slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้า บาติก สีเà PowerPoint Presentation
Download Presentation
แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้า บาติก สีเà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้า บาติก สีเà - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

สร้างสรรค์งาน บาติก สีเทียน นาง วิลัยวรรณ เพชรเพ็ง โรงเรียนสหกรณ์นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้า บาติก สีเทียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้า บาติก สีเà' - jeff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สร้างสรรค์งานบาติกสีเทียนนางวิลัยวรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนสหกรณ์นิคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

slide2
แรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้าบาติกสีเทียนแรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์ผ้าบาติกสีเทียน
 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมได้จัดทำผ้าบาติกสีเทียนขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การมีคุณธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แต่ละภาคเรียนนั้นนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทางโรงเรียนจึงคิดทำผ้าบาติกสีเทียนขึ้น และจากการทำผ้าบาติกสีเทียนอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ผลการประเมินพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นการทำผ้าบาติกไม่ได้พัฒนาเฉพาะความคิดสร้างสรรค์เพียงเดียว ยังช่วยพัฒนานักเรียนที่มีสมาธิสั้น รักงานด้านศิลปะ และยังช่วยอนุรักษ์ผ้าบาติกไทยอีกด้วย
slide3
วัตถุประสงค์

ด้านสติปัญญา

 • เพื่อให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิด
 • เพื่อให้เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 • เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
 • เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
slide4
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์

 • บรุนเนอร์(Bruner)เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์บรุนเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดที่สำคัญ ๆ ของ

บรุนเนอร์ มีดังนี้ (Brunner,1963:1-54)

ทฤษฎีการเรียนรู้

 • 1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
 • 2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
 • 3) การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition)เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
slide5

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ

 • 5.1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระทำ (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทำช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระทำ
 • 5.2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage)เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้
 • 5.3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage)เป็นขั้นการเรียนรู้

สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้

 • 6) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • 7) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
slide6
การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติการดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
 • อุปกรณ์
  • กระดาษขนาด A4
  • ผ้าขาว ผ้าสี เนื้อดิบ ชนิดต่างๆ
  • กระบอกฉีดน้ำ
  • น้ำเปล่า
  • สีเทียน
  • เตารีด
  • ดินสอ
slide7
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 • นักเรียนออกแบบรูปบนกระดาษ A4
 • นำแบบที่ได้วางลงบนผืนผ้าด้านล่าง
slide8

ลงสีตามเส้นขอบของรูปภาพลงสีตามเส้นขอบของรูปภาพ

 • ระบายสีให้สวยงามทั่งทั้งภาพ
slide9

นำผ้าที่ระบายสีเสร็จมาพรมน้ำพอหมาดๆนำผ้าที่ระบายสีเสร็จมาพรมน้ำพอหมาดๆ

 • กลับด้านของผ้าใช้กระดาษรองที่รูปภาพแล้ว

ใช้เตารีดรีดให้ระดับความร้อนปานกลาง

slide11
ผลที่เกิดกับเด็ก
 • 1. จากการประเมินพัฒนาการนักเรียนมีระดับการพัฒนาดีขึ้น
 • 2. เด็กได้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ถ้ามีปัญหาจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร
 • 3. เด็กมีการคิด วิเคราะห์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 • 4. เด็กได้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • 5. เด็กได้กระบวนการคิดเชิงเหตุผล
 • 6. เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องความมีระเบียบวินัยในตนเองให้แก่เด็ก
 • 7. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา
slide12

8. เด็กมีความกล้าแสดงออก ที่จะนำเสนอผลงานของตนเองต่อเพื่อน และครูมากขึ้น

9. เด็กเรียนรู้ทางด้านภาษาได้มากขึ้น และสามารถเล่าเรื่องให้เป็นประโยค

10. เด็กมีความสามารถด้านทางการการเขียน ภาพ หรือสัญลักษณ์

11.เด็กสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างไปใช้ในชีวิตประจำวัน

12.เด็กมีความความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการอ่าน หรือลงมือทำหนังสือพูดได้

13.เด็กรักการอ่านและสามารถอ่านจากภาพ หรือสัญลักษณ์ได้ดีขึ้น

14.เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เมื่อใช้แล้วเก็บรักษาไว้ให้ดี แบ่งให้เพื่อนคนอื่นๆ

slide13
ผลที่เกิดกับโรงเรียนได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอวิภาวดีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงาน
 • ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ
  • ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี
  • ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่ให้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษา ปีพ.ศ. 2553 กิจกรรมการจัดการความรู้ สู่ไทยเข้มแข็ง ปีพ.ศ.2554 กิจกรรมยกระดับครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ณ โรงแรมสยามธานี
slide14

* จบ *

สวัสดีเด๋อจ้า