slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
17.10.11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
17.10.11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
jela

17.10.11 - PowerPoint PPT Presentation

129 Views
Download Presentation
17.10.11
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 17.10.11 1

 2. 17.10.11 CEL ZAJĘĆ Z PODSTAW INFORMACJI NAUKOWEJ Cel poznawczy: istota informacji naukowej wykorzystywanej niekiedy nieświadomie podczas studiowania Etyczne podstawy pisania pracy licencjackiej/magisterskiej - Poznanie elementów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami , Kodeks Dobrych Obyczajów w publikacjach naukowych Cel praktyczny: zdobycie umiejętności poszukiwania i porządkowania piśmiennictwa naukowego 2

 3. 17.10.11 Ustawa o prawie autorskim – wybrane artykułyDz. U 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami Art. 1 Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) Art.. 29 Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości 3

 4. KTO SIĘ ZAJMUJE INFORMACJĄ NAUKOWĄ? 17.10.11 Teoretyczne podstawy informacji naukowej: Uniwersytecki kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, nauka: bibliologia Praktyczne wykorzystanie podstaw teoretycznych: Biblioteki, studenci , pracownicy naukowi, twórcy 4

 5. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ: 17.10.11 Pojęcie informacji naukowej Źródła informacji naukowej 5

 6. 17.10.11 6

 7. 17.10.11 7

 8. 17.10.11 Strategia przygotowania materiałów do pisania prac naukowych • Wyszukiwanie piśmiennictwa i identyfikacja źródła informacji (zob. typologia źródeł informacji) • Umiejętność cytowania – prawidłowe opisy bibliograficzne • Normy sporządzania opisów bibliograficznych 8

 9. 17.10.11 NARZĘDZIA INFORMACJI NAUKOWEJ: • Indeksy przedmiotowe, skorowidze, bibliografia załącznikowa, przypisy • Systemy klasyfikacji dokumentów (Słownik haseł KABA) • Przykład hasła w katalogu Bibliotek UW: samorząd lokalny • System słów kluczowych – słowo kluczowe: wyrażenie z tytułu dokumentu charakteryzujące jego treść 9

 10. NARZĘDZIA INFORMACYJNE: SŁOWA KLUCZOWEWYSZUKIWANIE W KARO WG SŁÓW KLUCZOWYCH „SAMORZĄD TERYTORIALNY” 17.10.11 10

 11. WYSZUKIWANIE W KATALOGU BIBLIOTEKI NARODOWEJ : „SAMORZĄD TERYTORIALNY” – 17.10.11 11

 12. Podstawy informacji naukowej Cz. 2 Bibliografia

 13. RODZAJE BIBLIOGRAFII • ogólne – o pełnym zakresie np.bibliografie narodowe • specjalne – o ograniczonym zakresie i zasięgu terytorialnym (bibliografie wydawnictw zwartych, zawartości czasopism, osobowe, prac magisterskich lub podyplomowych); • dziedzinowe - z określonej dziedziny wiedzy • terytorialne, w tym narodowe – podmiotowe (dzieła wydane na terytorium danego regionu) i przedmiotowe (dotyczące określonego terytorium); • osobowe – podmiotowe (publikacje określonej osoby) i przedmiotowe (dotyczące określonej osoby), • bieżące – rejestrujące dokumenty na bieżąco, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku; • retrospektywne – dla dokumentów wydanych co najmniej na rok przed rejestracją)

 14. BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA • Wykaz opisów bibliograficznych dołączonych do pracy naukowej lub utworu, zawiera spis wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą związaną z tematem pracy.

 15. ZNACZENIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ • Oparcie pracy na podstawach naukowych • Przedstawienie aktualnego stanu badań • Wykorzystywanie informacji / wyników badań innych autorów (prawa autorskie) • Możliwość późniejszego odnalezienia tych samych pozycji przez inne osoby zainteresowane tematem • Info na stronie BUW nt bibliografii załącznikowej http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=102&Itemid=187

 16. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKA Autor: Tytuł książki. Miejsce wydania rok, wydawca. Przykład: Kapuściński Ryszard. Imperium. Warszawa: Czytelnik, 1993. ISBN 83-07-02333-5 Prus Bolesław. Lalka. T.1-3. Warszawa: Świat Książki, 2002. ISBN 83-7311-26-85 ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE Autor, autor, autor (wszyscy): Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma rok, tom, numer, strony od-do. Przykład: Grant Will J., Moon Brenda: Dialogue? Australian Politicians' use of the Social Network Tool Twitter.Australian Journal of Political Science; Vol. 45 Iss. 4, s. 579-560.

 17. BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA – ZBIÓR OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM LUB CHRONOLOGICZNYM Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

 18. PRZYKŁAD BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ 1. Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X. Ekspresjonizm, s.70-92. 2. Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24. 3. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1. 4. Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1. 5. Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 19. Przypisy bibliograficzne „Przypisy bibliograficzne, umieszczane w obrębie tekstu głównego dokumentu, służą identyfikacji publikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście, bądź do której autor odsyła czytelnika. Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.” Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Sporządzanie bibliografii załącznikowe [online]. Ostatnia aktualizacja 23.08.2006 [dostęp 18 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Materialy_Ulotki/bibliografia_zalacznikowa.pdf

 20. Opis bibliograficzny książki • (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, data wydania, numer znormalizowany ISBN; • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) • * HABIELSKI, Roman, OSICA, Józef: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń. Wyd. 2. Warszawa 1998. ISBN 83-205- • 4528-5. • * KARPACKI, Zygmunt i in.: Polityka Unii Europejskiej: praca zbiorowa. Warszawa; Gdańsk: Secesja, 2004. ISBN 83-7251-347-3. • * ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995. ISBN 83-85778-39-X. • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie • Sporządzanie bibliografii załącznikowe [online]. Ostatnia aktualizacja 23.08.2006 [dostęp 18 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Materialy_Ulotki/bibliografia_zalacznikowa.pdf

 21. Książka wielotomowa • (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, numer tomu, data wydania, numer znormalizowany ISBN; • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) • * GOSTKOWSKI, Zenon (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 1-8. Wrocław 1966-1990. ISBN 83-7178-456-3. • * PROUST, Marcel: W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. Tadeusz Boy-Żeleński. T. 2. Warszawa 1957. ISBN 83-7255-311-4.

 22. Opis bibliograficzny referatu / rozdziału Autor rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł całości. Pod red. Redaktor. Miejsce rok, wydawca, strony od-do. Przykłady: Konieczna Danuta: Źródła informacji naukowej i ich wykorzystanie. W: Informacja naukowa w Polsce: tradycja i współczesność. Pod red. E. Ścibora. Olsztyn 1998, Wydaw. Nauk. WSP, 53-68.

 23. Opis bibliograficzny artykułu Autor, autor, autor (wszyscy): Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma rok, tom, numer, strony od-do. Przykład: Grant Will J., Moon Brenda: Dialogue? Australian Politicians' use of the Social Network Tool Twitter.Australian Journal of Political Science; Vol. 45 Iss. 4, s. 579-560.

 24. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmieprzykład nr 2 • KOWALSKA, Anna: Jak napisać dobrą pracę licencjacką. „Przegląd Studencki” 2001, R. 15, nr 1, s. 17-22.

 25. Artykuł w czasopiśmie elektronicznym • * BROOKS, Terrence A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web. „Information Research”[online], vol. 6, no 2 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/6-2/paper93.html. ISSN 1368-1613.

 26. Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego • E-book - internetowa wersja utworu literackiego • Kochanowski Jan. Treny. [online][Dostęp 23 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: • http://monika.univ.gda.pl/~literat/kochan/index.htm • Śliwińska E.: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach. EBIB 2000 nr 14 • http://ebib.oss.wroc.pl/arc/st2000.html - st14

 27. Podsumowanie: Podstawowe zasady sporządzania bibliografii • Konsekwentne stosowanie przyjętych form opisu bibliograficznego • Sporządzanie opisów z autopsji • Poprawna identyfikacja typu dokumentu • Wykorzystywanie źródeł informacji: słowniki skrótów, bibliografie/bazy danych, indeksy • Niepodawanie danych niesprawdzonych

 28. Wykaz wykorzystanych w tym szkoleniu podręczników- bibliografia załącznikowa DEMBOWSKA, Maria: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo informacja naukowa. Warszawa 1999, Polska Akademia Nauk. ISBN 83-901688-6-3. MAŁEK, Leszek: Cytat w świetle prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska 2011, ISBN 978-83-264-1276-9. WĘGLIŃSKA, Maria: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. 5. Kraków 2005, Oficyna Wydaw. Impuls. ISBN 83-7308-549-1. Żmigrodzki, Zbigniew (red.): Bibliografia: metodyka i organizacja. Warszawa 2000, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. ISBN 83-87629-43-X.

 29. Inne źródła sporządzania opisów bibliograficznych Biblioteka Politechniki Warszawskiej BUW – pomoce w pdf

 30. 17.10.11 Przydatne zakładki na STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI WDINP BAZY DANYCH Bazy bibliograficzne – polskie: http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_dziedz1_pl.php Bazy pełnotekstowe – biblioteki cyfrowe, e-książki (i-buk), czasopisma elektroniczne: Pakiety : http://atoz.ebsco.com/providerindex.asp?id=4623&sid=216210166&TabID=1 Dziedzinowo politologia: http://atoz.ebsco.com/Subjects.asp?id=4623&sid=249140783&lang=&lang.subject=&lang.menu=&Subject=26223 ICM – Biblioteka Wirtualna Nauki ICM – Science Direct ICM 31

 31. 17.10.11 STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP ZASOBY W WOLNYM DOSTĘPIE • Directory of the Open Access Journals • Niektóre biblioteki cyfrowe 32

 32. 17.10.11 STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP BIBLIOTEKI CYFROWE • i-buk • Federacja bibliotek cyfrowych 33

 33. 17.10.11 ZAPRASZAMY NA STRONĘ BIBLIOTEKI WDINP 34