slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน PowerPoint Presentation
Download Presentation
ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน . อะไร? อย่างไร? ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน. “โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน”. นายสุทธิ พงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ( สช. )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ส่วนที่ 3

รูปแบบและแนวทาง

การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

slide2
อะไร? อย่างไร? ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

“โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน”

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

นักวิชาการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สธ.)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)

โทร 081-8855365, 081-9518499 E-mail:Suttipong_va@hotmail.com

slide3

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรใหม่ๆ ผู้แสดงบทบาทเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน

หน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเดิมเคยผูกขาดงานด้านนี้ก็ต้องปรับบทบาท ตลอดจนตำแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทใหม่

คือ ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อการพัฒนาและความอยู่รอด

นี่คือเหตุผลที่เราต้องหันมาสนใจกับการสร้าง “นวัตกรรม”

slide4

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

 • นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้การพัฒนามีความแตกต่างจากการที่เคยดำเนินการอยู่
 • โรงเรียน คือ สถานที่เรียนรู้ ให้ความรู้ และสอนความรู้
 • โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน คือ อะไร?
 • ชุมชนที่มีการนำสิ่งที่มีอยู่ มาปรับปรุงให้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จนเกิดผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปขยายผลต่อได้
slide5

ใครเป็นผู้สร้างโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนใครเป็นผู้สร้างโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

 • ต้องร่วมมือกันหลายกลุ่ม/องค์กร โดย...
  • ชุมชน เป็นฐานสำคัญและเป็นผู้สร้างโครงการและมาตรการทางสังคม
  • อปท. บริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างมาตรการท้องถิ่น
  • หน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างความร่วมมือ และมาตรการทางวิชาการ
  • ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ร่วมสนับสนุนและดำเนินงาน
slide6

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน จะต้องมีการพัฒนาอะไรบ้าง?

 • มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) เป็นเครื่องมือ
 • มีการสร้างงาน/โครงการ ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนเกิดผลงาน หรือ ผลสำเร็จที่ชัดเจน
 • มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ และแผนการถ่ายทอดความรู้
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ เพื่อขยายผลต่อไปได้
slide7

ขั้นตอนการใช้ SRM

ในพื้นที่โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

มีการบริหารและสนับสนุนวิชาการทุกขั้นตอน

วิเคราะห์บริบทชุมชน

กำหนดทิศทางการพัฒนา

กำหนดประเด็นและนิยามตาราง 11 ช่อง

เปิดงาน ติดตามผล/ประเมิน

เปิดโรงเรียนนวัตกรรมฯ

road map 1 2553
แผนปฏิบัติการ(Road Map)ของวิทยากรเขตระยะที่ 1(ภายในกรกฎาคม2553)

วันที่...

ตั้ง รนสช.

งาน

KPI

ผู้ถ่ายทอดแสดงบทบาทได้

วันที่...

เตรียมผู้ถ่ายทอด

การเตรียมชุมชน

2.เตรียมเรื่อง

1.เลือกสื่อ

กิจกรรม

วิทยากรแสดงบทบาทได้

KPI

วันที่...

1>2>3

3.มอบภารกิจ

การเตรียมวิทยากรจังหวัด

2.บทบาท/ประเมิน

1.คัดเลือก

กำหนดความต่อเนื่องของโครงการได้

KPI

วันที่...

3.ประเด็นตั้งต้น

ทำความตกลงกับท้องถิ่น

2.สถานที่/สนับสนุน

1.ทำความเข้าใจ

?

road map 2 2553
แผนปฏิบัติการ(Road Map)ของวิทยากรเขตระยะที่ 2(ภายในกันยายน2553)

งาน

วันที่...

เปิด รนสช.

3.เลือกเนื้อหา/กิจกรรมการเรียน/สอน/สร้างสื่อ

วันที่...

กิจกรรมการเรียน/สอนผ่าน

KPI

การเตรียมการสอน

2. สร้างแผนการสอน

1.รับสมัคร/ จัดกลุ่มผู้เรียน

กิจกรรม

วันที่...

ผ่านเกณฑ์ทดสอบ

KPI

3. ทดสอบหลักสูตร

2.สร้างหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

การสร้างหลักสูตร

1. สำรวจความต้องการของผู้เรียน

พิสูจน์จุดเด่นตามเงื่อนไขได้

วันที่...

KPI

3. กำหนดจุดเด่น(Input,processหรือ Output)

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมสุขภาพ

2.ทำบัญชี /คัดเลือกโครงการนวัตกรรมฯ

1.สร้างโครงการนวัตกรรมฯให้สมบูรณ์

slide10
บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ ระยะที่ 1เตรียมพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
slide11
บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ ระยะที่ 2ปฏิบัติการ(เปิด)โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
slide12

ส่วนที่ 4

การวางแผนการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล

slide13

แผนปฏิบัติการพื้นฐาน(Micro-SLM) สร้างจากยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับประชาชน

(สนับสนุนด้วยการพัฒนากระบวนการและพื้นฐานที่วางไว้ใน SLM)

กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์/พฤติกรรม

ดำเนินมาตรการทางสังคม

สร้างโครงการชุมชน

ใช้ข้อมูล /สื่อสาร/ความรู้(กิจกรรมเสริม)

ดำเนินงานคัดกรอง/ เฝ้าระวัง

ประชาชน

กิจกรรมเพิ่มทักษะ

ภาคี

ประชุมตกลงร่วมงานระหว่างสาขา

slide14

7 เป้าประสงค์พื้นฐานของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ตาม Road Map

ประชาชนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์/พฤติกรรม

(ทุกประเด็นพร้อมมาตรการ)

ชุมชน มีมาตรการทางสังคม

(จัดการขยะชุมชน)

ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน

(อาหารปลอดภัย)

ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

(วัยรุ่น วัยเรียน)

ประชาชน

ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ

(เบาหวาน)

อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง (ไข้เลือดออก)

ภาคี

บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

(ผู้สูงอายุ)

กระบวนการ

พื้นฐาน