Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 2. 2004 Magyarország az Európai Unió (EU) tagja • Az EU tagjaként Magyarország jogosulttá vált az unió fejlesztési támogatásainak igénybevételére A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006): • Uniós támogatásból finanszírozható fejlesztéspolitikai célkitűzések meghatározása TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 3. NFT célja: • A lakosság életminőségének jobbá tétele (kultúra, egészség, oktatás, szociális védelem) • 60 pályázat (5 operatív program) • Humán erőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 4. Új Magyarország Fejlesztési Terv • 2007-2013 • 22,4 md Ft támogatás • Hat kiemelt területet: • Gazdaság • Közlekedés • Társadalom megújulása (TÁMOP) • Környezet és energetika • Területfejlesztés • Államreform TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 5. 9 operatív program • Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) Célja: • Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 6. Eszközei: • Problémamegoldó képesség fejlesztése • Digitális írástudás fejlesztése • Nyelvi készségek fejlesztése • Természettudományos készségek fejlesztése • Életviteli készségek fejlesztése • Gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 7. Komplex pedagógiai programok bevezetése • Mérési és értékelési rendszer kiépítése • Pedagógusképzés,- továbbképzés • Területi együttműködések elősegítése • Hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 8. Nemzeti Alaptanterv (NAT) • 1995 • 2003 • 2007 Szakmai környezet → Európai Unió • Lisszaboni program: Fókuszban a térség gazdasági versenyképessége → kiemelt szerep az oktatásnak TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 9. Kulcskompetenciák (NAT) • Anyanyelvi kommunikáció • Idegen nyelvi kommunikáció • Matematikai kompetencia • Természettudományos kompetencia • Digitális kompetencia • A hatékony, önálló tanulás • Szociális és állampolgári kompetencia • Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 10. Kulcskompetencia: • Tudás és képesség, amely birtoklása alkalmassá teszi az embereket a gyors és hatékony alkalmazkodásra, illetve az aktív szerepvállalásra TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 11. Tanítás: • A tanulók tanulásának szervezése • Tervezése • Irányítása • Szabályozása • Értékelése (Átállás a tanítás-centrikus oktatásról → a tanulás szervezésére.) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 12. A differenciált tanulásszervezés szempontjai: • A tanulás belső motivációjának kialakítása • A tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása • A tanulók előzetes ismereteinek feltárása • Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák alkalmazása TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 13. A tanítás-tanulás szervezeti formáinak alkalmazása • Frontális osztálymunka • Csoportmunka • Tanulópár – páros munka • Egyéni munka • A tanulók tevékenységének, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe helyezése TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 14. Tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében • Feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák • Sajátos tanulásszervezési eljárások alkalmazása (HH tanulók, SNI tanulók) • Információs és kommunikációs technika, számítógép felhasználása TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 15. Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 16. TÁMOP 3.1.4 /08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben • NFÜ- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség • Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága(OKMT) • Kötelező pályázat TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 17. Cél: A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A támogatás lehetőséget nyújt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez. A pályázat összekapcsolja a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 18. A pályázó neve: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás A projekt címe: Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában A pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 19. Elnyert támogatás összesen: 63 408 506 Ft Ebből: Eötvös Tagiskola: 20 654 575 Ft Karacs Tagiskola: 20 388 736 Ft Dr. Hepp Tagiskola: 22 365 195 Ft TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 20. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 21. A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 06.01. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 08. 31. Fenntarthatóság: 5 év TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 22. Komplex intézményi szaktanácsadó • Esélyegyenlőségi szakértők • Szakmai vezetők: Balog Vilmos Szabó Jolán Dr. Szatmáriné Kocsor Anna TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 23. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A kompetencia alapú oktatás bevezetése, megvalósítása TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 24. 1.Szövegértés – szövegalkotás kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban. Eötvös Tagiskola: Durkó Edit 4. a Karacs Tagiskola: Földesi Magdolna 5. b Dr. Hepp Tagiskola: Ráczné Erdei Krisztina 5. b TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 25. 2.Matematika kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban. Eötvös Tagiskola: Paulcsikné Budás Gabriella 5. a Szabó Jolán 5. b Karacs Tagiskola: Lukács Eszter 5. b Dr. Hepp Tagiskola: Jakucs Gyöngyi 5. normál tantervű csoport TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 26. 3. Választott kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 27. Eötvös Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Őriné Apáti Anna 5. a „Életpálya-építési” (kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen: Szollárné Lovas Györgyi 6. a, 6. b TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 28. Karacs Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Böőr Ildikó 7. a „Idegen nyelvi (angol nyelv) kulcskompetencia terület: Sasné Felföldi Anikó 5. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 29. Dr. Hepp Tagiskola: „IKT (info-kommunikációs technikák)” (digitális kompetencia) kulcskompetencia terület: Király Gyula 5. b „Szociális-, életviteli-, és környezeti (szociális és állampolgári) kulcskompetencia terület: Felegyiné Oláh Anikó 1. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 30. 4. Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt, felmenő rendszerben kell elérni. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 31. Eötvös tagiskola: Biológia: Rózsa Ilona 7. a, 7. b Kémia: Szabó Jolán 7. a, 7.b Földrajz: Egeresi Julianna 7. a, 7. b Fizika: Vári Lászlóné 7. a, 7. b TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 32. Karacs Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom, Történelem: Balog Lajos 7. c Balog Vilmos 7. b TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 33. Dr. Hepp Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Fehérné Sas Éva 7. a, 7.c Királyné Fehér Ágnes 7. b Történelem: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 7. a, 7.b Ráczné Erdei Krisztina 7. c TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 34. 5. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy választott műveltségterületen. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 35. Eötvös Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Durkó Edit 4. a Karacs Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Balog Vilmos 8. c Dr. Hepp Tagiskola: Magyar nyelv és irodalom: Hegedűsné Kocsis Ildikó 5. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 36. 6. Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása Kötelező elemek: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 37. 6.1. Egy, három hetet meghaladó projekt Eötvös Tagiskola: Szollárné Lovas Györgyi 6. a, 6. b Karacs Tagiskola: Kindli János 8.c Dr. Hepp Tagiskola: Hegedűsné Kocsis Ildikó 5. a Ráczné Erdei Krisztina 5. b TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 38. 6.2. Egy témahét megszervezése Eötvös Tagiskola: Szollárné Lovas Györgyi 6.a, 6.b Karacs Tagiskola: Sasné Felföldi Anikó 5.a Dr. Hepp Tagiskola: Felegyiné Oláh Anikó 1.a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 39. 6.3. Egy moduláris oktatási forma megszervezése Eötvös Tagiskola: Vári László Karacs Tagiskola: Kindli János Dr. Hepp Tagiskola: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna Ráczné Erdei Krisztina TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 40. 6.4. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok érintett tanóráinak 25%-a IKT – eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 41. A pedagógusok és vezetők felkészítése Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Menedzsmentképzés a vezetők számára: 2 X 30 óra • Változásmenedzsment, projektmenedzsmentképzés • Új oktatásszervezés az intézményben • Az intézmény vezetője számára a laptop programra felkészítő képzés Az implementációba bevont pedagógusok számára: 4 X 30 óra • Általános pedagógiai módszertani képzés 1. • Általános pedagógiai módszertani képzés 2. • Kompetencia alapú oktatási program alkalmazását támogató képzés • Infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 42. Szaktanácsadói szolgáltatás Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó 60 óra (Eötvös- ingyenes) IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 óra (Eötvös) IKT mentor szaktanácsadó 60 óra Intézményi folyamat-szaktanácsadó 90 óra Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 60 óra - 15óra/ pedagógus Komplex intézményi szaktanácsadó (a pályázat beadásakor) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 43. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása A hátrányos helyzetű és SNI tanulók integrálását segítő programok intézményi alkalmazása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyiségközpontú támogatási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. A pedagógusok felkészítése ezen feladatok végrehajtására, ill. szaktanácsadói támogatás igénybe vétele. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 44. Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: • Tantestületi IPR képzés • IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés • SNI együttnevelésre felkészítő tréning TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 45. Kötelezően megvalósítandó tanácsadói szolgáltatások : • Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó (térítésmentes) • IPR módszertani mentor – szaktanácsadó (40% feletti HHH tanulói arány felett) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 46. Képzések statisztikája: (Egy vezető, ill. pedagógus több képzésen is részt vesz.) Eötvös Tagiskola: 26 féle képzésen 55 „fő” Karacs Tagiskola: 26 féle képzésen 46 „fő” Dr. Hepp Tagiskola: 26 féle képzésen 53 „fő” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 47. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlat átvétele Laptop program Saját innováció megvalósítása Lehetőség a tanulói laptop –programba való benevezésre A laptop programba résztvevő tanulócsoportok: Eötvös Tagiskola: 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b Karacs Tagiskola: 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.c Hepp Tagiskola: 1.a, 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 7.c TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 48. A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása. (Átfogó intézményfejlesztés) Ennek keretében kötelező tevékenységek: • Tantestületi tájékoztató nap • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása a program végére. • Az intézmény pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehasonlítása az IKT alapú kompetencia fejlesztés céljaival. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 49. A kompetencia alapú oktatás megvalósulásához szükséges, intézményi szinten használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése. • Taneszköz és tankönyvvásárlás • Egyéb taneszközök vásárlása • Hordozható számítógépek beszerzése a bevont pedagógusok számára. • Egyéb eszközök beszerzése: egy nyomtató • Kisértékű tárgyi eszközök: fénymásoló papír, festék, dosszié, stb. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013

 50. A projekt befejezése, a végső elszámolás határideje • A projekt megvalósítására a pályázónak 15 hónap áll a rendelkezésére. • A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb 2010. november 30. • A projekt időtartamát úgy szükséges megtervezni, hogy a projekt a teljes 2009/10-es tanévet magába foglalja, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013