Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti - PowerPoint PPT Presentation

zakl d n a provoz spin off ance r pro budouc zv en konkurenceschopnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti

play fullscreen
1 / 18
Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti
65 Views
Download Presentation
jayme
Download Presentation

Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti Pavel Komárek externí poradce generálního ředitele pro oblast technologického rozvoje CzechInvest Praha 3. října 2006

 2. Spin-off firmy Spin-off firmy jsou u nás zmiňovány velmi často jako efektivní nástroj pro využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

 3. Základní dokumenty Strategie hospodářského růstu České republiky 2005 – 2013 (SHR) Národní inovační politika České republiky pro léta 2005 – 2010 (NIP)

 4. Spin-off firmy Usnesení vlády k Harmonizaci Národní politiky VaV ČR na léta 2004–2008 s NIP a dalšími relevantními dokumenty ČR a EU zmiňuje nutnost „podpory vzniku spin-off firem, které vzniknou odštěpením od jiných právnických osob (VŠ, VVI) s cílem budoucí komercializace výsledků VaV“.

 5. Definice spin-off firmy Spin-off firma (SOF) je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání.

 6. Současný stav • Zakládání spin-off firem s kapitálovou účastí VŠ a VVI nebrání právní předpisy. • Existují (a budou) programy, které jejich zakládání podporují (často nepřímo). • Lze využít know-how ze zahraničí.

 7. Podmínky vzniku SOF • Musí být k dispozici výsledky výzkumu a vývoje, které jsou chráněny a které lze komerčně využít. • VŠ a VVI musí mít vybudován nejenom vnitřní systém ochrany duševního vlastnictví, ale i odborníky, kteří jsou schopni komerčně využitelné výsledky vyhledat, umět je ocenit a také nabídnout.

 8. Podmínky vzniku SOF • Organizace by měla umět pomoci vznikající spin-off firmě s vypracováním podnikatelského plánu a „dotáhnout“ myšlenku do praxe. • Musí umět podnikatelský plán ocenit a na základě toho rozhodnout, zda své know-how firmě poskytne či nikoliv.

 9. Podmínky vzniku SOF • Rozhodnutí musí být učiněno poměrně rychle. • VŠ a VVI musí mít vypracovány vnitřní předpisy, jak v budoucnu postupovat. Jedná se zejména o otázky: kdo bude pověřen správou vloženého majetku, jaká bude mít práva a povinnosti, jak bude uplatňovat vlastnická práva atd. S tím souvisí postup v krizových situacích.

 10. Riziko podnikání • Žádné podnikání není bez rizika a může tedy skončit neúspěchem. Podle některých analýz neumí naše společnost akceptovat skutečnost, že neúspěch v podnikání je přirozeným jevem. • Tím spíše neumí riziko podnikaní akceptovat akademické prostředí.

 11. „Podnikání“ vysokých škol Vláda Velké Británie si uvědomila, že větší škodu národní ekonomice přinese to, když vysoké školy nebudou využívat svůj duševní potenciál pro ekonomický rozvoj země, než když to budou dělat a někdy budou neúspěšné.

 12. Strukturální fondy 2007/13 • Operační program Podnikání a inovace OP PI (MPO) • Priorita 1 • Podnikání a inovace (např. program Inkubátor)

 13. Strukturální fondy 2007/13 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – OP VVI (MŠMT) • Priorita 2 • Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích

 14. OP VVI - 2. priorita • Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření podmínek ve výzkumných institucích a vysokých školách vedoucích k zakládání spin-off firem a k realizaci duševního vlastnictví formou prodeje patentů, licencí a jiných práv k využití výsledků VaV.

 15. OP VVI - 2. priorita Zaměření na aktivity vedoucí k vytvoření ve výzkumných institucích a na vysokých školách center, usnadňujících vznik spin-off firem či dalším možnostem transferu výsledků VaV do praxe.

 16. OP VVI ó OP PI • OP Výzkum a vývoj pro inovace pomáhá vytvářet podmínky pro spin-off firmy v období před jejich založením. Tedy v prostředí vysokých škol a VVI. • Po založení spin-off firmy, tedy již v prostředí podnikatelském, se další podpory „ujímá“ OP Podnikání a inovace.

 17. Závěry 1. Zakládání spin-off firem může napomoci přenosu výsledků výzkumu do praxe. Není však celkovým řešením. Je to pouze jeden z nástrojů. 2. OP „Podnikání a inovace“ a „Výzkum a vývoj pro inovace“ mohou pomoci pouze vytvořit vhodné podmínky a prostředí. Nemohou však nahradit aktivní roli pracovišť výzkumu a vývoje.

 18. Děkuji za pozornost • www.czechinvest.org • pavel.komarek@czechinvest.org • Tel.: +420 296 342 438 CzechInvest, the Investment and Business Development Agency, is an agency of the Ministry of Industry & Trade of the Czech Republic