 • az elbeszélő személye

 • az elbeszélő viszonya az elbeszéltekhez (pl hűvös/ szenvedélyesen állást foglaló, mindentudó /kíváncsi és tudatlan, közlékeny/titokzatoskodó)


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

 • az elbeszélő viszonya az olvasóhoz (tudomást vesz-e rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)

 • főszereplő(k), hős(ök)

 • egyéb szereplők/típusok

 • a jellemek kidolgozottsága

 • nyelvi megformáltság

 • hangnem (pl. komikus, érzelmes)

 • valóság és fantázia viszonya

 • terjedelem egyéb sajátosság(ok)

 • a siker vélhető okai

 • tényleg ponyva-e

  ---------------------------------*******----------------------------------


Sz vegkieg sz t s
szövegkiegészítés rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)

 • Kora éjszaka Frodó hirtelen felriadt _____ (1) álmából, mintha egy hang vagy ismeretlen valami zavarta volna meg. Látta, hogy Vándor _______(2) ül a székén: szeme _________(3) a kandalló fényét, mert úgy látszik, közben sem feledkezett meg a tűzről, és a ________(4) nagy lánggal lobogtak; de Vándor nem szólt semmit, és nem is_______(5).

 • Frodó hamarosan megint elaludt, de ________(6) álmában megint csak szélzúgást és patadobogást hallott. A szél mintha ________(7)és vadul rázta volna a házat; valahol messze pedig egy kürt_______(8). Frodó kinyitotta a szemét, és hallotta, hogy a fogadó udvarán _________(9) kukorékol egy kakas. Vándor félrehúzta a függönyt, és egy ________(10) kinyitotta a spalettákat. A szobát betöltötte a hajnali szürkület, és a nyitott ablakon át ________(11) a hideg.

 • Vándor sorra felköltötte valamennyiőket, majd a fogadó hobbit-szobái felé indult: a többiek utána. Amikor beléptek, jó okuk volt______(12), hogy megfogadták Vándor tanácsát: a felfeszített ablakok ide-oda himbálóztak a__________(13), szél csapkodta a függönyöket; az ágyak fel voltak_________(14), a hosszú párnák felhasogatva hevertek a padlón; a barna ágytakaró _________ (15) szakadt.


Feleletv laszt s
feleletválasztás rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)

2. A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a fáraó

 • kevés és rossz minőségű táplálékot fogyasztott

 • törékeny testalkatú volt

 • született gerincbetegségben szenvedett

 • 170 centiméternél magasabb volt.


T bl zatkit lt s igaz hamis v laszt s
táblázatkitöltés rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?) igaz/hamis választás

Számok Mértékegységek/Skálák Mit írnak le? Mire vonatkoznak?

1.0,7-0,9

2.2,1-2,33.

11.4.

430

*************************************************************************************

Mozartot nem kezelték megfelelően, mert:

a. nem csapoltak tőle az orvosok elég vért.

b. túl sok hideg borogatást tettek rá.

c. nem ismerték a betegséget és gyógymódját.

d. Mozart nem vetette alá magát a kezelésnek.


Eger projekt
Eger projekt rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)

 • Osztálykirándulás Egerben – szövegértési feladatsor papíron és számítógépen


Sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam

mi erre rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)

szeretnénk haladni


ad