1 / 12

POSDRU/92/3.1/S/62002

Universitatea din Craiova. POSDRU/92/3.1/S/62002 Stimularea spiritului antreprenorial și a mediului de afaceri prin îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor și dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

jean
Download Presentation

POSDRU/92/3.1/S/62002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Universitatea din Craiova POSDRU/92/3.1/S/62002 Stimularea spiritului antreprenorial și a mediului de afaceri prin îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor și dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!

 2. Regiunile: • Sud-Vest Oltenia • Sud Muntenia • Durata: 36 luni • Valoarea proiectului: • 14.958.762 lei

 3. Obiectivul general al proiectului Crearea, dezvoltarea și aplicarea unui ansamblu complex de tehnici și metode inovatoare pentru îmbunătățirea capacității antreprenoriale a întreprinzătorilor și pentru sprijinirea IMM-urilor din regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia în scopul generării unei creșteri economice bazată pe stimularea potențialului antreprenorial.

 4. Obiective specifice ale proiectului 1. Sporirea gradului de conştientizare a rolului actual deținut de cultura antreprenorială; 2. Creșterea capacității noilor întreprinzători și a IMM-urilor nou-create de a pătrunde pe piață, utilizând oportunitățile existente și transformând ideile în afaceri de succes; 3. Implementarea de servicii, programe, tehnici şi metode inovatoare cu rolul încurajării capacității antreprenoriale; 4. Oferirea unor servicii de instruire și adaptare la cerințele pieței, destinate personalului de conducere din întreprinderi; 5. Încurajarea demarării unor afaceri și oferirea de formare în domeniul administrării afacerilor pentru întreprinzătorii și pentru persoanele care doresc să inițieze o activitate independentă.

 5. Proiectul va contribui la: -dezvoltarea competenţelor manageriale în rândul a cel puţin 300 persoane care fac parte din grupul ţintă al proiectului (angajati, manageri, întreprinzători); -creşterea nivelului de formare și informare profesională pe domenii și teme specifice pentru angajaţi, întreprinzători și personalul de conducere din IMM-uri; - o transmitere eficientă a informației şi însuşirea conceptului de cultură antreprenorială; -creşterea numărului de afaceri prin dezvoltarea spiritului antreprenorial; -creșterea capacității întreprinzătorilor de a materializa ideile în afaceri rentabile care să genereze profit.

 6. Grupul țintă: • persoane din conducerea IMM-urilor • întreprinzători • angajați • persoane interesate de inițierea unei afaceri

 7. Rezultatele pe care le vom atinge prin proiect susțin îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice astfel:

 8. Grupul țintă va beneficia de următoarele resurse:

 9. Realizări: • 2 centre pilot de consiliere a IMM-urilor, la Craiova și Târgoviște • website-ul proiectului:www.antreprenorial.ro • platforma interactivă a proiectului: http://platforma.antreprenorial.ro/ • au fost finalizate studiile 1 si 2 pentru regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia • newsletter pentru perioada februarie-martie 2011 • newsletter pentru perioada aprilie-mai 2011 • newsletter pentru perioada august-septembrie 2011 • se continuă achizițiile necesare derulării proiectului • se derulează o campanie integrată de promovare şi publicitate • au avut loc activităţi de prezentare a proiectului şi înregistrare a grupului-ţintă la Drobeta-Turnu Severin, Baia de Fier, Bucuresti, Sinaia, Giurgiu, etc.

 10. Centrele pilot Scop: consilierea IMM-urilor existente și a persoanelor din grupul țintă oferind servicii de consultanțăîn vederea inițierii unor afaceri, servicii de consultanță oferite întreprinderilor aflate în dificultate, servicii de consultanță legislativăși fiscală precum și organizarea și desfășurarea cursurilor în domeniile precizate în proiect cum ar fi cursuri de management,cursuri de achiziții publice, cursuri de analiză a riscului, cursuri privind fondurile structurale și elaborare a unei cereri de finanțare, cursuri de legislatie fiscală

 11. Contact:

More Related