Sosialpsykologi - PowerPoint PPT Presentation

sosialpsykologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialpsykologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialpsykologi

play fullscreen
1 / 41
Sosialpsykologi
173 Views
Download Presentation
jeanine
Download Presentation

Sosialpsykologi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sosialpsykologi Ingeborg Flagstad Psykologisk institutt, UiO E-post: ingeborg.flagstad@psykologi.uio.no

 2. Hva er sosialpsykologi? ”Det vitenskapelige studiet av hvordan individers tanker, følelser og adferd blir påvirket av andres tilstedeværelse” Allport, 1935 • Studier av adferd: • Observerbar og uobserverbar

 3. Hva er sosialpsykologi? • …det vitenskapelige studiet: • Systematisk innsamling av kunnskap • Bruk av vitenskapelige metoder

 4. Hva er sosialpsykologi? • …påvirket av andre: • Gjennom hvordan tanker og følelser blir formidlet i atferd kan individet ha en effekt på sitt sosiale miljø • Det sosiale miljøet, på sin side, har i seg mange faktorer som kan fremme eller hemme individets atferd.

 5. Forhold til andre fagområder Kognitiv psykologi Språk Kommunikasjon Personlighets- psykologi Sosialpsykologi Sosialantropologi Sosiologi

 6. Temaer i sosialpsykologien • Intrapersonlige prosesser: • Sosial kognisjon • Sosial persepsjon • Holdninger/fordommer

 7. Temaer i sosialpsykologien • Interpersonlige relasjoner • Aggresjon • Hjelpsomhet • Tiltrekning, vennskap

 8. Temaer i sosialpsykologien • Intra- og Intergruppeatferd • Gruppeprosesser • Relasjoner mellom grupper

 9. Sosialpsykologiens historie • Det første studiet: • Triplett: Sosial fasilitering • 1930 årene og 2. Verdenskrig • Forskere fra Europa til USA

 10. Nyere sosialpsykologi • Sosialt bytteteori • Kognitiv tilnærming: • Attribusjonsteori • Prososial adferd • Heuristikker • Sosial identitetsteori

 11. Metode • Eksperimenter: • Laboratorie-eksperimenter • Felteksperimenter

 12. Metode • Ikke eksperimentelle metoder • Arkiver • Kasus • Spørreundersøkelse • Feltstudier

 13. Metode Høy Dybdeintervju Laboratorie- eksperiment Spørreskjema- undersøkelse (Surveyteknikker) Deltakernes bevissthet om forsøket Feltobservasjon Felteksperiment Lav Forskerens grad av kontroll Høy Lav

 14. Utvalgte temaer • Adferd i grupper: • Roller • Sosial fasilitering og loffing • Beslutningsprosesser • Konflikt og fordommer • Hjelpsomhet

 15. Adferd i grupper

 16. Grupper: Roller ”Felles forventninger om hvordan en person i en gruppe skal oppføre seg”. • Leder /ettergivende • Prosjekt/vedlikeholdsorienterte

 17. Stanford Prison eksperimentet

 18. Gruppeprosesser • Jobber folk bedre i grupper enn alene? • Tenker to hoder bedre enn ett?

 19. Sosial fasilitering ”Forbedring i oppgaveutførelse som fore-kommer når folk jobber i nærvær av andre.” • En gruppe kan oppnå langt mer enn summen av enkeltindividene

 20. Sosial loffing ”Dårligere innsats som resultat av at man er med i en gruppe”. B. Latane’

 21. Beslutningstaking • Viktige beslutninger tas i grupper • Kan behandle mer informasjon • Beslutningene påvirkes av prosesser i gruppa

 22. Polarisering ”Avgjørelser som tas etter diskusjon i gruppe er mer ekstreme i samme retning som gjennomsnittet av de individuelle vurderingene som ble gjort før diskusjonen.” • Informasjons-innflytelse • Normativ innflytelse

 23. Gruppetenkning ”Uenighet i beslutningsgrupper undertrykkes for å fremme harmoni.” Janis, 1972 • Invasjon av Grisebukta på Cuba, 1961

 24. Summary: In an attempt by the U.S. government's Central Intelligence Agency (CIA) to overthrow the premier of Cuba, Fidel Castro, a covert military operation--known as the Bay of Pigs invasion--was launched with the approval of President Dwight D. Eisenhower. ……….

 25. Gruppekonflikt “Konkurranse om begrensede ressurser fører til konflikter og fordommer.” Sherif, 1966

 26. Gruppekonflikt: Kontakthypotesen ”Kontakt mellom mennesker eller grupper reduserer konflikt” • Reduserer kontakt fordommer?

 27. Hjelpsomhet • Atferd med intensjon om å hjelpe eller som er til fordel for en annen

 28. Hjelpsomhet: Kitty Genovese

 29. Hjelpsomhet • Tilskuereffekten: • Det er større sjanse for at en ensom tilskuer vil hjelpe, enn om det er mange tilstede.

 30. Kognitiv modell • Latane og Darley

 31. Kognitiv modell • Latane og Darley

 32. Hjelpsomhet: Latané & Darley • Kognitiv modell – forklaringer: • Pulverisering av ansvar • Publikumseffekt • Sosial innflytelse

 33. Anvendt sosialpsykologi • Organisasjon, idrett, media, politikk, miljø, helse, trafikk og rettsvesen.

 34. Organisasjonspsykologi • Studerer atferd i organisasjoner • Grupper. Eks: team-bygging • Organisasjonens levedyktighet

 35. Sports- og idrettspsykologi • Studerer de psykologiske faktorene som påvirker og er påvirket av deltakelsen i og utførelsen av sport, trening og fysisk aktivitet

 36. Mediapsykologi • Studerer hvordan massemedia påvirker atferd, holdninger, kognisjon og fysiologi. • Tilsiktede effekter • Utilsiktede effekter

 37. Politisk psykologi • Studerer: • holdninger i befolkningen • politisk lederskap/beslutninger • konflikt og samarbeid mellom grupper • megling og forhandlinger

 38. Miljøpsykologi • Studerer hvordan mennesker bruker, påvirker og blir påvirket av • bygget miljø • det naturlige miljøet

 39. Helsepsykologi • Studerer atferd samt de kognitive, affektive og interpersonlige aspektene ved fysisk helse • Hvordan psykologiske faktorer påvirker helse • Hvilken effekt sykdom og behandling har på psykologiske mekanismer

 40. Trafikk- og transportpsykologi • Studerer de psykologiske faktorene som påvirker og er påvirket av trafikken • Førere • Kjøretøy • Infrastruktur

 41. Rettspsykologi • Studerer sosial atferd og kognisjon innenfor ulike rettsinstanser • Avhør • Vitneforklaringer • Rettssaken • Fengselssystemet